Meclis Kararları

2011/109 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği köyünde revizyon imar planı karara bağlanıncaya kadar halen mevcu olan imar planlarının geçerli olmasına,
12.12.2011

2011/108 NOLU KARAR - 2012 YILI GELİR TARİFESİ
Belediyemize ait 2012 Yılı Gelir Tarifelerinin olduğu gibi kabulüne,
12.12.2011

2011/107 NOLU KARAR - MEZARLIK DEFİN YÖNETMELİĞİ
Altınova Belediyesi Mezarlık Defin Yönetmeliği ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına, çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
12.12.2011

2011/106 NOLU KARAR - DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Altınova Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin kabulüne,
12.12.2011

2011/105 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Belediyemizde 2012 yılında çalıştırılmak üzere ihtiyacımız olan sözleşmeli personellerin çalıştırılmasına,
12.12.2011

2011/104 NOLU KARAR - GÖREVLENDİRME
Belediyemiz tarafından 2012 yılında inceleme yapılmak üzere dış ülkelere görevlendirme yapılmasına,
06.12.2011

2011/103 NOLU KARAR - BİRLİK ÜYELİĞİ
Türk Dünyası Belediyeler Birliği tüzüğü incelenerek Birlik üyeliğine kabulüne,
06.12.2011

2011/102 NOLU KARAR - 2012 YILI GEÇİCİ İŞÇİ VİZESİ
Belediyemize ait 2012 Yılı Geçici İşçi Vize Teklif Cetvelinin kabulüne,
06.12.2011

2011/101 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki taşınmazların bulunduğu bölgede ticaret alanı bitişik nizam sınırlarının kabulüne, 
18.01.2011

2011/100 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın bulunduğu bölgede Belediyemizce yapılacak 18. madde uygulaması sonucunda parselin durumunun belirlenmesine  ;
18.01.2011

2011/99 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Köyündeki taşınmaz üzerinde yapılmak istenilen imar planı değişikliği ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli Uygulama imar planının hazırlatılıp, Belediyemize iletilmesi sonrasında konunun değerlendirilmesine,
18.01.2011

2011/98 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmaz ile ilgili olarak görüşülen konuda, Çavuşçiftliği Köyünün tamamını kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı revizyonları hazırlandığı için münferit plan değişiklikleri değerlendirilememektedir ve talebin revizyon imar planı kapsamında karara bağlanmasına, 
18.01.2011

2011/97 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmaz bulunduğu bölgedeki imar değişikliğinin yapılmasına,
18.01.2011

2011/96 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde ki ada da imar plan değişikliği yapılmasına,
18.01.2011

2011/95 NOLU KARAR - DEVİR
Belediyemize ait taşınmaz malın kamulaştırma sahası içinde kalması nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü adına devir için gerekli satış kararının kabulüne,
18.01.2011

2011/94 NOLU KARAR - SERVİS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ
Belediyemiz tarafından Servis Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına, ücretlerin belirlenmesine,
18.01.2011

2011/93 NOLU KARAR - 2012 YILI SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
2012 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için ayrılan ödeneğin kabulüne,
18.01.2011

2011/92 NOLU KARAR - 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ
Belediyemize ait 2012 Yılı Bütçe Kararnamesinin kabulüne,
18.01.2011

2011/91 NOLU KARAR - 2012 YILI İŞÇİ ÇALIŞTIRMA ŞARTNAMESİ
2012 Yılı İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine,
18.01.2011

2011/90 NOLU KARAR - 2012 YILI ZABITA PERSONELİ FAZLA ÇALIŞMA MESAİSİ
2012 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda verilmesine,
18.01.2011

2011/89 NOLU KARAR - 2012 YILI GİDER BÜTÇESİ
Belediyemize ait 2012 yılı Gider Bütçesinin kabulüne,
18.01.2011

2011/88 NOLU KARAR - 2012 YILI GELİR BÜTÇESİ
Belediyemize ait 2012 yılı Gelir Bütçesinin kabulüne,
18.01.2011

2011/87 NOLU KARAR - YETKİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Belediyemiz mücavir alanındaki Çavuşçiftliği Köyünde, İzmit-Yalova Devlet Karayolu paralelinde bulunan O 800 mm çelik borulu Yeşil Körfez Su Birliği İsale Hattının OTOYOL yapımına engel teşkil eden kısmının deplase edilmesi gerektiğinden bu konuda Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. ile yapılacak protokolde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Dr. Metin ORAL’a yetki verilmesine ve deplase edilecek hattın proje onayı, yapım aşamasında kontrollük hizmetleri ile geçici ve kesin kabul işlemlerinin Belediyemiz adına yapılması hususunda İller Bankası’na yetki verilmesine;
01.11.2011

2011/86 NOLU KARAR - ARAÇ ALINMASI
Belediyemiz tarafından Kocaeli İli, Kartepe İlçe Belediyesine ait olan 1 Adet IVECO Otoyol M23 Minibüs, 1Adet BMC Fatih Damperli Kamyon ve 1 Adet Dodge Fargo As 950 Damperli Kamyon satın alınmasına ;
01.11.2011

2011/85 NOLU KARAR - MECLİS TOPLANTI SAATİNİN BELİRLENMESİ
Belediye Meclis toplantı saatlerinin 14:00 olarak değiştirilmesine ve kabulüne,
01.11.2011

2011/84 NOLU KARAR - TARİFELER
D4 belgeli servis araçlarına güzergah izin belgesi verilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili konunun komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
07.10.2011

2011/83 NOLU KARAR - SERVİS YÖNETMELİĞİ
Belediyemiz tarafından düzenlenen Servis Yönetmeliğinin gözden geçirilmesi ve gerekli maddelerde revize yapılması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmaları tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
07.10.2011

2011/82 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki taşınmazın bulunduğu bölgede yapılması istenilen imar planı değişikliğinin taşınmaz sahibi tarafından şehir plancısına yaptırıldıktan sonra Meclis gündemine alınmasına,
07.10.2011

2011/81 NOLU KARAR - KAT YÜKSEKLİĞİ VE YOLLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
Subaşı Belediyesinden Altınova Belediyesine katılan Ova mevkiindeki kat yüksekliğinin 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında yapılacak değişiklikten sonra değerlendirilmesine, Subaşı Belediyesinin bıraktığı yol ile Altınova Belediyesinin bıraktığı aynı güzergahtan geçen sınır yolunun birleştirilmesine ;
07.10.2011

2011/80 NOLU KARAR - SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI
Belediyemizde 2011 yılında sözleşmeli personel çalıştırılmasına,
07.10.2011

2011/79 NOLU MECLİS KARARI - SAĞLIK KORUMA BANDI
Yalova İli, Altınova İlçesi, Ova mevkii, Tersaneler Bölgesinde bulunan parsele ilişkin “ Sağlık Koruma Bandı “ konulması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve bir sonraki Meclis gündemine alınmasına ;
12.09.2011

2011/78 NOLU KARAR - İMAR DEĞİŞİKLİĞİ
Komisyonda görüşülen konulardan ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde ki parsellerle ilgili imar palan değişikliğinin bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine.
12.09.2011

2011/77 NOLU KARAR - İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
Komisyonda görüşülen konulardan ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ki taşınmaza ait imar planı değişikliğinin kabulüne ;
12.09.2011

2011/76 NOLU KARAR - NORM KADRO
Belediyemize ait Norm Kadro değişikliğinin kabulüne ;
08.08.2011

2011/75 NOLU KARAR - SERVİS PLAKALARI
Belediyemiz tarafından verilen Servis ( S ) plakalı araçlar ile ilgili konu hakkında komsiyon çalışmalrının devamına ve bir sonraki Meclis gündeminde görüşülmesine ;
08.08.2011