İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Geri

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, Toplu-iş Sözleşmesi, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili kanunlara dayanılarak ve bu kanunlara dayanak teşkil eden tüm yönetmeliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Altınova Belediyesini,

b) Başkan: Altınova Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: Altınova Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: Altınova Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

e) Müdür: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünü,

f) Birim: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan (Al-Bel) personelini,

g) Yönetmelik: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, şirket (Al-Bel) işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Organizasyon Yapısı MADDE 6 –

 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
 • Özlük Birimi
 • Eğitim Birimi
 • Bordro Birimi
 • Hukuk İşleri Birimi
 • Kalite Birimi

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 6 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) Belediyenin insan gücü planlaması ve personel politikası konusunda çalışmalar yaparak hizmet üretim gücünü ve hizmet kalitesini artırmak.

b) Müdürlüğün görevlerinin etkin, etkili ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

c) Birimler arası koordinasyonu sağlamak.

ç) Uygulamaya esas olmak üzere alınan kararların ilgili birimlere zamanında iletilmesini ve uygulamanın izlenmesini sağlamak

d) Görev alanına giren konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla bağlantı kurulması, iş birliği yapılması ve yetkili üst makamlara gerekli bilgilerin verilmesini sağlamak.

e) Stratejik plana, yıllık performans programına ve Müdürlük bütçesine uygun olarak çalışmalarını yürütmek.

f) Müdürlükçe yapılan işlemlerin kayıtlarının tutulmasını, gerektiğinde bunların korunmasını, arşivlenmesini ve muhafazasını sağlamak.

g) Personel özlük işleri ile ilgili işleri yürütmek.

ğ) Personelin idari, mali, sosyal hakları ile bu alanda kurumsal işlemlerini yürütmek.

h) Personel eğitim hizmetlerini yürütmek.

ı) Mevzuatın gerektirdiği diğer görevlerin yürütülmesini sağlamak.

i) Kuruma personel alımına ilişkin süreçleri yönetmek.

j) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Özlük Birimi

MADDE 7 – (1) Özlük Birimi tarafından yürütülecek hizmetler şunlardır;

a) Memur personelin kurum içi görevlendirme, kurumlar arası nakil, kadro değişikliği, açıktan atama ve geçici görevlendirme işlemlerini yapmak, talep dilekçelerini inceleyip sonuçlandırmak, göreve başlama işlemlerini yapmak.

b) Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemesi terfi tarihleri takip etmek, onaylarını almak, maaşa etki yapan kıdem ve hizmet yıllarını tespit etmek.

c) Memur ve sözleşmeli personelin ücretsiz izin (askerlik, doğum sonrası, mazeret) göreve başlayış ve görevden ayrılış işlemlerini yapmak.

ç) Memur ve sözleşmeli personel ile ilgili her türlü işlemlerin bilgisayar ortamında kayıt altına alınması, özlük dosyasında bulunması gereken evrakların konu ve içeriklerine göre arşivlenmesi ve muhafazasını sağlamak.

d) Memur personelin hizmet borçlanma ve intibak (S.G.K., Bağ-Kur, Tahsil değişikliği Askerlik süresi) işlemlerini yapmak.

e) İlk ataması yapılacak memur personelin ilk işe giriş evraklarının (güvenlik soruşturması vb.) temin edilerek atamasını ve yasal süre içerisinde internet ortamında işe giriş bildirimini yapmak.

f) Mahkeme ve duruşma kararlarının ilgililere tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kurumlara göndermek.

g) Memur Mal Bildirim Formu (memur personelin mal değişikliklerinde bir ay içerisinde, sonu 0 ve 5’li yılların Şubat ayının son gününe kadar) düzenlenmesini sağlayıp muhafaza edilmesi ve Mal Bildirimi Karşılaştırma Komisyonunu kurmak.

ğ) Hizmet yıllarını tamamlayarak emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemleri ile ilgili tüm evrakların HİTAP’a yüklenerek emeklilik işlemlerini yapmak.

h) Açıktan atama, Kadro İhdas ve Kadro Derece Unvan değişiklikleri ile ilgili yazışmaları yapmak.

ı) Norm kadro çerçevesinde derece değişikliği, unvan değişikliği kadro iptali gibi değişikliklerin yazışmalarını yaparak Belediye Meclisine sunmak.

i) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı E-uygulama kadro modülü sistemi üzerinden tüm kadrolu (işçi-memur) personelin sisteme yüklemek ve kadro bilgilerinin 3 aylık periyotlarda güncellemek.

j) Memur personele ait yan ödeme ve özel hizmet tazminat cetvellerinin hazırlanıp onaylandıktan sonra Kaymakamlık kanalıyla Valilik Makamının onayına sunmak.

k) Talepleri üzerine 1.-3. Dereceli kadrolarda bulunan memurların yeşil pasaport işlemlerini yapmak.

l) 5393 sayılı kanunun 49 uncu maddesine göre çalıştırılan sözleşmeli personele ilişkin yazışmaları yapmak ve ücretlerinin belirlenmesi için Belediye Meclisine sunmak, sözleşmeleri hazırlayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına göndermek.

m) İşçi personelin görevlendirme, emeklilik hizmet akdi feshi, mahkeme yazışmaları, kadro ve görev yeri değişiklikleri gibi özlük işlemlerini yapmak.

n) Engelli işçi ve eski hükümlü kontenjanlarına alınacak işçilerin yasal çerçevede alım işlemlerinin gerçekleştirmek.

o) Sağlık raporu alan işçi personelin iş görmezlik sürelerinin yasal süresi içerisinde SGK sistemine işlemek.

ö) Yeni işe alınan, işten ayrılan ve kadro değişikliği olan personelin her ay düzenli olarak Türkiye İş Kurumuna işgücü çizelgesinin göndermek.

p) Toplu İş sözleşmesinin görüşmelerine katılarak bilgi vermek.

r) Memur ve İşçi Disiplin Kurulunu oluşturmak, disiplin kuruluna gönderilen evrak işlemlerini takip ederek disiplin kararını yazıp, onaylatarak disiplin defterine işlemek.

s) Müdürlüklerden gelen yıllık izin, mazeret izni, sosyal izinler, rapor ve ücretsiz izinlerin kontrollerini yaparak sisteme işlemek.

ş) Çeşitli nedenlerle işten ayrılan personelin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplayarak onaya sunmak ve ödeme emri ekinde Mali Hizmetler Müdürlüğüne göndermek.

t) Sendikalarla ilgili yazışmaları yapmak.

u) Personelin Belediyemiz aleyhine açtığı davalarla ilgili, ilgili mahkemeler ve Hukuk İşleri Müdürlüğünce istenilen bilgi ve belgeleri hazırlayarak göndermek.

ü) BİMER ve CİMER’den gelen dilekçelerin yasal süresi içinde cevap yazılarını yazmak.

 1. v) İş-Kur tarafından Belediyemizde istihdam edilecek personel ile ilgili İş-Kur ile protokol yapmak ve güncellemek.
 2. y) Belediye içerisinde istihdam edilmesi olası kişilerin ilgili süreçler içerisinde değerlendirilmesini sağlamak. İşe alım süreçlerinde, mülakat dışında, gerektiğinde yazılı ve sözlü sınav, vaka yönetimi, kişilik envanteri gibi diğer çalışmaları belirlemek ve uygulamak.

Eğitim Birimi

MADDE 8 – (1) Eğitim Birimi tarafından yürütülecek hizmetler şunlardır;

a) Hizmet içi eğitimlerin beklenen amaçların gerçekleştirilmesi için belirlenen eğitim politikası çerçevesinde diğer birimlerden gelen eğitim talepleri ve mevcut veriler göz önünde bulundurularak hazırlama ve Başkanın onayı ile yürürlüğe giren Yıllık Eğitim Planı çerçevesinde eğitimlerin verilmesini sağlamak,

b) Eğitimin düzenlendiği ortam ile ilgili her türlü hazırlığı (cihazların, oturma düzeninin sağlanması ve diğer ihtiyaçların giderilmesi) temin etmek.

c) Müdürlük tarafından Yıllık Eğitim Planı gereği yapılması gereken eğitimin yeri, tarih ve saati eğitime katılacak birimlere yazı ile bildirmek ve otomasyon programının Günlük Duyurular kısmından ilan etmek.

ç) Belediye içi eğitimlerde, eğitim sonunda Eğitim Katılım Formunun eğitime katılanlar ile eğitimi veren kişi veya kuruluş tarafından doldurularak imzalanmasını sağlanmak.

d) Belediye içi eğitimlerde eğitim sonunda Eğitim Değerlendirme Formunun eğitime katılanlar tarafından doldurulmasını sağlamak ve formdaki sorulara verilen cevaplara göre eğitimin değerlendirilmesini yapmak çıkan sonuçların Eğitim Sonu Genel Değerlendirme Formu ile takibini yapmak.

e) Eğitimlere katılan personelin Olgu Otomasyon sistemindeki sicil bilgileri bölümüne katıldıkları eğitim bilgilerini işleyerek kayıt altına almak.

f) Personele yönelik motivasyon artırıcı sosyal ve kültürel programların planlamasını yapmak, organizasyona ilişkin tüm iş ve işlemleri yapmak.

g) Çalışan memnuniyetinin ölçülmesi için yılda bir kez Çalışan Memnuniyeti Anketi düzenlemek, analiz ve ölçüm sonuçlarını üst yönetime bildirmek, yapılacak faaliyetlerin tespitini idareye sunmak.

ğ) Müdürlüklerden bildirilen stajyer öğrenci talepleri doğrultusunda; Belediyemizde staj yapmak isteyen öğrencilerin başvurularını değerlendirerek kabul edilenlerin bölümlerine göre uygun müdürlüklere yönlendirilmesi işlemlerini yapmak.

h) Müdürlüğün haftalık, aylık ve yıllık periyotlardaki faaliyet rapor ve sunumlarını hazırlamak.

ı) Çalışanların tanınması, takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi ile ilgili prosedürler geliştirmek ve kurum bünyesinde uygulanmasını sağlamak,

Bordro Birimi

MADDE 9 – (1) Bordro Birimi tarafından yürütülecek hizmetler şunlardır;

a) Kadrolu işçi, memur ve sözleşmeli personel maaş, ikramiye ve her türlü sosyal yardım ödemelerinin tahakkuklarını hazırlamak.

b) Meclis ve Encümen üyeleri huzur haklarının tahakkuklarını hazırlamak.

c) Stajyer öğrenci maaşlarının tahakkuklarını hazırlamak.

ç) İşçi, memur ve sözleşmeli memur personelin maaşları üzerine konulan haciz işlemlerine cevap yazmak ve kesintilerini takip etmek.

d) Toplu-iş sözleşmesinden doğan maaş farklarını hesaplayarak, SGK’ya ek prim hizmet belgelerini düzenlemek.

e) Her ay emekli keseneklerini internet ortamında Emekli Sandığına (e-bildirge) gönderme işlemini yapmak.

f) Her ay aylık primlerin internet ortamında SGK’ya (e-bildirge) gönderme işlemini yapmak.

g) İşe iade davalarını kazanan ve mahkemelerce verilen geriye dönük maaş ödemesi kararlarına istinaden maaşları hazırlamak ve SGK kesintilerine ait ek bildirimleri yapmak.

ğ) Al-Bel Ltd. Şti.’nde  “İşçi” statüsünde çalışan personelin özlük dosyasına ait iş ve işlemleri yapmak.

h) Al-Bel Ltd. Şti.’nde işçi statüsünde çalışan personelin Al-Bel Ltd. Şti. tarafından hazırlanan maaş ödemeye esas belgelerin kontrolünü yapmak ve ödeme emri belgesini düzenlemek.

ı) Al-Bel Ltd. Şti.’nde  işçi statüsünde çalışan personelin işten çıkarılması durumunda kıdem tazminatı hesaplamalarını yaparak ödeme tahakkuklarını hazırlamak.

Hukuk İşleri Birimi

MADDE 10 – (1) Hukuk İşleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

Hukuk İşleri Biriminde görevli avukat ile;

a) Belediyenin tüm dava, icra takibi, arabuluculuk toplantıları, mütalaa ve diğer iş ve işlemleri Başkan adına takip etmek.

b) Takip edilen dava, icra dosyaları ve ilgili işlemler hakkında ilgili birim Müdürü ve görevli olduğu birim müdürü ile Başkana bilgi vermek.

c) Başkan adına adli ve idari yargı mercilerinde, icra daireleri ve noterlerde ve sair müesseselerde Belediye tüzel kişiliğini temsil etmek, dava açmak, aleyhe açılan davalarda gerekli savunmaları yapmak, gerektiğinde istinaf, temyiz mahkemesi ve diğer yüksek mahkemelerde temsil yetkisini kullanmak ve vekaletname ile verilen her türlü hukuki yetkiyi kullanmak ve icra işlerini takip ve sonuçlandırmak.

d) Belediyenin diğer birimleri tarafından hazırlanan plan ve programları hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek, Belediyenin menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu amaca uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak, Belediyenin diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuç doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

Kalite Birimi

MADDE 11 – (1) Kalite Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. Kalite Politikası doğrultusunda kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin, prosedürlerin oluşturulmasını ve belediye birimleri tarafından uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 2. Kalite yönetim sisteminin, aksaması, performansı ve iyileştirilmesi için ön görülen herhangi bir ihtiyaç hakkında üst yönetime (Belediye Başkanına) rapor vermek,
 3. Birimlere ait hazırlanan tüm prosedür, proses ve talimatların birimler tarafından uygulanmasını sağlamak ve takip etmek.
 4. Belediyemiz bünyesinde kurulmuş ve tüm organizasyon içinde uygulaması gerçekleştirilen ISO9001:2015 Kalite Yönetim sistemine dahil edilmiş prosedür ve proseslerin tüm personelce uygulanıp uygulanmadığını takip ve kontrol etmek ve İdari koordinatöre periyodik olarak rapor vermek.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.

b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.

c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.

e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.

f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.

g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.