ALTINOVA BELEDİYESİ PAZARYERİ YÖNETMELİĞİMADDE 1-Bu Yönetmelik 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi ve 15. maddesinin (b) bendi, 552 Sayılı K.H.K.’nin 13. maddesi, 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair K.H.K.’nin değiştirilerek kabulü hakkında Kanun, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1608 sayılı Kanun ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddelerine göre hazırlanmış olup, Altınova Belediyesi sınırlarını kapsar.
MADDE 2-Tanımlar:
a) Pazarcı: Pazarda mal satan kimsedir.
b) Üretici: Üretimle uğraşan kimsedir.
c) Pazar Esnafı: Pazarcı ve üreticiden oluşur.
d) Pazaryeri: Belediyece tespit edilecek yer ve günlerde, dayanıklı tüketim malzemelerinin (buzdolabı, çamaşır makinesi vb.), ahşap ve plastik mobilya malzemelerinin, yanıcı, patlayıcı, parlayıcı maddelerin, üretim izni olmayan orijinal ambalajı bozulmuş deterjanların dışında; 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine dair K.H.K.’ nın değiştirilerek kabulü hakkındaki Kanuna göre asgari teknik ve hijyenik şartları sağlamak kaydı ile Tarım Bakanlığı’ndan üretim izinli gıdaların yaş meyve sebze ile giyim ve benzeri diğer ihtiyaç maddelerinin satıldığı yerdir.
MADDE 3-Pazarlarda gıda ve ihtiyaç maddeleri perakende olarak satılır. Pazaryerlerinde toptan satış yasaktır. Satılacak mallar gıda güvenirliğine, kalite standardına, teknik ve hijyenik şartlara uygun olmalıdır. Pazarlarda sıhhi ve gayri sıhhi mallar aynı reyonda satılamaz, yaş sebze ve meyve dışındaki gıda maddeleri açıkta ambalajsız satılamaz.
MADDE 4-Pazarcılara Pazaryerinde ayrı ayrı yer tahsis edilir Belediyenin tahsis ettiği yerlerin tahsis ücreti Belediye Meclisi’nce belirlenir. Pazarlardaki üreticiler için işgaliye bedeli Belediye Meclisi’nce kararlaştırılır.
MADDE 5-Pazaryerlerinin tahsisinde, pazarcılara ilk olarak yer dağıtımı yapılırken,

a) 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ;Kasten İşlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle yada devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik , güvenini kötüye kullanma ,hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

b) Pazaryerlerinde meydana gelebilecek hasarları karşılamak üzere, Pazar esnafından, kooperatiflerden, Belediye Encümeni’nce tespit edilen miktarda bir depozito alınır. Bu depozito miktarı her yıl Belediye Encümeni’nce tespit edilir. Pazarcı, Belediye yasaklarına uymadığı takdirde Pazarcının depozitosu gelir kaydedilir. Pazarcı kendi isteği ile Pazaryerini terk edeceğini bir ay önceden yazılı olarak Belediyeye bildirdiği takdirde depozitosu kendisine iade edilir.
MADDE 6-Pazaryerinde, pazarcıya tahsis edilecek yerin, yerleşim planına uygun olarak belirlenmesi Zabıta birimlerince tespit edilip, yerlerin tahsisi ise Belediye Encümeni tarafından yapılır.
MADDE 7-Pazarda mal satılan her reyona bir numara verilir. Reyonun numarası ve reyon sahibinin adını taşıyan levha (20x30 cm) tezgahın en rahat görünür yerine asılır. Levhanın asılmaması veya görülmeyen bir yere konulması veya satılan mallarla üstünün kapatılması halinde Zabıta tarafından ceza yazılır. Bu numaralar kimliklerle Zabıta Komiserliğinde tutulacak sicil defteriyle takip edilir.
MADDE 8-Satışa arz edilen malların yağmur, kar, güneş gibi dış etkenlerden korunmasını sağlamak amacıyla alınacak önlem Pazaryerleri için ayrı ayrı Belediye tarafından tespit edilir. Set veya tezgahların üstü Belediyece örtülmemişse Belediyece uygun görülecek renk ve biçimlerdeki örtü malzemesi ile esnaf tarafından örtülebilir.
MADDE 9-Pazarcı, Pazaryerlerini kazık çakarak veya herhangi başka bir şekilde zemini tahrip edemez. Bu hal tespit edildiği takdirde pazarcı Pazaryerinden uzaklaştırılır. Bu işlem Zabıta tutanağı ve Encümen Kararı ile gerçekleştirilir.
MADDE 10-Pazaryerlerinde Zabıta Karakolu, tartı aletleri kontrol yerleri, WC, uygun yerlerde yeteri kadar çeşme ve çöp toplama yerleri Belediye tarafından yapılır.
MADDE 11- Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Belediye pazarları Perşembe günleri cumhuriyet mahallesinde Pazar yolu caddesi üzerinde açılır. Pazaryerinin taşınmasına veya yeni Pazaryeri açılmasına Belediye Meclisi karar verir. Yeni açılacak pazarlarda bu yönetmeliğe tabi olacaktır.
MADDE 12-Pazarcılar, üreticiler ve üretici kooperatifleri ile birlikte bu yönetmelik hükümleri ile Gıda Maddeleri Tüzüğü, Zabıta Yönetmeliği, Umumu Hıfzısıhha Kanunu hükümlerine, Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarına, Belediyece verilecek emirlere ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak hareket etmeye mecburdur. Ayrıca kendilerine yardımcı olarak çalıştırdıkları personele de doğrudan aynı hükümler uygulanır.
MADDE 13-Pazarcılar tahsisli yerlerini Belediye encümeninin onayı ile bir başkasına devir edebilir, kiraya verebilir veya bir başkasına kullandırabilir. Pazarcının ölümü halinde ise yeri mirasçıların anlaşması şartı ile mirasçılardan biri devir alabilir. Mirasçılar üç ay içinde bildirimde bulunmadıkları takdirde tahsis iptal edilir.
Yukarıda sayılan devir, kiraya verme veya bir başkasına kullandırma işleminin Belediye encümeninin onayı olmadan yapıldığının tespit edilmesi takdirde, Belediye Encümeni’nce tahsis edilen yerin kullanma hakkı, pazarcı, üretici veya üretici kooperatif birliklerinden alınarak Tahsis iptal edilir.
MADDE 14-Tahsis sahibi çalışamayacak bir şekilde kaza, hastalık geçirmiş veya yaşlılığı nedeniyle çalışamayacağını belgelediği takdirde, bu kişinin başvurusu halinde Belediye Encümeni kararı ile kendisine tahsis edilen yer ikinci derece dahil yakın mirasçılarına devredilebilir.
MADDE 15-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Belediyeye kayıtlı olarak adına Pazar yeri tahsis edilmiş olan Pazarcıların yerlerinin, tahsis, kullanım şekli, tahsis bedeli ,tahsis süresi, tahsis bedelinin ödenme şekli gibi usulleri belirlemeye Altınova Belediye Encümeni yetkilidir

 MADDE 16-Pazarda satış yapan her kişi mavi önlük giymek zorundadır. Önlükler temiz ve bakımlı olmalıdır. Uymayanlara Belediye Encümeni tarafından ceza uygulanır.
MADDE 17-Ambalajlamada basılı kağıt kullanılmayacak, hijyenik şartlara uyulacaktır. 5179 sayılı Gıda Kanunu ve Türk Gıda Kodeksinde kullanımı sakıncalı olduğundan siyah poşet kullanılması yasaktır. Ayrıca terazilerde plastik kefe kullanılmayacaktır. Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgası yapılmış olacaktır.
MADDE 18-Aynı suçtan bir yıl içinde üç kere ceza alan pazarcının yeri Belediye Encümeni kararı ile 1-3 ay arasında geçici bir süre kapatılır. İki kez geçici süre ile kapatılan pazarcının tahsisi Encümen tarafından iptal edilir.
MADDE 19-Her pazarcı, üretici, üretim kooperatifi ve birlikleri, esnaflar tezgahlarının önünü temiz bulundurmaya, ayrıca poşetli çöp bidonu koymaya mecburdur. Satışı bittikten sonra tezgahın önünü temizleyip, atık malzemeyi çöp toplama yerine götürmek zorundadır.
MADDE 20-Pazarcılık yapan herkes pazarcılık kimlik kartı almak zorundadır. Bu kimlik kartları Belediye Başkanlığı’nca ücret karşılığı verilir. Kimlik kartlarının göğüste görünür bir yere takılması zorunludur.
MADDE 21-Pazaryerinde pazarcıların huzurunu bozacak pazarcılar arasında kargaşa çıkaracak Pazar yerinin düzenini bozacak , alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunan  pazarcının pazaryeri Encümen tarafından iptal edilir .
MADDE 22-Hileli terazi ve kilogram kullanan pazarcının çalışması derhal durdurulur. Kg veya terazisinin hileli olduğu Belediye Zabıta Komiserliğince doğrulanır ise Encümen Kararı ile pazarcının tahsisi iptal edilir.

 

MADDE 23-Pazaryerinde gıda satışı yapan tüm pazarcılar sağlık karnelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Sağlık karneleri altı ayda bir vize edilmelidir. Pazarcılar, istendiğinde ilgili memura karneyi ibraz etmek zorundadır.
MADDE 24-Etiketsiz mal satışı yapılamaz. Pazarlarda satış yapan herkes tezgahlarındaki her malın üzerinde okunaklı yazılmış etiket bulundurmak zorundadır. Fiyatlardaki düşüş yine okunaklı şekilde yazılıp eski etiketin yanına konulmalıdır. Uymayanlar hakkında yasal işlem yapılır.
MADDE 25-Pazar yerlerinin kuruluş günü ile açılış ve kapanış saatleri Belediye encümenince belirlenecektir. Belediyemizce belirlenen saatler dışında pazara mal getirilmesi yükleme ve boşaltma yapılması yasaktır. Pazarcıların pazara mal getirme saatleri şu şekildedir:
 perşembe günü pazara en geç saat 08.00’ a kadar mal getirilebilir. Bu saatten sonra pazara mal getirilmesi ve araç girişi yasaktır.
MADDE 26-Çevreyi rahatsız edecek şekilde hareketlerle veya yüksek sesle bağırarak satış yapmak yasaktır.
MADDE 27-Pazarcıya tahsis edilen yerler dışında, belediyeden izin almaksızın değişiklik veya ilaveler yapmak yasaktır. Belediyenin belirlediği çizgilerin dışına çıkılması, Geçiş yollarını kapatacak şekilde mal ve boş kasa konulması yasaktır. Konulması halinde 1.seferde  pazarcı uyarı alır tekrarında ise belediye encümeninin belirlediği cezai işlem uygulanır.
MADDE 28-Pazarcılar kendi aralarında anlaştıkları takdirde aynı malı satanlar Belediye’nin bilgisi dahilinde karşılıklı yer değiştirebilirler. Düzenleme Belediye tarafından yapılır.
MADDE 29-Pazaryerlerinin tahsis işlemi şöyle yapılır:
a) Yer tahsisi Belediye Encümen kararı ile gerçekleştirilir.
b) Pazaryeri tahsisi için, pazarcı esnafından sicil kaydı, oda kaydı ve vergi kaydı, adli sicil kaydı Belediye tarafından istenecektir. Kayıtlar her yıl yenilenecektir.
c) Pazaryerlerinin dağıtımı yapılacağı Belediye ilan panosunda en az bir hafta önceden ilan edilir.

d) Müracaat edecek kişi, güncel telefon numarası bir adet nüfus cüzdanı örneği, bir ikametgah ilmühaberi, son altı ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf, yer tahsisinde bulunacak olanın Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur yazısı, vergi levhası ,İlgili meslek kuruluşunun Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesinde tutulan ilgili sistemlere kayıtlı olduğunu gösterir belge, Pazaryerleri Yönetmeliği’ni kabul ettiğine dair imzaladığı belgeyi Zabıta Komiserliğine teslim eder. Pazarcının bilgilerinde değişiklik yapıldığında  değişiklikleri  belediyeye bildirmek zorundadır.
e) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptal kararı  verilmemiş olmak.

f) Yeni Pazaryeri kuruluyorsa dağıtımda yeni müracaatlara öncelik verilir. Bu husustaki takdir Belediye Başkanlığı’ndadır.
MADDE 30-Pazaryerinde araç üzerinde satış yapılamaz. Araçlar Pazar yerinde park edilemez
MADDE 31-19.06.2002 Tarih ve 24790 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan, Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği’nin 27. maddesine göre; ürünler için yeterli miktarda ve kalitede buz temin edilmeli, ayrıca hijyenik kapaklı kaplar içerisinde depolanmalıdır. Kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır. Sergi, ambalaj vb. amaçlar için hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalıdır. Satış sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, Bakanlıktan üretim izni almış ambalaj materyallerinden yapılmış olmalıdır. Bu belirtilen şartlara haiz olmayan satış yerlerinde, pazar esnafına su ürünleri satışı yaptırılamaz.
MADDE 32-Pazarcı esnaflarından, 3 hafta üst üste gelmeyen veya işgaliye ücretini ödemeyenlerin yer Tahsisleri iptal edilir.
YÜRÜRLÜK.

MADDE 33- Bu Yönetmelik Belediye Meclisi’nin 14.01.2013 tarih ve  2013/ 05     sayılı kabulüyle birlikte www.altinova.bel.tr adresinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
MADDE 34- Bu Yönetmelik hükümleri 34 Maddeden ibaret olup, Altınova belediye başkanı tarafından yürütülür