TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

Geri

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

29 Eylül 2023

TAŞINMAZ MAL SATILACAKTIR

 

 

Yalova İli Altınova Belediye Başkanlığından;

 

MADDE 1- Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altınova Belediyesine ait aşağıda niteliği açık şekilde belirtilen toplam 1(bir) adet arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a  maddesi uyarınca Kapalı Teklif Artırım Usulü ile satılacaktır.

 

MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

Taşınmazın Yeri

Ada / Parsel

Nitelik

Yüz Ölçümü

Hissesi

İmar Durumu

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi / Saati

Cumhuriyet Mahallesi

287/2

Arsa

790 m²

Tam

Bitişik Nizam 4 kat

Yençok:13,80 Ticaret Alanı

23.000.000,00 TL

690.000,00 TL

29.09.2023 / 14.00

 

MADDE 3-İhale 29.09.2023 Cuma günü saat:14:00’den itibaren Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresinde, Belediye Encümeni tarafından Altınova Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4-Şartname ve ekleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresinde Altınova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri (08:30/17:30) içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 5.000,00-TL (beşbintürklirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

5.1.Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

 1. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 2. Noter tasdikli imza beyannamesi
 3. Kanuni İkametgah Belgesi
 4. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)
 5. Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

5.2. Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

 1. Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)
 2. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
 3. Oda kayıt belgesi
 4. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 5. Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

5.3. Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

 1. Geçici teminata ait alındı belgesi,
 2. Şartname alındı makbuzu,
 3. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 4. İhalelerden yasaklı olmadığına dair beyan
 5. Altınova Belediyesinden borcu yoktur yazısı

5.4. Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

 1. İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1. 2. ve 3. fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.
 2. Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

MADDE 6-İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 29.09.2023 Cuma günü saat 12.00’a kadar Altınova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.   

        MADDE  7-Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

        MADDE  8-İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

        MADDE 9-İhale bedeli peşin yatırılacaktır. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan dolayı K.D.V alınmayacaktır. 

        MADDE 10-.İhalenin yapılmasından doğacak her türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen taşınmazı satın alana aittir.

MADDE 11-İhale Komisyonu (Altınova Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

               

İlan Olunur.