Altınova Belediyesi

ALTINOVA BELEDİYESİ PAZARYERİ YÖNETMELİĞİ

ALTINOVA BELEDİYESİ PAZARYERİ YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 AMAÇ

 

MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, belediye ve mücavir alan sınırlarımız içerisinde kurulan ve kurulacak olan sabit, el ürünleri ve üretici semt pazarlarında vatandaşlarımızın daha çağdaş, nitelikli ve sağlıklı bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak, ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde pazaryerlerinin düzeni, yönetimi ve denetimi amacına yönelik temel ilke ve esasları düzenlemektir.

KAPSAM

 MADDE 2- Bu Yönetmelik sabit, el ürünleri ve üretici semt pazarlarının yönetimi, pazarcı esnafının ve yönetiminin sorumlulukları ve uyacakları kurallar ile ilgili esas ve usulleri kapsar.


MADDE 3-Tanımlar:

a) Belediye : Altınova Belediyesi

b) Belediye Başkanı : Altınova Belediye Başkanı

c) Belediye Meclisi : Altınova Belediye Meclisi

d) Zabıta Amirliği : Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği
e) Pazarcı: Pazarda mal satan kimsedir.
f) Üretici: Üretimle uğraşan kimsedir.
g) Pazar Esnafı: Pazarcı ve üreticiden oluşur.
h) Pazaryeri: Belediyece tespit edilecek yer ve günlerde, dayanıklı tüketim malzemelerinin (buzdolabı, çamaşır makinesi vb.), ahşap ve plastik mobilya malzemelerinin, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı maddelerin, üretim izni olmayan orijinal ambalajı bozulmuş deterjanların dışında; 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair K.H.K.’ nın değiştirilerek kabulü hakkındaki Kanuna göre asgari teknik ve hijyenik şartları sağlamak kaydı ile Tarım Bakanlığı’ndan üretim izinli gıdaların yaş meyve sebze ile giyim ve benzeri diğer ihtiyaç maddelerinin satıldığı yerdir.

Yönetmeliğin Hazırlanmasındaki Hukuki Dayanak

MADDE 4- Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin 1’inci, 4’üncü ve 6’ıncı fıkraları ile 15. maddesinin 1’inci fıkrasının b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulamadaki Yasal Dayanaklar

MADDE 5-

 a) 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

b) 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,

c) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun,

d) 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu,

e) 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun,

g) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,

j) 7201 Sayılı Tebligat Kanunu,

k) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,

m) 5393 Sayılı Belediye Kanunu,


MADDE 6-Pazarlarda gıda ve ihtiyaç maddeleri perakende olarak satılır. Pazaryerlerinde toptan satış yasaktır. Satılacak mallar gıda güvenirliğine, kalite standardına, teknik ve hijyenik şartlara uygun olmalıdır. Pazarlarda sıhhi ve gayri sıhhi mallar aynı reyonda satılamaz, yaş sebze ve meyve dışındaki gıda maddeleri açıkta ambalajsız satılamaz.


MADDE 7-Pazarcılara Pazaryerinde ayrı ayrı yer tahsis edilir Belediyenin tahsis ettiği yerlerin tahsis ücreti Belediye Meclisi’nce belirlenir. Pazarlardaki üreticiler için işgaliye bedeli Belediye Meclisi’nce kararlaştırılır.


MADDE 8-Pazaryerlerinin tahsisinde, pazarcılara ilk olarak yer dağıtımı yapılırken,

26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ;Kasten İşlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle yada devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik , güvenini kötüye kullanma ,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

MADDE 9-Pazaryerinde, pazarcıya tahsis edilecek yerin, yerleşim planına uygun olarak belirlenmesi Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğince tespit edilip, yerlerin tahsisi ise Belediye Encümeni tarafından yapılır.

MADDE 10-Pazarda mal satılan her reyona bir numara verilir. Reyonun numarası ve reyon sahibinin adını taşıyan levha (20x30 cm) tezgahın en rahat görünür yerine asılır. Levhanın asılmaması veya görülmeyen bir yere konulması veya satılan mallarla üstünün kapatılması halinde Zabıta Amirliği ekipleri tutanağı ile Belediye Encümeni tarafından ceza yazılır.

MADDE 11-Satışa arz edilen malların yağmur, kar, güneş gibi dış etkenlerden korunmasını sağlamak amacıyla alınacak önlem Pazaryerleri için ayrı ayrı Belediye tarafından tespit edilir. Set veya tezgahların üstü Belediyece örtülmemişse Belediyece uygun görülecek renk ve biçimlerdeki örtü malzemesi ile esnaf tarafından örtülebilir.

MADDE 12-Pazarcı, Pazaryerlerini kazık çakarak veya herhangi başka bir şekilde zemini tahrip edemez. Bu hal tespit edildiği takdirde pazarcı Pazaryerinden uzaklaştırılır. Zabıta Amirliği ekipleri tutanağı ile Belediye Encümeni tarafından ceza yazılır.

MADDE 13-Pazaryerlerinde Zabıta Karakolu, tartı aletleri kontrol yerleri, WC, uygun yerlerde yeteri kadar çeşme ve çöp toplama yerleri Belediye tarafından yapılır.

MADDE 14- Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Belediye semt pazarı Perşembe günleri Cumhuriyet mahallesinde 19 Mayıs caddesi kapalı pazaryerinde açılır. Pazaryerinin taşınmasına veya yeni Pazaryeri açılmasına Belediye Meclisi karar verir. Yeni açılacak pazarlarda bu yönetmeliğe tabi olacaktır.

MADDE 15-Pazarcılar, üreticiler ve üretici kooperatifleri ile birlikte bu yönetmelik hükümleri ile Gıda Maddeleri Tüzüğü, Zabıta Yönetmeliği, Umumu Hıfzısıhha Kanunu hükümlerine, Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarına, Belediyece verilecek emirlere ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak hareket etmeye mecburdur. Ayrıca kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları personele de doğrudan aynı hükümler uygulanır.

MADDE 16-Pazarcılar tahsisli yerlerini Belediye encümeninin onayı ile bir başkasına devir edebilir, kiraya verebilir veya bir başkasına kullandırabilir. Pazarcının ölümü halinde ise yeri mirasçıların anlaşması şartı ile mirasçılardan biri devir alabilir. Mirasçılar üç ay içinde bildirimde bulunmadıkları takdirde tahsis iptal edilir.
Yukarıda sayılan devir, kiraya verme veya bir başkasına kullandırma işleminin Belediye encümeninin onayı olmadan yapıldığının tespit edilmesi takdirde, Belediye Encümeni’nce tahsis edilen yerin kullanma hakkı, pazarcı, üretici veya üretici kooperatif birliklerinden alınarak Tahsis iptal edilir.

MADDE 17-Tahsis sahibi çalışamayacak bir şekilde kaza, hastalık geçirmiş veya yaşlılığı nedeniyle çalışamayacağını belgelediği takdirde, bu kişinin başvurusu halinde Belediye Encümeni kararı ile kendisine tahsis edilen yer ikinci derece dahil yakın mirasçılarına devredilebilir.

MADDE 18-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Belediyeye kayıtlı olarak adına Pazar yeri tahsis edilmiş olan Pazarcıların yerlerinin, tahsis, kullanım şekli, tahsis bedeli ,tahsis süresi, tahsis bedelinin ödenme şekli gibi usulleri belirlemeye Altınova Belediye Encümeni yetkilidir

 MADDE 19-Pazarda satış yapan her kişi mavi önlük giymek zorundadır. Önlükler temiz ve bakımlı olmalıdır. Uymayanlara Belediye Encümeni tarafından ceza uygulanır.

MADDE 20-Ambalajlamada basılı kağıt kullanılmayacak, hijyenik şartlara uyulacaktır. 5179 sayılı Gıda Kanunu ve Türk Gıda Kodeksinde kullanımı sakıncalı olduğundan siyah poşet kullanılması yasaktır. Ayrıca terazilerde plastik kefe kullanılmayacaktır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgası yapılmış olacaktır.

MADDE 21-Aynı suçtan bir yıl içinde üç kere ceza alan pazarcının yeri Belediye Encümeni kararı ile 1-3 ay arasında geçici bir süre kapatılır. İki kez geçici süre ile kapatılan pazarcının tahsisi Encümen tarafından iptal edilir.

MADDE 22-Her pazarcı, üretici, üretim kooperatifi ve birlikleri, esnaflar tezgahlarının önünü temiz bulundurmaya, ayrıca poşetli çöp bidonu koymaya mecburdur. Satışı bittikten sonra tezgahın önünü temizleyip, atık malzemeyi çöp toplama yerine götürmek zorundadır.

MADDE 23-Pazarcılık yapan herkes pazarcılık kimlik kartı almak zorundadır. Kimlik kartlarının göğüste görünür bir yere takılması zorunludur.

MADDE 24-Pazaryerinde pazarcıların huzurunu bozacak pazarcılar arasında kargaşa çıkaracak Pazar yerinin düzenini bozacak , alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunan  pazarcının pazaryeri Encümen tarafından iptal edilir .

MADDE 25-Hileli terazi ve kilogram kullanan pazarcının çalışması derhal durdurulur. Kg veya terazisinin hileli olduğu Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğince doğrulanır ise Encümen Kararı ile pazarcının tahsisi iptal edilir.

MADDE 26-Etiketsiz mal satışı yapılamaz. Pazarlarda satış yapan herkes tezgahlarındaki her malın üzerinde okunaklı yazılmış etiket bulundurmak zorundadır. Fiyatlardaki düşüş yine okunaklı şekilde yazılıp eski etiketin yanına konulmalıdır. Uymayanlar hakkında Zabıta Amirliği Ekiplerince tutanak hazırlanıp Belediye Encümenince cezai işlem uygulanır.

MADDE 27-Pazar yerlerinin kuruluş günü ile açılış ve kapanış saatleri Belediye encümenince belirlenecektir. Belediyemizce belirlenen saatler dışında pazara mal getirilmesi yükleme ve boşaltma yapılması yasaktır. Pazarcıların pazara mal getirme saatleri şu şekildedir: 
 Perşembe günü pazara en geç saat 08.00’ a kadar mal getirilebilir. Bu saatten sonra pazara mal getirilmesi ve araç girişi yasaktır. Semt pazarı açılış ve kapanış saatleri ise ;

1 Mayıs – 30 Eylül Arası

Sabah 08:00 – Akşam 19:30

1 Ekim – 31 Nisan

Sabah 08:00 – Akşam 17:30

MADDE 28-Çevreyi rahatsız edecek şekilde hareketlerle veya yüksek sesle bağırarak satış yapmak yasaktır.

MADDE 29-Pazarcıya tahsis edilen yerler dışında, Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğinden izin almaksızın değişiklik veya ilaveler yapmak yasaktır. Belediyenin belirlediği çizgilerin dışına çıkılması, Geçiş yollarını kapatacak şekilde mal ve boş kasa konulması yasaktır. Konulması halinde 1.seferde  pazarcı uyarı alır tekrarında ise  Zabıta Amirliği Ekiplerince tutanak hazırlanıp Belediye Encümenince cezai işlem uygulanır.

MADDE 30-Pazarcılar kendi aralarında anlaştıkları takdirde aynı malı satanlar Belediye’nin bilgisi dahilinde karşılıklı yer değiştirebilirler. Düzenleme Belediye tarafından yapılır.

 MADDE 31-Pazaryerlerinin tahsis işlemi şöyle yapılır:
a) Yer tahsisi Belediye Encümen kararı ile gerçekleştirilir.
b) Pazaryeri tahsisi için, Esnaf odası kaydı , vergi levhası , adli sicil kaydı , ikemetgah , nüfus cizdan fotokopisi , 1 Adet Resim , Güncel irtibat numarası  Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği tarafından istenecektir. Kayıtlar değişiklik olması halinde yenilenecektir.
c) Pazaryerlerinin dağıtımı yapılacağı Belediye ilan panosunda en az bir hafta önceden ilan edilir.
d) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı verilmemiş olmak.

MADDE 32-Pazaryerinde araç üzerinde satış yapılamaz. Araçlar pazar yerinde park edilemez

MADDE 33-Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre; çevre şartlarından etkilenmeyecek, korunaklı ayrı bölümlerde su, elektrik, aydınlatma sistemlerine sahip, zemini düzgün alanlarda yapılmalıdır. Satışı yapılacak taze su ürünleri, soğutuculu ya da buzlu, yarı kapalı ve 0 OC ile +4 OC arasında sıcaklığı sağlayacak ortamlarda satışa sunulmalıdır. Dondurulmuş ve işlenmiş ürünler ise ürün formuna uygun sıcaklığı sağlayacak soğutuculu dolaplarda sergilenmeli ve satışa sunulmalıdır , ürünlerin kalitesinin korunması amacıyla, yeterli miktarda ve kalitede buz temin edilmeli ve hijyenik kapaklı kaplar içerisinde depolanmalıdır. Kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır , Sergi , ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalıdır ,

Bu belirtilen şartlara haiz olmayan satış yerlerinde, pazar esnafına su ürünleri satışı yaptırılamaz.

 MADDE 34-Pazarcı esnaflarından, 3 hafta üst üste mazeret belirtmeden gelmeyen veya kira/işgaliye ücretini ödemeyenlerin yer Tahsisleri iptal edilir.

YÜRÜRLÜK.

 MADDE 35- Bu Yönetmelik Belediye Meclisi’nin 2022/              sayılı kabulüyle birlikte www.altinova.bel.tr adresinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 36- Bu Yönetmelik hükümleri 36 Maddeden ibaret olup, Altınova belediye başkanı tarafından yürütülür.