KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Geri

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b ve 48 inci maddesine, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60’ıncı maddesi, 18/02/2006 tarihli ve 26084 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Sosyal İşler Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü ve 5’inci maddelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Altınova Belediyesini,

b) Başkan: Altınova Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: Altınova Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: Altınova Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünü,

e) Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü,

f) Birim: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

g) Yönetmelik: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Organizasyon Yapısı  MADDE 6 –

 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 • Kültür ve Sosyal İşler Birimi
 • Evde Bakım Birimi
 • Basın-Yayın Birimi

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediyenin hizmet alanı kapsamında kent halkının kültür sanat yaşamına katkı sağlamak.

b) Mevcut kültürel ve tarihsel zenginlikleri çoğaltmak ve kent kültürünün örülmesine katkı yapmak üzere etkinlikler düzenlemek, yayınlar hazırlamak, kent kimliği, tarihi ve kültürü üzerine gelecek kuşaklara da rehberlik etmek.

c) Kentin tarihi değerlerine ve kültürel zenginliklerine sahip çıkarak, gün ışığına çıkarılmasına, var olanların tanıtılmasına yardımcı olmak.

ç) Kültürün, sanatın kent insanı üzerindeki etkilerinin olumlu ve geliştirici olması yönünde çalışmak.

d) Kentin tanıtımı amacıyla etkinlikler, festivaller düzenleyerek, kenti bir çekim merkezi haline getirmek.

e) Resmi ve özel kutlamalar, anma törenleri, önemli gün ve haftalara dair etkinlikler düzenlemek, diğer kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak ve işbirliği içinde organizasyonlar düzenlemek.

Kültür ve Sosyal İşler Birimi

MADDE 8  (1) Sosyal İşler Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

a) Müdürlük faaliyet planında yer alan etkinlik ve organizasyonlarını yaparak, ihtiyaç duyulması halinde müdürlükler ile irtibat kurmak.

b) İlçe bütününe hizmet verecek sosyal ve kültürel değerlere yönelik sanatsal, eğitsel ve sosyal faaliyet ve etkinlikler düzenlemek.

c) Yurt içi/dışı sivil toplum kuruluşları ve kardeş şehirlerimizle iletişim kurmak.

ç) İlçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın bilgi ve bilinç düzeyine katkı sağlamak ve  toplumun birlik ve dayanışma duygusunu, moral gücünü ve yaşam sevincini arttırmak amacıyla çeşitli konularda söyleşi, eğitsel kurslar, sempozyum, panel, konferans, şenlik, karnaval, panayır, festival, tiyatro, sinema, kültürel geziler, konser vb. etkinlikler düzenlemek.

d) Planlanan etkinliklerle ilgili her türlü izinleri almak, yazışmaları yapmak ve işin kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun yapılmasını sağlamak.

e) Düzenlenecek etkinliklerde ihtiyaç duyulan araç, gereç ve donanımların teminini sağlamak.

f) Belde halkına geleneksel ve evrensel müziğin ve gösteri sanatlarının çeşitli türlerini süreli ya da sürekli şekilde açık ve kapalı mekânlarda sunmak.

g) Kentin, tarihi ve kültürel değerlerinin ve varlıklarının korunması, kentin kültürel değerleri konusunda toplumsal duyarlılık-farkındalık sağlayacak çalışmalar yapmak.

h) Çocuk, genç ve yetişkinlerin sanatsal gelişimlerine katkıda bulunmak ve sosyal hayata yönlendirmek amacıyla; resim, şiir, kompozisyon vb. sanat dallarında ödüllü yarışmalar düzenlemek.

ı) Kültürel, eğitsel ve sanatsal yazılı ve görsel yayınlar oluşturmak ve müzik, resim, heykel, plastik sanatlar gibi faaliyetleri geniş kesimlere yaymak üzere etkinlikler düzenlemek.

i) İlçe sınırları içerisinde yaşayan bütün bireylerin, mikro ve makro sebeplerden doğan ve kontrollerinin dışarısında gelişen maddi ve sosyal yoksunlukların giderilmesi ve bu amaç doğrultusunda saha araştırmaları, sosyal incelemeler, risk haritaları gibi mesleki çalışmalar yapmak.

j) Birey ve ailelerin, sosyoekonomik eksikliklerinin giderilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması aşamasında sosyal sorunlarını tespit ederek, gerekli psikososyal destek mekanizmalarının oluşturulmasını sağlamak.

k) Sosyal ve ekonomik destek taleplerinin karşılanması noktasında, Belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, ihtiyaç derecesini dikkate almak.

l) Sosyal ve ekonomik desteklerin, zedeleyici boyutu ortadan kaldırarak insanlık onuruna yakışır şekilde ve karşılıksız yapmak.

m) Yapılacak desteklerin erişilebilirlik ilkesi çerçevesinde vatandaşa en uygun yöntemlerle sunulması,

n) Başvuru esnasından itibaren vaka takibi sürecinde müracaatçı ve ailesi hakkında edinilen bütün bilgilerin, gizlilik ilkesine uygun şekilde korunması ve bu ilke gözetilerek işlemlerin gerçekleştirilmesi,

o) Bireylerin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde sosyal sorunlarının tespiti ve çözümlenmesinde gerekli rehberlik ve desteğin sağlanarak hayat standartlarının yükseltilmesi,

ö Belediye aracılığıyla yapılacak ayni ve nakdi yardımlar için bütçeye her yıl ödenek konulmasını sağlamak.

p) Ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşların sosyal yardım faaliyetlerine katkılarını artırmak amacıyla çalışmaları koordine etmek.

r) Ayni ve nakdi yardımların sağlanmasında yaşlılara, engellilere, çocuklara, yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere, düşkünlere, şiddet ve terör mağdurlarına, kocası cezaevinde kadınlara, şehit ve gazi yakınlarına öncelik tanınması

s) Yöresel spor organizasyonları düzenlemek.

ş) Belediye ile spor kulüpleri ve Spor Federasyonları arasında işbirliği oluşturmak.

t) Halkımıza sporu sevdirecek sosyal ve kültürel etkinlik ve spor etkinlik ve yarışmalar organize etmek.(Güreş, futbol, voleybol, tekvando, basketbol )

u) İlçemiz kadınlarına mesleki ve hobi edindirme kursları açmak. (dikiş-nakış, giyim üretim, makrome, ahşap boyama, kordon ip, kağıt rölyef, sepet yapımı vb.)

v) Halkın ve öğrencilerin katılacağı bilimsel ve eğitici hobi kursları açmak. (Resim, ingilizce, gitar, halk oyunu, icathane eğitimi vb.)

y) Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak.

v) Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalarla ilgili personelin katılımını sağlamak.

Evde Bakım Birimi

MADDE 9 – (1) Sosyal İşler Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

 1. Ülkemizde 21.02.2001 tarihli resmi gazetede yayınlanan yaşlı bakım ve rehabilitasyon

hizmetleri ile ilgili yönetmelik ve engelli bireylere yönelik 29.12.2010 tarihli resmi gazetede yayınlanan Avrupa Komisyonu tarafından imzalanan projeler. Proje fikrinin geliştirilmesinde Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın projeleri ve uygulamalarının incelenmesi sonucu sahada yapılan uygulamaların eksiklik ve aksaklıkların gözlemlenmesi.

 1. Evde bakım ihtiyacı olan bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesi için faaliyetlerde bulunmak.
 2. Engelli,yaşlı ve yatalak bireylerin sivil toplum kuruluşları, gönüllü bireyler ve okul öğrencileri tarafından ziyaretlerini sağlayarak toplum ile entegrasyonlarını sağlamak.
 3. Yaşlı, engelli ve evde bakım ihtiyacı olan bireylerin; evlerindeki yaşam alanlarını daha ergonomik hale getirmek, evlerindeki temel yaşam ihtiyaçlarını gidermek, bireylere ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerini evlerinde sunmak ve sivil toplum kuruluşları ve öğrencilerle bireylerin evde ziyaretlerini sağlayarak yaşam kalitelerini yükseltmek.
 4. Bireylerin evlerinde incelemeler yapılarak öncelikle ev ortamlarını ergonomik hale getirmek.
 5. Bireylerin varsa yardımcılarının, bakıcılarının veya kendileriyle ilgilenen yakınlarının yaşlı ve hasta bakımı ile ilgili eğitimlerini sağlamak.
 6. Evde hijyen ve temizlik eğitimi ve hizmeti, evde kuaförlük hizmeti, ihtiyaç sahiplerine evde gıda hizmeti sunmak.
 7. Sağlık kurumları ile koordine halde bireylerin hastalık hallerinde öncelikli olarak evlerinde doktor, hemşire ve laboratuar hizmeti almalarına katkı sunmak. Gerekli hallerde hastanelerle işbirliği yaparak hastanelere nakillerini sağlayıp tedavilerinin düzenlenmesine katkı sunmak.         
 8. Evde bakım hizmeti için kurulan ekibin öncelikle görev tanımının tespiti ve uyum içinde çalışmasını sağlayacak istişare toplantısını yapmak.
 9. Evde bakım hizmet ekip ve ekipman ihtiyacı sağlandıktan sonra, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin tespiti için projenin halka ilanını ve bu projenin yürütülebilmesi için mahalle muhtarları, sağlık kurumları ve diğer kamu kurumları ile işbirliği yapmak.
 10. i) Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların ev temizliğini yapmak.
 11. Kişisel bakımını karşılamayan vatandaşların kişisel temizlik ve her türlü bakımlarının sağlanması.
 12. Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarına gidemeyen vatandaşların nakillerini sağlamak.
 13. Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayni yardım (tekerlekli sandalye, hasta yatağı v.b) yapmak.
 14. Hasta, yaşlı ve engelli bireylerimize ziyaretlerimizin ve taleplerinin belirlenmesi sonrasında taleplerini karşılamak.
 15. Hasta, yaşlı ve engelli bireylerimizin evde yapılabilen (enjeksiyon, pansuman, eksik ilaçların temini, tansiyon, kan şekeri gibi vital bulguların takibi v,b) tüm sağlık hizmetlerini karşılamak.

Basın Yayın Birimi

Madde 10 – (1) Basın Yayın Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır :

a) Belediye iş ve işlemleri ile ilgili olarak ilçe halkı ve yönetim arasında iletişim kurulmasını sağlamak.

b) Yerel ve ulusal basında Belediye ile ilgili çıkan yazı ve haberlerin arşivlenmesini sağlamak.

c) Belediye çalışmalarının ve etkinliklerinin fotoğraflanmasını, video çekiminin yapılmasını ve belediye ile ilgili yerel ve ulusal basında haber olarak yayınlanmasını ve arşivlenmesini sağlamak.

ç) Başkanlık ve Belediye ile ilgili toplantı ve organizasyonları basına duyurmak.

d) Belediye çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi ulaştırmak, yapılan etkinliklerin bilgilendirici mesaj ve haber yoluyla tanıtımını yapmak.

e) Belediye basın bültenlerini hazırlamak.

f) Belediye çalışmaları hakkında kamuoyuna doğru, eksiksiz bilgi ulaştırmak, çeşitli sosyal kültürel etkinliklerin basılı materyal veya dijital platformlar yoluyla tanıtımını yapmak.

g) Önemli gün ve haftalarda Belediyenin kutlama veya mesajlarının hangi mecra üzerinden gerçekleştirileceğini belirlemek, basın yayın kuruluşları, afiş alanları veya dijital platformlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

h) Belediye çalışmalarının tanıtımı amacıyla, ilgili materyalleri kullanarak yazılı ve görsel içerikler hazırlamak, prodüksiyonlarını yapmak. Çalışmaların basın yayın kuruluşları, billboard-afiş alanları veya dijital platformlar vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak.

ı) Yıl içinde Belediye tarafından ödüle layık görülen kişi ve kuruluşlara takdim edilecek belge ve sertifikaları hazırlamak.

i) Belediye birimlerinin afiş, davetiye, broşür, katalog, katılım belgesi vb. ihtiyaçlarını tasarlamak.

j) Belediyenin faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak maksadıyla oluşturulan basılı yayınların (gazete, dergi vb.) tasarım sürecini yürütmek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 11 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmakla yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.