Meclis Kararları

2011/39 NOLU KARAR - 2010 YILI KESİN HESABIN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2010 Yılı Kesin Hesabın Meclis’te
kabulüne,
09.05.2011

2011/38 NOLU KARAR - KÜLTÜR ŞENLİKLERİ
Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve    4 cüsü düzenlenecek olan Altınova Kültürler Buluşmasının organize edilmesine;
09.05.2011

2011/37 NOLU KARAR - TAKSİ DURAKLARI VE TOPLU TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİ
Belediyemiz tarafından düzenlenen Taksi Durakları ve Toplu Taşımacılığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
09.05.2011

2011/36 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Altınova Belediye Meclisinin 11.10.2010 tarih ve 112 sayılı kararı ile ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Ova Mevkii, pafta:G-23-d-01-d-4-c 109 no’lu ada üzerinde serbest nizam 2 kat olarak alınan kararın bitişik nizam ticaret alanı olarak 2 kat şeklinde değiştirilmesine ; 
11.04.2011

2011/35 NOLU KARAR - İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
Altınova Belediye Meclisinin 07.02.2011 tarih ve 16 sayılı kararı ile pafta: 17, ada:-, parsel: 763 no’lu taşınmaz üzerinde “Engelsiz Yaşam Merkezi” olarak yapılan ilave imar planının parselin alanının bu hizmeti vermeye yeterli olmaması nedeniyle B.H.A. (Belediye Hizmet Alanı) olarak değiştirilerek yine aynı pafta, 796,797 ve 1848 no’lu imar planında sağlık tesis alanı gözüken taşınmazların üzerinde özürlülere yönelik “Engelsiz Yaşam Merkezi” olarak imar planı değişikliği yapılmasına ;
11.04.2011

2011/34 NOLU KARAR - TAHSİSİN KALDIRILMASI
Altınova Belediye Meclisinin 07.09.2006 tarih ve 95 sayılı karar ile Hükümet Konağı yapılmak şartı ile Maliye Bakanlığı’na tahsis edilen, İlçemiz Hürriyet Mahallesi, Pafta:8, Ada:-, Parsel:1360 nolu Belediyemize ait taşınmazın bulunduğu bölgede yapılacak 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulanması nedeni ile Hükümet Konağı yapılmak üzere Maliye Bakanlığı’na yapılan Kamu yararına tahsisinin kaldırılmasına;
11.04.2011

2011/33 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Gebze-Orhangazi-İzmir     ( İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları dahil ) otoyol projesi içinde yer alan İzmit Körfez Geçiş Köprüsünün Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı teklifinin incelenerek onaylanmasına  ; 
11.04.2011

2011/31 NOLU KARAR - GAZİ VE ŞEHİT AİLELERİNİN KIBRISA GÖNDERİLMESİ
İlçemizde bulunan Gazi ve şehit ailelerinin Kıbrıs’a gönderilmelerine ;
11.04.2011

2011/30 NOLU KARAR - ASKER AİLE YARDIMI
İlçemizde bulunan asker ailelerine asker aile yardımı yapılmamasına ;
11.04.2011

2011/29 NOLU KARAR - SU TAŞIMACILIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Belediyemizce düzenlenen Su Taşımacılığı Yönetmeliğinde değişiklik yapılması için komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına  ;
11.04.2011

2011/28 NOLU KARAR - SEÇİMLER
Belediyemiz komisyon seçimleri yapılmış olup, kabulüne  ;
11.04.2011

2011/27 NOLU KARAR - DENETİM KOMİSYON RAPORUNUN GÖRÜŞÜLMESİ
Belediyemiz Denetim Komisyon raporu madde madde okundu ve yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.
11.04.2011

2011/26 NOLU KARAR - FAALİYET RAPORU
Belediyemiz tarafından hazırlanan faaliyet raporunun kabulüne ;
11.04.2011

2011/25 NOLU KARAR - MEZARLIK YERİNİN GENİŞLETİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçe mezarlığının yerinin yetersiz kalması nedeni ile ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı imar komisyonunda çalışmaları devam eden mezarlık yerinin genişletilmesi veya yeni yer bulunmasına ;
11.04.2011

2011/24 NOLU KARAR - YÖNETMELİK
İlçemizdeki işyerlerinin ilaçlanması ile ilgili İşyerlerinde, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Esasları Yönetmeliğinin kabulüne; 
07.03.2011

2011/23 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde ki parselin üzerine akaryakıt istasyonu kurulmasına ;
07.03.2011

2011/22 NOLU KARAR - OTOYOLUN İMAR PLANINA İŞLENMESİ
Belediye Meclisinin 10.01.2011 Tarih ve 2011/06 sayılı kararı ile Belediyemiz ve mücavir alanımızdaki Hersek, Çavuşçiftliği ve Havuzdere Köyleri sınırları içerisinden geçen Otoyol projesinin planlara işlenmiş vaziyette kabul edilen 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliğine 21.01.2011-21.02.2011 tarihleri arasında 30 gün askı süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, olduğu gibi kabulüne ;
07.03.2011

2011/21 NOLU KARAR - SAĞLIK KORUMA BANDI
Komisyonda görüşülen konulardan, Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyü, Tersaneler Bölgesinde B-11-12 nolu parseller üzerinde yapılan Tersane Tesisinin parsel sınırlarına sağlık koruma bandı konulmasına ;
07.03.2011

2011/20 NOLU KARAR - MEZARLIK YERİNİN GENİŞLETİLMESİ
Komisyonda görüşülen konulardan, İlçemiz Hürriyet Mahallesinde bulunan mezarlığın ihtiyaca cevap vermediğinden dolayı genişletilmesine ;
07.03.2011

2011/19 NOLU KARAR - ANONSLARIN DÜZENLENMESİ
Belediyemiz tarafından yapılan Anonslar düzenlenmiş olup, kabulüne ;
07.03.2011

2011/18 NOLU KARAR - İMAR PLANI
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 29.12.2009 tarihinde onaylanan Yalova- Altınova- Hersek 1/1000 ölçekli Tersane ve İskele Dolgu Alanı imar planında değişiklik yapılması ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli “ Yalova-Altınova-Hersek Tersane ve İskele ilave ve revizyon dolgu alanı Nazım İmar planı “ ve “ 1/1000 ölçekli Yalova-Altınova-Hersek Tersane ve İskele İlave ve Revizyon Dolgu alanı İmar Planı’nın görüşülerek kabulüne ;
01.03.2011

2011/17 NOLU KARAR - KONTEYNERLER
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemize devredilen Cumhuriyet parkındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait konteynırların afet durumunda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne devrinin yapılmasına  ;
07.02.2011

2011/16 NOLU KARAR - İLAVE İMAR PLANI YAPILMASI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın özürlülere yönelik “ Engelsiz Yaşam Merkezi “ olarak ilave imar planı revizyonu yapılmasına ;
07.02.2011

2011/15 NOLU KARAR - ŞEHİRİÇİ ÜCRET TARİFELERİ
İlçe merkezinden Hersek Mahallesi- Tersaneler Bölgesi arasında çalışan şehir içi minibüslerine daha önce alınan Meclis kararındaki tarifenin uygulanmasına  ;
07.02.2011

2011/14 NOLU KARAR - MEZARLIK YERİ
İlçemizdeki mevcut mezarlığın genişletilmesi amacıyla yer alınması için komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
07.02.2011

2011/13 NOLU KARAR - KREDİ ALINMASI
Belediyeye Otobüs alınması için İller Bankasından kısa vadeli kredi alınmasına,
10.01.2011

2011/12 NOLU KARAR - YOLCU TAŞIMACILIĞI
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine muayene olmaya gidecek hasta vatandaşlarımızı Umuttepe’ye çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Otobüslerine gidiş-dönüşünün sağlanması amacı ile Altınova’dan Dereköy’e kadar ücretsiz olarak taşımacılık yapılmasına ;
10.01.2011

2011/11 NOLU KARAR - SERVİS PLAKALARI
İlçemizde yapılan servis taşımacılığı için servis plaka tahsisinin 30 Nisan 2011 tarihine kadar devam etmesine ve bu tarihten itibaren sınırlandırılmasına ;
10.01.2011

2011/09 NOLU KARAR - ZEMİN ETÜDLERİ
Altınova- Yalova arası Yolcu taşımacılığının yapılmasına ve taşımacılık ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Encümenine yetki verilmesine;
10.01.2011

2011/08 NOLU KARAR - YER VERİLMESİ
İlçemize Üniversite getirilmesi amacı ile Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesin deki taşınmazın üniversite yeri olarak belirlenmesine ve uygunluğuna ;
10.01.2011

2011/07 NOLU KARAR - YER VERİLMESİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, imar planında Belediye Hizmet Alanı ( BHA ) olarak gözüken taşınmazın bir kısmının inşaat yapılmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna ( SGK ) verilmesine ;
10.01.2011

2011/06 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Komisyonda görüşülen konulardan, Karayolları 17. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak olan OTOYOL projesinin Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Hersek- Çavuşçiftliği ve Havuzdere Köyleri imar planlarına işlenmesine ;
10.01.2011

2011/05 NOLU KARAR - KOMİSYONDAKİ KONULARIN GÖRÜŞÜLMESİ
Komisyonda görüşülen konulardan, Yalova İli, Altınova İlçesi, Bursa Caddesi ve Ayazma Caddesi ile Okullar Caddesi ve Sağlık Caddesi arasında kalan Belediye Meclisinin 20.11.2010 Tarih ve 2010/124 sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların görüşülen şekli ile kabulüne ;
10.01.2011

2011/04 NOLU KARAR - KARDEŞ ŞEHİR OLUNMASI
5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Bulgaristan’ın Rusçuk’a bağlı Dve Mogılı Belediyesi ile kardeş şehir kardeş kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına ;
04.01.2011

2011/03 NOLU KARAR - 2011 YILI DENETİM KOMİSYONUNUN BELİRLENMESİ
Belediyemiz 2011 Yılı Denetim Komisyonunun kabulüne ;
04.01.2011