Zabıta Amirliği

Geri

Müdürlük Bilgisi

İlker GÜLBAHAR

Zabıta Amiri

Cenaze Defin İşlemlerinde Belediyemizin Sunduğu Hizmetler

1.Cenaze Sahiplerine Cenaze Aracı tahsis edilmesi

2.Cenaze sahiplerine Kefen ve Tahta Verilmesi

3.Cenaze Sahiplerine ses sistemi kurulmasını sağlamak

4.Cenaze sahiplerine ihtiyaç durumunda Yolcu Otobüsü Tahsis edilmesi
 
 
Servis S Plakası için İstenen Evraklar

1.Tahsilât Makbuzu

2.Vergi Levhası Fotokopisi

3.Oda Kayıt Belgesi

4.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5.İkametgâh Belgesi

6.Sabıka Kaıdı

7.Araç Ruhsatı (Veya Satış Sözleşmesi, Fatura)

8.Araç Trafik Sigortası

9.Araç Kasko Sigortası

10.Ticaret Sicil Gazetesi (şirket ise)

11.Resim (3 Adet)

12.Altınova Belediyesi Özel Servis Araçları işletme Sözleşmesi

13.Servis Taşımacılığı Başvuru Taahhütnamesi

14.Özel Servis Araçları Uygunluk Tespit Belgesi

15.Özel Servis Araçları Uygunluk Belgesi

NOT: Servis Araçları minibüslerde ve okul taşıtlarında yaş sınırı 12 yaş, Otobüslerde ise yaş sınırı 19 yaş olacaktır.
 
 
Güzergah İzin Belgesi için İstenen Evraklar

1.Tahsilât Makbuzu

2.Vergi Levhası Fotokopisi

3.Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

4.Sabıka Kaıdı (şoföre Ait)

5.Ehliyet Fotokopisi (şoföre Ait)

6.Araç Ruhsatı

7.Araç Trafik Sigortası

8.Araç Kasko Sigortası

9.Ticaret Sicil Gazetesi (şirket ise)

10.İlgili Oda veya Kooperatiften Uygunluk Belgesi

11.Taşınacak Personel isim Listesi, Taşınacak Öğrenci isim Listesi

12.Taşımacılık yapılacak Kurum ile ilgili Sözleşme

13.Altınova Belediye Dışından Gelen Servis Araçları için ilgili Belediıesince verilen Güzergâh izin Belgesi Fotokopisi
 
 
Zabıtanın Görevleri

Zabıta Amirligi 5393 Sayili Belediye Kanununun 51. maddesine göre Belediye Zabitasi, beldede esenlik, huzur, saglik ve düzenin saglanmasi ile görevli olup, Belediye Meclisi tarafindan alinan ve Belediye Zabitasi tarafindan yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkinda mevzuatta öngörülen ceza ve diger yaptirimlari uygulamakla görevli kilinmistir.Görevini yaparken zabitaya karsi gelenler, kolluk kuvvetlerine karsi gelenler gibi cezalandirilir.

Kendisine verilen bu görevler dogrultusunda yangin, deprem, su baskini, olaganüstü durum gibi zaruret hallerinde düzenli çalisma saatleri disinda mesai saatlerine bagli kalmaksizin, dini ve milli bayramlarda, genel ve hafta tatili günlerinde Zabita hizmetlerinin 24 saat aksaltilmadan yürütülmesini saglar.
 
 
Cenaze Defin İşlemlerinde Yapılması Gerekenler

Cenaze kaldirma ve Defin Islemleri için gömme izin belgesinin alinmasi gerekmektedir. Evde vefat edenler için gömme izin belgesi Altinova Saglik Grup Baskanligindan; Hastanede vefat edenler için gömme izin belgesi ilgili hastaneden, Adli vakalarda ölenler için gömme izin belgesi Adli Hekimden alinmaktadir.

- Vefat edenin kefen bezi, mezar tahtasi, mezar yerinin açilmasi ve cenaze araci ve ihtiyaç durumunda Yolcu Otobüsü Altinova Belediyesi tarafindan ücretsiz saglanmaktadir.
 
 
Zabıta Amirliği Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği

Zabıta Amirliği Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği
T.C
ALTINOVA BELEDİYESİ ZABITA AMİRLİĞİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

GİRİŞ

GEREKÇE

1580 Sayılı Belediye Kanununda yeni düzenlemeler yapılmış ve bu kanun yerini 03/07/2005 tarihinde 5393 sayılı Belediye Kanunu almıştır.

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediye yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15. maddesi ( B ) bendinde Belediye Meclisine ‘’Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” yetkisini vermiştir.

AMAÇ

Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b bendine göre belde sakinlerinin huzur ve esenlik içinde yaşamaları, halkın sağlığını korumak ve belde düzenini sağlamak amacı ile Belediye Kanunları diğer kanunlarda belirtilen kabahatler ve bu kabahatlere uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

KAPSAM

Bu yönetmelikteki emir ve yasaklar, Altınova Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde Belediye Kanunu ve Belediyeyi ilgilendiren diğer kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde; kent halkına hizmet sunan iktisadi, sınai, ticari, sosyal ve kültürel faaliyet gösteren tüm işyerleri, müesseseler ile kent halkını kapsar.

DAYANAK

Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 3194 sayılı İmar Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 6502 Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunu, 3285 Hayvan sağlığı ve Zabıtası Kanunu 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediye Müteallik, Ahkamı cezaiye hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 numaralı Kanun, 9207 Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik, Belediye Zabıta Yönetmeliği ile Belediye Zabıtasına görev yükleyen diğer mevzuatlar çerçevesinde hazırlanmıştır.

BELEDİYE ZABITASININ NİTELİĞİ

Belediye Zabıtası, Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının sağlığını, huzurunu ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve korumakla görevli olup, bu yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında gerekli yasal işlemleri uygular.

Görevini yaparken Zabıtaya karşı gelenler, görev yapmasını zorlaştıranlar, kolluk kuvvetine karşı gelenler gibi cezalandırılır. (5393/51 sayılı kanun) 2

HİZMETİN GEREĞİNİ YAPMADA UYULACAK ESASLAR

Acil durumlarda, Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde açıklık olmayan veya işin uygulanma tarzına dair emir bulunmayan yahut bunların uygulanmasında tereddüt hasıl olan işlerde Belediye Zabıtası kendi sorumluluğu altında durumun gerektirdiği tedbirleri alır, keyfiyetini en kısa zamanda yetkili merciye bildirir.

BAĞLILIK

Belediye Zabıta Teşkilatı Belediye Başkanına bağlıdır. Belediye Başkanı, Zabıta Teşkilatı üzerindeki yetkilerini Belediye Başkan yardımcısına devredebilir.

ZABITANIN GÖREV ALANI

Belediye Zabıtası Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca mücavir alan sınırlarında Kanunlarla Belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından da yetkili ve görevlidir.

BİRİNCİ BÖLÜM

HUZUR – ESENLİK – NİZAMLA İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Belediyece yasaklanan hallerde şebeke suları ile hortumla bahçe sulamak, Belediyece tayin edilmiş olanlar dışında umumi çeşmelerden, tuvaletlerden ve havuzlardan motorlu motorsuz araçlarla veya hortumla inşaatına, evine su almak, bahçe sulamak ve buralarda her çeşit eşya, halı, kilim ve yün yıkamak, içme suyu barajımızda su seviyesinin kritik seviyelere ulaştığı zamanlarda özellikle araç yıkama istasyon (oto kuaför) işletme vb. işyerlerinde içme suyunun kullanımı yerine kuyu suyunun kullanılmaması, yağmursularının biriktirilmesi ile araç yıkamalarını yapmamaları,

2- Su kaynakları, baraj, gölet veya şehir içme sularına sağlığa zararlı çöp vb atık maddeleri atmak ve su kaynağının çevresinin kirlenmesine neden olmak,

3- Belediyeye ait çiçekleri koparmak, kesmek, zarar vermek

4- Parklarda süs havuzlarına girmek, hayvan sokmak, çöp atmak, izin verilenler haricinde parklarda mangal ve ateş yakmak,

5- Belediyeye ait ağaçları, fidanları, çiçekleri koparmak, kesmek, budamak, bir şey monte etmek, zarar vermek,

6- Park, bahçe ve yeşil alanlarda top oynamak,

7- Kapı, pencere, duvar, saçak gibi dışarıdan görünen yerlere tente olarak hasır, çuval bez vs gibi görüntü kirliliğine neden olan şeyleri asmak ve takmak,

8- Yaya yolu, yol, köprü, üst geçit vs yerlerde yün, halı, kilim vb kurutmak, paspasları temizlik amacı ile yola atmak, kötü koku yapacak maddeleri dökmek, sermek,

9- Her türlü yıkım, onarım, tadilat ve inşaat çalışması yaparken çevrenin rahatsız olmaması için gerekli tedbirleri almamak ve açılan kuyu, çukur gibi yerleri önlem almadan bırakmak, zamanında kapatmamak,

10- Bahçe ve boş arsalara izinsiz ateş yakmak,

11- Şehir içerisinde kâğıt, çöp, lastik vb. malzemeleri yakmak,

12- Belediye iznine tabi ve sezonluk olan kavun, karpuz ve narenciye sergilerini sezon sonunda kaldırmamak, süre bitiminde kaldırılmayan sergi, Belediye tarafından kaldırılıp, yapılan masraf sergi sahibinden tahsil edilir,

13- Belediyece izin verilip yer gösterilmiş seyyar satıcıların belirlenen ve kendilerine tahsis edilen yer dışında satış yapmaları,

14- Çöpleri ağzı bağlı su ve koku sızdırmaz naylon torbalar içerisinde temizlik işçileri tarafından kolayca görülüp alınabilecek yerlere ve/veya çöp konteyneri içine koymamak, saatli çöp toplama

yapılan mahallelerde Belediyenin belirlediği çöp toplama saatleri dışında çöp çıkarmak, çöp konteynerlerinin yanına çöp bırakmak

15- Belediyelerce ayrı torbalarda toplanması belirlenen çöpleri aynı torbalar içerisine koymak,

16- Soba külleri ile cam kırıklarını madeni veya plastik kaplar içerisinde koymamak, bu kaplar içerisine çöp koymak,

17- Çöp kapsamına girmeyen aşağıda belirtilen maddeleri çöp torba ve kaplarına koymak,

                        a- Her türlü inşaat, tamirat artıkları; tuğla, moloz, kum, kereste vs. gibi b- Evlerden çıkan eski mobilya,

                        c- Buzdolabı, çamaşır makinesi vb. elektronik atıklar,

                        d- Bilumum fabrika, imalathane, tamir ve bakım atölyelerine ait atıklar,

                        e- Budanan kesilen ve kırılan ağaçlar, park ve sebze meyve bahçesi atıkları, f- Kalorifer kül ve cürufları,

                        g- Ambalaj atığı,
                         h- Atık pil ve akü,
                         i- Bitkisel yağ,

                        j- Tıbbi atık,

                        k- Ömrünü tamamlamış lastikler.

18- Ambalaj atıklarını belediyenin toplama sisteminde belirlenen yetkili firmaya vermemek,

19- Ömrünü tamamlamış lastikleri; atık getirme merkezine veya belediye tarafından gösterilen geçici depolama alanlarına götürmemek, kendisine ait açık alanda depolamak, yaya kaldırımlarına, işyeri teraslarına yığarak görüntü kirliliğine sebebiyet vermek.

20- Çöp torba ve kaplarının 25 kg’ den fazla doldurmak,

21- Çöpler alındıktan hemen sonra boş kapları içeriye almamak,

22- Bahçelere, arsalara yol kenarlarına kapı önlerine çöp kabı olarak fıçı, bidon, teneke, vs koymak, betondan sacdan ve diğer malzemelerden çöp toplama yerleri yapmak,

23- Binaların kapı, pencere, balkon, teras, hava ve ışık bahçelerinden caddeye, sokağa ve gelip geçenlerin üzerine;

                        a- Çöp, süprüntü, paçavra, kâğıt, yemek artıkları vs atmak,
                        b- Bulaşık, çamaşır suyu vs dökmek,

                        c- Suları caddeye veya gelip geçenlerin üzerine akacak şekilde çiçek sulamak, cam yıkamak, çamaşır v.s asmak,

                        d- Halı, kilim paspas v.s silkelemek,

24- Lağım sularını; kanalizasyon şebekesi olan yerlerde bu şebekeye, kanalizasyon şebekesi olmayan yerlerde fenni kuyulara bağlamamak,

25- Binaların kanalizasyon tesisatında caddeye, sokağa ve gelip geçenlerin üzerine akıntı, sızıntıya mani tedbirleri almamak,

26- Binaların çatı, balkon, teras, sundurma, tente, v.s gibi yerlerinin yağmur ve yıkama suyu giderlerinin sağlam tesisat ile zemine kadar indirmemek, bu tesisattan meydana gelen arızadan ötürü suların caddeye, sokağa ve gelip geçenlerin üzerine akmasına sebebiyet vermek,

27- İzinsiz bina cepheleri ile yaya yollarında temizlik yapmak, buraları yıkamak,

28- Temizlik esnasında toz kaldırmak, kirli sabunlu ve çirkef suları yollara, kaldırımlara taşırmak, 29- Temizlik esnasında yollara ve tretuvar üzerlerine her türlü eşya ve öteberi çıkarmak,

30- Klima cihazlarında oluşan suların yoldan geçenlerin üzerine damlamasına mani tedbirleri almamak,

31- Kanalizasyon ve yağmur kanallarının baca ve menfezlerine kötü koku neşredecek veya tıkayacak maddeler atmak,

32- Fena koku neşredecek ve etrafı kirletecek gübre, deri, yapağı, paçavra v.s dökmek, kurutmak,

33- Binaların, camilerin, tarihi eserlerin ve her türlü tesis ile tesisatın yüzlerine tebeşir, yağlı boya, katran, v.s ile yazı yazmak, şekil çizmek, karalamak, her ne surette olursa olsun buraları kirletmek,

34- Belediyece konulan ayaklı ve direklere asılan küçük çöp kutularına bina ve işyerlerine ait çöpleri atmak,

35- Her çeşit yük, eşya malzeme v.s’ nin yükleme, boşaltma ve nakliyesi esnasında yerleri kirletmek,

 36- Etrafı kirletecek, fena koku neşredecek veya görünüşleri itibarı ile çirkin tiksinti veren her türlü yük ve malzemeyi üzeri açık olarak bulundurmak ve nakletmek,

37- Hayvanların yerleri pisletmesine sebebiyet vermek,

38- Çeşme ve havuzları kirletmek, eşya, hayvan, öteberi v.s yıkamak,

39- Belediyece toplanması veya toplattırılması gereken çöp ve geri dönüşüm malzemelerini toplamak, çöp torbalarını karıştırmak patlatmak,

40- Canlı müzik izni olmadan yükseltilmiş ses ile müzik yapmak, halkın huzur ve sükûnunu bozmak,
41- Belediyece izin verilen yerler dışında seyyar çalgıcılık yapmak,

42- Park ve meydanlardaki oturma alanlarında yatmak, çevreyi rahatsız etmek,
43- Her türlü inşaat, tamirat, tadilat, hafriyat, kazı ve onarımlarda;

                       a- 08:00 – 20:00 saatleri arası dışında Pazar günleri sabah saat 10:00’dan önce Belediyeden izin almadan faaliyette bulunmak,

                        b- İnşaatların yollara bakan yüzleri ve açık olan tüm cephelerinin tahta perde ile kapatmamak, temel ve hafriyat çukurlarının etrafını çevirmemek,

                        c- İnşaat sahibi, fenni mesul, ada pafta ve ruhsat tarihini belirtir en az 70 x 100 cm boyunda levhayı inşaata asmamak,

                        d- Herhangi bir şekilde gelip geçenlere ve çevreye zarar vermek,

                         

44- Toprak, moloz, kömür v.s gibi dökülecek ve savrulacak malzeme ve yüklerin taşınması esnasında üzerlerini branda ile örtmemek,

45- Belediyeden Hafriyat Toprağı/İnşaat Yıkıntı Atığı Taşıma ve Kabul Belgesi almadan hafriyat yapmak,

46- Hafriyat Toprağı/İnşaat Yıkıntı Atığı Taşıma İzin Belgesi ve/veya Hafriyat Toprağı/İnşaat Yıkıntı Atığı Taşıma ve Kabul Belgesini almadan Hafriyat Toprağı/İnşaat Yıkıntı Atığı taşımak,

47- Yasaklanan yerlerde denize girmek,

48- Dere ve deniz kıyılarına çöp, yemek artıkları ve pis su atmak, dökmek,

49- Belediye mücavir alanları dâhilinde gereksiz su tüketimi yapan ev, işyerleri ve inşaatları hakkında (İnşaatlarda gereksiz su kullanımı, halı yıkama, oto yıkama, yol yıkama, bahçe sulama vs.) ceza işlem uygulanması,

50- Belediyemizce izin verilen yerler dışında çadır kurmak, geçici kamp ve yaşam alanı oluşturmak yasaktır.

51- Fırın ve fabrikaların bacalarından kaynaklanan is, toz, kurum gibi etkenlerin çevreye verdiği zararı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için bu gibi işletmelerin bacalarının üzerine is, toz ve kurum tutucu filtre takılmaması

52- Atık yağların kanalizasyon sistemine verilmesi,

53- Müesseselerin su ve yağ giderlerine filtre takılmaması,

 

İKİNCİ BÖLÜM

BELEDİYE VE KAMU MALINA ZARAR VERMEK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Yol ve caddelerdeki kanalizasyon ve baca menfezlerini tıkayacak atık veya fena koku neşredecek maddeler atmak ve dökmek, kanalizasyon- kanal temizliği ve kanal bağlantısı için ruhsatsız baca açmak ve kazı yapmak, su bağlantısı için izinsiz kazı yapmak, kanalizasyon ve su borusunu kırmak, zarar vermek,

2- Park- Yeşil Alan, çocuk park alanları, piknik alanlarında, meydan ve orta refüjlerde bulunan kent mobilyalarına, bitkilere, sulama tesisatlarına, ağaçlara, mevsimlik çiçeklere zarar vermek, sökmek, kırmak, Belediyenin sorumlu olduğu alanlardaki ağaç ve ağaç diplerine yapısal ve fiziksel müdahalede (çivi çakmak, reklam yapıştırmak, tel bağlamak, pankart asmak, budamak) bulunmak, peyzaj atıklarını yaya ve araç trafiğini engelleyecek şekilde bırakmak,

3- Kamuya ait çeşmelerden kaçak su kullanmak, bunları kırmak, bozmak ve zarar vermek,

4- Şehirlerde bulunan anıtları kirletmek, çizmek, tahrip etmek ve zarar verici davranışta bulunmak,

 

ÜCÜNCÜ BÖLÜM

PAZAR YERLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Pazaryerini ve çevresini temiz tutmamak, hususi çöp kabı veya poşeti bulundurmamak ve pazar sonrasında çıkan çöpleri ağzı bağlı poşetlerde toplamamak, tahsis edilen yeri temiz tutmamak,

2- Pazaryerlerinde ısınmak, aydınlanmak ve atık malzemeyi yok etmek amacı ile lastik, tahta, patlayıcı, parlayıcı vb maddeler yakmak,

3- İzinsiz şemsiye, çadır ve branda kurmak,

4- Pazaryerlerinde yerlere demir, çivi vb çakmak, monte etmek,

5- El arabalarını yollarda bırakmak yasaktır.

6- Açıkta ekmek, pide, poğaça, simit, vb. ürün satmak,

7- Satışa sunulan tüm ürünlerin üzerinde etiket bulundurulmaması yasaktır.

8- Pazar yerlerinde Zabıtanın gösterdiği yerin haricinde satış kastı olmasa bile tezgah kurmak, yer işgal etmek yasaktır.

9- Kendisine tahsis edilen yerin dışına çıkmak, yolları daraltmak yasaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAYVAN-HAYVAN BESLEME VE AT ARAÇLARI İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Meskûn mahal içerisinde büyükbaş, küçükbaş hayvan ve kümes bulundurmak, hayvan barınağı yapmak, şehir içerisine sokmak,

2- Bulaşıcı hastalıklar neticesinde veya şüpheli olarak ölen hayvanları ilgili kuruma bildirmeme, hayvan leşlerini gelişi güzel yerlere atmak,

3- Meskûn mahal içerisinde at arabacılığı yapmak, at ve eşek beslemek,

4- Cadde, meydan, park ve sokaklarda tasmasız, zinciri uzun uygunsuz ürkütücü olabilecek şekilde ve karnesiz köpek gezdirmek,

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

MEZARLIKLARDA UYULMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR

1- Umumi yerlerde yapılması men edilen fiil ve hareketleri mezarlıklarda yapmak,

2- Mezarlıkları çeviren çit, duvar, parmaklık vs gibi engellere çıkmak, tırmanmak, mezarların üzerine çıkmak veya koşmak, çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiye zarar vermek, koparmak, mezarlar üzerine konulmuş eşya ve işareti kaldırmak, yerlerini değiştirmek, mevcut yollar haricinde gezinmek, her ne şekilde olursa olsun ziyaretçilerin mezarlara zarar vermesi,

3- Güneş battıktan sonra her ne sebeple olursa olsun mezarlıklara girmek,

4- Sarhoşların, dilencilerin, seyyar satıcıların, yanında velisi olmayan küçük çocukların, beraberinde köpek vs. gibi hayvan getirenlerin mezarlığa girmesi,

5- Belediyeden Mezar yeri Çevirme İzini almadan her türlü yapı, tesis ve tesisat yapmak,

6- Köpek, inek, keçi, koyun vb. hayvanları mezarlıklarda gezdirmek ve burada otlatmak yasaktır.

7- Defin ruhsatı olmadan defin yapmak yasaktır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

TRAFİK, GARAJLAR, OTOPARKLAR İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

1- Park, bahçe ve yeşil alanlara motorlu, motorsuz araçla girmek ve park etmek,

2- Yolları, meydanları ve sokakları gerekli izin almadan kapatmak, işyerlerinin önünde oturarak gelip – geçişi engellemek,

3- Yıkım, inşaat, hafriyat, tamirat ve tadilat esnasında toz, toprak vs.nin etrafa yayılmasına mani tedbirleri almamak,

4- Belediyeye ait yaya yollarını, asfalt, karo taşlarını, bordür taşlarını kırmak, bozmak, tahrip etmek ve sıcak asfalta girerek vasfını bozmak yasaktır. Yapılan hasar ayrıca hesaplanarak ilgiliden tahsil edilir.

5- Şehir içerisindeki Belediyeye ait trafik sinyalizasyon ve aydınlatma lambaları, trafik işaret ve sokak levhaları, Belediye ses yayın cihazları, otobüs durak ve tabelaları, çöp kutuları vb kamu mallarını kırmak, bozmak, yerlerini değiştirmek yasaktır. Yapılan hasar ayrıca hesaplanarak ilgiliden tahsil edilir.

6- Şehiriçi Minibüs ; kalkış saati geçen araçların peronda beklemeleri, terminalden saatinde çıkış yapmamaları,

7- Belirlenen dışında ve tahsis edilen peron dışında yolcu indirme ve bindirme yapması,

8- Minibüs duraklarının işgal edilmesi, bu alanlara park yapılması, ,

9- Belediyemiz sınırları içerisinde ruhsat almadan ticari minibüs ve ticari taksi işletmeciliği yapılması,

10- Belediyemiz sınırları içerisinde P plaka tahsisi yaptırmadan, çalışma ruhsatı ve özel izin belgesi almadan her türlü servis işletmeciliği yapılması,

11- Belediyemiz sınırları dışından gelen her türlü servis işletmecilerinin Belediyemiz sınırları içerisinde yolcu alarak Belediyemiz sınırları içerisinde bir noktaya yâda Belediyemiz sınırları dışına taşması, özel izin belgesi almadan taşımacılık yapması,

12- Toplu taşıma araçları ile güzergâh harici yolcu taşınması ve durak harici yolcu indirilmesi- bindirilmesi bekleme yapması, park etmesi, istihab haddinden fazla ayakta yolcu alınması,

13- Toplu taşıma araçlarının ücret tarifelerini araçların görünür bir yerine asmamaları,
14- Taksi duraklarında çalışan toplu taşıma araçları ile taksilerin;

                       a- Kısa mesafelere yolcu alınmaması,

                        b- Aynı yönde çift yolcu alarak ayrı ayrı ücret talep edilmesi,
                        c- Birden fazla yolcu alarak taksi dolmuşçuluğu yapılması,

                        d- Taksimetre açılmaması,

                        e- Taksimetre dışı ücret talep edilmesi,

                        f- Hiçbir mazereti olmaksızın yolcu almaktan imtina edilmesi,

                        g- 24:00 – 06:00 saatleri dışında zamlı tarife üzerinden ücret talep edilmesi,
                       h- Müşteriye kaba davranılması, hakaret edilmesi,

 

15-Cadde ve sokaklarda bisiklet, motosiklet ve benzeri araçlarda ters yönde gidilmesi,
16- Beton taşıyan tras mikser araçlarının cadde sokak ve boş alanlarda temizlenmesi,

17- Taş, kum, moloz, cüruf ve hafriyat taşıya araçların üzerlerine branda çekmeden taşıma yapmaları, tekerleklerinin temizlenmeden asfalta çıkmaları, cadde sokak kirletmeleri, hafriyatları belirlenen yerlerin dışına dökmeleri ve belirlenen güzergâh dışına çıkmaları,

18- Şehir içerisinde araçlar ile Belediyeden izin almadan malzeme, eşya indirmek bindirmek,

19- Yetkili makamların kararları ile süresiz veya belirli süre ve saatler arasında araç trafiğine kapatılmak suretiyle gezi dinlenme yaya bölgesi alanı olarak halkın istifadesine sunulan cadde, sokak ve benzeri yerlerde motosiklet ve motorlu bisiklet de dâhil olmak üzere; a- Şehir içerisinde her türlü motorlu taşıtların (motosiklet dahil) arızalı patlak egzoz vb. şekilde trafiğe çıkması, gereksiz korna çalınması, araç içerisinde yüksek sesle müzik çalarak halkı rahatsız edecek şekilde seyir halinde bulunması yasaktır.

20- Belediyeden izin alınıp harcı yatırılmadan cadde ve yollarda “Trafik ışık ve işaretlerini etkisiz kılacak yol kullanıcılarını şaşırtacak, trafik güvenliğine zarar verecek” ışıklı ışıksız pano, ilan ve reklam vs. cihazlarını kurmak, izinsiz bilgilendirme tabelası asmak,

21- Kamuya ait alanlara hurda araç park etmek, hurdaya çıkarılmamış araç da olsa uzun süreli park etmek, (Hurda veya hurdaya çıkarılmamış ancak görüntü kirliliği yaratan tekerleri olmayan, yıpranmış, kullanılmaz durumda bulunan araçlar Belediyemiz ve Altınova İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli olarak yed-i emin altına alınarak gerekli cezai müeyyide uygulanır),

 22- Şehir içi, ilçeler ve köyler arası çalışan otobüs, midibüs ve minibüslerin belirlenen duraklar dışında ve tahsis edilen peron dışında yolcu indirmeleri ve bindirmeleri ve depolama yapmaları,

23- Kamu otopark alanları ile giriş ve çıkışlarına araç park ederek araç giriş ve çıkışlarına engel olmak,

24- Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda işaret levhaları ile belirlenmiş Engelli sürücülerine ait alanlara, yaya ve okul geçitlerine her türlü aracın park etmesi ve bekleme yapması,

 25- Şehir içerisinde işaret levhaları ile belirlenmiş belirli kişi ve kuruluşlara ait alanlara her türlü aracın park etmesi ve bekleme yapması,

26 Şehir içerisinde işaret levhaları ile belirlenmiş çöp toplama alanlarına her türlü aracın park etmesi ve bekleme yapması,

27- Belediye sınırları içerisinde mesken ve Ticari amaçlı işyerlerinde şebeke suyu ile her türlü araç yıkamak ve temizliğini yapmak,

 

YEDİNCİ BÖLÜM

1- YÜKÜMLÜLÜK

 

5393 sayılı Belediye Kanununun 13. maddesine göre Belediye sınırları içerisinde oturan, bulunan veya ilişiği olan her şahıs; Belediyelerin Kanunlara dayanan kararlarına, emirlerine ve duyurularına uymakla yükümlüdür.

2- YÜRÜRLÜLÜK

Bu Yönetmelik Belediye meclisince onaylanarak yürürlüğe girer.

3- YÖNETMELİĞE AYKIRI HAREKET EDENLERE UYGULANACAK CEZALAR

Bu Yönetmelikteki 7 bölüm ve maddelerinde yer alan Belediyenin emir ve yasaklarını içeren fiilleri işleyenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi emre aykırı davranış uygulanır. Vatandaşın kamu mallarına verdiği hasarın bedeli, artı cezası, suç fiilini işleyen veya işletene uygulanır.

4- YÜRÜTME

Bu Yönetmelik hükümlerini Altınova Belediye Başkanı yürütür.

Diğer Müdürlükler