Altınova Belediyesi

DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MADDE – 1: AMAÇ
Bu Yönetmelik Altınova Belediyesi sınırları ve mücavir alanlar içinde hatlı olarak çalıştırılan Merkez Hatlı Belediye Ruhsatlı Şehir İçi Özel Halk Otobüslerine ilişkin kuralları belirtmektedir.
MADDE – 2: TANIMLAR:
Belediye: Altınova Belediyesi
Belediye Meclisi: Altınova Belediye Meclisi’ni
Belediye Encümeni: Altınova Belediye Encümenini
Trafik Zabıtası Birimi: Bu Yönetmeliğin yürürlüğü sırasında denetim ve yasal işlemlerin uygulanması konusunda Altınova Belediye Başkanlığı onayı ile Altınova Belediye Zabıtası Amirliği bünyesinde oluşturulacak Trafik Zabıtası birimini,
Şehir içi Özel Halk Otobüsü: Belediyeden Hat Ruhsatı almış Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri olarak tanımlanan araçları,
Araç: : Bu yönetmelik uyarınca İhaleli Özel Halk Otobüsü olarak
taşımacının çalıştırdığı toplu taşıma aracını.
Araç Sürücüsü: Şehir İçi Özel Halk Otobüslerini sevk ve idare eden şoförü,
Meslek Odaları: Altınova Esnaf Sanatkarlar ve Şoförler Odası,
Hat : Aracın çalıştığı hattı.
İşletme Yılı: İşletmeye başlanılan yılın Ocak ayı başından aynı yılın Aralık
sonuna kadar geçen süreyi
Güzergah: Aracın izleyeceği yolu.
Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Güzergah İzin Belgesi: Altınova Belediye Meclisi’nce belirlenen, Özel Halk Otobüslerin çalışacakları güzergâhı belirten ve Belediyece verilen belgeyi,
Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Ruhsatı: Belediye Meclisinin kabul ettiği tarife ile Özel Halk Otobüsler taşımacılarına verilen ve 1 yıl geçerliliği olan ve her yıl bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yenileyecekleri/ vize yaptıracakları belgeyi,
Araç Uygunluk Belgesi: Şehir İçi Özel Halk Otobüsler sahiplerinin, araçları için bu Yönetmelik hükümlerine göre tespit edilen ve belediyeden alacakları araç uygunluk belgesini,
Araç Denetleme Komisyonu: 1 Başkan, Emniyet ve Jandarmadan birer Trafik Sorumlusu, 2 Zabıta memurundan oluşan 5 kişilik komisyon.
Yasaklı Bölge: Altınova Belediyesi sınırları içinde Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinin geçebileceği ve belediyece belirlenen güzergâhlar dışında kalan alanları,
Yükümlüler: Araç Sahibi ve Araç Sürücüsünü,
İfade eder.
MADDE – 3: YASAL DAYANAK
Bu Yönetmelik;
- 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu
- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelikleri
- 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.
- 1608 Sayılı Kanun

-4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu

-30295 Sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği

 MADDE – 4 SORUMLULUK
Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri İşleticisi, sürücü ve personeli sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve ceza-i sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, Belediye`ye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.
İşleticilerle 3 ncü kişiler arasındaki ilişkilerde belediye hiçbir şekilde taraf olarak görülemez, hiçbir şekil ve şartta taahhüt altına giremez ve her ne suretle olursa olsun sorumlu tutulamaz.
MADDE – 5 RUHSATLAR
A) Altınova Belediyesi tarafından verilen “Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinin Çalışma Ruhsatları” bir (1) yıl geçerlidir.
B) Her yıl Ocak ayı başında Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinin yönetmeliğe uygun olması halinde ruhsatları yeniler. Ruhsatlar yenilerken Altınova Belediye Meclisi’nce belirlenen ruhsat harçlarının yatırılmış olması gerekir. Ruhsat harcını yatırmamış olanlara, ruhsat yenileme işlemi yapılmaz. Ocak ayı son iş gününe kadar çalışma ruhsatlarını yenilemeyen veya belgeleri olmayan Özel Halk Otobüsleri ilk seferinde ceza kesilerek 3 gün çalışmaktan men edilir .Tekrarında para cezası 2 misli uygulanır ayrıca 3 gün çalışmaktan men edilir.
C) Ruhsat yenileme işlemini geciktiren (harcını taksitli ödeyenler) minibüs sahiplerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili usulü hakkındaki kanunun kapsamında Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce işlem yapılır.
D) Altınova Belediye Meclisi’nce belirlenen devir harcını yatırdığına dair makbuz ve minibüslerde yönetmelik gereği aranacak diğer belgeler ile Altınova Belediyesi Zabıta (Trafik )Birimine başvurur, yasal süre içerisinde Yalova İl Trafik Tescil Şube Müdürlü tarafından devir işlemleri yapılacaktır.
E) Altınova Belediyesi bünyesinde oluşturulacak Trafik Zabıta Birimi görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde, Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri taşıt ruhsatı, Çalışma ruhsatı ve Güzergah İzin Belgesindeki şartların uyumluluğu bulunmadığı takdirde devir işlemleri yapılıncaya kadar bu Özel Halk Otobüslerine ceza kesilerek çalışmaktan men edilir.
F) Aracın, ruhsat devir işleminin Noterlikçe yapılan satış tarihinden itibaren 30 gün içinde Altınova Belediyesinden Belediye Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Ruhsatı alınması zorunludur. Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Ruhsatı alınmaması halinde araç çalışmaktan men edilir. Ayrıca bu tarihten itibaren 1 aylık süre bittikten sonra belgelerini almayanlara gerekli cezalar uygulanır.
G) Araç devirlerinde Altınova Belediyesinden Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Ruhsatı’nı almadan Belediye Encümeninden devir işlemi yapılamaz.
MADDE – 6: ÇALIŞMA İLE İLGİLİ KURALLAR
Altınova Belediyesi Şehir İçi Özel Halk Otobüsü hatlarında kayıtlı araçlar aşağıdaki şartlara uygun olarak çalışırlar;
A) İşleticiler, yönetmelikte belirtilen hükümlere uymak zorundadır.
B) İşleticiler, belirlenen fiyat tarifesine uymak zorundadır.
C) İşleticiler ücretleri karşılığında herkesin, her zaman taşıma hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak zorundadır.
D) Taşımacılık sırasında duraklarda yolcu almak ve indirmek için durulan makul süreler dışında bekleme yapılmaz .Duraklarda gereksiz beklemek, çığırtkanlık  yaparak yolcu toplamak yasaktır.
E) Altınova Belediyesi; çalışma saatleri içerisinde araçlar güzergah dışına kesinlikle çıkamaz. Güzergah üzerindeki inşaat, yol yapım, bakım ve benzeri nedenlerle yolların kapanması halinde; araçların güzergah, son durak ve ara durak yerlerini değiştirebilir .Bunların dışında güzergah dışına çıkılması durumunda belediyeye bizzat bildirmek zorundadırlar.
F) Bir aracın sefer sırasında, herhangi bir nedenle taşımayı tamamlayamaması halinde aynı güzergahta çalışan müteakip araçlara yolcularını nakledecektir .Bu durumda yolculardan ek ücret talep edemez .Nakledilen yolcu bedelleri taşımayı tamamlayan araç sürücüsü tarafından yolcuların nakledildiği araçlara ödenir .Yolcular mağdur edilmeyecektir.
G) Taşıyıcılar, yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal etmeyen çanta, valiz ve benzeri eşyalardan ayrıca ücret talep edemez. Yolcuyu rahatsız edecek (Çuval, kasa, yanıcı madde) vb. eşya alamaz.
H) Araçlar hız limitine uymak zorundadır. Aşırı sürat yapmak ve diğer araçlarla yarış yapması yasaktır.
I) İşleticiler bayram ve tatil günlerinde yolcu taşımacılığını aksatamaz, gerektiğinde ek seferde koymak zorundadır.
J) Savaş durumu, seferberlik hali, olağanüstü hal uygulaması ,sel baskınları ,doğal afetler vs. belediye lehine mücbir sebep olarak kabul edilir .Belediyenin talebi doğrultusunda çalışılır.
MADDE – 7: ÇALIŞMA ŞEKLİ
A) Şehir içi Özel Halk Otobüsleri hatlarının ilk ve son durakları ile güzergâhları, Altınova Belediyesi tarafından belirlenir ve yürürlüğü girer.
B) Altınova Belediyesi; Trafik durumuna göre ara durakları kaldırabilir veya arttırabilir.
C) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme dışında hiçbir şekilde bekleme yapamazlar.
D) Şehir İçi Özel Halk Otobüsler belirlenmiş güzergahların dışına çıkamazlar ve çalışma saatlerini ihlal edemezler. Belirlenmiş güzergahlarından kısa dönüş yapamazlar.
E) Şehir İçi Özel Halk Otobüsler Altınova Belediyesi’nce verilecek “Özel Halk Otobüsleri Sürücü Tanıtım Kartı” almamış şoför çalıştırılamaz.
F) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri hiçbir şekilde muavin veya çığırtkan bulunduramaz.
G) Yolcular ücretlerini binerken ve araç hareket etmeden vereceklerdir. Araç hareket halindeyken hiçbir şekilde para alış verişi yapılmayacaktır.
I) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri ayakta yolcu taşıyamaz. Yolcu sayısının yazıldığı belgede, belirtilen sayıda fazla yolcu bulundurulamaz.
İ) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri; servis istasyonları dışında yıkanamazlar. Temizlenirken çıkan çöp ve kirli suların çevreye atılması yasaktır.
J) Seyir halindeki minibüslerin, vatandaşların üzerine su ve çamur sıçratması yasaktır.
K) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri, Düğün ve cenazelere, Meslek Odasından izin belgesi alınmak suretiyle katılabilir.

L) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri yer olduğu sürece duraklardaki yolcuları almak zorunludur.
M) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri duraklar dışında, yolcu almaları yasaktır.
N) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri bir başkasına kiraya verilemez.
O) Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zarardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı işletmeciler mütesilen sorumludur.

P) Otobüslerde kalan kayıp ve şüpheli eşyalar araç sürücüsü tarafından Zabıta Birimine bir tutanakla teslim edilecektir.

MADDE – 8: YOLCULAR İLE İLİŞKİLER
Sürücü ve yardımcılar yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.
a) Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun 
eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkolü yada ruh hastası olması
hallerinde, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurulup Zabıta Birimine haber verilerek Zabıtanın müdahalesi beklenilecektir.


 1. b) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır .Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği tespit
  edilen sürücü ve yardımcı, her seferinde ceza ikiye katlanarak, araç her sefer için 3 gün çalışmaktan
  men edilir.
  c) Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Kavga eden sürücü veya yardımcı, her seferinde ceza ikiye katlanarak uygulanmak üzere, ilk sefer için 3 gün men edilir. Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürücü yada yardımcının yolcuya karşı TCK hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile
  hükme bağlandığı taktirde bir daha Özel Halk Otobüsü sisteminde görev almama cezası uygulanılır. Bu durumda, araç için 15 gün seferden men cezası verilir.

  MADDE – 9: ARAÇLARDA ARANACAK ŞARTLAR

  1) Çalıştırılacak Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri 15 yaşından büyük olamazlar.
  2) Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinin ortasında bulunan kapının sadece şoför tarafından idare edilecek özellikte (havalı veya elektrikli) olması zorunludur.
  3) Şehir İçi Özel Halk Otobüsler, iç aydınlatma donanımlarının, beyaz renkte ve çalışır durumda olması ve araç camlarını şeffaf olması
  4) Şehir İçi Özel Halk Otobüsler üstüne çalıştığı hattı belirtilen beyaz renk pano konulması
  5) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri temiz tutulması zorundadırlar. İç ve dış temizliği mal sahibinin sorumluluğundadır. İç döşemeler yolcuyu rahatsız edecek şekilde yırtık ve kirli olamaz.
  6) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri içinde video, tv., vcd v.b. cihazların bulundurulması ve teyp, radyo vb. aletlerin yüksek sesle dinlenmesi yasaktır.
  7) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri içinde şoför dahil sigara içmek ve seyir halinde iken şoförün cep telefonu ile konuşması yasaktır.
  8) Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri içinde görünür yerde onaylı ücret tarifesi ile çalışma süresini ve şikâyet telefonlarını belirtir pano asılması zorunludur.
  9) Şehir İçi Özel Halk Otobüslerin içine ve dışına ilan, reklam, afiş veya resimlerin Altınova Belediyesinden izin alınmadan asılması yasaktır.
  10) Araç şoförlerinin kıyafetleri Kış mevsiminde; beyaz veya açık mavi gömlek , Yaz Mevsiminde; Lacivert veya gri pantolon, kısa kollu beyaz veya açık mavi gömlek ( gömlek yakası en fazla bir düğme açılabilir. Saç ve sakalları görgü kurallarına göre uygun ve düzenli olacaktır. Vatandaşlara davranışlarında ölçülü ve saygılı olmak zorundadırlar.
  11) Araçlarda gereksiz klakson çalınması yasaktır.
  12) Egzoz gürültüsünün en aza indirilmesi için orijinal susturucu takılması zorunludur.
  13) Araçta bulunması gereken belgelerin, kontrollerde Denetim elemanlarına sorun çıkarmadan ibraz edilmesi zorunludur.

14) Her Özel Halk Otobüsü içinde , 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, 6 kg’ lık yangın tüpü ile ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur.
15) Araçlarda havalı korna bulunması yasaktır.
16) Görevli memurun ikazlarına uymak zorunludur.
17) Başlangıç ve son durak düzenlemeleri belediye meclisince belirlenir.

18) Araç ruhsatında Cinsi kısmında MİNİBÜS ibaresi olacaktır.
19) Şehir İçi Özel Halk Otobüsler klimalı olacaktır.
20) Araçların camlarında kırık, çatlak ve herhangi bir deformasyon olmayacaktır.
21) Araçların iç ve dikiz aynaları sağlam ve cam silgileri çalışır durumda olacaktır.
22) Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinde belediyenin belirlediği yazılar olacaktır. Bu yazılar hiçbir şekilde kapatılmayacaktır.
23) Araçlar yaptırdıkları Trafik Sigortası ve Ferdi Kaza sigortalarını süresi bitiminde yenilemek zorundadır .Yenilettikleri poliçeleri Belediyeye getirerek dosyalarına koydurmak zorundadırlar.
24) Araçların rengi krem , araç ön kapılarına ise yeşil renkte plaka yazılacaktır.
25) Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinin çalışma saatleri ve hangi aracın çalıştığını belirten listenin belediye Zabıta Amirliği Trafik Birimine liste halinde bildirilmesi zorunludur.(Değişiklik durumunda da bildirilecektir.)
26) Araçların her türlü muayenelerini süresinde yaptırmaları gerekmektedir.
27) Araç içinde yolcuların şikayetleri ile ilgili olarak başvurabilecekleri telefon numaralarını gösteren bir plaket takılacaktır (Zabıta, Trafik, ilgili Oda ,vs.)

28) Araçlarda engelli rampası olacaktır.


MADDE – 10: ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNDEN İSTENECEK EVRAKLAR(ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN)
Altınova Belediyesince hatlı Şehir İçi Özel Halk Otobüsler;
(1) Araç Ruhsatı Fotokopisi
(2) İkametgâh Belgesi,
(3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
(4) Adli sicil kaydı sorgulaması, (Türk Ceza Kanunu gereği kamu görevinin yürütülmesine engel suçlar, topluma karşı suçlar ile yüz kızartıcı suçlardan dolayı affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş, asli kusurlu ve bilinçli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olduğunu belgeler nitelikte)
(5) Vergi Levhası
(6) Oda Kaydı
(7) Hattını İhale yolu ile aldığına dair Altınova Belediyesinden alacağı belge.
(8) Zorunlu Trafik Sigortası poliçesi ve Ferdi Kaza Sigortası poliçesi
(9) 2 Adet vesikalık fotoğraf
(10) Araç Sürücüsüne ait Ehliyet Fotokopisi
(11) Ticari Taşıt Kullanma Belgesi

MADDE – 11: ÜCRET TARİFESİ VE MALİ KONULAR
1) -Araçlarda uygulanacak olan ücretli ve indirimli tarifeleri Altınova Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra tarife geçerli olacaktır .Onaylanmayan tarifeler geçersiz olup, uygulayan hakkında cezai işlemler uygulanır.
2) –Öğrenciye, Belediye personeline, 1.derece şehit ailelerine ve engellilere 50 ücret indirimi (Belgelerini göstermek şartıyla) uygulanır.

MADDE – 12: ŞEHİRİÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ PLAKA DEVRİ
Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri işletmecileri hat haklarını Altınova Belediyesi Encümenin kararı ile devredebilir .Aracını devretmek isteyen mükellefler bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar .Devir alacak işletmenin bu yönetmelikte belirlenen şartları taşıması şartıyla devir işlemlerinde, Altınova Belediye Meclisi tarafından belirlenen Hat Devir Ücretini belediye veznesine peşin olarak ödenecektir .Belediyeden izinsiz olarak hat haklarını özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde, devir eden ve devir alan kişilere belediye nezdin de onaylatmak için 30 günlük süreli uyarı yapılır .Bu süre içinde yapılacak devir işlerinde hat devir ücreti 50 artırılarak ödenecektir. Bu süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir .Bu taktirde devir ücreti 100 artırılarak ödenecek ve 6 ay içinde devir işlemi yapılmadığı taktirde hat ruhsat hakları iptal edilecektir.
Hat hakkı sahipleri ölümü halinde ve talep edildiği taktirde Belediye Encümeninin onayı alınmak suretiyle eş ve çocuklarına yapılacak hat devirlerinde hat devir ücreti alınmaz. Varisler dilerlerse haklarını 3.kişilere devredebilirler. Ancak bu durumda devir ücreti alınır. 1.dereceden olanlara devir talebinde bulunduğu taktirde Belediye Encümen’i tarafından uygun ise Belediye Meclisince belirlenen devir ücretinin yüzde 10’ nu tahsil edilir. Şirketlerde isim değişikliğinden dolayı şirket sahibi değişmediği sürece devir ücretinin yüzde 10’ nu tahsil edilir. Şirket ticari faaliyetine son verildiğinde ise bünyesindeki şirketlere yada şirket sahiplerine devredildiğinde devir ücretinin yüzde 10’ nu alınır. Bünyesi dışındaki şirket veya şahıslara devir edildiğinde ise Belediye Meclisinin belirlediği devir ücreti alınır.İşletmecinin aracın yaştan dolayı modelini yükseltmek zorundadır. Bunun dışında aracını değiştirmesini istemesi halinde Belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile gerekçesini ve yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Alınacak araç yönetmelikte belirtilen şartlara uygun ise Belediyenin izni ile alacakları tahsis belgesi ile araç değiştirilebilir. Araçsız olarak yapılacak devir işlemlerinde ; 10. Maddedeki araç ruhsat fotokopisi hariç evraklar ile müracaat edilerek encümen kararı alınır. Uygun görüldüğünde ‘’M’’ plakası ilgili makam tarafından düşürülür. Araçsız olarak devir alan kişi 21 iş günü ihale ile alınan plakalar hariç olmak kaydıyla (araç alım süresi ihale şartnamesinde belirlenen süreler geçerli olacaktır.)  içinde plakanın tahdidini yaptırmak zorundadır.

MADDE – 13: YASAKLAR
1 – Yükümlüler, ücretleri karşılığında herkesin, her zaman taşıma hizmetlerinde yararlanmasını sağlamak zorundadır.
2 – Taşımacılık, şoför kusuru, kaza ve arıza nedeniyle kesintiye uğrarsa, yolcular 15 (On beş) dakikadan fazla bekletilemez. Bekletilmesi halinde taşıma ücreti geri ödenir
3 – Taşıyıcılar, yolcuların beraberinde taşıdıkları ve oturma yeri işgal etmeyen çanta, valiz ve benzeri eşyalardan ayrıca ücret talep edemez. Yolcuyu rahatsız edecek (Çuval, kasa, yanıcı madde) vb. eşya alamaz.
4 – Taşıma hizmeti, aracın arızalı olması durumu dışında araçta bulunan yolcular indirilerek hiçbir şekilde aksatılmaz.
5 – Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri duraklarda yolcu beklemeleri yasaktır.
6 - Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri belirlenmiş güzergahların dışına çıkamazlar ve çalışma saatlerini ihlal edemezler. Belirlenmiş güzergahlarından kısa dönüş yapamazlar.
7 – Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri hiçbir şekilde muavin ve çığırtkan bulundurulamaz.
8 – Özel Halk Otobüsleri ayakta yolcu taşıyamaz. Yolcu sayısının yazıldığı belgede, belirtilen sayıdan fazla yolcu bulunduramazlar.
9 – Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri ara duraklarda, yolcu indirme ve bindirme dışında hiçbir şekilde bekleme yapamazlar.
10 – Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinde Altınova Belediyesi’nce onaylanacak “ Şoför Tanıtım Belgesini” almamış şoför çalıştırılamaz. Araç sahibi ve şoföre ayrı ayrı cezai işlem uygulanır.
11 – Yolcular ücretlerini binerken ve araç hareket etmeden vereceklerdir. Araç hareket halindeyken hiçbir şekilde para alış verişi yapılmayacaktır.
12 – Özel Halk Otobüsler; servis istasyonları dışında yıkanamazlar. Temizlenirken çıkan çöp ve kirli suların çevreye atılması yasaktır.
13 – Seyir halindeki araçların, vatandaşların üzerine su ve çamur sıçratması yasaktır.
14 – Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri yer olduğu sürece duraklardaki yolcuları almak zorundadır.
15 - Şehir İçi Özel Halk Otobüsleri duraklar dışında, yolcu almaları yasaktır.
16 – Yolcuların mal ve can güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak, hız ve manevra yapmak yasaktır.
17 – Şehir İçi Özel Halk Otobüslerini bir başkasına kiraya veremez.
18 – Araçlar temiz tutulmak zorundadır. İç ve dış temizliği mal sahibinin sorumluluğundadır. İç döşemeler yolcuyu rahatsız edecek şekilde yırtık ve kirli olamaz.
19 – Araçların içinde video, tv. , vcd vb. cihazlar bulundurulmaması ve teyp, radyo vb. aletlerin yüksek sesle dinlenmesi yasaktır.
20– Araçların içinde şoför dahil sigara içmek ve hareket halindeyken şoförün cep telefonu ile konuşması yasaktır.
21 – Araçların içine ve dışına ilan, reklam, afiş veya resimlerin Altınova Belediyesinden izin alınmadan asılması yasaktır.
22 – Egzoz gürültüsünün en aza indirilmesi için orijinal susturucu takılması zorunludur.
23 – Şehir İçi Özel Halk Otobüslerin de bulunması gereken belgelerin, kontrollerde Denetim elemanlarına sorun çıkarmadan ibraz edilmesi zorunludur.
24 – Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinde klima olması gereklidir.
25 – Görevli memurun ikazlarına uymak zorunludur.
26 – Araçların iç aydınlatma donanımlarının beyaz renkte ve çalışır durumda olması zorunludur.
27 – Araçların içinde görünür yerde Altınova Belediyesince onaylı ücret tarifesi ile çalışma süresini ve şikâyet telefonlarını belirtir pano asılması zorunludur.
28 –Vatandaşlara davranışlarında ölçülü ve saygılı olmak zorundadırlar.

29 – Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinde gereksiz klakson çalınması yasaktır.
30 – Şehir İçi Özel Halk Otobüslerinde havalı korna bulunması yasaktır.


MADDE – 14 SİGORTALAR
Şehir İçi Özel Halk Otobüsü İşletmecileri araçlarını Zorunlu Trafik Sigortası ile Ferdi Kaza Sigortası yaptırmak zorundadırlar. Sigortasını yenilemeyen araçlar sigortalarını yaptırıncaya kadar seferden men edilir.


MADDE – 15 DENETİM SİSTEMİ
Bu Yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir.
A) Belediye Denetimi: Belediye Trafik Birimi tarafından istenen usul ve çerçevede yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Özel Halk Otobüsü Ulaşım ve Seyrüsefer kurallarına uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen zabıtlar; Belediye Encümenince değerlendirilerek her ihlal için aracın bir gün seferden men edilmesi ve ayrıca 500 TL ile 2500 TL arası para cezası uygulanır. Bu ceza bir yıl içinde tekrar eden her ihlal için her seferinde iki katı arttırılarak uygulanır. Yönetmelik hükümlerinin bir yılda otuzdan fazla sayıda ihlal edilmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir. İhlale ilişkin uygulamalar her yıl sonu itibariyle sıfırlanarak, yıl bazında yapılır. Belediye Trafik Birimlerinin tanzim edeceği zabıtlar; sadece toplu ulaşıma ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır. Belediye Trafik Birimi Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda; trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.

 1. B) Meslek Odası denetimi; Meslek Odası Yönetim Kurulunun görevlendirileceği 3 kişilik Şehir İçi Özel Halk Otobüsü Denetim Görevlileri tarafından yapılacaktır. Sistemde ruhsat alan her işletmeci için bir sicil dosyası da açılacaktır. Bu dosyada, araca ilişkin belgeler dışında işletmeci ve sürücü ve yardımcılara ait belgeler bulun durulacaktır. Ayrıca, aracın muhatap olduğu cezalar siciline işlenerek takip edilecektir. Meslek Odasından ceza uygulanması amacıyla gelen yazılı talepler, Belediye Encümen kararı ile uygulanır.
  C)Vatandaş denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna hizmetlerle ilgili şikayetleri, Belediye`ye yazılı olarak yapılacak ve şikayet dilekçesinde; şikayetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikayetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak; ayrıca şikayete konu olan olaya ilişkin en az 2 kişinin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikayetler Belediyece dikkate alınmaz.
  D) Sistemin öz denetimi; sistemde yer alan işletmeciler kendi aralarında seçecekleri 5 kişilik 1 denetleme kurulu oluşturacaklardır. İşletmeci sürücü veya yardımcı olarak görevli olan kişiler sisteme ilişkin şikayetlerini denetim kuruluna yazılı olarak yapacaklar; dilekçelerinde şikayetin konusu, yeri, gün ve saati yazılacaktır. Bu şikayetler öncelikle Denetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır. Denetim Kurulu şikayet konusunu çözümlenmek üzere Meslek Odasına aktarabilir. Meslek odasının çözümleyemediği hususlarda Meslek Odası tarafından Belediye`ye yazılı olarak bildirilebilir.


MADDE – 16 DİĞER HUSUSLAR
Altınova Belediyesi bu yönetmeliğe gerek gördüğü takdirde ilaveler yapılabilir


YÜRÜRLÜLÜK: 
MADDE – 17
  
Bu Yönetmelik, Altınova Belediye Meclisi’ nin  onayı, yerel gazetede ilanı ve Altınova Belediyesi Web sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:
MADDE – 18
Bu yönetmelik Altınova Belediye Başkanlığınca yürütülür. .