Meclis Kararları

2013/43 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan taşınmazın bulunduğu  bölgede ayrık nizamdan bitişik nizama çevirme talebinin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yapılacak tadilattan sonra değerlendirilmesine  ;
09.05.2013

2013/42 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan taşınmazın bulunduğu  bölgede ayrık nizamdan bitişik nizama çevirme talebinin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yapılacak tadilattan sonra değerlendirilmesine  ;
09.05.2013

2013/41 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan 18. Madde uygulaması sonucunda 2 kısma bölünen arsanın arasından geçen 12.00 m’lik yolun 7.00 m’ye düşürülmesi talebinin 25.11.2010 tarih ve 124 sayılı Belediye Meclis kararı ile yapılarak kesinleşen ve  bu bölgede yapılan 18. Madde uygulaması nedeniyle plan üzerinde tadilat yapılamayacağından, reddine  ;
09.05.2013

2013/40 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULAR
İlçemiz, Çavuşçiftliği Köyünde bulunan taşınmazın bulunduğu bölgedeki park alanının kaldırılarak imar sahasına dahil edilmesi talebinin bu bölgede yapılacak 18. Madde uygulaması sonucunda çözümlenmesine  ;
09.05.2013

2013/39 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULAR
İlçemiz, Çavuşçiftliği Köyünde bulunan taşınmazın üzerine çekme mesafelerinden sonra inşaat yapabilme hakkı kısıtlı kaldığından dolayı bu bölgede 18. Madde uygulaması yapılmasına ;
09.05.2013

2013/38 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULAR
İlçemiz, Hürriyet Mahallesinde bulunan parselin imar planında sanayi alanındaki taşınmazın ticaret alanına çevrilmesi talebinin reddine ;
09.05.2013

2013/37 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesinde yer alan “ Yalova-Altınova-Hersek Tersane ve İskele “ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinde düzeltmeler yapılması ile ilgili Dereağzının Islah projesine uygun olarak incelenmesine, A21 nolu parselle planda A harfi ile gösterilen bölgenin yükleme boşaltma iskelesi ve depolama alanı olarak planlara işlenerek bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
09.05.2013

2013/36 NOLU KARAR - KAMU YARARI
1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında Kentsel çalışma alanında kalan ova mevkii, Hersek tapulama alanında kalan parsellerin bulunduğu alanlara ait 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yapılabilmesi için gerekli olan kamu yararı kararının kabulüne ve ilgili idarelere iletilmesine  ;
09.05.2013

2013/35 NOLU KARAR - DEPOLAMA ALANI
Yalova İli, Altınova İlçe sınırlarında eski taş ocağı olarak bulunan ve Ormanlık  alan olarak belirtilen alanda atıkların depolanmasına dair Yönetmeliğine göre III. Sınıf düzenli depolama alanı olarak Belediyemiz tarafından kullanılmasına ;
09.05.2013

2013/34 NOLU KARAR - ÖZEL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ
Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden görüşülmesi ve karara bağlanması için komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
09.05.2013

2013/33 NOLU KARAR - ÜCRET TARİFESİ
Tanker ile su taşıma ücretinin ton başına 6.50.- TL + KDV olarak belirlenmesine ve kabulüne;
09.05.2013

2013/32 NOLU KARAR - 2012 YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2012 Yılı Kesin Hesabı Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
09.05.2013

2013/31 NOLU KARAR - BELEDİYE KURULUŞ ŞENLİKLERİ
Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve          6 ncısı düzenlenecek olan Altınova Kültürler Buluşmasının organize edilmesine  ;
07.05.2013

2013/30 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki parsel taşınmazın üzerinde çekme mesafelerinden dolayı inşaat yapabilme  hakkı kısıtlı kaldığından ada bazında 18. Madde uygulaması yapılması talebi hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
08.04.2013

2013/29 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın güney kısmında ayrılan park alanın iptali veya eşdeğer yer verilmesi talebinin reddine ;
08.04.2013

2013/28 NOLU KARAR - İMAR TADİLATI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyün deki parsel taşınmazın bulunduğu bölgede yapılan imar planı revizyonunda park alanında kalması nedeniyle plan tadilatı yapılarak yapı alanına dahil edilmesi talebi hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
08.04.2013

2013/27 NOLU KARAR - İMAR TADİLATI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki parselin imar planında Sanayi alanı gözüken taşınmazın ticaret alanına çevirme talebi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına  ;
08.04.2013

2013/26 NOLU KARAR - KAT İZNİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlik mevkii, Cumhuriyet Mahallesindeki parseldeki taşınmaz üzerinde kat izni talebi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yoğunluk artışı sağlandıktan sonra gerçekleştirilmesine;
08.04.2013

2013/25 NOLU KARAR - İMAR TADİLATI
Gebze-Orhangazi-İzmir               ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil ) Otoyol’un Altınova Geçişinde km:8+752’de projelendirilen altgeçidin km:8+757’ye kaydırılması ile ilgili imar tadilat amaçlı planın yapılmasına ve kabulüne;
08.04.2013

2013/24 NOLU KARAR - İMAR TADİLATI
Gebze-Orhangazi-İzmir                ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil ) Otoyol’un Altınova Geçişinde Km:9+384’te planlanmış alt geçidin yerinin Km:9+270’e kaydırılması ile ilgili imar tadilat amaçlı planın yapılmasına ve kabulüne ;
08.04.2013

2013/23 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Gebze-Orhangazi-İzmir            ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil ) Otoyol’un Altınova Geçişinin imar planına işlenerek onaylanmasına;
08.04.2013

2013/22 NOLU KARAR - İMAR KOMİSYONUNDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz İmar Komisyonundaki konuların görüşülmesinin devamına ;
08.04.2013

2013/21 NOLU KARAR - FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz tarafından yapılan işlerle ilgili olarak 5393 sayılı Belediyeler  Kanununun 56. maddesine istinaden hazırlanan yıllık faaliyet raporunun kabulüne ;
08.04.2013

2013/20 NOLU KARAR - DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Denetim Komisyon raporu madde madde okundu ve yapılan açık oylama sonucu kabulüne,
08.04.2013

2013/19 NOLU KARAR - SEÇİMLER
Belediyemize ait yapılan komisyon seçimlerinin kabulüne ;
08.04.2013

2013/18 NOLU KARAR - İMAR PLANI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Adige Cumhuriyeti Tahtamukay Eyaleti Enem İlçe Belediyesi ile Altınova Belediyesinin kardeş şehir kardeş  kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına ;
08.04.2013

2013/17 NOLU KARAR - ÇÖP TOPLAMA ARACI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Şartlı Nakdi Yardımıyla Devlet Malzeme Ofisinde temin edilen 77 EL 689 Plakalı Çöp Toplama Aracının Kamu Hizmetlerine tahsis edilmesine ;
05.03.2013

2013/16 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Süs bitkileri hali kurulması ile ilgili yönetmelik hazırlanmasına ve bu çalışmaların devamına;
05.03.2013

2013/15 NOLU KARAR - TAKSİ DURAKLARI YÖNETMELİĞİ
İlçemizdeki taksi durakları ve taksilerin bekleme yerlerine ilişkin yeni düzenlemelerin ve yönetmeliğin olduğu gibi kabulüne ;
11.02.2013

2013/14 NOLU KARAR - MEZARLIK YERİ YÖNETMELİĞİ
İlçemiz Mezarlık  yeri yönetmeliğinin olduğu gibi  kabulüne ;
11.02.2013

2013/13 NOLU KARAR - SÜS BİTKİLERİ HALİ KURULMASI
Süs bitkileri hali kurulması ile ilgili yönetmelik hazırlanmasına ve bu çalışmaların devamına  ;
11.02.2013

2013/12 NOLU KARAR - MİNİBÜS GÜZERGAHI
Altınova ilçesi, şehir içi hattı minibüs güzergahları düzenlenmiş olup, olduğu gibi kabulüne ;
11.02.2013

2013/11 NOLU KARAR - YETKİ
Yalova ili, Altınova ilçesi, Hersek Köyünde bulunan Milli Savunma Bakanlığına tahsisli 84 ve 85 numaralı parsellerin tamamı ile 83 numaralı parselin bir kısmının Altınova Belediye Başkanlığına devri karşılığında Altınova Belediyesi Başkanlığınca bina ve tesislerin, ifraz işlemlerinin Belediyemizce yapılması (birlik tarafında kalan kısma birliğin faaliyetlerini etkileyecek bina/tesis yapılmaması, vb.) konusunda protokol düzenlenmesi hakkında Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ;
11.02.2013

2013/10 NOLU KARAR - YETKİ
18 Kasım 2008 tarihli, 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” gereğince belediyemiz sınırları içerisinde asansörlerin güvenli ve işletme yönünden uygun çalıştığını tespit etmek için Altınova Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında sözleşme yapılmasına ve Belediye Başkanı’na yetki verilmesine ;
11.02.2013

2013/09 NOLU KARAR - ARAÇ PARKI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Eski Bursa Yolu’nda trafik ışıklarından bankamatiklere kadar olan mesafede yolun taksi durağının bulunduğu tarafına, yine yolun sola doğru dönüşte devamı olan 19 Mayıs Caddesinde halı sahanın bulunduğu tarafa tek yönlü araç parkına müsaade edilmesine  ve Vakıfbank İlköğretim Okulunun caddeye bakan kısmına 3 adet duba konulmasına  ;
14.01.2013