Altınova Belediyesi

Belediye Kanunu Kanun No. 5393 Kabul Tarihi: 3.7.2005 13.07.2005 Tarihli ve 25874

Belediye Kanunu

Kanun No. 5393 Kabul Tarihi: 3.7.2005 13.07.2005 Çarşamba Tarihli ve 25874 (Asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

MADDE 1. — Bu Kanunun amacı, belediyenin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir. Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun belediyeleri kapsar. Tanımlar

MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanmasında; a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini, b) Belediyenin organları: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye başkanını, c) Belde: Belediyesi bulunan yerleşim yerini, d) Mahalle: Belediye sınırları içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri arasında komşuluk ilişkisi bulunan idarî birimi, İfade eder.