Meclis Kararları

2013/78 NOLU KARAR - İŞ MAKİNESİ ALIMINDA İLLER BANKASI KREDİSİ
1 Adet İş Makinesi, aparatları ve 1 adet sahil kum eleme temizleme aracı alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.nden kredi kullanılmasına ;
08.07.2013

2013/77 NOLU KARAR - RAMAZAN YARDIMI
İlçemizde ikamet eden fakir, düşkün, ve kimsesiz ailelere Ramazan ayı boyunca yardımda bulunulmasına,
08.07.2013

2013/76 NOLU KARAR - SU SAYAÇLARI
Kartlı su sayaçlarının  abonelere satılmasına ;
08.07.2013

2013/75 NOLU KARAR - HARFİYAT BERTARAF BEDELİ
Hafriyat bertaraf bedeli olarak Yalova İli içerisinden  hafriyat döküm bedeli olarak 0,50.- KRŞ, İl dışından gelen hafriyat döküm bedeli olarak 5,00.- TL belirlenmesine ve kabulüne;
08.07.2013

2013/74 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden görüşülmesi ve karara bağlanması için komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra meclis gündemine alınmasına ;
08.07.2013

2013/73 NOLU KARAR - İNŞAAT ATIKLARI
İnşaat atıklarının ücretlendirilmesi ile ilgili 10.06.2013 tarih ve 2013/59 sayılı Meclis kararında sehven 41/4 maddesi yazılacağına 41/5 maddesi yazılmış olup, 41/4 maddesi olarak düzeltilmesine ;
08.07.2013

2013/72 NOLU KARAR - MERMER ALINMASINA
Belediyemiz tarafından  kardeş şehrimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesine mermer alınmasına ve gönderilmesine ;
02.07.2013

2013/71 NOLU KARAR - FAHRİ HEMŞERİLİK BERATI
Altınova İlçesi’nde Belediyemizce yapılan Kültürler Buluşmasına sağladığı katkılardan  ve Belediyemize vermiş olduğu desteklerden dolayı Türkiye Avrupa Birliği ve Başmüzakerecisi Egemen BAĞIŞ’a 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin ( r ) bendi uyarınca Altınova Belediye Meclisinin 02.07.2013 gün ve 71 Sayılı kararıyla FAHRİ HEMŞEHRİLİK BERATI verilmesine ;
02.07.2013

2013/70 NOLU KARAR - ABONELİK ÜCRETİ
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan ve Belediyemiz tarafından su ve kanalizasyon hizmeti verilen küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin, su abonelik ücretinin 600.00.TL, kanalizasyon harcamalarına katılım payı olarak da 600.00.TL alınmasına;
10.06.2013

2013/69 NOLU KARAR - TAKSİTLENDİRME
- Akıllı sayaç kullanımına geçen abonelerin, geçmiş dönemlere ait su borçlarına uygulanan gecikme faizinin kaldırılmasına,
- Gecikme faizi kaldırılan su borçlarının 24 ay eşit taksite bölünmesine,
- Taksit ödemelerinin, abonelerin yükleme sırasında su bedelleri ile birlikte tahsil edilmesine,
- Taksitleri ödenmeyen abonelere su yüklemesi yapılmamasına;
10.06.2013

2013/68 NOLU KARAR - AKILLI SU SAYAÇLARI
Belediye sınırları içerisinde yapılacak olan yeni binalara ( abonelere ) yeni takılacak akıllı su  sayaçlarının bedelinin peşin olarak tahsil edilmesine, mevcut olan abonelere takılacak akıllı su sayaçlarının 12 ay eşit taksit yapılmasına, taksitlerin yüklenecek su ücreti ile birlikte tahsil edilmesine,  akıllı su sayacı kullanan abonelerin su ücretinden de %20 indirim yapılarak kullandırılmasına;
10.06.2013

2013/67 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesi, pafta : 32Ü-Ib, ada : 182, parsel : 1 no’lu Belediyeye ait taşınmazın üzerinde plan değişikliği yapılarak bir kısmına yönetim merkezi yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu  ( SGK ) ‘na yer tahsis edilmesine, geride kalan kısmında Belediye Hizmet  Alanı olarak imar plan değişikliği yapılmasına;
10.06.2013

2013/66 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli Altınova İlçesi Çavuşçiftliği Köyünde  market, benzin istasyonu ve müştemilatı ile komple tesis yapılması ile ilgili plan tadilat talebinin önümüzdeki Meclis Toplantılarında ele alınmasına;
10.06.2013

2013/65 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde ticari alana alınarak bitişik nizam yapılması talebinin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planına göre yoğunluk artışı yapılması uygun olmadığından talebin reddine, bu bölgede yapılacak İmar planı revizyonunda dilekçenin yeniden ele alınmasına;
10.06.2013

2013/64 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli Altınova İlçesi, eski Bursa yolu üzerinde bulunan ticari alanına alınarak bitişik nizam yapılması talebinin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre yoğunluk artışı yapılması uygun olmadığından talebin reddine, bu bölgede yapılacak imar planı revizyonunda, dilekçenin yeniden ele alınmasına;
10.06.2013

2013/63 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediye mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü Devlet Karayolunun kuzey ve güneyindeki Alanların, OTOYOL’un geçiş güzergahına uygun olarak yapılan Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının kabulüne;
10.06.2013

2013/62 NOLU KARAR - BULGARİSTAN' A GÖREVLİ GÖNDERİLMESİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehrimiz olan Bulgaristan’ın Dve Mogili İlçesi’ne Belediyeler  arası çalışmalar ile ilgili görüşmek üzere Belediye Meclis üyesinin 2013 Yılı Temmuz Ayı içerisinde görevli gönderilmelerine;
10.06.2013

2013/61 NOLU KARAR - BULGARİSTANA GÖREVLİ GÖNDERİLMESİ
Belediyemiz tarafından kardeş şehrimiz olan Bulgaristan’ın Dve Mogili İlçesi’ne Sosyal ve Kültürel faaliyetlerinde bulunmak üzere görevli olarak  İlçemiz vatandaşlarının 2013 Yılı Haziran Ayı içerisinde görevli gönderilmelerine;
10.06.2013

2013/60 NOLU KARAR - MECLİS TATİL AYININ İPTALİ
Belediye Meclisinin 08.01.2013 Tarih ve 2013/02 sayılı kararı ile alınan 2013 Yılı Meclis tatil ayı olan Temmuz ayının iptal edilmesine, Meclis toplantısının Temmuz ayında yapılmasına ve Meclis toplantı saatinin 14:00 olarak kabulüne;
10.06.2013

2013/59 NOLU KARAR - İNŞAAT ATIKLARI
Belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisinde, inşaat atığı ve moloz toplama işlemi Cumartesi günü yapılacak olup, 4 çuvala kadar ücretsiz, 4 çuvalın dışındaki çuval başına 10.00.TL olarak ücretlendirilmesine, Seralarda çıkan atıklardan ise kamyon başına 150.00.TL alınmasına, Cumartesi günleri dışında inşaat atığı ve moloz çıkaran gerçek kişilere kabahatin mahiyetine göre, Kabahatler Kanununun 41/4 maddesine istinaden, 182.00.TL ile 5.573.00.TL idari para cezası uygulanmasına, Kabahatler Kanununun 41/5 maddesine istinaden tüzel kişilere kabahatin mahiyetine göre 182.00.TL ile 9.294.00.TL idari para cezası uygulanmasına;
10.06.2013

2013/58 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİNİN YAPILMASI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ) tarafından 29.12.2009 tarihinde onaylanan Yalova-Altınova- Hersek 1/1000 ölçekli Tersane ve İskele Dolgu alanı imar planında değişiklik yapılmasını sağlamak üzere  Belediye Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/18 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli “ İlave ve Değişiklik  imar planları” nın kabulüne ;
10.06.2013

2013/57 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Belediye sınırları içerisindeki imar planlarının üzerinde revizyon yapılan 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun hale getirilerek imar planı değişikliği yapılmasının önümüzdeki Meclis Toplantılarında ele alınmasına;
10.06.2013

2013/56 NOLU KARAR - ANONS
Belediye hizmetleri dışında yapılacak olan anonsların, öğleden önce ve öğleden sonra olmak üzere günde 2 sefer yapılmasına;
10.06.2013

2013/55 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULAR
Özel Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden görüşülmesi ve karara bağlanması için komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra meclis gündemine alınmasına;
10.06.2013

2013/54 NOLU KARAR - HİSSE SATIŞI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet ve Hürriyet Mahallelerinde bulunan ve şuyulandırma sonucu oluşan 250 m2 ye kadar Belediye hisselerinin 3194 Sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden aşağıda belirtilen ada ve parseller ile aynı listedeki Hürriyet Mahallesindeki parseldeki Belediye hissesinin diğer  hissedarlar veya 3. kişilere o gün geçerli olan emlak vergisine esas rayiç bedelleri üzerinden satışının yapılmasına;
10.06.2013

2013/53 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Gebze – Orhangazi – İzmir ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları dahil ) OTOYOL’un  Altınova geçidinde yapılan alt geçidin kaydırılması ile ilgili Belediye Meclisinin 08.04.2013 tarih  ve 24 sayılı kararı ile imar plan tadilatına yapılan itirazların olduğu gibi kabulüne ;
10.06.2013

2013/53 NOLU KARAR - PARK İSMİNİN BELİRLENMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Zeytinlikaltı mevkiinde Pendik Belediyesi tarafından Belediyemize hibe amacıyla yapılacak olan park yeri adının PENDİK PARKI olarak belirlenmesine ve kabulüne ;
17.05.2013

2013/51 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Pendik Belediyesi ile Altınova Belediyesinin kardeş şehir kardeş  kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına;
17.05.2013

2013/50 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ( Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ) tarafından 29.12.2009 tarihinde onaylanan Yalova-Altınova- Hersek 1/1000 ölçekli Tersane ve İskele Dolgu alanı imar planında değişiklik yapılmasına; 
17.05.2013

2013/49 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Belediyemizde boş bulunan Mimar  Kadrosuna atama yapılamadığından, 2013 yılında ihtiyacımız olan Mimar ihtiyacını karşılamak üzere Mimar’ın sözleşmeli personel olarak tam zamanlı  çalıştırılmasına;
09.05.2013

2013/48 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, İzmit-Yalova Devlet Karayolu boyunca imar planında gözüken 10.00 m’lik imar yolunun yapılan ölçüm sonucunda 7.00 m olması nedeniyle mevcut duruma göre imar planı değişikliği yapılmasına     ;
09.05.2013

2013/47 NOLU KARAR - HİZMET ARACI ALIMI
Belediyemizde kullanılmak üzere gerekli olan binek oto hizmet aracının alınmasına   ;
09.05.2013

2013/46 NOLU KARAR - 18.MADDE UYGULAMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hersek yolu üzerinde bulunan  parselin büyük kısmı yolda kaldığından dolayı parselin bulunduğu ada üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanununun  18. Maddesine göre uygulama  yapılmasına ;
09.05.2013

2013/45 NOLU KARAR - 18.MADDE UYGULAMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde yapılan 8 nolu düzenleme bölgesinde ki parselin m2’sinin küçük kalması nedeniyle yine aynı kişiye ait parselle düzenleme yapılarak büyütülmesi amacıyla ada bazında 3194 Sayılı İmar Kanununun  18. Maddesine göre uygulama  yapılmasına  ;
09.05.2013

2013/44 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde bulunan taşınmazın bulunduğu  bölgede ayrık nizamdan bitişik nizama çevirme talebinin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yapılacak tadilattan sonra değerlendirilmesine  ;
09.05.2013