Meclis Kararları

2014/08 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesin deki parselin üzerindeki binanın yol tarafındaki çekme mesafelerinin imara uygun hale getirilmesi amacı ile yapılmak istenilen imar planı değişikliğinin değirmen arkı malikleri ile anlaşma sağlandıktan sonra değerlendirilmesine ;


10.01.2014

2014/07 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesin deki no’lu taşınmazın imar planında konut alanından ticaret alanına alınması talebinin plan bütünlüğünü bozacağından reddine ;


10.01.2014

2014/06 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

İlçemiz Hersek Köyündeki no’lu taşınmazın üzerinde 15.00 m’lik imar yolunun tarım alanına kaydırılması talebinin ancak Tarım İl Müdürlüğü’nden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesine ;


10.01.2014

2014/05 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

İlçemiz imar planlarında ayrık nizam gözüken parsellerin bitişik nizam olarak değişiklik talepleri ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;


10.01.2014

2014/04 NOLU KARAR - ASANSÖR BAKIM VE YILLIK KONTROL ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ

          Asansörlerle ilgili yapılacak sözleşmeye göre alınacak harçların tespiti ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına, tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;


10.01.2014

2014/03 NOLU KARAR - YAPILACAK İNŞAATLARIN ZEMİN ETÜD SONUÇLARINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

           Altınova Belediye Meclisi’nin 15.11.2013 tarih ve 115-116 sayılı kararı ile onaylanan imar planlarına altlık oluşturulan zemin etüd raporunda belirtilen “Yapılacak yapılarda temeller en az 3.00 m. seviyesine inmeli ve radya temel sistemi kullanılmalıdır.” dendiğinden 01.01.2014 tarihinden itibaren yapılacak prefabrik yapılar hariç tüm yapılarda bodrum kat yapılması ve temellerin radya temel sisteminde çözülmesine;


10.01.2014

2014/02 NOLU KARAR - MECLİS TATİL AYININ BELİRLENMESİ

            Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2014 Yılı Ağustos ayı olarak belirlenmesine;


07.01.2014

2014/01 NOLU KARAR - MECLİS TOPLANTI TARİH VE YERİNİN BELİRLENMESİ

Belediyemiz Meclis toplantılarının 2014 yılında her ayın ilk haftası Salı günü saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında yapılmasına;


07.01.2014

2013/140 NOLU KARAR - İMAR PLANI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesin deki adaların arka tarafındaki 15.00’lik yolun 12.00m’ye düşürülmesine ve düşürülen kısmın emlak vergisi m2 rayiç değer üzerinden komşu arsa maliklerine satışının yapılmasına ;


06.12.2013

2013/139 NOLU KARAR - HAFRİYAT TAŞIMA İZNİ

Hafriyat toprağı yıkıntı atıkları taşıyıcılarının taşıma izin belgesi usul esasları ile ilgili maddenin görüşülmesine geçildi. Hafriyat toprağı, inşaat/yıkıntı atıkları taşıma belgesi ücretinin iptaline, taşıma izin belgesi ücretinin belirlenmesine,


06.12.2013

2013/138 NOLU KARAR - ALMANYA' YA ARAŞTIRMA İÇİN GÖREVLİ GÖNDERME

Belediyemiz tarafından Arıtma için araştırma yapmak üzere Belediyemiz Meclis Üyesi ve Arıtma sorumlumuzun Almanya’ya görevli gönderilmelerine;


06.12.2013

2013/137 NOLU KARAR - YETKİ VERİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Halı saha ve tesisinin kiralanması ile ilgili yetkinin Belediye Encümenine verilmesine;

 


06.12.2013

2013/136 NOLU KARAR - DURAK YERLERİ TESBİTİ

Belediye Meclisinin 02.10.2013 tarih ve 2013/107 sayılı Meclis kararında yolcu taşımacılığı belirlenen güzergahlarda durak yerlerinin krokide belirtilen şekli ile belirlenmesine ve kabulüne;


06.12.2013

2013/135 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyün deki parselin üzerinde park alanına ayrılan kısmının kaldırılması talebinin bu bölgede Belediyemizce 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması yapılacağından talebin reddine ;


06.12.2013

2013/134 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlikaltı mevkiiN DEKİ  no’lu taşınmazın üzerinde “ Sosyal Tesis ve Kültürel Faaliyet Alanı “ olarak hmax: 11.00m ve E:1.05 olacak şekilde imar planı değişikliği yapılmasına ;


06.12.2013

2013/133 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Zeytinlikaltı mevkiin deki  no’lu taşınmazın üzerinde “ Sosyal Tesis ve Kültürel Faaliyet Alanı “ olarak hmax: 11.00m ve E:1.05 olacak şekilde imar planı değişikliği yapılmasına ;


06.12.2013

2013/132 NOLU KARAR - İMAR PLANI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Zeytinlikaltı mevkiinde bulunan III. Derece Arkeolojik SİT alanında kalan bölgede Koruma amaçlı imar planı yapılmasına ;


06.12.2013

2013/131 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki parselin imar planında ağaçlandırılacak alandan çıkartılarak konut alanına alınması talebinin ancak 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında o amaca uygun değişiklik yapılması şartıyla uygun olacağından talebin reddine ;


06.12.2013

2013/130 NOLU KARAR - ASANSÖR BAKIM VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ HARÇ ALINMASI

2014 Yılı imar ile ilgili harçlardan asansör bakım ve uygulama yönetmeliği ile ilgili harç alınması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;  


06.12.2013

2013/129 NOLU KARAR - 2014 YILI GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı Geçici İşçi Vizesinin kabulüne ;


03.12.2013

2013/128 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
15.11.2013 Tarih ve 2013/115-116 nolu Meclis kararında belirtilen Altınova İlçe Merkezinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 Nazım İmar planına yapılan itirazların bir kısmında belirtilen Kadastro Müdürlüğünden görüş alındıktan sonra karara bağlanması ibaresine ait görüş gelmiş ve değerlendirmelerin kabulüne ;
03.12.2013

2013/127 NOLU KARAR - 2014 YILI GELİR TARİFELERİ

2014 Yılı Gelir Tarifelerinin kabulüne ;


22.11.2013

2013/126 NOLU KARAR - 2014 YILI SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİN GÖRÜŞÜLMESİ

2014 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinliklerinin kabulüne;


22.11.2013

2013/125 NOLU KARAR - 2014 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne ;


22.11.2013

2013/124 NOLU KARAR - 2014 YILI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTNAMESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine ; 


22.11.2013

2013/123 NOLU KARAR - 2014 YILI ZABITA PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ

Belediyemize ait 2014 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda verilmesine;


22.11.2013

2013/122 NOLU KARAR - 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı Gider Bütçesinin kabulüne ;


22.11.2013

2013/121 NOLU KARAR - 2014 YILI GELİR BÜTÇESİ

Belediyemize ait 2014 Yılı Gelir Bütçesinin kabulüne ;


22.11.2013

2013/120 NOLU KARAR - SGK SATIŞ YAPILMASI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki  Belediyemiz mülkiyetinde olan taşınmazın üzerinde Sosyal Güvenlik Merkezi İnşaatı yapılmak üzere SGK’ya satışının yapılmasına,


22.11.2013

2013/119 NOLU KARAR - PLAJ YERİ

Yalova Liman Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda Belediyemiz sorumluluk alanı içerisinde belirlenen plaj yeri olarak kullanılmak üzere deniz alanı, iskele ve bağlama yerlerinin imar planları üzerine işlenmek suretiyle gösterilmesine;


15.11.2013

2013/118 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ

Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyünde ki taşınmazın üzerindeki binaya isabet eden yolun kaydırılarak binanın dışına alınmasına;


15.11.2013

2013/117 NOLU KARAR - TAKSİ DURAK YERLERİ

İlçemiz Hürriyet Mahallesinde Devlet Yolu boyunca taksi durak yeri olarak Karamürsel Durağının yanındaki yüksek kahvehanenin önü ile Atatürk Bulvarı girişindeki kahvehanenin önünde 2 taksi park edecek şekilde belirlenmesine ve kabulüne ;


15.11.2013

2013/116 NOLU KARAR - İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Altınova İlçe Merkezinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı revizyonuna askı süresi içerisinde itirazlara yapılan değerlendirmelerin kabulüne ;


15.11.2013

2013/115 NOLU KARAR - İTİRAZ DİLEKÇELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Altınova İlçe Merkezinde 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı revizyonuna askı süresi içerisinde itirazlara yapılan değerlendirmelerin kabulüne ;
15.11.2013

2013/114 NOLU KARAR - BİLİRKİŞİ SEÇİMİ
Belediyemiz hudutları (Merkez) dahilinde bulunan 6831 sayılı yasanın 2/B maddesi kapsamında bulunan alanların 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek-4 maddesine istinaden kadastro çalışması yapılacağından kadastro çalışmalarında görev yapmak üzere 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 3. Maddesi ve 47/B maddesi ve Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelik gereğince Belediyemiz Meclisince 6 (altı) adet bilirkişinin belirlenmesine ve kabulüne ;
05.11.2013