MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Geri

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

MADDE 1. – 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü addesinin (d), (h) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.
d) Başbakanlık ve bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan diğer memur ve kamu görevlileri hakkında merkez teşkilâtında müsteşar, bağlı veya ilgili kuruluşlarda o kuruluşun en üst amiri,
h) Büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, büyükşehir ve il belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,
i) İlçelerdeki belde belediye başkanları ve belde belediye meclisi üyeleri hakkında kaymakam; ilçe, alt kademe ve merkez ilçelerdeki belde belediye başkanları ile ilçe, alt kademe ve merkez ilçelerdeki belde belediye meclisi üyeleri hakkında bulundukları ilin valisi,
k) Mahallî idare birliklerinin başkanı, meclis üyeleri, encümen üyeleri, memur ve diğer kamu görevlileri hakkında;

1. İlçe düzeyinde örgütlenenlerden başkanı kaymakam olanlar hakkında vali, diğerleri hakkında kaymakam,
2. İl düzeyinde örgütlenen ve başkanı vali olanlar hakkında İçişleri Bakanı, diğerleri hakkında vali,
3. Birden çok ili kapsayacak şekilde örgütlenenler hakkında İçişleri Bakanı,
MADDE 2. - 4483 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhuriyet başsavcıları” ibaresi “Cumhuriyet başsavcılıkları”, “göndererek soruşturma izni isterler.” ibaresi “gönderirler.” olarak ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1.11.1984 tarihli ve 3071 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki yazılı şartları taşımayan ve yapılan araştırma sonucunda daha önce sonuçlandırılmış konular ile yukarıdaki fıkraya aykırı bulunan ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet başsavcılıkları ve izin vermeye yetkili merciler tarafından işleme konulmaz ve bu durum ihbar ve şikâyette bulunana bildirilir. Ayrıca, bu durumun ön incelemenin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde, ön inceleme raporu düzenlenmeksizin konu sonuçlandırılır.
MADDE 3. – 4483 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “hakkında inceleme yapılanın üstü” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya eşiti” ibaresi eklenmiştir.
İzin vermeye yetkili mercii, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini bizzat veya 4 üncü maddede yazılı şekilde öğrendiğinde, en geç altmış gün içinde, doğrudan veya yaptıracağı araştırma sonucu gerekli görürse, bir ön inceleme başlatır. Ancak, sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin gerçeği yansıtmadığı tespit edilen dilekçeler üzerine ön inceleme yapılamaz.
MADDE 4. – 4483 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hakkında inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisinin” ibaresinden sonra gelmek üzere “gerektiğinde” ibaresi ile bu cümleden sonra gelmek üzere “Ancak, soruşturma izni verilmesine ilişkin kararlarda ilgilinin ifadesinin alınması zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.
MADDE 5. - 4483 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “otuz gün” ibaresi “kırkbeş gün” olarak değiştirilmiş ve maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra ikinci fıkra olarak eklenmiş ve ikinci fıkra üçüncü fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.
Ön inceleme süresi, yetkili merciin ön inceleme yazılı emri veya onayı tarihinden başlar.
MADDE 6. - 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin başlığı “Yetkili merciin kararları üzerine yapılacak işlemler” olarak, birinci ve ikinci fıkraları ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Yetkili merci, verdiği ön incelemeye geçilmemesi kararını şikâyetçiye, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararını ise Cumhuriyet başsavcılığına, hakkında ön inceleme yapılan memur veya diğer kamu görevlisine ve şikâyetçiye bildirir. Memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin karara, Cumhuriyet başsavcılığı veya şikâyetçi ise soruşturma izni verilmemesine veya ön incelemeye geçilmemesine ilişkin karara karşı, kararın kendisine tebliğinden itibaren on gün içerisinde kararı veren yetkili mercie itiraz edebilir. İtiraz vukuunda yetkili merci, kararı, itirazı ve dosyayı ilgili idarî yargı merciine gönderir.
MADDE 7. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.