Gönüllü Zabıta Uygulama Yönergesi

Geri

Gönüllü Zabıta Uygulama Yönergesi

T.C.

ALTINOVA BELEDİYESİ

ZABITA AMİRLİĞİ

GÖNÜLLÜ ZABITA UYGULAMA YÖNERGESİ

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı Zabıta mesleğinin kamuoyuna tanıtılması, benimsetilmesi ve bu mesleğe karşı var olan ön yargıları ortadan kaldırmaktır. Aynı zamanda kent denetimin güçlendirilmesi, kent bilincine sahip çıkılması ve kente karşı işlenen kabahatlerin giderilmesi için eğitilmiş gönüllü insanlar oluşturmak birlikte, Gönüllü zabıta yönergesi gönüllü hemşerilerimizin bilgi ve birikimlerini kent yönetimine katması da amaçlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu yönerge Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğine bağlı olarak görev yapacak Gönüllü Zabıtaların görevlerini yerine getirirken uyulması gereken maddeleri, göreve kabulünü, görev, yetki ve sorumluluklarına, kıyafetlerine, eğitimlerine ve gönüllü zabıtalığın sona ermesine dair usul ve esasları kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 3- 5393 sayılı Belediye Kanunun 77 inci maddeleri, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta yönetmeliğinin 49. Maddesi ve Resmî Gazetede 09.10.2005 tarih ve 25961sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğine istinaden hazırlanmıştır

 

Gönüllü Zabıtanın Tanımı

Madde 4- Zabıta mesleğinin gerektirdiği özveri ve sorumluluk bilincine sahip, görevini yerine getirirken din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı ilke edinmiş, halka hizmet bilincine sahip, görev esnasında nezaket ve saygı çerçevesinde hareket eden görevini zamanında ve eksiksiz yerine getiren gönüllü üyelere gönüllü zabıta denir.

Gönüllü Zabıta Olabilmek İçin Aranan Şartlar

Madde 5-

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Reşit olmak,

c)  En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d) Yapılacak mülakatta başarılı olmak

e) Cumhuriyet savcılığından sabıka kaydının olmadığına dair belgeyi sunmak.

f)   Nüfus suret ve ikametgâh belgesinin ibraz etmek.

g) Altınova ilçe sınırları içerisinde ikamet etmek.

 

Gönüllü Zabıta Görev Alanı

Madde 6-Gönüllü Zabıta Altınova İlçesi sınırları içerisinde görevli, yetkili ve sorumludur.

Gönüllü Zabıtaların Görevleri

Madde 7—

a) İlçenin kent estetiği ve çevre düzenlemeleri ile ilgili hizmetleri

1) Park ve bahçelerde, gezinti güzergâhları ve çocuk oyun alanlarının temizliği; oturma banklarının korunması, çöp kutuları eksikliğinin tespiti ve giderilmesi; kabuklu yemişlerin kabuklarının yere atılmasının önlenmesi sağlamak.

2) İzinsiz afişlerin yerlerini tespit edilerek zabıta ekiplerine bildirimini yapmak.

3) Belediyece belirlenen gün ve saatler dışında sokaklara çöp çıkaranların tespitini ve bildirimini yapmak.

4) Cadde ve sokaklarda izinsiz bilgi broşürü, dergi, gazete ve benzeri el ilanları dağıtanların tespitini ve bildirimini yapmak.

5) Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasının tespitini ve bildirimini yapmak.

6) Cadde ve sokaklarda Belediyece dikilen ağaçlara zarar verilmesine mani olmak.

7) Meydan, cadde, sokak, park gibi yerlerde seyyar çalgıcılık yapanların tespitini ve bildirimini yapmak.

8) İşyerleri önüne hoparlör ve ses yükseltici cihazlar koyarak çevreyi rahatsız edecek şekilde yayın yapanların tespitini ve bildirimini yapmak.

9) Kaldırımlar ve geliş geçişe ait yollar işgal edenlerin tespitini ve bildirimi yapmak.

10) Kaldırım ve yollara paspas ve benzeri şeyler koyanların tespitini ve bildirimini yapmak.

b) Trafik ile ilgili hizmetleri

1)  Araç trafiğine kapatılarak yayalaştırılmış cadde ve sokaklara izin verilen saatler dışında araç girişinin yâda parkının tespitini ve bildirimini yapmak.

2) Motorlu ve motorsuz taşıtların yeşil alana park edilmesini önlenmesini sağlamak.

3) Kaldırım üzerine park etmiş motorlu ve motorsuz araçların tespitini ve bildirimini yapmak.

4) Eksik trafik işaret ve yön levhalarının belirlenmesi; sinyalizasyon sisteminin, yaya kaldırımı ve yaya geçit noktalarının güvenliği için yapılması gereken işlemleri bildirmek.

5) Altınova Belediyesi Belediye Meclisi Trafik Komisyonunun kararları doğrultusunda motorlu ve motorsuz araçların tespitini ve bildirimini yapmak

c) Sosyal hizmetlerle ilgili hizmetleri

1) İlçemizin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

2) Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespitini yapmak.

d) Evcil – sokak ve ahır hayvanları ile ilgili hizmetleri

1) Kent içerisinde kümes ve ahır hayvanı beslendiğinin tespitini halinde gerekli bildirimleri yapmak.

2) Belediye kayıt edilmemiş, aşılama işleri süresi içinde yapılmamış ağızlıksız, yularsız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun şekilde hayvan gezdirildiğinin ve bu gibi hayvanların başıboş bırakıldığının belirlenmesi halinde sorumlunun tespitini ve bildirimini yapmak.

e) Çocuklarla  ilgili hizmetleri

1) Zabıta teşkilatı ve görevleriyle ilgili eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti yapmak.

 

UYGULAMA YÖNTEMİ

a) Gönüllü Zabıta personeli  çevrelerinde gördükleri, devamlılık gösteren aksaklıkları ve sorunlarızabıta mevzuatına aykırılık teşkil eden eylemleri yerinde ihbar formu doldurarak Zabıta Müdürlüğüne teslim eder. İhbar formlarındaki Gönüllü Zabıtaların kimlik bilgileri mahkeme ve resmi merciler dışında üçüncü şahıslara verilemez ve ifşa edilemez

b) Gönüllü Zabıta Personeli geri bildirim yaptığında Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli destek sağlanır.

c) Gönüllü Zabıta Personeli işbu yönergenin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli Zabıta Memuruna yardımcı olur.

 

Gönüllü Zabıtalığa Kabul, Eğitim Ve Çalışma Düzeni

Madde 8-

a) Gönüllü Zabıta adayları bir ay süreli kendileri için gerekli olan eğitimlere tabi tutulurlar,

b) Eğitim sonucunda yapılacak olan sınavda başarı gösterenler gönüllü zabıtalığa kabul

c) Eğitimi başarı ile tamamlayanlara Zabıta Amirliği tarafından çalışma

programı hazırlanır ve bu çalışma programı uygulanır.

 

Sorumluluk

Madde 9-

Gönüllü Zabıta Personeli çalışmalarını gerçekleştirirken kendisine veya 3. Kişilere verebileceği zararlardan doğacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacaktır. Altınova Belediye Başkanlığı bu konuda yükümlülük altına sokulamaz.

Kimlik Kartları

Madde 10-

 Gönüllülere, EK 1’de şekil ve şartları belirlenmiş ve ilgili yerel yönetim birimlerince onaylanmış resimli Gönüllü Kimlik Kartları verilir.

Kimlik kartlarında gönüllünün adı, soyadı, çalışma alanı, kan grubu, T.C. Kimlik Numarası ve görev yaptığı yerel yönetimin ismi gibi bilgiler yer alır.

Kimlik kartlarını vali, belediye başkanı veya yetki verilmesi halinde ilgili birim amiri imzalar.

Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik kartlarına işlenir. Gönüllüler çalışma sürelerince kimlik kartlarını üzerlerinde bulundururlar. Gönüllü katkısı sona erenlerin kimlik kartları veren makamca geri alınır

 

Gönüllü Zabıtalığın Sona Ermesi

Madde 11-

a) Kamu düzenini ve vicdanını rahatsız edici davranışlarda bulunmak.

b) Verilen görevleri yapmayarak çalışma düzenini bozmak.

c) Resmi bir gerekçe olmadan hazırlanmış çalışma programına uymamak.

d) Hazırlanan çalışma programına 3 aylık süre içerisinde katılmayanlar.

e) Gönüllü Zabıtalığı kabul edilenler aynı yönde faaliyet gösteren başka bir kurum ve

kuruluşta gönüllü faaliyetlerde bulunamazlar.

f) Gönüllü Zabıta olmak için aranan şartları sonradan kaybetmek.

Mali Hükümler

Madde 12-

a) Gönüllü Zabıta Personeline gerektiğinde resmi kıyafetler Altınova Belediye Başkanlığınca temin edilir.

b) Gönüllü Zabıta Personelini çalışmalarının karşılığında Altınova Belediye Başkanlığına yukarıda belirtilen a maddesi haricinde maddi veya manevi başka herhangi bir talepte bulunamazlar.

Yürürlülük ve Yürütme

Madde 13-

a) Bu yönerge Altınova Belediye Meclisinde onayı , yerel gazetede ilanı ve Altınova Belediyesi Web sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

b) Bu yönerge hükümlerini 13 Maddeden ibaret olup Altınova Belediye Başkanlığı adına Zabıta Amirliği yürütür.