ZABITA AMİRLİĞİ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Geri

ZABITA AMİRLİĞİ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ZABITA AMİRLİĞİ

GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Zabıta Amirliğinin organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Zabıta Amirliğinin hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. ve 48 inci maddesi, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Altınova Belediyesini,

b) Başkan: Altınova Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: Altınova Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: Altınova Belediye Meclisini,

d) Amirlik: Zabıta Amirliğini,

e) Yönetmelik: Zabıta Amirliğinin Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Zabıta Amirliği organizasyon yapısı; Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri, Zabıta Memuru, Zabıta Destek (Albel) Personelinden oluşur.

(2) Amirlik iç organizasyon yapılarının teşkili, Amirin teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

(3) Amirlik hizmetlerini Merkez Ekibi,  Saha Ekibi ve  Tersaneler Bölgesi Zabıta İrtibat Bürosu ile yürütür,

Organizasyon  Yapısı

MADDE 6-

 • Zabıta Amirliği
 • Merkez Zabıta Ekibi
 • Saha Zabıta Ekibi
 • Tersaneler Bölgesi Zabıta Kontrol Noktası

Zabıta Amirliğinin Görevleri

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Zabıta Amirliği tarafından yürütülür;

 1. Bu Yönetmelikte belirtilen Amirlik görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.
 2. Amirliğin görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.
 3. Amirlik görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.
 4. Mevzuata uygun olarak Amirliğin taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 5. Amirliğinin görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.
 6. Amirliğin genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Amirlik görüşü hazırlar.
 7. Amirliğin gider bütçe taslağını hazırlar.
 8. Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.
 9. Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
 10. Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.
 11. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 12. Gönüllü Zabıta Yönetmeliği uyarınca Gönüllü Çocuk Zabıtalara eğitim ve zabıta görevleri ile ilgili bilgiler vermek.
 13. Üst yöneticinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Zabıta Amirinin Görevleri

MADDE 8- Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

 1. Yönetmeliğin 3 ncü bölümünde belirtilen görev, yetki ve sorumluluklar ile zabıta hizmetleri açısından mer-i mevzuatta kendisine tevdi edilen görevleri yerine getirmek.
 2. Kendisine bağlı ekiplerin ve alt birimlerin hizmetlerini mevzuata aykırılık teşkil etmeyecek en verimli şekilde yürütmeleri için gerekli planlamaları ve görev dağılımlarını yapmak.
 3. Belediyenin ihtiyaç ve öncelikleri doğrultusunda proje çalışmaları gerçekleştirmek.
 4. Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
 5. Emrinde çalışan personele karşı örnek davranışlar sergileyerek yönlendirici olur.
 6. Amirlik personelinin mesai ve çalışmasını denetler, çalışmaların verimli olması hususunda gerekli tedbirleri alır.

Merkez Zabıta Ekibi

MADDE 9 – (1) Merkez Zabıta Ekibi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. Zabıta Amirinin emir ve direktifleri doğrultusunda ekibin iş ve işlemlerinde birlik ve beraberliği gerektiren koordinasyonu sağlamak.
 2. Çalışan ve emekli personelin hastalık, ölüm, evlilik gibi önemli olayları takip ederek, Amiri ve birimleri bilgilendirmek.
 3. Araç, gereç demirbaş ve telsiz zimmetlerini tutmak.
 4. Amirliğe gelen bütün evrakların kaydının tutularak gereği için ilgili birimlere havale edilmek üzere Amirlik makamına sunulmasını sağlamak.
 5. Bünyesinde bulunan büro personeli tüm yazışmaları yapmak.
 6. Amirlik arşivini tutmak ve süresi dolan evrakları imhası için gerekli işlemleri yapmak.
 7. Personelin özlük işlemlerine esas izin, istirahat, rapor, fazla çalışma ve puantaj işlemlerini yürütmek.
 8. Personelin hafta sonu nöbeti ve bayram günleri çalışma programını hazırlamak.
 9. Personel özlük ve disiplin işlemlerini yürütmek.
 10. Zabıta Amirliği sorumluluk alanlarındaki hizmetlerin ifasında Belediye Zabıta Yönetmeliği ile mer-i mevzuatta kendisine verilen görevleri yürütmek.
 11. İlan Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğine göre aykırı konulan reklam tabelalarını ve afişlerini kaldırarak koyanlar hakkında kanuni işlem başlatmak.
 12. Saha Zabıta Ekibinin tespit edip tutanak tuttuğu aksaklıkları encümene sevk işlemlerini yapmak.
 13. Ekiplere görev talimatı bizzat amir tarafından, amir izinli iken yardımcısı durumundaki zabıta komiseri veya zabıta memuru tarafından verilecektir.
 14. Görev alanları içerisinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmek.
 15. P, T ve M plaka iş ve işlemlerini yürütmek.
 16. Defin belgelerini sisteme girilmesi hizmetlerini yürütmek.
 17. Sıhhı, Umuma Mahsus ve Gayri Sıhhi Müessese işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatını düzenlemek ve yasallaştırmak.
 18. Üst yöneticilerin ve Amirin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Saha Zabıta Ekibi

MADDE 10 – (1) Saha Zabıta Ekibi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan açık ve kapalı semt pazarlarında kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hususlar doğrultusunda hizmetlerini Resmî Gazete Tarihi: 12.07.2012 Resmî Gazete Sayısı: 28351 Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik ile 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereği gerekli çalışmaları yapmak.
 2. Çevreyi her ne suretle olursa olsun kirletenler hakkında zabıt varakası düzenleyerek kanuni işlemi başlatmak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev alanına giren hususlar ile ilgili Amirliğe bildirimde bulunmak veya 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre işlem uygulamak.
 3. Zabıta Amirliği hizmetlerin daha etkin yürütülmesi ile kalite standardının artırılması için projeler geliştirmek ve Amirliğe iletmek.
 4. Altınova Belediyesi Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini uygulamak.
 5. Gıda maddelerinin açıkta satışını engellemek, hijyen şartlarını oluşturacak şekilde gerekli önlemleri almak.
 6. Vatandaşların yapmış olduğu alış-verişlerde tartıların standartlara uygun olup olmadıklarını denetlemek.
 7. 5957 sayılı kanun ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik’te belirtilen görevleri yapmak.
 8. Diğer kurumların pazar içerisinde yapacakları denetimlere eşlik etmek.
 9. Seyyar satıcıları men etmek, kurallara uymayanlar hakkında ceza-i işlem uygulamak.
 10. İnşaatların çalışma saatlerini ve emniyet güvenlik tedbirlerini kontrol ederek aksaklığı bulunanlara ihtar ve tutanak hazırlayarak İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne iletmek
 11. Dilencilik yapan şahısları tespit ederek Amirliğe getirerek hakkında ceza-i işlem uygulamak.
 12. İşyeri önü kaldırım işgallerini önlemek, kurallara uymayanlar hakkında ceza-i işlem uygulamak.
 13. Belediyenin mülkü olan gayrimenkullerle, park ve bahçelerin işgallerine mani olmak, buralarda nizam ve intizamı temin etmek.
 14. Yangın, zelzele, su baskını, bulaşıcı hastalık vb. gibi afet halinde, görevli ekipler gelinceye kadar, yerinde gerekli tedbirleri almak ve ilgili birimlerin çalışmalarına yardımcı olmak.
 15. Belediyemiz etkinlikleri ile spor müsabakalarında güvenlik hizmeti sunmak.
 16. Koruma ve Güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak.
 17. 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ile Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütülen görevleri denetlemek.
 18. Belediyenin tasarrufunda bulunan ana hizmet binası, ek hizmet binaları, parklar, şantiyeler ve Belediyenin sahip olduğu ve işletmeciliğini yaptığı tüm bina, tesis ve kuruluşlarının güvenliğini sağlamak, sabotaj, yangın, hırsızlık, yağma ve yıkma, zorla işten alıkoyma gibi her çeşit tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumak.
 19. Görev alanları içerisinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları derhal genel kolluk kuvvetlerine bildirmek.
 20. Güvenlik hizmeti sağlanan yerlerde meydana gelen suç ve delillerini muhafaza etmek, genel kolluk kuvvetlerinin işe el koymasından itibaren görevlilere yardımcı olmak.
 21. Zabıta Amirliği Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğindeki emir ve yasakları kontrol ederek işlem tesis etmek.
 22. Mezarlık ve defin iş ve işlemleri ile ilgili hizmetleri yürütmek.
 23. Üst yöneticilerin ve Amirin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Tersaneler Belgesi Zabıta Kontrol Noktası

MADDE 11 – (1) Tersaneler Belgesi Zabıta Kontrol Noktası tarafından yürütülecek görevler şunlardır:

 1. Tersaneler bölgesinde, Belediyemiz Zabıta Amirliği yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerle ilgili tersaneler tarafından yapılan başvuruları teslim alarak Belediyemiz Beyaz Masaya teslimini sağlamak.
 2. Zabıta Amirliği yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerle ilgili tersaneler tarafından yapılan başvurular üzerine evrak üstünde ön inceleme yaparak takip edilecek iş ve işlemlerle ilgili başvuru sahibine ön bilgi vermek.
 3. Tersaneler tarafından yapılan başvurular üzerine yerinde yapılan ön inceleme ve tetkiklerin sonucu hakkında Zabıta Amirliğine ön bilgi vermek.
 4. Tersaneler bölgesinde Belediyemiz Zabıta Amirliği yetki ve sorumluluğunda bulunan ve yapılması gereken tüm iş ve işlemler ile ilgili yazılı öneri ve taleplerde bulunmak.
 5. Belediyemiz Zabıta Amiri ve Makam tarafından verilecek diğer görevleri ifa etmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.