İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Geri

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün organizasyon yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün hukuki statüsünü, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 48 inci maddesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 3621 sayılı Kıyı Kanunu, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 4342 sayılı Mera Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Sığınak Yönetmeliği, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği, Karayollarında Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Otopark Yönetmeliği, Su Havzaları Koruma Yönetmeliği ile konu ilgili tebliğ ve görüş yazıları doğrultusunda hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Altınova Belediyesini,

b) Başkan: Altınova Belediye Başkanını,

c) Başkanlık: Altınova Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: Altınova Belediye Meclisini,

d) Müdürlük: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü,

e) Müdür: İmar ve Şehircilik Müdürünü,

f) Birim: Belediye Organizasyon Şemasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü altındaki birimleri,

g) Yönetmelik: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

MADDE 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, memur, kadrolu işçi, şirket (Al-Bel) işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Organizasyon Yapısı

MADDE 6 –

 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
 • Genel Evrak Birimi
 • Harita ve Planlama Birimi
 • Ruhsat ve Yapı Denetim Birimi

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 7 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

a) İlçe sınırları içerisinde imar faaliyetlerini 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek.

b) Altınova Belediye Başkanlığı’nın amaçlanan, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarını yürütmek.

c) İmar planlarını yapmak, mevcut imar planlarını revize etmek, özel Şehir Planlama büroları tarafından hazırlanan imar planı revizyonlarını incelemek ve Belediye Meclisine sunmak.

d) Planlı ve plansız alanlardaki yapılaşmaların plan koşullarına ve Yönetmeliklere göre imar durumlarını hazırlamak.

e) İmar durumlarına uygun olarak hazırlanan yapı ruhsatına ilişkin projeleri kontrol etmek, onaylamak ve yapı ruhsatlarını hazırlamak.

f) Planlı, düzenli ve modern şehircilik anlayışına uygun yapılaşmayı sağlamak.

g) Belediyedeki diğer müdürlüklerden; Kaymakamlık Makamından ve diğer kuruluşlardan ve meslek odalarından gelen yazılara görüş bildirmek ve cevabi yazılar hazırlamak,

h) Kendi yetki ve sorumluluğuna verilen işlerin hatasız olması ve en kısa süre içerisinde bitirilmesini sağlamak,

ı) Müdürlük bütçesini zamanında hazırlayarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

i) Stratejik planı hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.

j) Yasal mevzuat, sistem ve prosedürlerdeki değişiklikleri takip etmek.

k) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

l) Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Genel Evrak Birimi

MADDE 8 – (1) Genel Evrak Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. a) Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.
 2. b) Resmi Kurum ve diğer birimlerden gelen yazışmaları talepler doğrultusunda cevaplamak.
 3. c) Gelen-giden evrak ve dosyaların takibi, havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.
 4. d) Evrakın başka birimlere gitmesi gerekli ise, evrakın ilgili yere/yerlere ulaşmasını sağlamak.
 5. e) Personele ait izin durumlarını takip edip işlemlerini hazırlamak.

Harita ve Planlama Birimi

MADDE 9 – (1) Harita ve Planlama Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. a) İlçe sınırları içerisinde yerleşim yerinin kullanılışı, teknik ve sosyal altyapı, mali bilgiler ve coğrafi bilgiler gibi araştırmaları ortaya koyarak planlama çalışmaları için altyapı hazırlamak ve ilgili kurum görüşleri ile yasa ve yönetmelikler çerçevesinde planı tasarlayarak çizime dökmek, şema ve haritalar ile ifade ederek plan raporunu hazırlamak.
 2. b) İlçe sınırları içerisinde yerleşim yerinin kullanılışı (kentin tarihi durumu, eski yapıları, nüfusu, göç hareketleri, mahalle sınır ve nüfusları, nüfus yoğunluğu, tarım, sanayi, ticaret ve yönetim bölgeleri vb.) teknik ve sosyal altyapı (öğretim binaları, sağlık, yeşil alanlar, enerji, su, kanalizasyon, katı atık, ulaşım, haberleşme vb.) mali bilgiler (Belediye bütçesi, mülkiyet, arsa fiyatları vb.) ve coğrafi bilgiler gibi araştırmaları ortaya koyarak planlama çalışmaları için altyapı hazırlamak ve ilgili kurum görüşleri ile yasa ve yönetmelikler çerçevesinde planı tasarlayarak çizime dökmek, şema ve haritalar ile ifade ederek plan raporunu hazırlamak.
 3. c) Planlanan alanların uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, doğal tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile istihdam, sosyal ve ekonomik yapı, konut, ulaşım, turizm altyapı gibi ilçenin gelişme unsurlarına ilişkin olarak, imar planlarını ve yatırım kararlarını yönlendiren, stratejik hedefleri, politikaları ve arazi kullanım kararlarını uygulamak, denetlenmesini ve güncel halde tutulmasını sağlamak.

ç) İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek, gelen talepleri Belediye Meclisine sunmak ve sunulan dosyaların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet ortamına girişlerini yapmak.

 1. d) Onaylanan İmar Planlarının CBS ortamına aktarılmasını sağlamak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne göndermek.
 2. e) İlçeye ait imar planlarını düzenli bir şekilde dosyalayarak saklamak
 3. f) Planlarla ilgili kurum içi ve diğer kurumlarla koordinasyonunu sağlamak ve talepleri sonuçlandırmak.
 4. g) Onaylı imar planları ve parselasyon planları hakkında açılan her türlü davaya ait teknik rapor hazırlamak.
 5. h) Mahkemelerden, kamu kurum ve kuruluşları ile şahıslardan gelen dilekçelere İmar Mevzuatı doğrultusunda gerekli araştırmaları yaparak cevap vermek.
 6. ı) İmar planları ile ilgili Yargı Kararlarının süresi içinde yerine getirilmesini sağlamak.
 7. i) Kentsel dönüşümle ilgili planlama faaliyetlerini yürütmek, sorunlu alanları tespit etmek, takip etmek, vatandaşı bilgilendirmek ve ilgili çalışmalara katılmak.
 8. j) Vatandaşların sözlü ve yazılı müracaatı doğrultusunda Meclisin belirleyeceği ücret karşılığında plan bilgilerini (plan, cd vb.) doküman olarak vermek.
 9. k) Birimin stratejik planını hazırlayarak, faaliyetleri plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek.
 10. l) Resmi kurumlardan ve vatandaşlardan gelen imar durumu taleplerinde 3194 sayılı İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği, Altınova Belediyesi Uygulama İmar Planı ve plan notları ile ilgili mevzuatlar dahilinde değerlendirilerek sonuçlandırmak.
 11. m) 3194 sayılı İmar Kanununun 15.ve 16.maddesine istinaden gelen İfraz veya tevhit taleplerini mevzuat hükümlerine, imar planına, plan notlarına uygunluğunu incelemek ve karar almak üzere Belediye Encümenine havale etmek.
 12. n) Üzerinde mevcut bina bulunan parsellerin, tespit haritasının tarafımıza iletilmesi sonucu mevcut binanın imar planlarına, plan notlarına ve yönetmelik hükümlerine göre incelenerek gerekli bilgileri imar planlarına işlemek.
 13. o) Kendi mülkiyetinde olan parsel ile ilgili bilgi talep eden vatandaşlara, parselin imar planlarındaki durumuna ilişkin sözlü imar durumu bilgisi vermek.
 14. p) Müdürlük çalışmaları ile ilgili Belediye Encümeninden çıkan kararların, üst yazılarını hazırlamak ve ilgili kurumlara göndermek.
 15. r) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

Ruhsat ve Yapı Denetim Birimi

MADDE 10 – (1) Ruhsat ve Yapı Denetim Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. Yeni Yapı Ruhsatı, Tescilli yapılara Ruhsat, Mühürlü Yapılara Yapı Ruhsatı, Tadilat ve İlave Yapı Ruhsatı vermek.
 2. Ruhsat Temditi yapmak. Ruhsat verilen yerlerle ilgili arazi kontrolü yapmak.
 3. Araziye ait plankote üzerine 0 kotu işlemek.
 4. Mimari Proje ön inceleme yapmak.
 5. Onarım Güçlendirme İzni vermek.
 6. Asansör Tescil Belgesi düzenlemek.
 7. Kurum ve vatandaşlardan gelen belge ve proje taleplerini karşılamak.
 8. Kat mülkiyet ve irtifak projelerini tarayarak Tapu Müdürlüğüne sistemden göndermek.
 9. İmar ile ilgili şikayet dilekçelerinin değerlendirilip sonuçlandırılmasını sağlamak,
 10. Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.
 11. Yapı Denetim Firmalarının inceleyip onayladığı yapı ruhsatı dosyalarının, ruhsatlarını yazmak ve imzaya sunmak.
 12. Belediye sınırları dahilinde bulunan yapıların numaralandırılmasını sağlamak.
 13. Numaratajları tamamlanan bu yapılara ait adreslerin Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesini sağlamak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

 1. a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.
 2. b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir, eğitir veya eksik hususlarla ilgili eğitim almalarını sağlar.
 3. c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.
 4. ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 1. d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.
 2. e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.
 3. f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.
 4. g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.
 5. ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
 6. h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.