Meclis Kararları

2014/43 NOLU KARAR - Yetki verilmesi
BEM-BİR-SEN ile Sosyal denge tazminatı ödenmesi için Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a yetki verilmesine

2014/42 NOLU KARAR - Komisyonda devam eden konuların görüşülmesi
Komisyonlarda devam eden konuların görüşmelerinin devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/41 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği taleplerinin görüşülmesi

Meclis gündeminin 3. maddesindeki imar planı değişikliği taleplerinin görüşülmesinde ;

 

a)      Yalova ili, Altınova ilçesi, Hürriyet Mahallesindeki taşınmazların bulunduğu bölge için hazırlanan Altınova (Merkez) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

 b)      Yalova ili, Altınova ilçesi, Cumhuriyet Mahallesideki taşınmazın Pazaryolu Caddesi üzerinde bulunan ayrık nizam E: 1.40 olan inşaat nizamının bitişik nizam olarak değişiklik talebinin yoğunluk artışına sebep vermesi nedeniyle oy birliği ile reddine karar verildi.

 c)      Yalova ili, Altınova ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pazaryolu Caddesi üzerinde bulunan parselde ayrık nizam E: 1.40 olan inşaat nizamının bitişik nizam olarak değişiklik talebinin yoğunluk artışına sebep vermesi nedeniyle oy birliği ile reddine karar verildi.

 d)     Yalova ili, Altınova ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Pazaryolu Caddesi üzerinde bulunan ayrık nizam E: 1.40 olan inşaat nizamının bitişik nizam olarak değişiklik talebinin yoğunluk artışına sebep vermesi nedeniyle oy birliği ile reddine karar verildi.

 e)      Yalova ili, Altınova ilçesi, Hersek Mahallesindeki taşınmazın bulunduğu 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Konut Alanı içerisinde gözüktüğünden imar planında ticaret+konut olan inşaat nizamının Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanına dönüştürülmesinin mümkün olmadığına oy birliği ile karar verildi.2014/40 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması

Yalova ili, Altınova ilçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyü parselin imar planında Engelsiz Yaşam Merkezi gözüken taşınmazın yine Çavuşçiftliği Köyünde parsellerin bulunduğu bölgeye taşınarak parsellerin bulunduğu yerde “Orta Öğretim Tesis Alanı” olarak imar planı değişikliği yapılmasına2014/39 NOLU KARAR - Hibe yoluyla otobüs talebi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden 1 Adet 12 m’lik Otobüs’ün hibe yoluyla talep edilmesine

2014/38 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazların üzerinde imar planında değişiklik yapılarak “Engelsiz Yaşam Merkezi” olması, “Orta Öğretim tesis Alanı” olarak imar planı değişikliği yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/37 NOLU KARAR - Şirket sermaye artışının yapılması
Faaliyete geçirilmesine.

2014/36 NOLU KARAR - Tarik Fazlası Yer satışı
Yalova İli, Altınova İlçesi, Subaşı Köyü ( İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi ) 33Ü-IVa-33Ü-IVd imar paftalarına giren  parsellerin Emlak Rayiç Değeri satışının yapılmasına ve satış bedellerinin peşin olarak 3 ay içinde yatırılmasına 

2014/35 NOLU KARAR - Halı Saha ile ilgili görüşülmesi
Halı saha ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına

2014/34 NOLU KARAR - Hal Kurulması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki kısma Toptancı hal kurulması ile ilgili çalışmanın başlatılmasına

2014/33 NOLU KARAR - İmar ile ilgili diğer konuların görüşülmesi
İmar ile ilgili konulardan imar adalarında 5.00 dönümden az imar adalarında emsalde artış olması 0.05, 5.00 dönümden büyük imar adalarında ise emsalde 0.10 artış sağlanması ve ayrık nizam yapı adalarında binaların bodrum katta yan ve arka bahçe sınırlarına bitiştirmek suretiyle otopark alanı yaratmak üzere alan açılması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/32 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Belediye Meclisinin 15.11.2013 tarih ve 115-116 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/5000ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı hükümlerinin 1. Genel Hükümler kısmının 1.20 bendinde belirtilen “Çatı arasında bağımsız bölüm yapılamaz. İmar adalarında çatı arasında alt katla irtibatlı piyesler yapılabilir. Yapılan piyesler emsale dahildir. Çatının yapımında parapet yükseltilemez” şeklindeki plan notunun “ çatı arasında bağımsız bölüm yapılamaz. İmar adalarında çatı arasında alt katla irtibatlı piyesler yapılabilir. Çatının yapımında parapet yükseltilemez. Bu konuyla ilgili Planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” Şeklinde değişiklik yapılmasına

2014/31 NOLU KARAR - İmar planı değişiklik talepleri.

Yalova İli, Altınova İlçesi, imar planı değişiklik taleplerinin yoğunluk artışına sebep vermesi nedeniyle oy birliği ile reddine,

Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki parselin üzerindeki binanın yoldan çekme mesafesine uygun olacak şekilde imar yolunda değişiklik yapılması talebinin yoldan ihdasın diğer parselleri de kapsayacak şekilde kabulüne2014/30 NOLU KARAR - İş Deneyim Belgesi ücreti
Dışarıdan iş bitirme belgesi isteyen müteahhit ve firmalara iş bitirme belgesinin ücret karşılığında verilmesine

2014/29 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın üzerindeki binanın yolda kalması nedeni ile imar planı değişikliği yapılması talebinin yoldan ihdasın diğer parselleri de kapsayacak şekilde kabulüne

2014/28 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki taşınmazın 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Sanayi Alanı içerisinde gözüktüğünden imar planında sanayi alanından çıkartılarak konut alanına alınması talebinin reddine

2014/27 NOLU KARAR - İmar planı değişikliği yapılması
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın üzerinde inşaat yapılabilecek alanı bulunan taşınmazla ilgili ada bütünlüğü içerisinde değerlendirilerek önümüzdeki Meclis toplantılarında ele alınmasına

2014/26 NOLU KARAR - Basılı evrak ücretinin görüşülmesi
Belediyemiz tarafından İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları verilmesi aşamasında alınan Basılı evrak ücretinin belirlenmesine ve alınmasına

2014/25 NOLU KARAR - İnşaat Atıklarının toplanması ve ücretleri ile ilgili görüşülmesi
İnşaat atıklarının toplanabilmesi için inşaat atıklarının çuvallanmasına, çuvallanmayan inşaat atıklarının alınmamasına, çuvalsız inşaat atıklarını bırakanlara nakit para cezası verilmesine, 5 çuvaldan fazla inşaat atığı alınmamasına, inşaat atıklarının Kamyon başına ücret belirlenmesine ve kabulüne

2014/24 NOLU KARAR - Hayvan Barınağı yapılması
Belediyemiz tarafından Hayvan Barınağı yapılması ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına

2014/23 NOLU KARAR - Servis Araçları Yönetmeliğinin yeniden gözden geçirilmesi
Servis Araçları Yönetmeliğinin aksayan, sıkıntı yaşanan maddeleri ile ilgili olarak bütçe komisyon çalışmalarının devamına, servis plakalarının verilmesi işleminin dondurulmasına, bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar Servis araçları ile ilgili Encümen Üyeleri Birol BAYRAM, Ali SARIHAN ve Meclis Üyesi Mustafa SARIGÜL’den oluşan bir komisyon kurulmasına, komisyon raporuna göre Encümen’de karar alınarak işlemlerin yürütülmesine, bu sırada Kooperatiflere ait tüm yetkinin Belediye Başkanlığında olmasına

2014/22 NOLU KARAR - Sanayi kuruluşlarına ait su ücretlerine zam yapılması
Sanayi Kuruluşlarına su ücretinin  belirlenmesine

2014/21 NOLU KARAR - Tanker Taşıma ve su ücretlerine zam yapılması

Tankerle su taşıma ücretinin Sanayi Kuruluşlarına ve gemilere veriliş fiyatının belirlenmesine2014/20 NOLU KARAR - 2013 Yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2013 Yılı Kesin Hesabı Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

2014/19 NOLU KARAR - Altınova Belediyesi Kuruluş Şenlikleri ve Kültürler Buluşmasının organize edilmesi
Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve 7 incisi düzenlenecek olan Altınova Kültürler Buluşmasının organize edilmesine 

2014/18 NOLU KARAR - YAKAB SEÇİMİ
YAKAB Başkanlığı Asil Üyeliğine Mustafa SARIGÜL seçilmiştir.

2014/17 NOLU KARAR - YOL SÜPÜRME ARACI
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca Belediyemize temin olunan ve Belediyemiz adına trafik tescili yaptırılan 2013 Model Yolo Süpürme Aracının Kamu Hizmetine Tahsis edilmesine.
11/04/2014

2014/16 NOLU KARAR - DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Denetim Komisyon raporu madde madde okundu ve yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
11/04/2014

2014/15 NOLU KARAR - YILLIK FAALİYET RAPORUNUN GÖRÜNTÜLENMESİ
Belediyemiz tarafından yapılan işlerle ilgili olarak 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 56. maddesine istinaden hazırlanan 2013-2014 Yılı Faaliyet Raporunun Kabulüne
09/04/2014

2014/14 NOLU KARAR - MECLİS TATİL AYIIN BELİRLENMESİ
Belediyemiz Meclis Tatil Ayının 2014 Yılı Ağustos ayı olarak belirlenmesine
09/04/2014

2014/13 NOLU KARAR - TOPLANTI TARİH VE YERİNİN BELİRLENMESİ
Belediyemiz  Meclis toplantılarının Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği'nin 6. maddesine istinaden, 2014 yılında her ayın ilk haftasında yapılmasına, tatil günlerine rastlanması halinde ilk mesai gününde saat: 14:00'de Belediye Başkanlık Makamı Odasında toplanılmasına
09/04/2014

2014/12 NOLU KARAR - SEÇİMLER
Belediyemize ait Komisyon seçimleri ve diğer seçimler yapılmış olup, olduğu gibi kabulüne
09/04/2014

2014/11 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazlar ile  taşınmazların bulunduğu bölgede imar planında talep edilen değişikliğin çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
07.02.2014

2014/10 NOLU KARAR - ASANSÖRLERİN İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ İŞLETME RUHSAT HARCI
Asansörlerin işletilmesi ile ilgili işletme ruhsat harcının belirlenmesine, Makine Mühendisleri Odası ile yapılacak sözleşmeye göre asansörlerin yıllık kontrolleri için 6 durağa kadar belirlenmesine, 6 durak ve üstü  muayene hizmet bedeli alınmasına ;
07.02.2014

2014/09 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMASI

Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Selvicivarı Mevkiin deki taşınmazın imar planında park alanında gözüken kısmının park alanından çıkartılması talebinin Belediyemizce bu bölgede yapılacak 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. madde uygulaması (arsa düzenlemesi) sonucunda olabileceğinden reddine ;


10.01.2014