ALTINOVA BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu, 24/04/1930 tarihli 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 30/03/2005 tarihli 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile bazı kanunlar ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerle belediyelere verilen görevlerin yerine getirilmesi ve tanınan yetkilerin kullanılması doğrultusunda, belediye sınırları ve mücavir alanları içerisinde esenlik, huzur, sağlık, düzenlik, güvenlik ve temizliğin sağlanması için uyulacak kuralları ve denetim esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, Altınova Belediyesi sınırları ve mücavir alanları içerisinde bulunan ve Belediyenin görev, denetim ve sorumluluğu altındaki uygulama alanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik , 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (b) bendine ve 1593 sayılı Kanunun 266 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Yönetmelikte geçen terimlerden:

a)“Başkanlık” Altınova Belediye Başkanlığını,

b) “Belediye” Altınova Belediyesini,

c) “Encümen” Altınova  Belediye Encümenini,

ç) “Meclis” Altınova Belediye Meclisini,

d) “Müdürlük” Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğini ,ifade eder.

      İKİNCİ BÖLÜM

Sağlık, esenlik, düzenlik ve güvenlik ile ilgili hükümler

Dinlenme zamanı ,gürültüyle ilgili yaptırım
MADDE 5- (1) Halkın huzur ve sükûnunu bozacak şekilde gürültüye neden olmak yasaktır. Yılın yaz saati uygulanan günlerinde saat 21.00’den, kış saati uygulanan günlerinde de saat 20.00’den sabahın 08.00’ine kadar halkın dinlenme zamanıdır. Bu zaman içinde sokaklarda halkın huzur, rahat, dirlik ve düzenini bozacak hareketlerde bulunmak, gürültü yapmak, yüksek tonda ses çıkarmak yasaktır. 24.00`ten 08.00`e kadar ev ve apartman içlerinde huzur ve sükûnu bozacak derecede bağı¬rıp çağırmak ve her ne veçhile olursa olsun gürültü ve patırtı çıkarmak yasaktır. Bu yasaklara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre cezai işlem yapılır.
Hoparlör konarak yayın yapılmasıyla ilgili yaptırım
MADDE 6- (1) Her türlü işyerinde çevreyi rahatsız edecek biçimde radyo, teyp ve benzeri çalınması; kaset ve CD satış yerlerinin ön kısımlarına hoparlör konarak yayın yapılması; gezici, seyyar satıcı veya dağıtıcı görevi yapan araçlara hoparlör takılarak anons ya da müzikli yayın yapılması yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre cezai işlem yapılır.
Tatil günlerinde yapılacak çalışmalarla ilgili uygulama
MADDE 7- (1) Tatil günlerinde her ne şekilde olursa olsun, çevreyi rahatsız edecek biçimde gürültülü çalışmak yasaktır. Tatil günlerinde gürültülü çalışarak halkın dinlenmesine mani olanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre cezai işlem yapılır.
Yetkili makamlardan izin alınması ve izinlerin uygulanması
MADDE 8- (1) 7/3/2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesi ve bu maddeye istinaden Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, gürültüye duyarlı alanlarda (konut, sağlık kurumu, okul, motel, pansiyon, dinlenme tesisleri, sosyal tesisler, sokak araları, boş arsalar, dinlenme parkları, mezarlıklar vb.) yakınında, bitişiğinde, alt ve üstündeki alanlarda, belediyeden ve diğer yetkili makamlardan izin alınmaksızın elektronik olarak yükseltilmiş ve/veya davul, zurna gibi vurmalı-üflemeli müzik aletleri kullanarak düğün, toplantı, asker uğurlama ve benzeri faaliyetler düzenlenmesi yasaktır. Belli bir yere ve belli bir süreye bağlı olarak verilen iznin bu süre ve yer dışında kullanılması yasaktır. Yasaklara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre cezai işlem yapılır.
Çığırtkanlık ve başkalarının rahatsız edilmemesiyle ilgili yaptırım
MADDE 9-(1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız etmek, işyerinin ön kısmına işçisini çıkartarak yüksek sesle çığırtkanlık yaptırmak, alıcıya seçme hakkı bırakmayacak biçimde davranışlarda bulunmak yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre cezai işlem yapılır.
    
Sağlığa zarar verecek surette duman ve toz çıkartmakla ilgili yasak ve uygulamalar
MADDE 10-(1) Konutlarda, dükkân, mağaza, imalathane ve benzeri işyerlerinde, komşuların ve civardan gelip geçenlerin sağlığına zarar verecek surette duman ve toz çıkartmak yasak¬tır. Yasağa uymayanlar hakkında 15/5/1930 tarihli ve 1608 sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında Kanuna göre cezai işlem yapılır.
İnşaat malzemeleri işgali
MADDE 11- (1)Belediyeden veya diğer yetkili makamlardan izin almadan meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımlar üzerine inşaat malzemesi yığmak yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezai işlem yapılır.
Tütün mamülü tüketimi ilgili uygulamalar
MADDE 12-(1) Kamu hizmet binalarının kapalı alanları ile toplu taşıma araçlarında sigara ve benzeri tütün mamulü tüketmek yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre cezai işlem yapılır.
Meskun mahallerde hayvanlarla ilgili uygulama ve yaptırımlar
MADDE 13- (1) Meskûn mahallerde kümes hayvanları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslemek; bu gibi hayvanları şehir içine getirip arsalarda, meydanlarda, mezarlıklarda, park ve bahçe gibi yerlerde otlatmak ve buralara bağlamak yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında cezai işlem yapılır. Meskûn mahallerdeki ahır, ağıl gibi hayvan beslenen yerler sahipleri tarafından kaldırılmazsa Belediyece kaldırılır; hayvanlarını meskûn mahal dışına çıkarmamakta ısrarcı olanların hayvanlarına el konularak 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (m) bendine göre işlem yapılır.
Evlerde beslenen evcil hayvanlarla ilgili önlemler
MADDE 14- (1) Evlerde beslenen evcil hayvanların (kedi, köpek vb.) veteriner müdürlüğünden belgeli olması ve düzenli olarak kontrollerinin yaptırılması zorunludur. Evlerde beslenen kuşlar için her türlü önlem alınması zorunludur. Çevreye rahatsızlık verecek biçimde kuş beslemek yasaktır. Madde hükmüne aykırı davrananlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır ve ayrıca kontrollerinin yapılması sağlanır.
Hayvan pazarları ile ilgili düzenlemeler
MADDE 15-(1) Hayvan pazarları veya belediyece belirlenen yerler dışında hayvan alıp satmak veya satış için her hangi bir alanda hayvanları bekletmek yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır. Hayvanlarını pazaryerlerine götürmemekte veya meskûn mahal dışına çıkarmamakta ısrarcı olanların hayvanlarına el konularak 5393 sayılı Kanununun 15 inci maddesinin (m) bendine göre işlem yapılır.
  Kesimevleri dışındaki kesimlerle ilgili yaptırımlar
MADDE 16-(1) Kesimevleri (mezbaha) dışında hayvan kesimi yasaktır. Kesimevi damgası olmayan ve durumlarından şüphe edilen etlere el konularak gerekli sağlık kontrolleri yapılır ve sağlığa zararlı olanlar imha edilir. Yasağa uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezai işlem yapılır

      Trafikteki hayvanla çekilen araçlara ait düzenlemeler
MADDE 17-(1) Yasaklanmış yollarda hayvanla çekilen her türlü araç veya fayton ile trafiğe çıkmak yasaktır. Hayvanla taşımaya izin verilen yerlerde dışkıların yollara dökülmemesi için önlem alınması şarttır. Kurallara uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
İzinsiz Satış yapan ya da pazarlayan seyyar satıcılar ile ilgili yaptırımlar
MADDE 18-(1) Belediyeden veya diğer yetkili makamlardan izin almaksızın seyyar satıcılık veya eşya pazarlama yasaktır. İzinsiz satış yapan ya da pazarlayan seyyar satıcılar hakkında 5393 Sayılı Kanununun 15 inci maddesinin (m) bendine göre işlem yapılır.
Eğlence araçları için park etme ve kurma yasağı ile ilgili yaptırımlar
MADDE 19-(1) Boş arsa ve alanlara izinsiz olarak eğlence araçları ve parkları kurmak ve koymak yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılarak araçlar kaldırılır.
Yakıt Kullanılması ve yakma işlemleri ile ilgili yaptırımlar
MADDE 20-(1) Şehir içerisindeki tüm yapılarda; Yalova Valiliği Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen türde yakıt kullanılması ve yakma işleminin çevre kurulu ve ilgili birimlerin alacağı kararlar doğrultusunda yetkili kişiler tarafından yapılması zorunludur. Kurulun kararlarına uygun davranmayanlar ve bacadan çıkan duman ile çevre kirliliğine neden olanlar hakkında tutanak tutulur. Düzenlenen tutanak, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanun hükümlerine göre cezai işlem yapılmak üzere ilçe kaymakamlığına gönderilir.
Tehlike arz eden patlayıcı, parlayıcı, koku yayıcı, yanıcı, yakıcı ve aşındırıcı maddelerin imal ve satışları ile ilgili uygulamalar
MADDE 21-(1)Umuma açık ve halkın yoğun olduğu yerlerde rahatsızlık veren ve tehlike arz eden patlayıcı, parlayıcı, koku yayıcı, yanıcı, yakıcı ve aşındırıcı maddelerin imal ve satışlarının yapılması yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılarak faaliyetten men edilir.
Çöp ve benzeri atıklar ile ilgili düzenlemeler
MADDE 22-(1) Konut, bodrum, pinik alanı, boş arsa , tarla, yeşil alan ve benzeri yerlerde kolaylıkla yanan şeyleri, koku yapıcı çöp ve benzeri atıkları biriktirmek ve hurda eşyaları izin almadan rasgele yerlerde yakmak yasaktır. Madde hükmüne uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır. Ayrıca biriktirilen malzemeler boşalttırılır. Boşaltılmadığı takdirde belediyece boşaltılarak masrafı ilgililerden tahsil edilir.
Hafriyat ile ilgili yasaklar
MADDE 23-(1) Gerekli izin alınmaksızın hiç bir şekilde hafriyat yapılamaz. Belediyece gösterilen yerler dışına toprak, hafriyat ve moloz gibi inşaat atık ve artıkları dökmek yasaktır. Madde hükmüne uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasına ve 2872 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre cezai işlem yapılır. Ayrıca, belirlenen yerler dışına dökülen toprak, hafriyat ve moloz gibi malzemelerin kaldırılması için ilgililer uyarılır. Yapılan uyarıya ve verilen süreye rağmen kaldırılmayan toprak, hafriyat ve moloz gibi malzemeler belediyece kaldırılarak masraf ile sebep olunan zararlar ilgilisinden tahsil edilir.
Temizlik ile ilgili hükümler
MADDE 24- (1)Yollar, meydanlar, parklar, kaldırımlar, toplu taşıma araçları gibi umuma mahsus olan yerleri ve araçları her ne surette olursa olsun kirletmek yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezai işlem yapılır.

Yaya kaldırımlarının temizliği ile ilgili yaptırımlar
MADDE 25-(1) Herhangi bir şey atmak, dökmek veya binaların akıntı ve sızıntı yapmalarına meydan vermek suretiyle sokakları kirletmek yasaktır. Ev, apartman ve dükkân sahipleri ve içinde oturanlar binaların önündeki yaya kaldırımlarını kirletemez. Yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezai işlem yapılır.
Atık su ve kanalizasyon kanal ve ızgaraları ile ilgili yasaklar
MADDE 26- (1) Atık su ve kanalizasyon kanal ve ızgaralarına katı maddeler ile kötü koku ve gaz çıkaran maddeler atmak ve dökmek; kar ve diğer katı maddeler yığmak suretiyle ızgaraların üstünü kapatmak yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
Sanayi atıkları, yapım ve onarım atıkları ile büyük sanayilerin atıkları ile ilgili cezalar
MADDE 27-(1) Sanayi atıkları, yapım ve onarım atıkları ile büyük sanayilerin atıkları çöp olarak değerlendirilemez. Bu gibi atıkların, sahipleri tarafından toplanarak belediyece veya diğer yetkili makamlarca belirlenen yerlere kaldırılması zorunludur. Bu tür atıkları belirlenen yerlere kaldırmayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılarak atıkların ilgilisince kaldırılması sağlanır. İlgilisince kaldırılmayanlar belediye tarafından kaldırılarak masrafı 20 fazlası ile tahsil edilir.
Cadde ve sokaklara pis su (sabunlu, çamurlu, kireçli vb.) akıtma ile ilgili yasaklar
MADDE 28- (1) Hangi nedenle olursa olsun cadde ve sokaklara pis su (sabunlu, çamurlu, kireçli vb.) akıtmak yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna ve 2872 sayılı Kanunun 8 inci maddesine göre cezai işlem yapılır.
Cadde ve sokakların kirletilmemesi ile ilgili yaptırım ve yasaklar
MADDE 29-(1) Her türlü eşya taşınmasında cadde ve sokakları kirlet¬mek yasaktır. Taşımayı yapanlar bunun için gerekli önlemleri almak zorundadır. Kum, çakıl ve hafriyat taşınması sırasında araç sahipleri, gereken her türlü önlemi alarak cadde ve sokakların kirlenmesine engel olmak ve aracın üst kısmına branda çekmek zorundadır. Madde hükmüne uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasına göre cezai işlem yapılır.
Hayvan kesimleri ile ilgili yasaklar
MADDE 30-(1) Hayvan kesimine tahsis edilen yerler dışında hayvan kesmek; kesilen hayvan atıklarını cadde, sokak veya kamuya ait sair yerlere bırakmak yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre cezai işlem yapılır.
  III. BÖLÜM
İşyeri açma ve çalışma ruhsatları ve işyerlerinin denetimleriyle ilgili hükümler
Parlayıcı ve yanıcı maddeleri satan işyerleri ile ilgili uygulamalar
MADDE 31-(1) Tüp gaz ile kolayca yanabilen, parlayan ve patlayan kimyasal maddeler satan işyerleri, izin belgelerinde veya özel yönergelerinde gösterilen ölçüden fazlasını bulunduramazlar; servis araçlarını depo olarak kullanamazlar. Dağıtım araçlarının tehlike arz etmeyecek şekilde ve bu amaç için düzenlenmiş olması şarttır. Madde hükmüne uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır. Ayrıca izin verilenden fazla olan malzemelerin depolarına kaldırılması sağlanır. Uyarılara rağmen kaldırılmayan fazla malzemeler belediye tarafından kaldırılarak masrafı 20 fazlası ile ilgililerden tahsil edilir.
İşyerlerinin genel temizlikleri ile ilgili uygulamalar
MADDE 32-(1) Bütün işyerleri, düzenli şekilde genel temizliklerini yaparak halkın sağlığına zarar verici durumların ortaya çıkmasını önlemek zorundadır. Temizliğine dikkat etmeyen işyeri sahipleri hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
İşyerlerinde kılık kıyafet ile ilgili düzenlemeler
MADDE 33-(1)İşyeri sahibi ve çalışan bütün personel, beden ve giyim kuşam temizliğine özen göstermek zorundadır. Kişisel temizliklerine dikkat etmeyenler hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
İşyerlerinde çalışanların sağlık kontrolleri ile ilgili uygulamalar
MADDE 34-(1) Yenilecek ve içilecek şeyler satan veya veren işyerleri ile berber, hamam ve benzeri temizlikle ilgili işyerlerinde çalışanlar, 1593 sayılı Kanunun 126 ncı maddesine istinaden, işe girişte sağlık raporu almak ve daha sonra da her üç ayda bir kontrollerini yaptırmak zorundadırlar. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında 1593 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
Yenilecek gıda maddelerinin açıkta satışlarının yasaklanmasına ilişkin uygulamalar
MADDE 35-(1) Ekmek, tereyağı, yoğurt, helva, pasta, şeker, simit ve benzeri gıda maddelerinin; yıkanmadan, pişirilmeden ve kabukları soyulmadan yenen gıda maddelerinin; köfte, döner, kokoreç ve benzeri gıda maddelerinin açıkta sergilenerek satışlarının yapılması yasaktır. Bu gibi davranışlarda bulunanlar faaliyetinden men edilir. Uygun olmayan şekilde satış yapmakta ısrarcı olanların gıda maddelerine el konularak sağlığa zararlı olanları imha edilir ve ilgililer hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
Bozulmuş, çürümüş,kokuşmuş veya kurtlanmış yiyeceklerin satışı ile ilgili uygulamalar
MADDE 36-(1) Görerek, tadarak ve koklayarak bozulmuş, çürümüş, kokuşmuş veya kurtlanmış olduğu anlaşılan yiyeceklerin satılması yasaktır. Bu gibi malların satışının yapıldığının tespiti halinde el konularak imha edilir, satıcısı hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
Fırınlar dışında perakende ekmek satışı yapan yerler ile ilgili hükümler
MADDE 37-(1) Fırınlar dışında perakende ek¬mek satışı ancak, özel ekmek dağıtma büfeleri, bakkal¬ ve marketlerde yapılabilir. İçinde ekmek ve gıda dışında maddeler de bulunabilen sa¬tış yerlerinde ekmekler, her tarafı camla kaplı özel dolap ve raflar üzerinde bulunmak zorundadır. Madde hükmüne uymayanlar 1608 sayılı Kanuna göre hakkında cezai işlem yapılır.
Fırınlar dışında perakende ekmek satış yerleri ile ilgili uygulamalar
MADDE 38-(1) Fırınlardan perakende satış yerlerine ekmeklerin taşınması, içi tamamıyla çinko, galvanize sac, kontra plak ve benzeri ile döşenmiş ve toz girmeyecek surette her tarafı kapalı üzerinde havalandırması olan araçlarla yapılmak zorundadır. Elde taşıma halinde de ay¬nı şartlarla yapılmış dolaplar veya sandıklar kullanılır. Madde hükmüne uymayanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
Mezbahada kesilen hayvan etlerinin ve sakatatlerinin taşınması ile ilgili hükümler
MADDE 39-(1) Mezbahada kesilen hayvan etlerinin ve sakatatlarının taşınması, içi galvanizli sac veya çinko ile döşenmiş, havalandırması olan, her tarafı kapalı özel araçlarla yapılmak zorundadır. Taşıma sırasında dışarıya hiçbir sızıntı ve akıntı olmamalıdır. Araçların içinin her gün yıkanması zorunludur. Et ve sakatatlar, birbirine sıkıştırılmadan ve üst üste konma¬dan çengeller veya uygun kaplar içinde taşınmalıdır. Bu araçlarla başka maddelerin taşın¬ması yasaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan araç ve/veya belirtilen şekiller dışında taşıma yapanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
Balıkçı dükkanlarının balık taşıması ile ilgili uygulaması gereken hükümler
MADDE 40-(1) Balıkçı dükkânlarına balık taşınması, her türlü sağlık şart¬larına uygun ve sırf bu amaçla kullanılan, içi sac ve benzeri malzeme ile kaplı, havalandırması olan ve her tarafı kapalı araçlarla yapılmak zorundadır. Balıklar kasa, sepet ve benzeri kaplar içine konularak taşıma araçlarına yüklenir. Taşıma sırasında dışarıya hiçbir sızıntı ve akıntı olmamalıdır. Araçların içinin her gün yıkanması zorunludur. Bu araçlarla başka maddelerin taşın¬ması yasaktır. Belirtilen şartlara uygun olmayan araç ve/veya belirtilen şekiller dışında taşıma yapanlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
Odun kömür ve benzeri yakacak maddelerinin satışının yapılması ile ilgili uygulamalar
MADDE 41-(1) Belediyece belirlenen depo ve yerler dışında odun, kömür ve benzeri yakacak maddelerinin satışının yapılması; irtibat bürolarında numuneden fazla odun, kömür ve benzeri yakacak maddesi bulundurulması yasaktır. Araçları cadde, sokak ve alanlarda bekleterek perakende odun ve/veya kömür satışı yapmak yasaktır. Yasağa aykırı hareket edenler satıştan men edilerek haklarında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
Tekel bandrolü taşımayan tekel maddelerinin satışının tespitinde yapılacak hükümler
MADDE 42- (1)Ambalajlarında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu bandrolü,etiket,hologram,pul,damga veya benzeri işaret bulunmayan ürünleri satmak yasaktır. Tespiti halinde satışa arz eden veya satanlar hakkında tutanak düzenlenir ve gerekli cezai işlemler yapılmak üzere adli makamlara gönderilir.Ayrıca el konulması,muhafazası ve tasfiyesi ile bunları ihbar edenlere ve yakalayan kamu görevlilerine ikramiye ödenmesi hususlarında 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda kaçak eşya için öngörülen usuller uygulanır. Bu ürünlere el konulduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde, numune alınarak ve gerekli tespitler yapılarak,soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde mahkeme tarafından imha suretiyle tasfiye kararı verilebilir.
Parekende satışa sunulan mallara veya ambalajlara etiket konulması ile ilgili hükümler
MADDE 43-(1)Perakende satışa arz edilen malların veya ambalajlarının yahut kaplarının üzerine kolaylıkla görülebilir, okunabilir şekilde o malla ilgili tüm vergiler dâhil fiyat, üretim yeri ve ayırıcı özelliklerini içeren etiket konulması, etiket konulması mümkün olmayan hallerde aynı bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek şekilde uygun yerlere asılması zorunludur. Hizmet sunan işyerlerinde de hizmetlerin tarife ve fiyatlarını gösteren listeler düzenlenerek kolayca görülebilecek yerlere asılır. Yasağa uymayanlar hakkında tutanak düzenlenir ve 8/3/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 ve 26 ıncı maddelerine göre cezai işlem yapılmak üzere mülki amire gönderilir.
Satışa sunulan malların ambalaj etiketlerinde uyulması gereken standartlar
MADDE 44- (1) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklâm ve ilânlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen özelliklerine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, 4077 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre ayıplı maldır. Satıcılar, ayıplı malı satın almış olan tüketicinin taleplerini kanunda belirtilen şartlar dâhilinde yerine getirmek zorundadır. Madde hükmüne uymayanlar hakkında tutanak düzenlenir ve 4077 sayılı Kanunun 25 ve 26 ıncı maddelerine göre cezai işlem yapılmak üzere mülki amire gönderilir.
Ayıplı malların satışa arz edilmesi ile igili uyulacak hükümler
MADDE 45-(1) Satışa sunulan ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde "özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde, bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi üzerinde gösterilir. Güvenli olmayan mallar, özürlüdür etiketiyle dahi piyasaya arz edilemez. Madde hükümlerine aykırı davrananlar hakkında tutanak düzenlenir ve 4077 sayılı Kanunun 25 ve 26 ncı maddelerine göre cezai işlem yapılmak üzere mülki amire gönderilir.
Sağlayıcı tarafından bildirilen reklâm ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen özellikler ile ilgili hükümler
MADDE 46-(1) Sağlayıcı tarafından bildirilen reklâm ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen özelliklerine aykırı olan ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren hizmetler, 4077 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (A) bendine  göre ayıplı hizmettir. Hizmet sunanlar, ayıplı hizmeti satın almış olan tüketicinin taleplerini kanunda belirtilen şartlar dâhilinde yerine getirmek zorundadır. Madde hükmüne uymayanlar hakkında tutanak düzenlenir ve 4077 sayılı Kanunun 25 ve 26 ncı maddelerine göre cezai işlem yapılmak üzere mülki amire gönderilir.
Gramaja bağlı gıda maddelerinin eksik ölçülü olarak üretilmesi ve satılmasıyla ilgili hükümler
MADDE 47-(1) Gramaja bağlı gıda maddelerinden ekmek, pide, simit ve benzerinin eksik ölçülü olarak üretilmesi ve satılması yasaktır. Eksik ölçülü maddelere el konularak makbuz karşılığı hayır kurumlarına verilir. Tartı ile verilen gıda maddelerinden döner, kebap, köfte ve benzerlerinin eksik ölçülerek alıcıya verilmesi ve satılması yasaktır. Madde hükmüne aykırı davrananlar hakkında 1608 sayılı Kanuna göre cezai işlem yapılır.
Aynı araçta tüp ve damacana su satışı ile ilgili hükümler
MADDE 48-(1) Belediye mücavir alanı içerisinde aynı araçta tüp ve damacana su satışı yasaktır. Damacana su satışları kapalı araçlarda, satılan suyun amblemi rahatça görülecek şekilde olmalıdır. Madde hükmüne aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre cezai işlem yapılır.
Yüzme havuzlarında arteyzen suyu kullanma ile ilgili uygulamalar
MADDE 49-(1) Sitelerde ve turistik tesislerde bulunan yüzme havuzlarında artezyen suyu kullanmak yasaktır. Bu havuzlarda şebeke suyu kullanımı mecburidir. Madde hükmüne aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 32 inci maddesine göre cezai işlem yapılır.
Limanda bulunan deniz araçlarının denizi kirletmemeleri ile ilgili hükümler
MADDE 50-(1) Limanda bulunan deniz araçlarının ne suretle olursa olsun denizi kirletecek faaliyette bulunmaları yasaktır. Madde hükmüne aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre cezai işlem yapılır.
Su sporu yapılan tesislerde uyulması gereken hükümler
MADDE 51-(1) Su sporu yapılan tesislerde can kurtaran bulundurulması mecburidir. Madde hükmüne aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre cezai işlem yapılır.
Eğlence tesislerinde gürültüye karşı gerekli ekipmanların bulundurulması ile ilgili yaptırımlar
MADDE 52-(1) Eğlence tesislerinde (elektronik olarak yükseltilmiş müzik yayını yapılan yerler) gürültüye karşı gerekli ekipmanların bulundurulması ve bu konuda vatandaşları uyarıcı bilgi ve uyarıcı yazıların olması zorunludur. Madde hükmüne aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre cezai işlem yapılır.
Site ve turistik tesisler için evsel atıklarını (deşarj izni hariç) denize ve yeşil alanlara vermemeleri ile ilgili yaptırımlar
MADDE 53-(1) Sitelerin ve turistik tesislerin ne suretle olursa olsun evsel atıklarını (deşarj izni hariç) denize ve yeşil alanlara vermeleri yasaktır. Madde hükmüne aykırı davrananlar hakkında 5326 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre cezai işlem yapılır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Belediyelerin görev,yetki, sorumluluk ve denetim alanları ile ilgili hükümler
MADDE 54-(1) Belediyelerin görev, yetki, sorumluluk ve denetim alanlarına giren ve bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 5326 sayılı Kanunun ilgili mevzuat hükümlerine göre idari ve cezai işlem yapılır.

Yürürlük
Yönetmeliğin yürürlük tarihi ile ilgili hüküm
MADDE 55-(1) Sayıştay görüşü alınan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Yönetmeliğin yürütme hükmü
MADDE 56- Bu yönetmelik hükümlerini Altınova  Belediye Başkanı yürütür