KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN TAHDİTLİ VE TİCARİ TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI PLAKA HAKKI VERİLMESİ İHALE İLANI

Geri

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN TAHDİTLİ VE TİCARİ TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI PLAKA HAKKI VERİLMESİ İHALE İLANI

9 Ağustos 2022

 

İ L A N

 

T.C.

YALOVA İLİ

ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN TAHDİTLİ VE TİCARİ TAKSİ ÇALIŞTIRMA RUHSATI PLAKA HAKKI VERİLMESİ

İHALE İLANI

 

MADDE 1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 126 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 05.08.2022 Tarih ve 220 Sayılı kararı gereğince, 6 adet Tahditli ve Ticari (T)  Taksi Çalıştırma Ruhsatı Plaka Hakkı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek verilecektir.

 

MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

RUHSAT HAKKI

İHALE KONUSU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı

22-08-2022

14:00

1.100.000,00                (KDV HARİÇ)

33.000,00-TL

2

T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı

22-08-2022

14:00

1.100.000,00                (KDV HARİÇ)

33.000,00-TL

3

T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı

22-08-2022

14:00

1.100.000,00                (KDV HARİÇ)

33.000,00-TL

4

T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı

22-08-2022

14:00

1.100.000,00                (KDV HARİÇ)

33.000,00-TL

5

T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı

22-08-2022

14:00

1.100.000,00                (KDV HARİÇ)

33.000,00-TL

6

T Plaka TicariTaksi Ruhsat Hakkı

22-08-2022

14:00

1.100.000,00                (KDV HARİÇ)

33.000,00-TL

 

MADDE 3-İhale 22.08.2022 Pazartesi günü saat:14:00’den itibaren Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresinde, Belediye Encümeni tarafından Altınova Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4-Şartname ve ekleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresinde Altınova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri (08:30/17:30) içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 2.000,00-TL(ikibintürklirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a)İhaleye sadece gerçek kişiler katılabilir.

b)İhale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu.

c)İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

d)T.C. Kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi veya kayıp olması durumunda Nüfus müdürlüklerinden alınmış “Geçici Kimlik Belgesi” nin fotokopisi. (Aslı idarece görülecek)

e)İlgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde ise Şoförler Odasına üye olduğunu gösterir oda kayıt belgesinin aslı yada noter onaylı sureti. (Şoförler Odası Kaydı),

  1. f) Oda kaydı bulunmayan isteklilerden oda kaydı yapılmasında sakınca bulunmadığına dair yazı.

g)Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi)

h)Vergi Dairesinden veya e-devlet üzerinden alınmış mükellefiyet durumunu gösteren belge.

i)Altınova Belediyesinden borcu yoktur yazısı. (Altınova Belediyesi Gelir-Emlak Şefliğinden alınacaktır).

  1. j) Adli sicil kaydı. (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları)

k)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

l)Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

m)“Sürücü Belgesi”nin Noter veya İdarece ASLI GİBİDİR onaylı fotokopisi.

n)İsteklinin uhdesinde ihale kaldığı takdirde Altınova Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönetmeliği hükümlerine uymayı taahhüt ettiğine dair yazı.

o)İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan

p)Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi. Yalova İli sınırları içerisinde en az 2(iki) yıl ikamet etmiş olmaları şartı aranır.

       MADDE 6-İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 22.08.2022 Pazartesi günü saat 12.00’a kadar Altınova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.   

      MADDE  7-Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

      MADDE  8-İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.  

MADDE 9-İhale Komisyonu (Altınova Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

 

                                                                                                           Dr. Metin ORAL

                                                                                                          Belediye Başkanı