TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TAŞIMACILIK ESASLARI

Geri

TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TAŞIMACILIK ESASLARI

TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNERGESİ

 

AMAÇ

MADDE 1. Altınova Belediyesi Sınırları içinde faaliyet gösteren taksi durakları ile yeni açılacak olan taksi duraklarının; çalışmalarının  belli  bir  düzen  içinde yapılmasının sağlanması, taşımacılık hizmetine muhatap olan yolcuların rahatlığı ve güvenliği ile şehir içi trafik güvenliğinin bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır.

YÖNETMELİĞİN YASAL DAYANAĞI

MADDE 2. 5393 sayılı Belediye Kanunu ,1608 Sayılı Kanun , 5326 sayılı kabahatler kanunu , 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Belediyelere verilen görev ve yetkileri bu yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturur.


TANIMLAR

MADDE 3.

Belediye                                : Altınova Belediyesini
Mücavir Alanlar                  : Tokmak Köyü, Hersek ,Çavuşçiftliği, Havuzdere.                     
İşletmeci                               : Altınova Belediyesi sınırları içinde Ticari Taksi sahibini.                                  
Araç                                        : Bu yönetmelik uyarınca Belediye sınırları içinde İşletmeci veya sürücü tarafından kullanılan aracı,
Sürücü                                    : Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından  aracı sürmekle görevlendirilen kişiyi                              
Meslek Odası                        : Şoförler ve Otomobilciler Odasını,
Güzergah                               : Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,
Durak                                     : Belirlenen her semtte çalışacak araç topluluğunu,
Depolama Yeri                      : Taksilerin karar ile belirlenen duraktaki park yerini,
Durak Temsilcisi               : Duraktaki araç sahipleri tarafından seçimle belirlenen  kişiyi                
Kontenjan                               : Her durakta çalışan araç sayısını,
Denetim Görevlisi              : Altınova Belediyesi  Zabıta Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığınca görevlendirilen Toplu Taşıma  Araçları Denetleme Görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı  görevlilerini  ifade eder.
Bu   yönetmelikte   yer   alan   ve   açıklanmayan   deyimler   için   ilgili  kanun ve yönetmeliklerde  kullanılan  tanımlar  geçerlidir.

 

 YÖNETMELİĞİN KAPSAM ALANI

MADDE 4. Yönetmelik; Belediye sınırları içinde Altınova Belediye Meclisinin uygun gördüğü yerde ve sayıda olmak kaydıyla, yolcu taşımacılığı yapmak üzere faaliyet gösteren İşletmecileri , mevcut taksi durakları ve yeni açılacak olan taksi  duraklarını kapsar.
 

MADDE 5. Taksi durak hattı satın alacak kişilerden istenen evraklar:
a) Altınova ilçesi sınırları içinde Şoförler ve Otomobilciler Odasına kayıtlı    olduğuna dair belge.
b) Sürücü belgesinin Fotokopisi.
c) Geçimini şoförlük yapmak suretiyle temin edeceğine dair taahhütname
d) Nüfus Cüzdanı sureti.
e) Altınova İlçesi Sınırları içinde ikamet ettiğine dair, İkametgah ilçe muhabiri.
f) Personel çalışma belgesi.
g) Araç Ruhsat fotokopileri.

 ÇALIŞMA RUHSATI VE BAŞVURU EVRAKLARI

MADDE 6 Bu  yönetmelikte belirlenen esaslar çerçevesinde Ticari Taksilere, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7/ p maddesi ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununda tanımlandığı gibi, toplu taşıma aracı olarak çalıştırılmak üzere, Altınova Belediyesi Fen İşleri Ruhsat  birimince Taksi durağı ruhsatı verilir. Duraklara numara verilir. Ruhsat, durak no’ larına göre tanzim edilir. Durak Ruhsatı, durakta çalışan ticari taksi plaka adları alt alta yazılmak suretiyle bu kişiler adına verilmiş olur. Durak hakkı plaka ile sabittir.Ayrıca Belediyece her ticari taksi için çalışma ruhsatı tanzim edilir. Bu belge araç içinde bulundurulması  zorunludur.Ticari taksi sahibi olup da bazı nedenlerden dolayı çalışmayan veya taksi durağı bulunmayan araç sahiplerinin müracaatı halinde konu Altınova Belediye Meclisinde değerlendirilerek münhal(Boş) bulunan bir taksi durağında çalışma ruhsatı tanzim edilerek çalıştırılabilir.  

          Ticari Taksileri çalıştırmak için çalışma ruhsatı talep eden İşletmeciler, bir dilekçe ile birlikte ;                    

a) Araçların insan taşımak amacıyla imal edilmiş olduklarına havi Motorlu    Araç Trafik Belgesi ile Motorlu Araç Tescil Belgesinin aslı ve fotokopileri. (Ticari taksilerin belli süreler sonunda yenilenmesi esastır. 12 yılını dolduran Ticari taksiler bu sürenin dolum tarihinden itibaren en geç 1 yıl      içerisinde,  en çok 7 yaşında küçük başka bir araçla yenilemek  zorundadırlar.  (7 yaş sınırı, araçların fabrika imal tarihinden sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.)     
b) İkametgah Senedi (Altınova Belediyesi sınırları içerisinde ikamet etmek)
 c) Nüfus Cüzdan Örneği
d) Vergi Karnesi Örneği
e) Karayolu Taşımacılığı Zorunlu  Mali Sorumluluk Sigorta Poliçe Örneği
 f) Meslek Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (Aynı yıla ait)
 g) 4 Adet Vesikalık Fotoğraf
 h) Sürücü belgesi (Ehliyet)
 ı) Personel çalışma belgesi belgeleriyle Ulaşım Daire Başkanlığı Ruhsat Birimine başvuruda bulunur. TAKSİ DURAĞI AÇMA VE ÇALIŞACAK ARAÇLARIN SAYILARININ TESPİTİ

MADDE 7. Taksi Durağı açma talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler, gerekçeleri ile birlikte Taksi Durağına ihtiyaç olduğunu belirten bir yazı ile  Altınova Belediyesi Yazı işlerine müracaat eder. Taksi Durağı talebi Altınova Belediye Meclisince değerlendirilerek, talebi uygun görülenlerin depolama yeri ve araç sayıları belirlenerek, 2886 sayılı Devlet İhale Yasası’nın ilgili hükümleri gereğince ihalesi yapılır. İhaleye taksi durağının bulunduğu ilçe ve mücavir alan sınırları içindeki tahsisli T plakalı araçlar katılabilecektir. İhale sonucunda durakta çalışacak ticari taksiler daha önce çalıştıkları durak yerinden feragat etmiş sayılır. Duraktaki araç sayı artırımları, Altınova Belediye meclisi kararı ile belirlenir.

            İlçe’ ye  Tahsisli taksi sayısının yetersiz olması halinde MECLİS KARARI  ile yeni tahsis istenir.

 
TAKSİ DURAĞI YER DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 8. İşletmeciler, Taksi Durak yeri değişikliklerine ilişkin taleplerini yazılı olarak Belediyeye bildirilir. İşletmecinin başka bir taksi durağında çalışabilmesi için bu duraktaki araç  sahiplerinin tamamının noterden muvafakat’ ının olması şarttır. Kendi durağındaki tüm hak ve menfaatlerinden noterden feragat ettiğini belgeledikten ve Taksi durak hat değişikliği Altınova Belediye Meclisi değerlendirilerek,  karar alınmasından sonra uygulamaya geçer. Araç sayısı azalan Taksi durağına yeni bir ticari taksi, Belediye Meclis kararı olmaksızın konulamaz.

 TAKSİ DURAĞI AÇILMASINDA ARANAN ŞARTLAR

MADDE 9.
a) Her araç için 15 metrekareden az olmamak üzere  alan tahsisi aranır.
b) İşletme yazıhanesinde çöp kutusu,yangın söndürme tüpü,telefon ile ayrıca    bir ecza    
dolabı bulunacaktır.
c) Park alanının tabanı parke beton, asfalt gibi, etrafın kirlenmesine neden olmayacak bir
 madde ile kaplanacak ve birikinti sular, toplama rögarına verilecektir.   
d) Yeni konacak durak tipleri, Altınova Belediyesi tarafından uygun görülen  projeye göre yaptırılacaktır ve belediyesince uygun görülen yere   konulacaktır.
e) Telefon taksi yazıhanelerinde, yazıhane ile depolama yeri ayrı yerlerde bulundurulacaktır.

SORUMLULUK

MADDE 10. Taksi durakları işletmecisi ve sürücüsü sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve cezai sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, Belediyeye herhangi bir sorumluluk atfedilemez. ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR

MADDE 11. Araçlar, Belediye Meclis Kararı ile belirlenen son depolama noktasında ve tanınan kontenjan sayısına göre çalışırlar.

                  Duraklarda çalışanların işi bırakmaları veya 6 aydan fazla süre içerisinde taksisini çalışır vaziyette bulundurmaması veya ismine tescilli aracının olmadığının, Denetim Görevlilerince tespit edilip  tutanak tutulması halinde Belediye Meclis kararı ile duraktan kaydı silinir.
            Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) Taksiler depolama yerine veya hareket halinde iken aldıkları müşterinin gitmek istedikleri adres doğrultusunda en kısa güzergahtan taşımacılık yaparlar.    
b) Taksi sürücüsü, müşterisini gitmek istediği yere götürmek mecburiyetindedir. Sadece kanunen girilmesi yasak olan yerlere giremezler.
c) Karayolları Trafik Kanununca belirlenen hız limitlerine uymak zorundadır.
d) Taksinin dolmuş gibi çalışması yasak olup, yolculuğun başladığı  anda    taksimetre açılması zorunludur. Müşteriden taksimetre fiyatının üstünde    veya altında bir ücret talep  edilemez.
e) Durak temsilcisi; Taksi Durağı adına bilgi ve tanıtım içeren kartvizit bastırarak işletmeci veya sürücülere vererek dağıttırır. İşletmeci veya sürücüler kendi şahsi bilgi ve telefonlarını durak adını kullanarak kartvizit bastıramaz ve dağıtamaz.

DURAKLARDA VE ARAÇ İÇİNDE UYULACAK KURALLAR

MADDE 12. Araç içinde işletmeci veya sürücü ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır.
a) İşletmeci tarafından araç içinde sürücü haricinde kimse bulundurulamaz.
b) Taşıma ücretleri; yolculuğun başlangıç noktası ile bitiş noktası arasında taksimetrenin yazdığı kadar ücret yolcudan alınır.
c) Durakta çalışan Taksi Durağı esnafı; çevre sakinleri, müşteri, resmi ve gayri resmi v.b. kuruluşların huzur ve rahatlarını bozacak davranışlarda bulunamazlar.      
d) Bütün Taksi durakları Belediyece hazırlanmış olan yönetmelik çerçevesinde tespit edilen kurallara uyacaklardır.  
e) Araçta yolcu varken radyo ve teyp çalınmaz.
f) Taksi duraklarında ve araç içinde, alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmak gibi davranışlarda bulunamaz.   
g) Yolcunun beraberinde taşıdığı eşyasından 50 kiloya kadar olandan bagaj ücreti alınmaz.
h) Yolcular araç içinde yüksek sesle konuşamaz, taşkınlık yapamaz, ahlaka, adaba aykırı söz ve hareketlerde bulunamaz.
ı) Duraklardaki  telefon ve benzeri giderler , ruhsatta ismi yazılı olan üyelerin ortak gideri olup , hisselerine düşecek   payı ödemek zorundadırlar.

       Belediye meclis kararıyla bir duraktan herhangi bir durağa geçen  ticari araç sahipleri katılım bedeli ödeyecek ise bu bedel belediye meclisinin oluşturduğu komisyon tarafından belirlenir. Komisyona ilgili Taksiciler kooperatif başkanı da üye olarak alınır.
i) Durakta çalışan taksilerin plakalarının yazılı bulunduğu levha, durak önüne asılır.
j) Hizmetlerin aksamaması için her durak resmi tatil günleri ve geceleri çalışmak üzere sayıları 2'den az olmamak şartıyla, toplam mevcudunun 1/4'i oranında nöbet çizelgesi yapmak suretiyle çalışmak zorundadır.

    ARAÇLARLA İLGİLİ UYULACAK KURALLAR

MADDE 13.
a) Araçların içi ve dışı her zaman temiz bulundurulması zorunludur.
b) Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır.    Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör ve  yedek ampuller bulundurulacaktır.

 1. c) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.
  d) Aracın egzoz sistemi arızasız olacak, gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.
  e) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı, eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla  seyrüsefer yapılmayacak,  aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.
  f)  Araçlar Kanunca belirlenen renk ve şekilde boyalı olacaklardır. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlar ile seyrüsefer yapılamayacaktır.
  g) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.      
  h) Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler,  araçlarda    bulundurulur.
  ı)  Her türlü reklam hakları Altınova Belediyesi Ticari Araçlarda    uygulanacak İlan ve Reklam Yönetmeliğine tabidir.

i ) Trafik tescil belgesi (aracın ruhsatı) nde koltuk sayısı sürücü dahil en fazla 5 kişi olmak zorundadır.

SÜRÜCÜLER İLE İLGİLİ KURALLAR
MADDE 14. Sürücüler aşağıdaki kurallara uyacaklardır.

a) Bu yönetmelik, sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.
b) Kış mevsiminde; Lacivert veya gri takım elbise, beyaz veya açık mavi gömlek, lacivert kravat zorunludur. Yaz Mevsiminde; Lacivert veya gri pantolon, kısa kollu beyaz veya açık mavi gömlek ( gömlek yakası en fazla bir düğme açılabilir, kravat takmak isteğe bağlıdır) zorunludur. Sürücüler temiz ve bakımlı olmak zorundadır  Ticari taksi  personelinin  giyeceği kıyafetlerin tipi ve renklerini belirlemek üzere Ticari Taksiciler kıyafet tespit komisyonu kurulur.Komisyon her yıl Ağustos ayının ilk haftası toplanır. Araç personelinin kılık-kıyafet uygulama tarihleri Kaymakamlık Makamı’nın kılık-kıyafet genelgesine göre uygulanacaktır.
c) Sürücüler, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.
d) Sürücülerin sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmaları zorunludur.
e) Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, zarar gören kişi ve kurumlara karşı  işletmeciler de müteselsil ‘en sorumludur.
f) İşletmeci istihdam edeceği  sürücü personeli gerek işe alırken, gerekse işine son verirken Altınova Belediyesine yazılı olarak bildirmek zorundadır. İstihdam edilecek sürücü personelin bildirimi sırasında bu personelin Nüfus Cüzdan Sureti ile adli sicil kaydını ekleyeceklerdir. İşletmeciler araçlarında  Altınova Belediyesine bildirilenin dışında sürücü çalıştıramazlar. Acil durumlarda gerekçe gösterildiği takdirde  çok kısa süreli olmak kaydıyla  çalışma izni verilebilir.
h)  Sürücüler aşağıda yazılı belgeler ile birlikte müracaat edeceklerdir.
            - Sigorta Sicil Kartı
            - Ehliyet Fotokopisi
            - İkametgah Belgesi
            - Nüfus Cüzdanı Belgesi
            - 2 Adet fotoğraf
            - Durak ruhsatı ve Çalışma ruhsatı fotokopisi
            - Kullandığı aracın ruhsatının fotokopisi.
            - Aracın sigorta süresi dolanların yeni sigorta poliçesinin fotokopisi.
SÜRÜCÜLER İLE YOLCULAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER

MADDE 15. Sürücüler, yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.

a) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolculara daima nazik davranılır, Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun fiili davranışları,  hakaretvari sözleri  suç teşkil etmesi durumunda araç durdurularak, 155 Polis imdat veya Trafik  zabıtasının müdahalesi beklenecektir.
b)  Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır.
c)  Yolcu, araçta meşrubat dahil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara   kullanamaz.

SÜRÜCÜLER İLE İŞLETMECİLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER

MADDE 16. Sürücüler ile işletmeciler arasındaki ilişkilerde, tarafların birbirleriyle ;
a)  Münakaşa etmeleri halinde; İlgili araçlar 7 gün seyrüseferden men, ilgili sürücü 60 gün çalışmaktan men edilir. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanılır.
b)  Fiziki şekilde kavga etmeleri halinde; ilgili araçlar 30 gün seferden men, ilgili sürücü ise 6 ay çalışmaktan men edilirler. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanılır.
c)  Sürücüler ve işletmeciler Denetim ve kontrol  görevlilerinin bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Denetim ve uyarılarla ilgili olarak Denetim ve kontrol  yetkililerine karşı gelenlere (a) bendinde belirtilen cezalar yarı oranında arttırılır,Belediye Encümeni Kararı ile uygulanılır.

FİYAT TARİFELERİ VE HİZMET BEDELİ ÖDEMELERİ

Madde 17. Belediye Meclisince belirlenen Taksimetre fiyat tarifesine göre taşımacılık ücreti alınır. Çalışma Ruhsat ve hat devir harç bedeli ise Belediye Meclisi'nce belirlenen tarife cetvelindeki şekliyle alınır.
HAREKET VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Madde 18. Her Taksi, bağlı olduğu duraklarda bekleme yapar. hareket ve bekleme süreleri, çalışma ortamına göre durak temsilcisi tarafından belirlenir.
YÖNETİM VE DENETİMİ SİSTEMİ

MADDE 19. Taksi Durakları, İşletmecilerin ve sürücülerin sorumluluğu altında çalıştırılırlar.
a)  Bu yönetmelikte belirlenen hususlarla ilgili denetimler, Altınova Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce görevlendirilen Toplu Taşıma Araçları  Denetim Görevlileri ile Jandarma ve Emniyet Teşkilatı görevlileri tarafından yapılacaktır.

Bu yönetmelik   hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında, TAKSİ DURAKLARI VE TİCARİ TAKSİ TAŞIMACILIK ESASLARI YÖNETMELİĞİ kurallarına uymadıkları gerekçesiyle düzenlenen  zabıtlar Belediye Encümeninde değerlendirilecek, yönetmeliğin ilgili maddelerinde açıkça belirlenen cezalar uygulanır.

 

b)  Ruhsat Biriminden ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası açılacaktır. Bu dosyada , araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücüye ait belgeler de bulundurulacaktır. Ayrıca aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenecek ve takip edilecektir.
c)  Vatandaş Denetimi; Vatandaşların bu yönetmelikte belirtilen hizmetlerle    ilgili şikayetleri Belediyesine yazılı olarak yapabileceklerdir. Verilen şikayet dilekçesinde, şikayetin konusu, yeri, aracı plakası, tarihi, saat ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi yazılacaktır. Ayrıca şikayete konu olan olaya ilişkin şahit kişilerin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikayetler  dikkate alınmayacaktır.
d)  Araç sürücülerinin, Denetim Görevlilerince  yapılacak kontrollerde istenilen belgeleri ve evrakları göstermeleri zorunludur. Görevlilere zorluk çıkaran, hakaret eden veya kavga eden sürücülerin araçlarına Belediye Encümenince kararlaştırılacak süre kadar araç bağlama cezası uygulanır.

 CEZALAR

MADDE 20

a)   Çalışma ruhsatı verilen araç sahipleri bu yönetmelik hükümlerine aynen uyacaklarını kabul ederler. Bu yönetmelik hükümlerine uymayan işleticilere ve araç  sürücüsüne, parka çekme, taksimetre açılış fiyatı karşılığı para cezası ve ruhsat iptali cezaları uygulanır. Cezalar Denetim görevlilerince düzenlenen Zabıt Varakasına dayanılarak Belediye Encümenince karara bağlanır.Cezayı gerektiren durumlar ve ceza sınırları bu maddenin devamında ve diğer maddelerde belirlenmiştir.

b) Altınova Belediyesinin işleticiye veya sürücüye yapacağı her türlü bildirim, işleticinin Belediyeye bildirdiği adrese yapılır.

c ) İDARİ YAPTIRIM:                 

“Yönetmeliğimiz içinde belirtilen ve aynı zamanda da aşağıda maddeler halinde yazılan talimatlara uymayan araçlara ve/veya araç sahiplerine

            1. Tip ceza  5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32.maddesi uygulanabilir,

            2. Tip ceza  1608  sayılı Kanun’un  ilgili maddeleri uygulanabilir,

               30 güne kadar Araç bağlama uygulanabilir

            3. Tip ceza 1608 sayılı Kanun’un 2.maddesi uygulanabilir.

            4. Tip ceza , Encümen kararıyla Ruhsat iptal edilebilir.

 

d) Suç niteliği içeren eylemler ve uygulanacak cezalar aşağıda belirlendiği         gibidir.

 1) Altınova Belediye Meclisi kararına göre belirlenen  Taksimetre tarifesini taksimetre cihazına  işlettirmemek (Ayar yaptırmamak )

     Ceza : ilk seferde 1.tip, tekrarında II.tip , tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir.

 2)  Kirli Araçla Sefere Başlamak

     Ceza : ilk seferde I.tip, tekrarlarında II. tip ceza uygulanabilir

 3)  Sürücünün Sefer Sırasında Sigara İçmesi

     Ceza : ilk  seferde I.tip, tekrarlarında II.tip ceza uygulanabilir

 4)  Araç Personelinin Kılık- Kıyafet talimatına uymaması

     Ceza : ilk seferinde I.tip, tekrarlarında II .tip ceza uygulanabilir

 5)  Durağı dışında gereksiz bekleme yapmak, nizami yanaşmadan yolcu almak, indirmek vb.         

     Ceza : ilk seferinde I.tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir

 6)  Hareket programına uymama ( mücbir sebep harici)

     Ceza: ilk seferinde I tip, tekrarlarında II .tip ceza uygulanabilir

 7)  Yolcuya hakaret etme veya kötü davranma

     Ceza : ilk seferinde I tip,tekrarında II.tip,tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir

  8)  Teknik özelliklerini yitirmiş aracın onarımını yapmadan sefere çıkmak.

     Ceza : ilk seferinde I tip, tekrarında , tekrarında uygun hale getirilinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir

9)  Yolcu ve araç güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde uygunsuz ve yüksek hızla araç kullanmak    

      Ceza : ilk seferde I tip, tekrarında II. Tip, tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir  

10)   Denetim Görevlilerine hakaret etmek veya kötü muamelede bulunmak

        Ceza : ilk seferinde I. Tip, tekrarında II.tip ve sürücünün işten çıkarılması , tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir
11)   Alkollü araç kullanılması

        Ceza :ilk seferinde II.tip tekrarında sürücünün işten çıkarılması ,tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir.          

12)   Denetim Görevlilerinin Talimatlarına uymama

        Ceza : ilk seferinde I tip, tekrarlarında II. Tip ceza uygulanabilir. 

13)   Taksi durağı çalışma programını erken tatil etmesi.

         Ceza : ilk seferinde I. tip , tekrarlarında II.tip ceza uygulanabilir.       

14)    Aracın parka çekilmesi için tebliğ yapılmasına rağmen aracın parka gönderilmemesi

         Ceza : IV.tip ceza Ruhsat iptali uygulanabilir. 

15)        Altınova Belediyesi ve bağlı şirketlerle ilgili her türlü ilan,   reklam ve duyuruyu araçlarda muhafaza etmeme, tahribi halinde yenisini astırmama

         Ceza : ilk seferinde I tip ,tekrarlarında II.tip ceza uygulanabilir.      

16)  Karayolları ve Trafik Yönetmeliklerine göre araçlarda aranacak   özelliklerden    herhangi   birini yerine getirmeme               

      Ceza : ilk seferinde I.tip ve uygun hale getirinceye kadar seferden men cezası uygulanabilir.                                                                      

17)   Teyp ve Radyo çalmak, Havalı Korna kullanmak( çalmak) vb.

         Ceza : ilk seferinde I.tip  ve uygun hale getirinceye kadar seferden men, tekrarında II.tip  ceza uygulanabilir.

18)        Toplu olarak direniş yapmak, taşımacılık yapmamak, Taşımacılığı aksatmak, gösteri   yapmak vb. eylemlerde bulunmak.

        Ceza : ilk seferinde II.tip, tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir. 

19)   Mazeretsiz olarak yolculuğu yarım bırakmak.

        Ceza : ilk seferinde I. tip, tekrarında II .tip,tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir.       

20)        Altınova Belediye Meclisi kararı veya il trafik komisyon kararı olmadan duraklarda çalışmak

        Ceza : II. Tip ceza uygulanabilir
21)   Belirlenen Yolcu Taşıma Ücret Tarifesine Uymamak

       Ceza : III. Tip ceza uygulanabilir

22) Denetim görevlilerine silahlı ( ateşli veya kesici) saldırıda bulunmak.

       Ceza : IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir

23)  Çalışma ruhsatı olmadan veya kendi durakları dışındaki duraklarda izinsiz olarak yolcu   taşımacılığı yapan Taksiler,

      Ceza :ilk seferinde II.tip,tekrarında IV.tip ceza ruhsat iptali uygulanabilir

24) Yönetmelikte yasaklanan, yapılması men edilen ve yukarıdaki ceza  maddeleri  dışında  kalan uygulama ve davranışlar

         Ceza: İlk seferinde I tip, tekrarlarında II.tip cezalar uygulanabilir.         

25) Bir taksi durağında çalışan kişinin, aynı durakta çalışan kişilerle uyumlu çalışmaması, durağın genel kurallarına uymayarak her konuda sorun çıkartması veya durak ve durak dışında menfaat sağlamak suretiyle bazı ruhsatsız kişi veya kişileri durakta veya durak yakınlarında çalıştırmak suretiyle menfaat sağlamak amacıyla idarenin emir ve yasaklarına muhalefet eden ve bu hareketinde ısrarcı olan kişiler hakkında; 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32.maddesini ihlal ettiğinden durumun mahalli ve yetkili zabıta marifetiyle tespit edilerek tanzim edilecek tutanağın gereği yapılmak üzere Mahalli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulabilir.

(İhlale ilişkin uygulamalar her yıl sonu itibariyle sıfırlanarak, yıl bazında yapılır.)

 RUHSAT, YENİLEME VE DEVİR İŞLEMLERİ

MADDE 21
a) Ticari Taksi çalıştırma hakkı elde eden işletmecilere, Belediyece   düzenlenen ve her yıl vize edilecek olan " Çalışma Ruhsatı" verilir. Çalışma Ruhsatı, Seyrüsefer sırasında araçta bulundurulacaktır.
b) İşletmeciler taksi durağında sürekli ticari taksisini bulundurmak zorundadır. Geçerli mazereti  olsa dahi, 6 ay süreden fazla taksi durağında araç bulundurmayanların duraktaki Çalışma hakkı Belediye Encümeni kararı ile iptal edilir. Duraktaki Çalışma hakkı iptal edilen işletmeciler  bu yönetmeliğin 7 ve 8. maddelerinde belirtilen hükümlerden faydalanabilirler.
c) Aracını yenilemek için satan İşletmecilerin, durak hakkı MADDE 21-b de belirlenen süre kadar muhafaza edilir.Yeni aldığı araca ait trafik ve tescil belgesi suretini  Altınova Belediyesi Fen İşlerine  vermesi halinde yeni çalışma ruhsatı düzenlenir. Bu süre içinde başka durakta çalışan ticari taksi, bu durakta çalışamaz.

 

d) Ticari Taksisini devretmek isteyen mükellefler, bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar. Adına devir suretiyle ruhsat düzenlenecek kişinin de bu yönetmelikte aranan şartlara haiz olması gereklidir. Ruhsat ve devir işlemi Altınova Belediye Encümenince onaylandıktan ve Çalışma ruhsatı ve devir harç bedelinin tahsilinden sonra çalışma ruhsatı düzenlenerek işletmeciye verilir. Devir işlemlerinde Altınova Belediye Meclisi tarafından belirlenen “Durak Devir Ücreti” peşin olarak ödenecektir. Belediyeden izinsiz olarak hat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin belirlenmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlemlerini Belediye nezdinde onaylatmak üzere 10 gün süreli yazılı uyarı yapılır. Belirtilen bu 10 günlük süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde, araç, yasal devir işlemi yapılıncaya kadar bağlanır.  Bu takdirde de “ Durak Devir Ücreti” % 100 arttırılarak ödenir. Durak devir işlemleri yapılmadığı takdirde ise çalışma izni verilmez.
e) Çalıştırma Ruhsatı sahibi işletmecinin ölümü halinde, Altınova Belediye Encümeninin onayı ile varislerine yapılacak hat devrinde, Hat  Devir Ücreti alınmaz, ancak hat devir işlemlerinin yapılmasında gerekli koşullar aranır. Başkalarına satışı halinde Hat Devir Ücreti alınır. Anne ve baba hayatta iken evlatlarından birine ruhsat devri, diğer   evlatlarının Noterden  muvafakatının olması kaydıyla yapılır ve ücret alınmaz.
f)  Ortaklık olması halinde, ortaklardan biri hissesini devretmek isterse diğer   ortağına veya bir başkasına devredebilecektir. Devir harcı hissesi oranında alınır. Devir harçları, her yıl Altınova Belediye Meclisince Belirlenen “Tarife Cetveli” hükümleri uygulanarak tahsil edilir.
g)  Devir ve araç yenileme işlemleri için, Altınova Belediye meclisi, Trafik Müdürlüğü ve Ruhsat Biriminden görevlendirilecek 1 er kişiden olmak üzere 3 kişiden oluşan komisyon kurulur. Komisyonca, evrakları ve çalışmaları uygun görülenlerin dosyaları Belediye Encümenine sevk edilir.
h) Sahte Çalışma ruhsatı düzenleyen ve/veya  tahrif,tağyir edenlere Türk Ceza Kanunundaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, 3 ay seferden men cezası verilir.

I)Araçsız olarak yapılacak devir işlemlerinde ;5. Ve 6. Maddedeki araç ruhsat fotokopisi hariç evraklar ile müracaat edilerek encümen kararı alınır. Uygun görüldüğünde ‘’T’’ plakası ilgili makam tarafından düşürülür. Araçsız olarak devir alan kişi 21 iş günü içinde plakanın tahdidini yaptırmak zorundadır. İhale ile alınan plakalar hariç olmak kaydıyla (araç alım süresi ihale şartnamesinde belirlenen süreler geçerli olacaktır.)
 

VİZE ÜCRETİ

MADDE  22. Çalışma Ruhsatı belgesi her yıl vize edilir. Vizeler her yıl Ocak ayı içerisinde yapılır. Çalışma ruhsatı harçları her yıl, Altınova Belediye Meclisince belirlenen “ Tarife Cetveli” hükümleri uygulanarak alınır. Çalışma ruhsatının yıpratılması, zayii olması vb. herhangi  bir sebeple değiştirilmesine ihtiyaç duyulduğu durumlarda, suret harcı bedeli alınarak yenisi verilir.
SİGORTALAR

MADDE 23. Taksi Durağı işletmecileri araçlarını zorunlu Trafik sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortasız araçlar, sigorta yaptırılıncaya kadar seferden men edilir.
YÜRÜRLÜK

MADDE 24.  Altınova Belediye Meclisince düzenlenen iş bu yönetmelik, Altınova Belediye Meclisinin kararı ve ilanı  ile yürürlüğe girer.
YÜRÜTME

MADDE 25.   Bu yönetmeliği Altınova Belediye Başkanı yürütür.