ALTINOVA BELEDİYESİ İTFAİYE AMİRLİĞİ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Geri

ALTINOVA BELEDİYESİ İTFAİYE AMİRLİĞİ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İTFAİYE AMİRLİĞİ

GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği’nin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını ve itfaiye memurlarının niteliklerini usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliğini  kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52’nci maddesi ve 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. Belediye : Altınova Belediyesini
 2. Üst Yönetici : Altınova Belediye Başkanını
 3. Üst Yönetim : Altınova Belediye Başkanını
 4. Amirlik : Altınova İtfaiye Amirliğini
 5. İtfaiye Birim Amiri: İtfaiye teşkilatındaki en üst yöneticiyi,
 6. İtfaiye teşkilatı: İtfaiye hizmetlerinin yürütüldüğü yerel yönetimlere bağlı kamu kurumunu.
 7. Yönetmelik : Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği Görev, Çalışma Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmeliğini  ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

                         Kuruluş ve Organizasyon Yapısı

Kuruluş

MADDE 5 –

 • Belediye itfaiye teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.
 • Birimlerin kurulmasında; beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınır.

Organizasyon Yapısı

MADDE 6 –

 • Altınova İtfaiye Amirliği
 • İtfaiye Santral Birimi
 • İtfaiye Vardiya Birimi
 • İtfaiye Eğitim Birimi
 • İtfaiye Ruhsat Birimi
 • Tersaneler Bölgesi İtfaiye Kontrol Noktası
 • A Vardiyası
 • B Vardiyası
 • C Vardiyası
 • Müdahaleci Personel
 • Müdahaleci Personel
 • Müdahaleci Personel

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Birimler, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

İtfaiye Amirliğinin Görevleri

MADDE 7 – (1) İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır:

 1. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
 2. İtfaiye araç ve gereçlerinin itfaiye olaylarına her an hazırlıklı bulundurulmasını sağlamak
 3. Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak
 4. Su baskınlarına müdahale etmek, doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak.
 5. 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak.
 6. 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak.
 7. Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak.
 8. Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak.
 9. Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek.
 10. Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek.
 11. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak.
 12. İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek.
 13. İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları
 14. Belediye sınırları içinde Resmi, Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan personele ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Resmi ve Özel okullarda eğitim gören öğrencilere yangın ve yangınlardan korunma eğitimleri vermek.
 15. Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardımcı olmak.
 16. Tersaneler Bölgesinde bulunan gemi imalat, bakım ve onarım hizmeti veren işyerlerine yangın eğitimi talepleri halinde yangın ve yangınlardan korunma eğitimleri vermek.
 17. Talep edilmesi ve ücretinin belediye veznesine yatırılması halinde yangın ve doğal afetler haricinde itfaiye personelinin yapabileceği diğer hizmetleri (İtfaiye  aracı ve itfaiye sepetli araç kiralama, motopomp su tahliyesi, kilitli kalan daireye sepetli itfaiye aracı ile müdahale) yapmak.
 18. Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Çalışma düzeni

MADDE 8 –

 1. İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde düzenlenir.
 2. İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
 3. Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.
 4. Belediye, İtfaiye biriminin görevlerini göz önünde bulundurarak, itfaiye personeli dışında diğer hizmet sınıflarında bulunan personeli ihtiyaç halinde, mevcut kadroları ile İtfaiye Teşkilatında görevlendirebilir. Görevlendirilen personel “İtfaiye yangın personeli “ olarak görevli ise fazla mesai, yemek ve giyim yardımından faydalandırılır.
 5. Memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle yürütülmesi zorunlu olan kadrolar dışındaki İtfaiye hizmetleri hizmet satın alma yoluyla karşılanabilir.

Kadro ve unvanlar

MADDE 9 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre; İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu ,İtfaiye Eri, İtfaiye Personeli kadrolarından oluşur.

Belediye itfaiye yangın personeli

MADDE 10 – (1) Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye çavuşu, vardiya amiri, müdahaleci personel yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.

İtfaiye Amirinin Görevleri

MADDE 11 – İtfaiye teşkilatında en üst amiri İtfaiye Amiri olup, İtfaiye Birim Amirinin başlıca görevleri şunlardır:

 1. İtfaiye hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 2. Motorlu araçlar dâhil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak, hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak.
 3. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak veya sağlatmak.
 4. Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,
 5. Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak.
 6. Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak,hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak   yenilenmesini sağlamak,
 7. Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
 8. Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak.
 9. Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,
 10. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili birimlere bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,
 11. İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,
 12. Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,
 13. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,
 14. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan “Yangın İhbar Formu”nun doldurulmasını sağlamak,
 15. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan “Yangın Raporu”nun düzenlenmesini sağlamak,
 16. Beyaz Masadan gelen talep ve şikayetlerin anında değerlendirilmesini ve vatandaşa en kısa sürede dönüş yapılmasını sağlamak,
 17. İtfaiye olaylarına müdahalede personel yetersizliği durumunda, istirahatte bulunan personeli ve il veya diğer ilçeler ile belde belediyelerinden itfaiye personeli takviyesini  sağlamak,
 18. Günlük itfaiye olayları ve itfaiye eğitim hizmetleri ile ilgili tüm bilgi ve verilerin Altınova Belediyesi Web sitesinde yayınlanmasını sağlamak,
 19. Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

İtfaiye Çavuşunun Görevleri

MADDE 11 – 1) İtfaiye teşkilatında İtfaiye Çavuşunun başlıca görevleri şunlardır:

 1.  İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 2. İtfaiye araç ve gereçlerinin itfaiye olaylarına her an hazırlıklı bulundurulmasını sağlamak.
 3. Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgileri geliştirmek
 4. Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,
 5. Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu
 6. Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,
 7. Günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek
 8. İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili birimlere bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,
 9. İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak
 10. Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak
 11. talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak.
 12. Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek.
 13. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,
 14. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan “Yangın İhbar Formu”nun doldurulmasını sağlamak.
 15. Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde yer alan “Yangın Raporu”nun düzenlenmesini sağlamak.
 16. Beyaz Masadan gelen talep ve şikayetlerin anında değerlendirilmesini ve vatandaşa en kısa sürede dönüş yapılmasını sağlamak.
 17. İtfaiye olaylarına müdahalede personel yetersizliği durumunda, istirahatte bulunan personeli ve il veya diğer ilçeler ile belde belediyelerinden itfaiye personeli takviyesini sağlamak.
 18. Günlük itfaiye olayları ve itfaiye eğitim hizmetleri ile ilgili tüm bilgi ve verilerin Altınova Belediyesi Web sitesinde yayınlanmasını sağlamak.
 19. İtfaiye Amirinin ve Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.

Diğer amirlerin görevleri

MADDE 12 – (1) İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden,  tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve her an hazır durumda tutulmasından itfaiye Amirine ve belediye başkanına karşı sorumludurlar.

İtfaiye Erinin görevleri

MADDE 13 – (1) İtfaiye erinin görevleri;

 1. Yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma çalışmalarını yerine getirmek, İtfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapmak.
 2. İtfaiye Günlük Çalışma  Düzenine göre çalışmalar yapmak.
 3. İzin ve ruhsat vermeye yetkili merciler ile kişiler ve apartman yöneticilerinin talebi doğrultusunda yapı, bina, tesis ile açık ve kapalı alan, işletme gibi yerlere ilişkin önleme ve denetleme hizmetleri ile itfaiye raporunu Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlemek.
 4. Halka, kamu ve özel kuruluşlara eğitim vermek, tatbikat yapmak.
 5. İtfaiye Birim Amiri ve Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

İtfaiye Santral Biriminin Görevleri

MADDE 14- (1) İtfaiye teşkilatında İtfaiye Amirliğine bağlı olarak görev yapar ve başlıca görevleri şunlardır:

 1. İtfaiye Amirliği bürosunda itfaiye hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla gündüz vardiyalarında (08.30-17.30) vatandaşlarımızdan ve çağrı merkezinden gelen telefon veya telsiz anonslarını karşılamak.
 2. İtfaiye Amirliği iç birimlerden, vatandaş ve dış kurumlardan gelen evrakların takibini, belediye sistemi üzerinde gelen evrakların alınmasını, kabulünü, takibi ve tüm evrak evrakların içeriği ile ilgili işlemlerini yapmak.
 3. İtfaiye Amirliği bürosuna telefon veya telsiz anonslarıyla gelen ihbarlarını kayıt altına alarak en kısa zamanda ihbarların değerlendirilmesini sağlamak.
 4. İtfaiye Amirliğine ait günlük Vukuat Defter ve tüm kayıtlarını tutmak.
 5. Altınova Belediyesi “Datalog İş Talep Şikayet Yönetim Sistemi” iş ve işlemlerine ait giriş kayıtlarını yapmak.
 6. “Olgu Yönetim Sistemi” üzerinden gelen iş ve işlemlerin takibini sağlamak.
 7. İtfaiye Amirliğine gelen eğitim taleplerini alarak ilgili firmalara programa göre gün vermek.
 8. İtfaiye Amirliğine ziyarete gelecek olan anaokulu, kreş ve ilköğretim okullarına uygun tarihlerde gün
 9. Günlük itfaiye olayları ve itfaiye eğitim hizmetleri ile ilgili tüm bilgi ve verilerin kayıt altına almak ve Altınova Belediyesi Web sitesinde yayınlanmasını sağlamak üzere üst amirine veri girişini göndermek.
 10. Belediye İtfaiye Birim Amiri ve Makam tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

İtfaiye Vardiya Biriminin Görevleri

MADDE 15- 1) İtfaiye teşkilatında İtfaiye Vardiya Birimi İtfaiye  Amirliğine bağlı olarak görev yapar ve başlıca görevleri şunlardır:

1-Vardiya sürecinde oluşan ve bu yönetmeliğin 7.Maddesinde belirtilen tüm görevleri yerine getirmek.

2-İtfaiye araç ve gereçlerinin itfaiye olaylarına her an hazırlıklı bulundurulmasını sağlamak.tfaiye birim Amiri ve Ekip  Amiri tarafından itfaiye personeli için yapılan iş bölümüne uymak.

3-112 Acil Çağrı Merkezinden gelen tüm itfaiye olay ihbarlarının gereğini yapmak. Gereği yapılan ihbarla ilgili kayıt ve raporlama yapmak.

4-24 Saat çalışma esasına göre ekip amirinin görevlendireceği personel tarafından değişimli  olarak santral nöbetini yerine getirmek.

5-İtfaiye Günlük ve Vardiya Çalışma Düzenine göre çalışmalar yapmak.

6-Vardiyada meydana gelen olumsuzlar ile ilgili ekip amiri ile birlikte tutanakları kayıt altına almak.

7-Vardiya süresince meydana gelen itfaiye olayları ile ilgili birim ve üst amire bilgi vermek.

8-Vardiya süresince tüm itfaiye personeli, görev ve çalışmaları ile ilgili hususlarda yürürlükteki kanunlara uymak.

9-İtfaiye Birim Amiri ve Belediye başkanının verdiği diğer görevleri

İtfaiye Eğitim Biriminin Görevleri

MADDE 16- 1) İtfaiye teşkilatında Eğitim Birimi İtfaiye Amirliğine bağlı olarak görev yapar ve başlıca görevleri şunlardır:

a)   İtfaiye Amirliğine  gelen eğitim taleplerini alarak ilgili programa göre gün vermek.

b)   İtfaiye Amirliğine gelen eğitim taleplerine ait belediye meclisi tarafından belirlenen eğitim ücretinin tahakkukunun takibini yapmak.

c)  Belediye sınırları içinde vatandaşlarımıza, resmi, özel kurum ve kuruluşlarda çalışan personele ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda eğitim gören öğrencilere yangın ve yangınlardan korunma eğitimleri vermek.

d)  İtfaiye amirliğini ziyarete gelecek olan anaokulu, kreş ve ilköğretim okullarına uygun tarih ve saatlerde eğitim vermek.

e)   Kurum dışında İtfaiye Yangın Eğitimi verilmesi halinde eğitimi talep eden kurum,

kuruluş veya firmalar tarafından teorik eğitim veya tatbikat için gerekli malzemeler  eğitimi

talep eden tarafından karşılanır.

f)    İtfaiye personeline günlük, aylık, yıllık hizmet içi eğitim vermek.

g)   İtfaiye personeline branşlarıyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen

h)   eğitimlere katılımının sağlanarak eğitim almasını sağlamak.

i)     Kamu ve Özel Kurum ve Kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardımcı olmak.

j)     İtfaiye Günlük Çalışma  Düzenine göre çalışmalar yapmak.

k)   İtfaiye Birim Amiri ve Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

İtfaiye Ruhsat Biriminin Görevleri

MADDE 17- (1) İtfaiye teşkilatında Ruhsat birimi İtfaiye Amirliğine bağlı olarak görev yapar ve başlıca görevleri şunlardır:

a)   17/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, 09/09/2009 tarih ve 27344 sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile verilen görevleri yapmak,

b)  Belediye sınırları içinde meydana gelebilecek yangın vakalarının en aza indirilmesi amacıyla 2007/12937 karar sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince, kurum, kuruluş ve şahıslardan gelen Yangın Güvenliği yeterlilik belgesi başvurusu Ruhsat Birimince değerlendirilerek, gerekli yangın emniyet tedbirleri yerinde kontrol edilir. Yangın güvenliği önlem aldırma formu ile eksiklikler tutanak düzenlenerek ilgililere bildirilir. Tutanakla belirtilen eksikliklerin yerine getirilmesi ile işletme tekrar yerinde kontrol edilir. Eksikliklerin tam olarak yerine getirildiğinin tespiti ile gerekli itfaiye raporu düzenlenir, onaylanır ve üst yönetimin imzasıyla ilgili kurum, kuruluş ve şahıslara meclis kararı ile alınantahakkuk bedeli girilerek teslim etmek veya göndermek,

c) Konut veya işyerlerinde herhangi bir nedenle ortaya çıkan yangınların can ve mal kaybına yol açmadan söndürülmesini sağlayacak yangın söndürme tesisatlarının yapılmasını sağlamak.

d)   Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin projelendirilmesi, yapımı, işletimi, kullanımı veya faaliyeti süreçlerinde yangın önleme ve söndürme tedbirleri ile ilgili inceleme, denetleme ve görüş  bildirilmesi kapsamındaki her türlü iş ve işlemi yerine getirmek.

e) İmar planlarına göre Altınova ilçe sınırları içerisindeki tüm parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerinin belirlenmesinde ve mevcut  depoların denetlenmesinde teknik destek sağlamak.

f)  İtfaiye Amirliğinin görev alanı dahilinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil eden hususlarla ilgili olarak idari ve hukuki süreçlere esas teşkil edecek her türlü bilgi, belge ve dokümanı hazırlamak.

g)   Yangın önleme ve söndürme tedbirleri kapsamında her türlü ölçme, araştırma, inceleme faaliyetlerini yürütmek,

h) Sıhhi işyerlerinin 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi müesseseleri umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik gereğince, kontrolleri yapılarak gerekli itfaiye raporu düzenlenir.

i)  Mahalli İdareler Genel Genelgesi gereği, Altınova İl Özel İdaresi ve İtfaiye Amirliğine gelen Gayri Sıhhı Müesseselerin (G.S.M.) Başvuruları vatandaşın işini kolaylaştırmak amacıyla genelge gereği iç yazışma ile yapılmaktadır.

j)    Bütün bu iş ve işlemler, "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" maddelerine göre yapılmakta olup. Vatandaş ve kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılarak ve söz konusu iş ve işlemler onların yararına olduğu anlatılarak, gerekirse konu ile ilgili gerekli eğitimler verilerek uygulanmaktadır.

k)   İtfaiye Günlük Çalışma  Düzenine göre çalışmalar yapmak.

l)     İtfaiye Birim Amiri ve Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Tersaneler Bölgesi İtfaiye Kontrol Noktası Biriminin Görevleri

MADDE 18- (1) İtfaiye teşkilatında Tersaneler Bölgesi İtfaiye Kontrol Noktası Birimi İtfaiye Amirliğine  bağlı olarak görev yapar ve başlıca görevleri şunlardır:

a) Belediyemiz İtfaiye Amirliği tarafından verilen “Yangın Emniyet Raporu” ve yangın eğitimi, yangın tatbikatı vb. eğitim başvuruları için yapılan tersanelerin başvurusunu eksiksiz bir şekilde (işyeri adresini gösterir belge (kaşe), (İşyeri adresini gösterir) Resmi Gazete, İmza Sirküsü, Vergi Levhası, İmza sahibinin kimlik fotokopisi, Sabıka kaydı) teslim alarak Belediyemiz Beyaz Masaya teslimini sağlamak.

b)   “Yangın Emniyet Raporu” için yapılan başvurular üzerine başvuru sahiplerine“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında ön bilgi vermek.

c)  Yangın Emniyet Raporu, Atık Kabul Tesisi eğitim ve tatbikatları için yapılan başvurular üzerine başvuru sahiplerine yapılan bilgilendirmeler hakkında Belediyemiz İtfaiye Amirliğini bilgilendirmek.

d)  Tersaneler bölgesinde Belediyemiz İtfaiye Amirliği yetki ve sorumluluğunda bulunan ve yapılması gereken tüm iş ve işlemler ile ilgili öneri ve taleplerde bulunmak.

e)   İtfaiye Günlük Çalışma Düzenine göre çalışmalar yapmak.

f)    İtfaiye Birim Amiri ve Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

Diğer personel

MADDE 19 – (1) İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere Altınova Belediyesi kuruluşu olan Al-Bel Ltd.Şti. tarafından işe giriş işlemleri yapılıp tüm özlük hakları bu şirket tarafından ödenmek kaydı ve gerekli eğitimler verdirilerek Belediye İtfaiye amirliği bünyesinde görevlendirilmek suretiyle itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İşbirliği, Koordinasyon ve Yazışmalar

İtfaiye Amirliği arasında işbirliği ve koordinasyon

      Madde 20-

 a) İtfaiye Amirliği dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyonu İtfaiye Amiri tarafından sağlanır.

b)   İtfaiye Amiri evrakları gereği için ilgili personele havale eder.

c)   Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir  teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

d)   Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin, veya görevlendireceği personelin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

e)    İtfaiye amirliği ; iş ve işlemleri koordine ederek, personelin çalışmalarını, emniyet kurallarına dikkat ederek ve İş Güvenliği Tedbirlerini alarak yürütür.

Müdürlükler arasındaki yazışmalar

Madde 21- Müdürlükler arası yazışmalar 15/12/2014 tarih ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hazırlanan 6321 sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak  Usul  Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.

Diğer Birim, Kurum ve Kuruluşlarla yapılan yazışmalar

Madde 22- Diğer Birim, Kurum ve Kuruluşlarla yapılan yazışmalar 15/12/2014 tarih ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile hazırlanan 6321 sayılı Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmektedir.

                         BEŞİNCİ BÖLÜM

                 Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikde Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikde hüküm bulunmayan hallerde;

a)  18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel   Yönetmelik,

b)   21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

c)    8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

d)   17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

e)    28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

f)   27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi,  Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

g)  15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

h)  14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,

ı)    3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesi ve 21.10.2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

i)    16.05.2014 tarihli ve 29002 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 112 Acil Çağrı Merkezleri Yönetmeliği,

j)    17/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan, 09/09/2009 tarih ve 27344 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

k)  Altınova Belediye Meclisimizin 21/05/2021 tarih ve 2021/57 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan, “Gönüllü İtfaiyecilik Yönetmeliği” hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24– Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı Kanun'un 18/m bendi gereği Altınova Belediye Meclisi'nde kabul edildikten sonra ilin mülki amirine gönderilmesi ve 3011 sayılı Kanunun 2'nci maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yolları ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Altınova Belediye Başkanı yürütür.