Meclis Kararları

2013/08 NOLU KARAR - ŞEHİR İÇİ HATTI MİNİBÜS GÜZERGAHI
Yalova İli, Altınova İlçesi, şehir içi hattı minibüs güzergahının gözden geçirilerek revize edilmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamın, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
14.01.2013

2013/07 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Belediye Encümeni’nin 31.10.2012 tarih ve 79 sayılı kararı ile 3194 sayılı İmar Kanunun 18.madddesine istinaden arsa düzenlemesi(şuyulandırma) yapılan daha henüz tescil aşamasındaki parselasyon planına göre ilgili parseller arasından geçen yolların 12 m’den 6 m’ye düşürülmesi talebinin reddine ;
14.01.2013

2013/06 NOLU KARAR - İMAR PLANI
İlçemizde Süs bitkileri hali kurulması ile ilgili konu hakkında Komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
14.01.2013

2013/05 NOLU KARAR - PAZAR YERİ YÖNETMELİĞİ
Altınova Belediyesi Pazar yeri Yönetmeliği’nin kabulüne ;
14.01.2013

2013/04 NOLU KARAR - BELEDİYEMİZE HİBE EDİLECEK OLAN ŞİRKET HİSSE DEVRİ
Albel Altınova Akaryakıt İnşaat Çiçekçilik, Taşımacılık, Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şirket hisselerinin bedelsiz devri ile ilgili olarak herhangi bir ön şart öngörülmediğinden,  Bu konu ile ilgili olarak 5393 Sayılı Kanunun “ Belediye Başkanı görev ve yetkileri başlıklı “ 38. Maddesinin “ I “ bendi gereğince Belediye Başkanınca kabul edilmesi yeterli olacağından konu ile ilgili işlemlerin yapılmasına ve Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’ın yetkili kılınmasına ;
08.01.2013

2013/03 NOLU KARAR - OTOBÜS ALINMASI
Belediyemiz tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden  MAN Marka Otobüs’ün satın alınmasına ;
08.01.2013

2013/02 NOLU KARAR - 2013 YILI MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2013 Yılı Temmuz ayı olarak belirlenmesine;
08.01.2013

2013/01 NOLU KARAR - 2013 YILI MECLİS TOPLANTI TARİH VE YERİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis toplantılarının 2013 yılında her ayın ilk haftası Salı günü saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında  yapılmasına;
08.01.2013

2012/132 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlik Mevkiindeki  taşınmazın sosyal tesis ve kültürel faaliyet alanı olarak değiştirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı gereği kat yüksekliklerinin 3,5 m olacak şekilde imar planının değiştirilmesi ile ilgili Kocaeli Bölge Koruma Kurulundan görüş sorulmasına ;
06.12.2012

2012/131 NOLU KARAR - PROTOKOL YAPILMASI
Belediyemiz ile Yeşil Körfez Su Birliği arasında protokol yapılmasına, kabulüne ve Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a imza yetkisinin verilmesine ;
06.12.2012

2012/130 NOLU KARAR - SERVİS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Belediyemiz Servis Yönetmeliğinin 8. Maddesi d fıkrasında ( 06.02.2008 Tarih ve 2008/12 Sayılı Meclis Kararı ) belirtilen “ Altınova İlçe sınırları içerisinde en az 3 yıl ikamet etmelidir.” İbaresindeki en az kısmının “ son 3 yıl “ olarak değiştirilmesine ve kabulüne ;
06.12.2012

2012/129 NOLU KARAR -YOLCU TAŞIMA ÜCRETİ
Yolcu taşıma ücretlerinde Tokmak-Topçular iskelesi arası öğrenci 0,50.- KRŞ indi-bindi olarak belirlenmesine ;
06.12.2012

2012/128 NOLU KARAR - İMAR PLANI
İlçemiz, Ova mevkii ile Cumhuriyet Mahallesi arasından geçen Köyaltı Caddesi (Ova Mevkii 37.Sokak) iki ayrı imar planının çakıştığı hatta yer almaktadır. Bu nedenle imar hatlarında uyumsuzluklar oluşmuştur. Bunların giderilmesine yönelik olarak 1/1000 ölçekli hazırlanan plan tadilatının kabulüne ;
06.12.2012

2012/127 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmazın ortasından geçen imar yolunun geçtiği güzergahın devamında bağlayıcı başka yol olmaması ve tarım arazisi olarak kullanılan parseli iki kısma ayırması nedeniyle imar yolunun kaldırılmasına ;
06.12.2012

2012/126 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Meclis Komisyonundaki konuların devamına tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
06.12.2012

2012/125 NOLU KARAR - 2013 YILINDA SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÇALIŞTIRILMASI
Belediyemizde çalışan sözleşmeli personelin 2013 Yılında da çalıştırılmasına   ;
06.12.2012

2012/124 NOLU KARAR - 2013 YILI GEÇİCİ İŞÇİ VİZE TEKLİF CETVELİ
Belediyemize ait 2013 Yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin kabulüne ;
06.12.2012

2012/123 NOLU KARAR - İMAR PLANI TADİLATI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlik mevkiide ki taşınmazın Sosyal Tesis ve Kültürel faaliyet alanı olarak değiştirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatı gereği kat yüksekliklerinin 3.5 m olacak şekilde imar planının değiştirilmesine ve kabulüne ;
23.11.2013

2012/122 NOLU KARAR - ÖĞRENCİ YOLCU ÜCRETİ
2012-2013 Eğitim Yıllarında Altınova Belediye Otobüsü Tokmak Köyü-Yalova istikameti öğrenci ücretlerinin 1.50 TL’den 1.00.- TL olmasına ve kabulüne ;
23.11.2012

2012/121 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesindeki taşınmazın bulunduğu bölgede Belediye Meclisinin 13.08.2012 tarih ve 2012/86 sayılı kararı ile onaylanarak askıya çıkartılan helikopter pisti yapılması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkartılan 30 günlük askı müddeti 05.11.2012 Pazartesi günü mesai bitimi saat:17:00’de dolduğundan ve herhangi bir itiraza uğramadığından olduğu gibi kabulüne   ;
23.11.2012

2012/120 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü kuzeyindeki bölgede ve Cumhuriyet Mahallesi sahil kesiminde 1/5000 ölçekli Nazım  İmar planı revizyonu ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına   ;
23.11.2012

2012/119 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü kuzeyindeki bölgede ve Cumhuriyet Mahallesi sahil kesiminde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı revizyonu ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına   ;
23.11.2012

2012/118 NOLU KARAR - 2013 YILI GELİR TARİFELERİ
2013 Yılı Gelir Tarifelerinin kabulüne ;
23.11.2012

2012/117 NOLU KARAR - 2013 YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2013 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için ayrılan ödeneğin kabulüne ;
23.11.2012

2012/116 NOLU KARAR -2013 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
2013 Yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne  ;
23.11.2012

2012/115 NOLU KARAR - 2013 YILI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTNAMESİ
2013 Yılı  İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine ;
23.11.2012

2012/114 NOLU KARAR - 2013 YILI ZABITA PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ
2013 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda  verilmesine,
23.11.2012

2012/113 NOLU KARAR - 2013 YILI GİDER BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
2013 Yılı Gider Bütçesinin kabulüne;
23.11.2012

2012/112 NOLU KARAR - 2013 YILI GELİR BÜTÇENİN GÖRÜŞÜLMESİ
2013 Yılı Gelir Bütçesinin kabulüne; 
23.11.2012

2012/111 NOLU KARAR - KANALİZASYON ÜCRETLERİNİN TAKSİTLENDİRİLMESİ
Belediyemize bağlı olan ova mevkiinde yapılan Kanalizasyon bağlantısı ücretlerine 6 ay taksitlendirme yapılmasına ;
23.11.2012

2012/110 NOLU KARAR - BAĞLANMA TALEBİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Soğuksu Köyü sakinleri olarak 5393 Sayılı Belediye Kanununun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz sınırları içerisinde mahalle olarak bağlanma taleplerinin kabulüne;
23.11.2012

2012/109 NOLU KARAR - SU KAÇAKLARIN ÖNLENMESİ VE SAYAÇLAR
Su kaçaklarının önlenmesi ve su sayaçlarının yenilenmesi ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra  Meclis gündemine alınmasına   ;
23.11.2012

2012/108 NOLU KARAR - PARK YASAKLARI
İlçemizde Cumhuriyet ve Hürriyet Mahalleleri Atatürk Bulvarında çift yönlü olarak 08:00-17:00 saatleri arasında 20 dakikadan sonra park etme yasağı uygulanmasına, Hürriyet Mahallesi Nejat UYGUR sokakta Atatürk Bulvarı girişinden sağ taraf serbest sol tarafta tek yönlü park yasağı uygulanmasına, Cumhuriyet Mahallesi 5. Sokakta 19 Mayıs Caddesinden giriş yasağı konulmasına, Cumhuriyet Mahallesi 6. Sokakta Atatürk Bulvarından giriş yasağı konulmasına,  
23.11.2012

2012/107 NOLU KARAR - SERVİS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ
; Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin 12. Maddesi G fıkrası son bendinde belirtilen “ Aracını değiştirmek veya yenilemek isteyenler için 1 yıl içinde aracını temin etmek zorundadır.” Hükmünün aynı şekilde kalmasına, ancak; müracaat edipte 1 yıllık süreyi aşanlar ise 31.12.2012 tarihi sonuna kadar araçlarını temin etmelerine  ;
08.10.2012

2012/106 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR İLE PROTOKOL YAPILMASI
Belediyemiz ve  Adige Cumhuriyeti Tahtamukay Belediyesi ile  kardeş şehir kardeş  kent ilişkisinin kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılması ile ilgili  protokol için Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL, Belediye Meclis Üyeleri ve İlçemizde yaşayan Adige kökenli vatandaşlarımızdan 2012 Yılı içerisinde görevli gönderilmelerine,
08.10.2012