KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI (P PLAKA) PLAKA HAKKI VERİLMESİ İHALE İLANI

Geri

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI (P PLAKA) PLAKA HAKKI VERİLMESİ İHALE İLANI

12 Aralık 2022

İ L A N

 

T.C.

YALOVA İLİ

ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI (P PLAKA) PLAKA HAKKI VERİLMESİ

İHALE İLANI

 

MADDE 1-5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.Maddesinin (p) bendi ve Belediye Meclisinin 03.08.2022 tarih ve 127 sayılı kararı ile Belediye Encümeninin 05.08.2022 Tarih ve 221 Sayılı kararı gereğince, 10 adet SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI (P PLAKA) PLAKA HAKKI 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35. Maddesinin (a) bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilerek verilecektir.

 

MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

RUHSAT HAKKI

İHALE KONUSU

İHALE GÜNÜ

İHALE SAATİ

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

1

P Plaka Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı

12-12-2022

14:00

250.000,00                (KDV HARİÇ)

7.500,00-TL

2

P Plaka Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı

12-12-2022

14:00

250.000,00                (KDV HARİÇ)

7.500,00-TL

3

P Plaka Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı

12-12-2022

14:00

250.000,00                (KDV HARİÇ)

7.500,00-TL

4

P Plaka Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı

12-12-2022

14:00

250.000,00                (KDV HARİÇ)

7.500,00-TL

5

P Plaka Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı

12-12-2022

14:00

250.000,00                (KDV HARİÇ)

7.500,00-TL

6

P Plaka Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı

12-12-2022

14:00

250.000,00                (KDV HARİÇ)

7.500,00-TL

7

P Plaka Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı

12-12-2022

14:00

250.000,00                (KDV HARİÇ)

7.500,00-TL

8

P Plaka Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı

12-12-2022

14:00

250.000,00                (KDV HARİÇ)

7.500,00-TL

9

P Plaka Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı

12-12-2022

14:00

250.000,00                (KDV HARİÇ)

7.500,00-TL

10

P Plaka Servis Aracı Çalıştırma Ruhsat Hakkı

12-12-2022

14:00

250.000,00                (KDV HARİÇ)

7.500,00-TL

 

MADDE 3-İhale 12.12.2022 Pazartesi günü saat:14:00’den itibaren Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresinde, Belediye Encümeni tarafından Altınova Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4-Şartname ve ekleri Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresinde Altınova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri (08:30/17:30) içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 500,00-TL(beşyüztürklirası) karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5-İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a)İmza beyannamesi

b)İhale dokümanı kapsamında verilen teklif mektubu.

c)İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz.

d)T.C. Kimlik kartı (nüfus cüzdanı) fotokopisi veya kayıp olması durumunda Nüfus müdürlüklerinden alınmış “Geçici Kimlik Belgesi” nin fotokopisi. (Aslı idarece görülecek)

e)Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için telefon numarası ve varsa elektronik posta adresi)

f)Altınova Belediyesinden borcu yoktur yazısı. (Altınova Belediyesi Gelir-Emlak Şefliğinden alınacaktır).

g)Adli sicil kaydı. (Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları)

h)Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

i)Geçici Teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi.

j)İsteklinin uhdesinde ihale kaldığı takdirde Altınova Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde hükümlerine uymayı taahhüt ettiğine dair yazı.

k)İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyan

l)Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi. Yalova İli sınırları içerisinde en az 2(iki) yıl ikamet etmiş olmaları şartı aranır.

       MADDE 6-İhaleye katılmak isteyenlerin, teklif dosyalarını en geç 12.12.2022 Pazartesi günü saat 12.00’a kadar Altınova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulv. No:24/A Altınova / YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.   

      MADDE  7-Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

      MADDE  8-İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.  

MADDE 9-İhale Komisyonu (Altınova Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR

 

Yayın Tarihi: 01.12.2022