Stratejik Plan

Geri

Stratejik Plan

- Kamu idarelerinde stratejik planlamanın amaçları nelerdir?

 Stratejik planlama yaklaşımı ile:
· Politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi
· Amaç ve hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin 
geliştirilmesi
· Kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın 
artırılması
· Hesap verme sorumluluğunun tesis edilmesi
amaçlanmaktadır.

Türkiye’de gerek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu gerekse Belediye, İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile benimsenen yeni yönetim anlayışının gelişmesi ve kökleşmesi; kısaca idari kültürün bu yönde değişimi kuşkusuz zaman alıcı bir süreçtir.

2- Hangi kamu idareleri stratejik plan hazırlayacak?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu, Belediye, İl Özel İdaresi ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları ile nüfusu 50.000in üzerinde olan belediyeler, tüm il özel idareleri ve 5018 sayılı kanuna ekli 1, 2 ve 4 nolu cetvellerde yer alan tüm kamu idarelerine stratejik planlama yükümlülüğü getirilmiştir.

Bununla birlikte, Kanunun 9. maddesinde Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, ... DPT Müsteşarlığı yetkilidir. hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda hangi kamu idarelerinin stratejik plan hazırlama yükümlülüğünden istisna tutulacağına dair bilgi Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yer almaktadır.