FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Geri

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

Dayanak

Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/b maddesi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara dayanılarak ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) Belediye: Altınova Belediyesini,
 2. b) Başkan: Altınova Belediye Başkanını,
 3. c) Başkanlık: Altınova Belediye Başkanlığını,

ç) Meclis: Altınova Belediye Meclisini,

 1. d) Müdürlük: Fen İşleri Müdürlüğünü,
 2. e) Müdür: Fen İşleri Müdürünü,
 3. f) Atık: Herhangi bir faaliyet sonucunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü atık maddeleri,
 4. g) Katı Atık: Üretici tarafından atılmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunması bakımından, düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gereken katı maddeleri,
 5. h) Evsel (Çöp) Atık: Tehlikeli ve zararlı katı atık kavramına girmeyen, konut, sanayi, işyeri ve piknik alanları gibi yerlerden gelen atıkları, ifade eder.

ı) Birim: Fen İşleri Müdürlüğünde görevli birim sorumlusu, birim personeli, diğer çalışan yardımcı ve destek hizmetleri personelini,

 1. i) Yönetmelik: Fen İşleri Müdürlüğünün Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Organizasyon, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Organizasyon

Madde 5 – (1) Müdürlüğün organizasyon yapısı; müdür, birim sorumlusu, şef, amir, memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, şirket işçi statüsünden oluşur.

(2) Müdürlük iç organizasyon yapısının teşkili, Müdürün teklifi ve Başkan Onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

Organizasyon Yapısı

MADDE 6-

 • Fen İşleri Müdürlüğü
 • Garaj ve Saha Birimi
 • Çevre Koruma ve Sıfır Atık ile İklim Değişikliği Birimi
 • Temizlik ve Park-Bahçeler Birimi
 • Su İşleri Birimi
 • Kültür Varlıkları Birimi
 • Yöresel Ürünler Birimi
 • Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Kuş Gözlem Birimi
 • Veteriner Hizmetleri Birimi

Müdürlüğün Görevleri

Madde 7 – (1) Aşağıda belirtilen görevler, Müdürlük tarafından yürütülür;

 1. Yol açımı, kırmızı kot vermek, yol üst yapısının yapmak ve bakım onarımlarını yapmak.
 2. Belediye sınırları içindeki tüm mahallelerde kararı da alınan imara aykırı ve metruk binaları yıkmak.
 3. Belediye sınırları içindeki yollarda karla mücadele çalışmaları yapmak.
 4. Güvenlik amaçlı istinat duvarları yapmak.
 5. Yaya ulaşımı için eğimi fazla olan imar yollarında merdiven ve kaldırımların yapım ve bakım onarımlarını yapmak.
 6. Belediyemize ait binaların bakım ve onarımlarını yapmak.
 7. Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ve derneklerin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı bakım/onarım yapmak veya malzeme yardımı yapmak.
 8. Eğitim kurumları ve dini tesislerin bakım/onarımını yapmak veya malzeme ihtiyaçlarının karşılamak.
 9. Belediyemize ait iş makinaları ve araçların bakım/onarım işlerini yapmak.
 10. Acil durumlarda ilgili devlet kurumlarına makine ve personel desteği sağlamak (TAMP dahilinde).
 11. İhale edilen işlerin teknik kontrollerini, hak edişlerini ve kabul işlemlerini yapmak.
 12. Belediye sınırları içerisindeki alt yapı kurumlarının yaptığı çalışmalara izin vermek, denetlemek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.
 13. Müdürlüğe gelen talepleri karşılamak üzere müdürlük birimleri arası iş dağılımını ve organizasyonu düzenlemek.
 14. İhtiyaç durumunda diğer müdürlüklere araç, gereç, malzeme ve personel desteği sağlamak.
 15. İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Fen İşleri Müdürlüğünü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.
 16. Belediye sınırları içerisinde mevzuata uygun inşaat yapılmasını sağlamak.
 17. Sözlü, yazılı ve iletişim yoluyla gelen şikayetleri değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 18. İş Deneyim Belgesi vermek.
 19. Hafriyat izni vermek.
 20. Savcılığa sevk edilen dosyalar ile ilgili, tanık olmak.
 21. İmar ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek.
 22. Kent estetiğini sağlama çalışmalarına katkıda bulunmak
 23. Müdürlükçe projelendirilmiş ve planlaması yapılmış işler ile ilgili gerekli ihale hazırlıklarını yapmak.
 24. İhalesi yapılan işlerin, teknik kontrollerini, hak edişlerini ve kabullerini yapmak.
 25. İhtiyacı tespit edilen işlerin yaklaşık maliyetinin tespit edilmesine müteakip teknik ve idari şartnameleri, ihale onay belgelerini hazırlamak.
 26. İhale gündemlerini hazırlamak ve ilgililere iletmek.
 27. İhalesi yapılan dosya hakkında ilgililere gerekli bilgi akışını sağlamak.
 28. İhalesi yapılan dosya ile ilgili olarak uygun teklifi belirleyerek İhale Birimine ve bilgilendirilmesi gereken diğer birimleri bilgilendirmek.
 29. Belediye sınırları içinde tüm mahallelere ait tespit edilen alt yapı ihtiyaçlarını ilgili kuruma iletmek, gelen şikâyetleri değerlendirmek, arazide mahallinde yapılan tespitler ile vatandaşlardan gelen müracaatların çözümü için çalışmak.
 30. Üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

Garaj ve Saha Birimi

Madde 8 – (1) Garaj ve Saha Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. a) Belediyemiz sorumluluğundaki yollarda üstyapı (asfalt) sorunlarını tespit ederek, onarmak.
 2. b) Tespit edilen ihtiyaca göre hazırlanmış olan iş programının yürütülmesini sağlamak, görülen aksaklıkları ilgili makama iletmek ve gerekli tedbirin alınmasını sağlamak.
 3. c) Kış mevsimin de karla mücadelede gerekli olan tuz ihtiyacını belirleyerek stoklanmasını sağlamak. Ekipleri organize etmek, çalışmaları programlamak ve destek verebilecek müdürlüklerle koordinasyonu sağlamak,

ç) Belediye sınırları içindeki tüm mahallelere ait yeni açılacak yolların belirlenmesini ve yol açımı öncesinde imar yolunun arazide aplikasyonunu yaparak açılmasını sağlamak.

 1. d) Belediye sınırları içindeki mahallelere ait stabilize ihtiyacı olan yolların bakım/onarım, malzeme serimi ve stoklanmasını sağlamak.
 2. e) Görev alanı içindeki onarım, mal ve hizmet alımlarını ilgili birimlere (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) iletmek.
 3. f) Sorumluluğumuzdaki sokaklarda aydınlatma ve dekoratif aydınlatmaların bakım onarımını yapmak, yenilemek ve gerekli malzemeleri temin etmek.
 4. g) Hizmet binaları, dini tesisler ve eğitim kurumlarından gelen taleplerin makine ikmal (garaj) alanındaki bulunan atölyeler marifetiyle bakım ve onarımlarını yapmak.
 5. h) İhtiyaç görülen kamuya açık alanlar içindeki yerlere korkuluk, tutamak korkuluk, bariyer ve tel çit yapmak.

ı) Yaya ve araç güvenliğini sağlamak için gerekli araç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılamak.

 1. i) İlgili müdürlükler ve birimlere görev alanı ile ilgili raporlar düzenlemek.
 2. j) Sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımızın ve derneklerin ihtiyaçlarını karşılamak amaçlı bakım/onarım yapmak, malzemelerini temin etmek.
 3. k) Diğer müdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda atölyeler marifetiyle yapılabilecek ihtiyaçları karşılamak.
 4. l) Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan depolarda malzeme temini ve istiflenmesini ve stok kontrolünü sağlamak, ihtiyaç durumunda da malzeme listelerini hazırlamak suretiyle alım işlemleri için İhale Uygulama Birimi veya Destek Hizmetleri Müdürlüğünü bilgilendirmek.
 5. m) Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sorumluluğumuz içindeki alanlarda yapılacak olan (merdiven, parke, duvar v.b) bakım/onarım ve yapım işlerini yapmak.
 6. n) Belediye hizmet araçları ve iş makinelerin bakım ve onarımını yapmak ve gerekli malzemeleri almak.
 7. o) Müdürlük bünyesine tahsis edilen her türlü motorlu motorsuz gereçlerin bakım ve arızalarını, tespit etmek ve giderilmesini sağlamak.

ö) Araç gereç ve makinelerin sahadaki çalışmalarından sorumlu olmak.

 1. p) Arıza halinde makinelerde gerekli onarımları Belediyemiz bünyesinde veya sahada yapmak.
 2. r) İş makinası ve araçların periyodik yapılacak bakımlarının programlanması, takibini ve denetlemesini sağlamak.
 3. s) Hurdaların belirli zamanlarda ilgili kuruma iletilmesini sağlamak.
 4. t) Belediyemiz sınırları içerisindeki ruhsatlı binalara ait inşaatların su ve kanalizasyon bağlantılarının yapılması ve arıza durumunda tadilatlarının yapmak.
 5. u) Alınan encümen ve meclis kararlarının uygulamaya konularak kontrollerinin sağlamak.

ü) İhalesi tamamlanan işlerin proje, metraj ve keşiflerini yapmak.

 1. v) Belediye bünyesindeki personellerin görev dağılımlarını yapmak ve görev niteliklerine uygun olarak iş bölümü yapıp disiplin ve düzeni sağlamak.
 2. y) İhale kapsamındaki geçici ve kesin kabul işlemlerine ilişkin çalışmaları yürütmek.

Çevre Koruma ve Sıfır Atık ile İklim Değişikliği Birimi

MADDE 9 – (1) Çevre Koruma ve Sıfır Atık ile İklim Değişikliği Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır;

 1. a) Belediyenin çevre programının oluşturulması ve temel ilkelerinin belirlenmesini sağlamak.
 2. b) Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik seminerler düzenlemek, broşürler ve kitapçıklar hazırlayarak dağıtmak, çevre sorunları ile ilgili sosyal etkinlikler düzenlemek, diğer kuruluşların düzenlediği etkinliklere katılmak, okullarda çevre faaliyetleri düzenlemek, eğitimler vermek, yarışmalar düzenlemek.
 3. c) “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara uygun olarak ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve geri kazanımı ile ilgili çalışmaları ve kontrolleri yapmak.

ç) “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında; atık pil ve akümülatörlerin ayrı toplanmasını, geri kazanılmasını sağlamak üzere gerekli çalışmaları ve kontrolleri yapmak.

 1. d) “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nde yer alan esaslara göre atık yağların toplanması ve geri kazanılmasına yönelik çalışmaları ve kontrolleri yapmak.
 2. e) “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen esaslara uygun olarak elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması ve geri kazanılmasına yönelik çalışmaları ve kontrolleri yapmak.
 3. f) “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda atık lastik çıkaran işletmelerin kontrollerini yapmak.
 4. g) “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” doğrultusunda hava kirliliğine neden olan işyerlerini ve konutları denetlemek, kirlenmeye neden olan faktörleri ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri aldırmak ve kirletenler hakkında yasal işlem yapmak.

ğ) Sıfır atık yönetmeliği gereği atık miktarını azaltarak çevre kirliliğinin önüne geçmek bu yönde uygulamaları hayata geçirmek.

 1. h) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çıkarmış olduğu kanun ve yönetmelikler kapsamında ilçe belediyesine düşen görevleri yerine getirmek için gerekli çalışmaları yapmak

ı) Yürütülen projeleri sürdürülebilir çevre yönetimine entegre ederek çalışmalara bu yönde hız vermek.

 1. i) İklim değişikliğinin önüne geçilmesi için sera gazı emisyonlarının azaltılması için farkındalık oluşturmak ve bu amaçla politikaları uygulamaya koymak.
 2. j) Fosil enerji kaynaklarının aksine olabildiğince temiz enerji kaynaklarına yönelmek bu yönde politikalar üretmek ve farkındalık oluşturmak.
 3. k) Çevre kalitesinin korunması için işyerlerini ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetlemek, eksiklikleri tespit etmek ve bu eksikliklerin giderilmesini sağlamak; çevre kirliliği ile ilgili her türlü şikayet ve talebi değerlendirmek.
 4. l) Çevre kirliliğine yol açan her türlü atık ve artığın çevre ve insan sağlığına zarar vermeden ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde toplanması, taşınması, geri kazanılması veya bertaraf edilmesini sağlamak
 5. m) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve yönetmelikleri doğrultusunda birim, kurum ve kuruluşlarca yapılan/yapılacak plan ve projelerin verilen görev ve yetki çerçevesinde hazırlanması, yürütülmesi ve takip edilmesi işini yapmak
 6. n) Çevre ve çevre sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve güzelleştirilmesi ile ilgili yapılan tüm denetimlerle, kirlenmeye sebep olan kişi, kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemlerini yapmak ve olumsuzlukları ortadan kaldırıcı önlemler alınmasını sağlamak.
 7. o) Tersanelerin talepleri üzerine Deşarj izinlerini ve ÇET raporlarını inceleyerek ilgili yönetmeliklere bağlı kalarak onaylarını vermek

Temizlik ve Park-Bahçeler Birimi

MADDE 10 – (1) Temizlik ve Park-Bahçeler Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

 1. a) Çevre temizliğinin sağlanması ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmek için her türlü tedbirleri ve önlemleri almak.
 2. b) Her türlü evsel katı atık (dal budak, ev eşyası vb.), inşaat, yıkıntı atıkları ve çöpün toplanması ve bertaraf tesislerine naklini sağlamak.
 3. c) Cadde ve sokakların el marifeti ile temizlenmesi ve süpürülmesini sağlamak.

ç) Cadde, sokak, ana arter ve yolların makine marifeti ile süpürülmesi ve temizlenmesini sağlamak.

 1. d) Cadde ve sokakların arazöz ile yıkanması ve sulanmasını sağlamak.
 2. e) Katı atık ve tehlikeli atık kapsamına girmeyen sanayi bölgelerinden çıkan evsel atıkların toplanmasını sağlamak.
 3. f) Bölge genelinde bulunan konteynerlerin yıkanması ve dezenfekte edilmesini sağlamak.
 4. a) Belediye sınırları dâhilinde imar planında park, çocuk oyun alanı, spor alanı olarak ayrılan ve mülkiyeti Belediyeye ait yerlerin bölge halkının ihtiyaçları da dikkate alınarak projesini ve uygulamasını yapmak veya yaptırmak.
 5. b) Yapımına başlanan tüm projelerin yerinde mesleki kontrollerini yapmak, İhale yoluyla yapılan projelerin hak edişlerini yapmak.
 6. c) Günümüz koşullarında revize edilme ihtiyacı ortaya çıkan mevcut park, spor tesisi ve çocuk oyun alanlarının revize edilmesi kapsamında gerekli projelendirme ve imalatları yapmak veya yaptırmak.

ç) Mevcut yeşil alanların, parkların ve donatıların bakım ve onarımı yapmak sürdürülebilirliğini sağlamak.

 1. d) Ağaçlandırma çalışmaları yapmak veya yaptırmak.
 2. e) İlçe sınırları dâhilinde özel mülkiyet alanlarında vatandaş tarafından yapılan budamalardan çıkan atıkları toplayıp uygun şekilde değerlendirmek.
 3. f) Gerekli bitkisel materyalleri üretmek veya satın almak.
 4. g) Yıllık yatırım programına göre, yeni ve ıslahı yapılacak park, rekreasyon alanı, yeşil alan, çocuk oyun alanı, spor sahaları için ihtiyaç duyulan her türlü kent mobilya donatıları, oyun grupları, spor aletleri, inşaat, tesisat, elektrik gibi mal ve malzemelerin tespitini yaparak bu malzemeleri üretmek veya temin etmek,

ğ) İlçe içerisinde yıllık bitkisel, sivrisinek veya dezenfektan ilaçlamalarını yapmak.

Su İşleri Birimi

MADDE 11 – (1) Su İşleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

 1. Su abonelik işlemlerinin yapılması.
 2. Abonelik devir işlemlerinin yapılması.
 3. Sayaç arıza işlemlerinin giderilmesi.
 4. Kayıp kart tahsis işlemlerinin tamamlanması.
 5. Sürekli olarak sayaç kontrollerinin yapılarak kayıp – kaçak kontrollerinin tamamlanması.
 6. Kanalizasyon takip işlemlerinin yapılması.
 7. Yeni su ve kanalizasyon alt yapılarını proje takip işlemlerinin yapılması.

Kültür Varlıkları Birimi

MADDE 12 – (1) Kültür Varlıkları Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

 1. 7/12/2004 tarihli ve 5393 sayılı belediye kanununun 14’üncü maddesine göre belediyenin görevleri arasında yer alan kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin korunmasına yönelik programları hazırlamak, bu amaçla yapılacak uygulamalara ilişkin işlemleri yürütmek,
 2. İlçe sınırları dahilinde Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile müzelerin bakım, onarım, inşaat, restorasyon, restitüsyon, çevre düzenleme ve teşhir-tanzim işlerine ait her türlü etüt, proje ve uygulama hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
 3. İlçemizdeki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının arkeolojik araştırma ve kazılarla açığa çıkarılmasını, korunmasını, değerlendirilmesini ve tanıtılmasını sağlamak, tahribini ve kaçırılmasını önleyici tedbirleri almak,
 4. Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
 5. Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri tarafından talep edilmesi halinde taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamak.
 6. Gerekli izinler alınmak suretiyle ilçe sınırlarımız içerisinde “ Özel Müzeler ” açmak ve açılan müzelerin denetimini ve işleyişle ilgili disiplini sağlamak
 7. Taşınır Kültür Varlıklarının müzelere kazandırılmasını sağlamak
 8. Müzelerin geliştirilmesi, korunması gerekli kültür varlıklarının bakımı ve restorasyonu konularında gerekli tedbirleri almak ve ilgili yerlere iletmek,
 9. Belediyemiz tarafından desteklenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yapılan Arkeolojik Kazı Çalışmalarından gelen talepleri karşılamak ve kazıların tanıtımlarını yapmak
 10. Taşınmaz Kültür Varlıkları ile ilgili vatandaştan gelen her türlü ihbarları Yalova Müzesine iletmek

Yöresel Ürünler Birimi

MADDE 13 – (1) Yöresel Ürünler Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, kadın çalışanlarımız araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

 1. Sebze ve meyvelerin, üreticilerden ve özellikle köylü kadın esnaflardan temin etmek,
 2. Temin edilen ürünlerin Kooperatif bünyesinde stoklanmasını sağlamak,
 3. Ürünlerin temizlendikten sonra kaynatılması, kavanozlara dolumlarının yapılması, etiketlenmesi ,satışa hazır halde paketlemesinin yapılmasını sağlamak,
 4. Kooperatif bünyesinde reçel, pekmez, pestil, sirke, tarhana, meyve kuruları, cevizli ve kivili sucuk üretimini yapmak.
 5. İşletme bünyesinde hazır halde bulunan ürünlerin sıcak satış ve online satış olarak tüketicinin talebine göre sevk edilmesini sağlamak.
 6. Kadın Kooperatifimiz, bünyesinde kayıtlı çalışanları ile dayanışma içinde profesyonel ve hijyenik koşullarda üretim yapmak,
 7. Kadın kooperatifimiz, toplumda dezavantajlı konumda bulunan kadın bireylerden kurulmuş olup, kadınların güçlenmesini, ekonomiye kazandırılmasını ve onların sorunlarına ortak çözümler üretilmesini sağlamak amaçları arasındadır.
 8. Kooperatifimiz bünyesine üretilen her bir ürün gıda mühendisinin denetimi ile mevsimine göre en iyi teknolojiler kullanılarak büyük bir titizlikle işlenmesini sağlamak, hijyenik koşullarda paketlenerek sağlıklı ortamlarda saklamak,
 9. Üretimde kullanılan hammaddeler, sağlıklı koşullarda üretim yapan çiftçilerden ve üreticilerden direk temin etmek ve burada sağlanan maliyet kazancı ise tüketiciye sunulan fiyatlara yansıtılmak.

Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Kuş Gözlem Birimi

MADDE 14 – (1) Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Kuş Gözlem Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

 1. Tıbbi bitkilerin üretimini ve bakımını sağlamak
 2. Üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerin işleme tesislerine ve halka teminini sağlamak
 3. Gelen ziyaretçileri tıbbi ve aromatik bitkiler, kuşlar, doğa ve Hersek lagünü hakkında tanıtımlar yaparak bilgilendirmek
 4. Aylık ziyaretçi sayı ve bilgilerini kayıt altına almak
 5. Birime bağlı taşınmazların ve Bireysel ve grup gezileri düzenlemek
 6. Önem taşıyan günlerde etkinlikler düzenlemek
 7. Protokolleri ağırlamak ve programlarını yürütmek
 8. Çevre ve bina temizliklerini yürütmek
 9. Tıbbi bitkiler ve kuşlarla ilgili konferanslar düzenlemek.
 10. Hersek Lagünü içerisinde bulunan kuş türlerinin korunmasını sağlamak.
 11. Kuş türlerinin tanıtımı yapılması ve ziyaretçilerin bilgilendirilerek alandan ayrılmasını sağlamak.
 12. Altınova ilçesi içerisinde hem tıbbi bitkiler yönünden hemde kuş türleri yönünden çeşitliliğin arttırılarak korunmasını sağlamak

Veterinerlik Hizmetleri Birimi

MADDE 15 – (1) Veterinerlik Hizmetleri Birimi kapsamında yürütülecek görevler şunlardır:

 1. a) İlçe sınırları içerisinde başıboş hayvanların hayvan bakımevine toplanarak aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaların yapılmasını organize etmek.
 2. b) Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşılama yapmak.
 3. c) Salgın hastalıklar ile mücadele doğrultusunda vektör ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını organize ve takip etmek.

ç) Plansız üremenin önüne geçilmesini sağlamak.

 1. d) İlçe sınırları içerisindeki vektörle mücadele işleminin yapılmasını sağlamak.
 2. e) Başıboş sokak hayvanlarının bakımlarının yapılarak kayıt altına alınmasını sağlamak.
 3. f) Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma gibi problemlerin çözülmesini sağlamak.
 4. g) Hasta hayvanlara barınaklarda tedavi imkanlarını sağlamak.

ğ) Sahipsiz hayvanların kayıt altına alınarak gönüllü sahiplendirilmesini yapmak.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Madde 16 – (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Organizasyon Şemasında bağlı olduğu yöneticiye karşı sorumlu olup;

 1. a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlar.
 2. b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip eder, personelini, bilgilendirir ve eğitir.
 3. c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapar.

ç) Mevzuata uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirler; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

 1. d) Müdürlüğünün görev alanı kapsamında; stratejik planın, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulmasını sağlar.
 2. e) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlar.
 3. f) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlar.
 4. g) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirir.

ğ) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket eder, personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütülmesini sağlar.

 1. h) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yürürlük

Madde 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri Belediye Meclisinin kabul kararı kesinleştiği andan itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.