KAMUYA AÇIK ALANLARDA İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

Geri

KAMUYA AÇIK ALANLARDA İLAN, REKLAM VE TABELA YÖNETMELİĞİ

AMAÇ ve Kapsam
Madde 1. Bu yönetmelik, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içinde; tüzel ve gerçek kişilere ait bina ve ve alanlar ile, kamuya açık alanlarda, İLAN, Reklam ve duyuru amacı ile yapılacak her turlu faaliyet, kullanım ve tesislerin; ilçenin estetiği ve işlevleri ile vatandaşların ilçedeki yaşamını olumsuz yönde etkilememesi amacıyla düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslarını belirler.

Yasal dayanak
Madde 2. Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye kanunun 15’inci maddesi ve 2464 sayılı Belediye gelirleri kanunun 97’inci maddesine dayanarak çıkartılmıştır.
Tanımlar
Madde 3. Bu Yönetmelik’te
Belediye: Altınova Belediyesi
Mükellef : İLAN ve Reklam vergisini Mükellefi olarak Belediyede kayıtlı gerçek veya tüzel kişilere,
İlçe İçi : Belediye sınırları ve Mücavir alan sınırları içinde kalan alanı, ifade eder.
El İlanları
Madde 4. Her türlü amaç için hazırlanmış olan, kağıt veya değişik maddelerden yapılan ve Halka dağıtılması yolu ile duyuru sağlamayı amaçlayan el ilanlarının dağıtımında Mükellef aşağıdaki hususlara uyacaktır:
a) Bu tür ilanların elektrik direkleri, trafolar, otobüs durakları vb. tüm kamu mali tesislere veya özel mülklerin duvarlarına yapıştırılması veya asılmasına izin verilmez.
b) Bu tur ilanlar sadece; izin veren işyeri veya binaların camekan veya pencerelerine veya Belediyece bu amaçla yapılmış olan ilan panolarına asılabilir.
c) Bu ilanlar, kontrolsüz olarak ve toptan, havadan veya yerden atılarak dağıtılamaz. Mutlaka vatandaşlardan kabul edenlere elden verilmesi gerekir
d) Bu ilanlar, konut veya işyerlerinin posta kutularına konulabilir. Ancak, konutların ve apartman dairelerinin kapılarına ve kapı altlarına atılamaz.
Bez ve Naylon Pankartlar ile Posterler
Madde 5. Her türlü katlanabilir veya sarılabilir malzemeden yapılan afiş, pankart ve posterlerin İlçe içinde asılması aşağıdaki şartlarla, Belediyenin iznine tabidir:
a) Bu malzemelerin yollara, kaldırımlara, kamuya açık park, yeşil alan, mesire alanı, otopark gibi asılmasına izin verilmez. Siyasi partilerin secim çalışmaları veya mitinglerinde ilçe secim kurulu ve Belediyece tahsis edilecek alanlarda encümen kararı ile izin verilir.
b) Bu malzemeler sadece mükellefe ait binaların cephelerinde veya bahçe duvarı gibi kendi mülkiyeti içinde kalan alanlarda her seferinde suresi on beş günü geçmemek üzere Belediye encümen kararı ile asılabilir.
c) Her türlü posterlerin kamuya ait alanlara, elektrik direklerine, otobüs duraklarına, trafolara, İlçe mobilyaları üzerine yapıştırılması ve asılmasına izin verilmez.
d) Ticari amaç taşımayan pankartlar; yollar dışında, Belediyece uygun görülen bina cephelerinde ve alanlarda verilecek izne göre asılabilir. Is Yeri Tabelaları
Madde 6. Is yerlerine ait tabelalar Belediye’ce kayıt ve tescil edilerek mükellefiyet tesis edilerek ve aşağıdaki şekilde yapılır.
a) Is yeri tabelaları Is yerinin cephe duvarı üzerinde ve duvara monteli ve yapışık olarak yapılır. Bunların yola çıkması ön bahçesiz yapılarda 40 cm. yi, ön bahçeli yapılarda 80cm.’yi geçemez. Yola dik istikamette tabela asılamaz. Ancak, çıkma mesafeleri içinde kalan ölçüde yola dik tabela asılabilir.
b) İşyeri tabelaları, tabelanın tanıttığı işyerine ait olacaktır. Başka firma veya ürünlerin tanıtımı amacı ile işyerlerine tabela asılamaz. Sadece işyerinin bayisi veya acentesi olduğu firmalara ait tabelalar işyerinin adını ve ihtiva eden asılabilir. Bu durumda ayrıca başka işyeri tabelası asılamaz. Gazete, dergi, meşrubat, bayiliklerinde, işyeri tabelası üzerinde bu ürünlerin reklamı toplam tabela alanını %25’ini geçemez.
c) İşyeri tabelaları, Belediyece onaylanan sundurma projelerine uygun olarak sundurmaların üzerinde yer alabilir.
Sundurmalar ve eklentiler
Madde 7. İşyerlerinin güneş ve yağmurdan korunması için yapılan sundurmalar ve kepenk vb. imalatlar ile vitrin vb. amaçla yapılan camekan ve eklentiler aşağıdaki şekilde yapılabilir:
a) sundurmaların projesi Belediyece onaylanarak yapım izni verilmeden yapılamaz.
b) açılır kapanır bina hizasından yola doğru çıkan güneşlikler ve kepenklerin yapımı; proje, numune veya fotoğrafları Belediyeye ibraz edilerek izin alınmadan yapılamaz.
c) İşyerlerinin vitrin ve diğer eklentileri bina dış duvarı sınırından tasma yapılamaz.
d) İşyerine ait vitrin dışında kaldırımlarda, mal teşhir etmek veya satmak amacıyla Belediye’den izinsiz hiçbir tezgah veya tesis kurulamaz. Belediye’den izin alınmak ve kullanım sekil ve şartlarını belirterek Belediyenin onayını almak suretiyle; ön bahçeli nizamdan, mal teşhir etmek veya satmak amacı taşıyan tezgah veya tesisler, işyeri duvarında itibaren 150 cm .lik bölüm içinde ve ön bahçesiz nizamdan ise kaldırım genişliğinin %25’ini aşmamak üzere kurulabilir.
e) Yaya bölgelerinde, Belediyece kullanım projesi onaylanmak ve yaya trafiğini olumsuz etkilememek şartı ile yolun kullanımına izin verilebilir.
f) Kamuya açık yol ve kaldırımların yukarıdaki hükümler çerçevesinde Belediye’ce izin verilerek kullanılması halinde, kullanılan alanın niteliğinde dikkate alınarak belirlenecek işgaliye bedeli yıllık dilimler halinde Belediyeye ödenecektir.
Sokak/Cadde/Bulvar tabelaları
Madde 8. Sokak, cadde ve bulvarlar ile meydan ve parkların isim tabelaları Belediyece tespit edilen yerlere asılır. Belediye bu tabelaların cinsini ve ölçülerini tespit eder. Bu tabelalar üzerinde Belediyece ilan ve reklama ayrılan bir bölüm oluşturulabilir. Bu bölüm üzerinde yapılacak reklamlar Belediyece istenen usulde, kiraya verilir.
Ada ölçeğinde iskan edilen sitelerin; adres ve bina bulmaya yardımcı olacak yerleşim planı ve bina numaralarını gösteren tabelaları için; Belediyece onaylanacak yer ve projeye göre izin alınarak uygulama yapılır.
Otobüs durakları reklam panoları
Madde 9. İlçe içinde tüm otobüs duraklarının yerleri Belediyece belirlenir ve bu noktalarda Belediyece hazırlanan projeye uygun olarak açık ve kapalı duraklar yaptırılır.
Toplu Ulaşım araçlarının iç ve dışında yapılacak reklamlar
Madde 10. Belediye otobüsü, Şehir içi minibüsler, Halk otobüsleri veya Altınova Belediyesi Santral garaj(lar)ini kullanan ilçe içinde yolcu taşıyan minibüs ve otobüslerin iç ve dışlarındaki yüzeylerin reklam amacıyla kullanılması aşağıdaki şekilde olacaktır:
a) İlçe içinde toplu taşımacılık yapan araçların reklam hakları Belediyeye ait olup, Belediye araçların bu amaçla kullanılacak bölümlerini belirlemek ve reklam haklarını açık arttırma usulü ile ……. Yıldan fazla olmamak üzere kiraya verme hakkini sahiptir
b) İl içinde yolcu taşımacılığı yapan ve Altınova Belediyesi santral garaj(lar)ini kullanan minibüs ve otobüslerin araç üzerinde reklam yapmaları Belediyenin iznine tabidir. Bu hususta izin verilmesi halinde Mükellef tarafından İlan Reklam vergisi Belediyeye ödenecektir.
Bahçe Duvarları üzerindeki tabelalar
Madde 11. Her türlü resmi, özel, konut, ticarethane veya kamuya açık alanlara ait bahçe duvarları ve korkulukları üzerinde reklam amaçlı tabela konulamaz. Ancak bu duvarların korkulukları üzerinde tesise ait tanıtıcı amblem vb. unsurlar, korkuluğun kendi imalatı içinde yapılabilir.
Binaya Montajlı Reklam ve Tabelalar.
Madde 12. ilçede bulunan tüm binaların ticarethanelere ait tabelalar dışındaki bölümlerinde; sağır duvarlar üzerinde veya çatı, teras, balkon vb. yerlerine boya ile yapılan veya değişik konstrüksiyonlarla yapılarak monte edilen reklam ve tabelalar için proje hazırlanarak Belediye’den izin alınacaktır. Belediye, bunlardan çevreye ve İlçe estetiğine olumsuz etkisi bulunmayanlara izin vererek kayıt ve tescil işlemlerinden sonra İLAN ve Reklam vergisi mükellefiyeti tesis ederek izin verebilir.
Kaldırımlarda ve refüjlerde yer alan çoklu Reklam panoları
Madde 13. Belediye tarafından, kentin uygun yerlerinde kaldırım ve refüjler üzerinde; ticari AMAÇ ve işyerlerini tanıtmak amacıyla kullanılması için, birden fazla işyerini tanıtabilecek, “ çoklu Reklam panoları” yaptırılır. Bu amaçla yaptırılan Panoların üzerinde yer alan Reklam levhaları birim başına kiraya verilir. Bir kurulusun bir pano üzerinde, birden fazla levha kiralamasına izin verilmez.
Billboardlar ve İLAN panoları
Madde 14. Belediye tarafından İlçe estetiğini bozmayacak mahallelerde 2x5 m. ölçüsüne kadar büyüklükte billboard ve İLAN panoları yaptırılır. Bu panoların yer alacağı yerler, kaldırımlar, yollar ve kamuya açık vatandaşların dolaşımına mahsus yerler olamaz. Trafo çevreleri, bahçe duvarlarının kenarları, kullanıma uygun olmayan sıyrık alanlar, Belediyeye ait binaların çatı, duvar, teras vb. bölgeleri tercih edilecektir. Bu panoların konulacağı yerler, vatandaşların konut ve ticarethanelerini görüş acısını kapatmayacak şekilde seçilir ve yerleştirilir.
a) Billboardların tamamı Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarife üzerinden kiraya verilir.
b) İLAN panoları, ilçenin en merkezi bölgelerinde yerleştirilir ve bu İLAN panoları suresi 10 günü geçmeyecek şekilde vatandaşların, kurum ve kuruluşların el ilanlarının, posterlerin asılması ve ticari ve sosyal etkinliklerin tanıtılması amacı ile Encümen kararı ile Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tarife üzerinden kiraya verilir.
Elektrik Direk Tabelaları
Madde 15. Elektrik direkleri üzerinde; direğin her seviyesinde, ilan, reklam ve tabela asılamaz. Ancak, TEDAŞ ile Belediye arasında yapılacak protokol çerçevesinde, elektrik direkleri üzerinde yapılacak tabelaların ölçü, proje ve esasları Belediyece belirlendikten sonra bu tabelalar on yılı aşmamak üzere kiraya verilir.
İlçe mobilyaları üzerindeki reklamlar.
Madde 16. Resmi ve özel kurum ve kuruluşların reklamlarını taşıyan İlçe mobilyalarının İlçenin uygun yerlerine konulması için ilgili Kuruluş tarafından yapılacak yazılı başvuru Belediye Encümenince karara bağlanır. Önerilen İlçe mobilyalarının bulunduğu konum, maddi değeri ve reklam değeri Encümence değerlendirilerek karar verilir. İlçenin estetiği ve yaya ve trafik dolaşımını olumsuz etkileyen unsurlara izin verilmez. Maddi değeri düşük olan ve üzerindeki reklamın ağırlığı ön plana çıkartılmış bulunan İlçe mobilyalarına izin verilmez.
Kara Nakil Vasıtalarının üzerindeki reklamlar
Madde 17. İlçe içinde trafiğe kayıtlı olan her turlu kara nakil vasıtalarının üzerinde yer alacak reklamlar konusunda aşağıdaki şekilde uygulama yapılır;
a) araç üzerinde, sadece mülkiyet sahibinin ticari amblem ve reklamı yer alabilir.
b) araçların dış gövdesine Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı biçimde monte edilen ve eklenti durumunda olan reklam ve tabela unsurlarına izin verilmez.
c) Araçlar, başka kuruluşların reklamını yapmak üzere kullanılamaz.
d) Araçlar üzerine bez pankart veya poster asılmasına izin verilmez. Sadece, İlçe içindeki Toplu ulaşım araçları ile Belediye Santral garajına kayıtlı araçların üzerinde yapılacak reklamlar için Belediyenin tasarrufu altında uygulama yapılabilir.
Sesli Reklamlar
Madde 18. Her turlu sabit veya araç üzerinde; ses yükseltici elektronik cihazlar veya megafonlarla, ya da bağırarak reklam, duyuru veya seyyar satış yapılmasına izin verilmez. Bu tur duyurular sadece, Belediyeye ait ses yayın aracı vasıtasıyla yaptırılır. Kamuya açık alanlarda yapılacak, Belediyeden izinli miting, tören , vb. toplantılarda yapılan yayınlar bu hükmün dışındadır.
Havadan yapılan Reklamlar
Madde 19. Belediye sınırları mücavir alanı içinde havadan uçak veya helikopter ile yapılacak reklamlar için Belediyeden izin alınacaktır. Havadan, el ilanı, posta veya her turlu maddenin atılarak reklam yapılmasına izin verilmez. Sadece, özel kutlama günlerinde bu amaçla yapılacak etkinliklere Belediyece izin verilebilir.
Ağaç Dibi Koruma Tabelaları
Madde 20. ilçe içinde kamuya açık alanlarda yer alan ağaçların diplerinde korumaya yönelik olarak yapılan kafes ve muhafaza amaçlı unsurların üzerlerine reklam tabelası konulmasına izin verilmez. Bu amaçla Belediyece yaptırılan kafesler üzerinde yer alan reklam levhaları, Belediye Meclisi tarafından belirlenen kira tarifesi üzerinden, Belediye Encümenince … yıla kadar sure ile ihtiyaç sahiplerine doğru kiraya verilebilir
Büfeler üzerindeki Reklamlar
Madde 21. Belediyece izin verilen veya yaptırılan büfelerdeki işyeri tabelaların ölçüsü 40x100 cm. ebadından büyük olmayacaktır. Büfelerin üzerinde başkaca ilan ve reklam amaçlı yazı, poster, yapışkan bantlar konulamaz. Sadece, Belediyece verilecek izne göre kayıt ve tescil yapılarak mükellefiyet tesis edilerek, büfe cephesinde en fazla 1 m2’lik alanda büfede satışa sunulan mamullerle ilgili tanıtım yazısı veya reklam bölümü tesis edilebilir.
Karayolu Geçimlerindeki Tabelalar
Madde 22. Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olan şehir içi karayolu geçişlerinin kamulaştırma sınırları içinde yapılacak reklamlara türü ne olursa olsun izin verilmez. Ancak, Belediyenin Karayolları Genel Müdürlüğü ile bu hususta protokol yapması halinde, protokol şartları çerçevesinde yapılacak reklamların yeri, ölçüsü ve projesi konusunda Belediye tam yetkilidir.
Sanayi Bölgelerindeki Tabelalar
Madde 23. Küçük, orta ve organize sanayi bölgelerindeki işyerlerinin kolay bulunması amacıyla cadde ve sokak köşelerinde işyerlerini tanıtan çoklu reklam panoları yaptırılır. Bu panolar üzerinde bulunan levhaların bedeli işyeri sahiplerinden tahsil edilir ve bu panoların her turlu bakim ve onarımından ilgili işyerleri sorumludur.
Kamuya açık Alanlardaki diğer Ticari Tabelalar
Madde 24. Bu yönetmelikte belirtilen reklam tabela ve unsurları dışında; kent içinde kamunun kullanımına açık har turlu alanda, İLAN veya Reklam amaçlı, sabit veya seyyar tabela, duyuru, afiş, poster vb. malzemenin konulması, yapıştırılması ve asılmasına izin verilmez.
Resmi Kurumlara ait Tabelalar
Madde 25. Resmi Kurumların hizmet binaları üzerindeki tabelaların dışında, hizmet binaların ilçe içindeki yerini tarif etmek amacıyla konulacak yön ve tanıtım tabelaları için Belediyeden izin alınır. Belediye, talep edilen tabelanın proje ve ölçüsü  ile yerini; ilçenin estetiği ve ilçenin vatandaşlarca kullanımını olumsuz etkilediği gerekçesi ile değiştirebilir veya reddedilebilir. Bu durumda ilgili kurum Belediyenin uygunluk kriterleri çerçevesinde yeni bir öneride bulunmak durumundadır.
Yol Üstü Taklar
Madde 26 . Belediyece hazırlanan özel projeler çerçevesinde tasarlanan ve İlçe mobilyası niteliğinde olan uygulamalar hariç; ilçe içinde yolları enlemesine kesen veya bahçe duvarları ve giriş kapıları üstünde yer alan veya benzeri amaçlı reklam unsuru taşıyan “tak”lara izin verilmez.
Kamu Yararına çalışan kuruluşlara ait Tabelalar
Madde 27. Yerinin bilinmesi Kamu acısından önem taşıyan KURULUŞ veya tesislerin yerlerinin gösterilmesi için İlçe içinde Belediyeden alınacak izin çerçevesinde uygun görülecek yerlere proje ve ebadı Belediyece onaylanan şartıyla yön tabelası konulmasına izin verilir. Trafik Levha ve İşaretleri ile Şehir Haritaları
Madde 28. İlçe içinde yer alacak olan Trafik Levha ve İşaretlerinin konulacağı yerler İlçe Trafik komisyon’ unun kararı ile belirlenir. Bu levha ve İşaretler, Belediyece yaptırılarak yerleştirilir ve yılda bir kez Belediyece tarama yolu ile kontrolü yapılır. Kaybolan veya hasar gören Trafik levha ve işaretleri yenilenir veya onarılır. Belediye tarafından yaptırılarak ilçenin uygun yerlerine konulacak “şehir haritaları” tabelaları üzerinden ayrılan reklam bölümleri en fazla … yıla kadar kiraya verilir.
Numarataj ve kapı numaraları
Madde 29. İlçede bulunan parsellerde kapı numaralarının belirlenmesi Belediyece yapılır. Altınova Belediyesi İmar Yönetmeliği çerçevesinde, yarı Meskun alanlardaki bos parsellerin, Belediyece onaylanacak projesine uygun olarak çevresinin duvarlarla çevrilmesini müteakip bu parseller dahil tüm İmar Parsellerine Belediyece hazırlanan kapı numaraları monte edilir. kapı numaraları en az 20 cm. düşey ölçüde puntolarla hazırlanır. Apartmanlarda giriş bölümünde apartmana ait kapı numarasının yani sıra apartman ismi yazılır.
İnşaat Tabelaları
Madde 30. ilçe içinde devam eden her turlu inşaat, Altınova Belediyesi İmar Yönetmeliği çerçevesinde öngörülen standart ölçülerde inşaat tabelası bulundurması zorunludur. İnşaatlara ait geçici veya portatif çevre duvarları üzerine sadece inşaatı yapan firmanın reklamlarına yer verilir. Bu reklamlar için mükellefin ilan ve reklam vergisi ödemesi zorunludur.
Siyasi Partilerin Propaganda malzemeleri
Madde 31. Secim dönemlerinde Siyasi partilerin propaganda amacı ile asacakları ve kullanacakları her turlu pankart, poster, el ilanı, ve bu yönetmelik kapsamında belirlenen diğer ilan, Reklam ve duyuru unsurları yüksek secim kurulunca izin verilen usul ve esaslara göre yürütülür. Ancak, yüksek secim kurulunun belirlemediği hususlarda bu yönetmelik esas alınarak Belediyeden alınacak izinler çerçevesinde uygulama yapılır.
Geçici Fuar, Sergi, Kermes
Madde 32. Kamuya açık park, yaya yolu, meydan, yol, mesire yeri vb. Alanlarda düzenlenecek fuar, sergi, kermes, lunapark, sirk vb. uygulamalarda “Altınova belediyesinin belirttiği yerlere ve belediye meclisinin belirttiği fiyat tarifesi dikkate alınarak Belediye’ce izin verilebilir. Bu tur etkinliklerin ilanı ve reklamı amacıyla yapılacak faaliyetlerde bu yönetmelik esaslarına uyulur.
Sağlığa Zararlı Ürünlere Ait Reklam ve Tabelalar
Madde 33. sağlığa zararlı olduğu bilinen sigara, tutun mamülleri , alkollü içkilerin Bu yönetmelik kapsamında bulunan her turlu yolla duyuru, ilan ve reklamının yapılmasına izin verilmez.
Akaryakıt , LPG , Ticarethanelerde Totem ve Tabela

Madde 34.Kamu mülkiyetine ve bitişik parsellere taşmamak ve yapıya 3 metreden, parsel sınırına 1 metreden fazla yaklaşmamak koşuluyla 6 metre yüksekliğinde 4 metrekare yüzeyinde totem reklam panosu konulabilir.

Tabela ve Reklam Başvuru ve kayıt İşlemleri
Madde 35. ilçe içinde, bu yönetmelik kapsamında olan reklam, ilan ve duyurularla ilgili olarak;
a) Bu unsurlardan yararlanmak isteyenlerin tamamı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu çerçevesinde İLAN ve Reklam Vergisi mükellefidirler. Bu amaçla Belediyeye başvurarak İlan ve Reklam Vergisi tahakkuk ve Tahsilat işlemi yapıldıktan sonra işlem yapabilirler.
b) Sabit ve kalıcı olan İşyeri levhaları, araç üzerindeki yazılar, Billboardlar, çoklu reklam panoları, otobüs durak reklam panoları, ağaç dibi panoları, vb. levhalar üzerindeki reklamlar için mükellefiyet tesisi edilir ve İLAN ve Reklam vergisi yıllık olarak tahsis edilir. geçici olan, İLAN Panosu, afiş, pankart, el ilanı, vb. uygulamalar için İLAN ve Reklam Vergisi uygulama bazında tahakkuk ve tahsil edilir.
c) İLAN ve Reklam vergisi dışında; Belediyece yaptırılan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen tüm reklam unsurları için Kiralayan ile Belediye arasında sözleşme yapılır ve kira bedelleri sözleşme çerçevesinde ayrıca tahsil edilir. Kira bedelleri sözleşme çerçevesinde ayrıca tahsil edilir. Kira bedellerinin tamamı, kira suresi ne olursa olsun, sözleşmenin imzalanmasından itibaren ücreti tahsil edilir.

İhale Yolu ile yapılacak Reklam unsurları
Madde 36. aşağıda belirtilen İLAN, duyuru ve reklam unsurları Belediye tarafından kiraya verilir.
a) kapalı ve açık otobüs duraklarında yer alan reklam panoları,
b) ilçenin ticari bölgelerine konulacak “çoklu Reklam panoları”,

c) Billboardlar ve İLAN panoları,
d) Sokak/cadde/bulvar/meydan isimlerine ait tabelalarda bulunan reklam bölümleri,

e) Park isim tabelalarında bulunan reklam bölümleri,
f) Elektrik direklerinde UEDAŞ ile Belediye arasında protokol yapılması halinde konulacak reklam tabelaları,
g) Karayolu geçişi üzerinde TCK Genel Müdürlüğü ile protokol yapılması halinde yapılacak reklam panoları,
h) Ağaç diplerinde yapılacak koruma kafesleri üzerinde yer alan reklam levhaları
Bu reklam unsurlarının her biri için Belediyede sicil numarası verilerek takip dosyası açılır. Ve diğer Belediye gayri menkullerine benzer biçimde kira işlem gelirleri takip edilir.
Tabelalarda Belediye Bandrolü Uygulaması
Madde 37. ilçenin içinde yer alan sabit her turlu reklam levhaları üzerinde, mükellefin sicil numarası gerektiğinde kiralama suresini gösterir yapıştırma yolu ile levhaya eklenen Bandrol yer alacaktır. Bandrol bulunmayan tüm reklam tabelaları hakkında Zabıta müdürlüğünce yasal işlem yapılır.
 Harç ve Hizmet Bedelleri
Madde 38. Bu yönetmelik kapsamında bulunan İLAN, duyuru ve reklam hizmetlerinde
a) Belediye tarafından yaptırılarak kiraya verilen her turlu İLAN ve Reklam unsurundan kira bedeli İLAN Reklam Vergisi alınır.
b) Belediye tarafından , projesi incelenerek izin verilecek olan sundurma, tabela, İlçe mobilyası vb. unsurlardan; Plan proje tasdik harcı ve İLAN Reklam Vergisi alınır.
c) Belediyece yaptırılan İLAN panolarına en fazla 10 gün sure ile asılan ilan, reklam ve duyurulardan Belediye Meclisince belirlenen Maktu ÜCRET ve İLAN Reklam Vergisi alınır.
d) Belediye ses yayın aracı ile yapılan duyurulardan, Belediye meclisince belirlenen sefer (defa) ücreti alınır.
Denetim Yaptırım ve Cezalar
Madde 39. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında Zabıta Müdürlüğünce tanzim edilecek Zabit tutanağı çerçevesinde Belediye Encümeni’nce aşağıdaki cezalar uygulanır:
a) Bu Yönetmeliğinin 4’uncu maddesinde belirtilen el ilanlarını yasak olan yerlere yapıştıranlara; yapıştırılan veya asılan ilan başına belediye meclisinin belirlediği  ….…….TL ceza, belediye encümeni tarafından uygulanır ve ayrıca, asılan veya yapıştırılan ilanların sökülmesi ve tamamen temizlenmesi için 15 gün sure verilir. Bu sure içinde sökülüp temizlenmeyen ilanlar için her seferinde ceza iki katına artırılarak uygulanır. Ayni maddeye göre izin verilmeyen şekilde kapı altlarından atılan veya çevreye kontrolsüz olarak atılan ilanlardan da ilan başına ayni şekilde para cezası uygulanır.
b) Bu yönetmeliğin 5’inci Maddesinde belirtilen afiş, pankart ve posterlerin izinsiz olarak asılması halinde; asılan birim başına belediye meclisinin belirlediği….…….TL ceza belediye encümeni tarafından uygulanır ve asılan afiş, pankart veya posterin yedi gün içinde kaldırılması istenir. Bu sure içinde kaldırılmayan unsurlar Belediye Temizlik İşleri ve İtfaiye Müdürlüklerince kaldırılır ve bu kez ceza iki kat artırılarak uygulanır.
c) Bu yönetmeliğin 6’inci maddesi hükümlerine aykırı olarak veya izinsiz olarak asılan işyeri tabelalar ile bu maddeye aykırı olarak yapılan tabela tadilatları tadilat  başına belediye meclisinin belirlediği ……….TL ceza belediye encümeni tarafından uygulanır ve aykırı olan hususun düzeltilmesi ve Belediye’ye başvurarak mükellefiyet tesisi için 15 gün sure verilir. Bu sure içinde talep edilen işlemin yapılmaması halinde her seferinde ceza iki katı artırılarak uygulanır.
d) Bu yönetmeliğin 7’inci maddesinde açıklanan sundurma ve eklentilerin izinsiz veya madde hükmüne aykırı şekilde yapılması halinde belediye meclisinin belirlediği ..…….TL ceza, belediye encümeni tarafından uygulanır ve Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi için 30 gün süre verilir. Bu sure içinde yönetmelik hükmüne aykırı olarak işlemin ve imalatın düzeltilmemesi halinde ceza her seferinde iki kati artırılarak uygulanır.
e) Bu yönetmeliğin 7,8,9,12,13,14,15,19,21,22,24,25,26,27,28’inci maddelerine göre Belediye ve Kurumlarca yapılmış bulunan reklam unsurlarını tahrip edenlere belediye meclisinin belirlediği …….TL  ceza, belediye encümeni tarafından uygulanır ve ayrıca yapılacak hasar tespitine göre, hasar bedeli alınır.
f) Bu yönetmelikte tanımlanan sabit reklam unsurlarını veya Belediyenin yetkisinde olan reklam unsurlarını izinsiz olarak yapan ve ilçe içinde monte eden veya yerleştirenlere izinsiz yapılan işlemin önemi, ebadı ve ilçe içinde yarattığı olumsuzluk dikkate alınarak belediye meclisinin belirlediği ………….…….TL ceza, belediye encümeni tarafından  uygulanır. İzinsiz yerleştirilen veya monte edilen unsurun en geç 15 gün içinde kaldırılması veya bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi talep edilir. Bu sure içinde gerekli işlemi yapmayanlara para cezası her seferinde iki katı artırılarak uygulanır.
g) Sesli olarak yapılan reklamlarda bu yönetmeliğin 17’inci maddesine ve havadan yapılan reklamlarda sayılı 18’inci maddesine aykırı hareket edenlere belediye meclisinin belirlediği …….TL ceza, belediye encümeni tarafından uygulanır.
h) sağlığa zararlı ürünlerin reklamlarını bu yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı ve izinsiz yapanlara, her reklam unsuru için belediye meclisinin belirlediği  …….TL ceza, belediye encümeni tarafından uygulanır ve bu reklamların en geç 7 gün içinde kaldırılması istenir. Bu sure içinde kaldırılmayan reklamlara her seferinde iki katı para cezası uygulanır.
I) Belediyece kiraya verilen reklam unsurları üzerinde izinsiz reklam yapanlar veya bu unsurları izinsiz kullananlara, kullandıkları reklam unsuru başına belediye meclisinin belirlediği ..…….TL ceza , belediye encümeni tarafından uygulanır. En geç 7 gün içinde kullanımı son vermeleri istenir. Bu sure içinde işlemi yapmayanlara her seferinde iki kati ceza uygulanır.
i) Sabit tabelalarında İLAN ve Reklam Vergisi bandrolü bulunmayanlara mükellef oluşta bandrolü kullanmamışlarsa belediye meclisinin belirlediği …..….TL ceza, belediye encümeni tarafından uygulanır. Mükellef olmadan izinsiz olarak uygulama yapmışlarsa, bu maddenin ( c ) fıkrasına göre işlem yapılır.
j) Bu yönetmeliğin uygulanması amacıyla mali hizmetler Müdürlüğü bünyesinde kurulacak İlan ve Reklam vergisi servisine bağlı ekipler tarama çalışmaları yaptıkları gibi, Zabıta Müdürlüğü tarafından sürekli denetim yapılır.
k) Bu madde de belirtilen para cezaları her yıl Aralık ayı olağan Belediye Meclisi toplantısında belirlenecek bir değer artış katsayısı ile artırılarak müteakip yılın basından sonuna kadar uygulanır.

YÜRÜRLÜK
Madde 40. Bu Yönetmelik Altınova Belediye Meclisi’nin onayından sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 41. Bu Yönetmelik 41 Maddeden ibaret olup, Altınova Belediye Başkanı tarafından yürütülür.