Meclis Kararları

2020 MART

1-) Belediyemize ait 02.03.2020 tarih ve 2020/27 sayılı Meclis Kararı;Belediyemiz tarafından Hersek Mahallesi Yağlı Güreşlerinin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliklerin yapılmasına ve Belediyemiz bütçesinden ödenek ayrılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 2-) Belediyemize ait 04.02.2020 tarih ve 2020/28 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Gönüllü Zabıta Yönergesinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi

3-) Belediyemize ait 04.03.2020 tarih ve 2020/29 sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki Ticari Taksi durak yerlerinin belediyemiz trafik komisyonca teknik incelenmelerin yapılmasına, çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirilerek gündeme alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 04.03.2020 tarih ve 2020/30 sayılı Meclis Kararı; İlçe genelinde dükkân ve işyerlerinde yapılan kapalı çıkmalarla ilgili çalışmaların devam etmesine, çalışmalar tamamlandıktan sonra gündeme alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 04.03.2020 tarih ve 2020/31 sayılı Meclis Kararı; İlçemiz Şehir içi fiyat tarifesinin kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

6-) Belediyemize ait 04.03.2020 tarih ve 2020/32 sayılı Meclis Kararı; İl Toprak Koruma Kurulu’nun 14.02.2018 tarih ve 2018/02 sayılı kararı ile Tarım Dışı Kullanımına izin verilen, ilçenin büyümesi ve gelişmesi açısından önemli olan Altınova İlçesi, Karaçamur Mevkii, bulunduğu bölgede imar planı yapılabilmesi için gerekli olan “Kamu Yararı Kararı’nın” kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.2020 ŞUBAT

1-) Belediyemize ait 03.02.2020 tarih ve 2020/18   sayılı Meclis Kararı;5393Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74’üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden Karadağ Tuzi Kenti ile kardeş şehir kardeş kent ilişkisinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 2-) Belediyemize ait 03.02.2020  tarih ve 2020/19  sayılı Meclis Kararı; 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe Göre oluşturulan norm kadrolarımızdan (I) ve (III)  sayılı cetvelde belirtilen kadro İhdaslarının 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve Standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden  kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi

3-) Belediyemize ait 03.02.2020 tarih ve 2020/20 sayılı Meclis Kararı; 2018/ 20 Sayılı İl Trafik Komisyonu Kararı gereği ilçemize verilmiş olan aralığındaki Servis plakaların beldelere verilecek plaka sayıların belirlenmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 05.02.2020 tarih ve 2020/21 sayılı Meclis Kararı; Yabancı uyruklu kişilerle yapılacak nikâh ücretinin taraflardan birisinin Altınova Belediye sınırları, mücavir alanları veya köylerinde ikamet etmeleri durumuna göre belirlenmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 05.02.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Meclis Kararı; Sağlık Bakanlığı Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden Belediyemiz adına Hasta Nakil Aracı hibe alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi

6-) Belediyemize ait 05.02.2020 tarih ve 2020/23 sayılı Meclis Kararı; Ticari amaçla kurulmak istenen Büyük reklam Totemlerinin kurulum izin bedellerinin otoyol kenarlarında her yönü ayrı hesaplanarak metrekaresi, Bölünmüş yol kenarlarına koyulacak büyük reklam totemlerinin kurulum izin bedellerinin her yönü ayrı hesaplanarak metrekaresi ve totemlere verilecek reklamların ilan reklam harçlarının alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait 05.02.2020 tarih ve 2020/24 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova Belediye Meclisinin 06.01.2020 tarih ve 2020/17 sayılı kararı ile kurulan takdir komisyonu tarafından alınan 08.01.2020 tarihli ve 2020/01 ve 2020/02 sayılı takdir komisyon kararlarının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

8-) Belediyemize ait 05.02.2020 tarih ve 2020/25 sayılı Meclis Kararı; Dükkânlarda yapılan kapalı çıkmalarla ilgili komisyon tarafından çalışmaların yapılmasına, çalışmalar tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine ve gündeme alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 05.02.2020 tarih ve 2020/26 sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin yapmış olduğu mal alımı, hizmet alımı ve yapım  işleri ile ilgili ödemelerde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nakit  kredi kullanılmasına ve kabulüne; Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 2020 OCAK

1-) Belediyemize ait 02.01.2020 tarih ve 2020/01  sayılı Meclis Kararı;Belediyemiz Meclis toplantılarının Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesine istinaden,                    2020 yılında her ayın ilk iş günü yapılmasına, tatil gününe rastlaması halinde ilk mesai gününde saat: 14:00’de Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda toplanılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 2-) Belediyemize ait 02.01.2020  tarih ve 2020/02  sayılı Meclis Kararı; 2020 Yılında Belediyemiz Meclis toplantısının Ağustos ayında tatil yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 02.01.2020 tarih ve 2020/03 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Otoyolun batısındaki muhtelif adalarda Belediye Meclis’inin 18.11.2019 tarih ve 2019/153 sayılı kararı ile hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı 20.11.2019 ile 20.12.2019 tarihleri arasında 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 02.01.2020 tarih ve 2020/04 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Otoyolun batısındaki muhtelif adalarda Belediye Meclis’inin 18.11.2019 tarih ve 2019/154 sayılı kararı ile hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı 20.11.2019 ile 20.12.2019 tarihleri arasında 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 02.01.2020 tarih ve 2020/05 sayılı Meclis Kararı; İlçemiz Hersek Mahallesi, taşınmaz üzerinde bulunan mezarlık alanının güneyindeki boş alan,  dolana ve yeni ihtiyaç hasıl olana kadar, fiziki olarak duvar ile çevrili ve  kullanım dışında bulunan mezarlığın kuzeyindeki alanın bölgedeki otopark ihtiyacına binaen, ” Otopark alanı”  olarak kullanılmasına ve işletme hakkının Belediyemiz Şirketi’ne devredilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

6-) Belediyemize ait 02.01.2020 tarih ve 2020/06 sayılı Meclis Kararı; İlçemiz Hürriyet Mahallesi, taşınmaz üzerinde bulunan  Belediye düğün Salonunun kullanım hakkının Belediye Şirketi’ne devredilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait 02.01.2020 tarih ve 2020/07 sayılı Meclis Kararı; Belediye Başkanımız Dr. Metin ORAL’ın Belediyemiz ortağı olduğu Şirketin 10.01.2020 tarihinde saat  10.30’da yapılacak olan 2017,2018 ve 2019 yılları olağan genel kurul toplantısında temsil etmek üzere yetki  verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

8-) Belediyemize ait 06.01.2020 tarih ve 2020/08 sayılı Meclis Kararı;2020 Yılında Sözleşmeli personellerimizin ücretlerinin belirlenmesine ve kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 06.01.2020 tarih ve 2020/09 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Muhammet Karaosmanoğlu Caddesi ‘ ne hız kesici kasis konulmasına;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.  

10-) Belediyemize ait 06.01.2020 tarih ve 2020/ 10 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz tarafından  servis çalışma ruhsatı (p plakası) İhaleye çıkılması için Encümene yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

11-) Belediyemize ait 06.01.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Meclis Kararı; Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında çıkarılan Yönetmelik Hükümlerine istinaden, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak müteahhit gruplandırmaları için düzenlenecek iş bitirme belgeleri bedelinin belirlenmesine ve kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

12-) Belediyemize ait 06.01.2020 tarih ve 2020/12 sayılı Meclis Kararı; İlçemiz Tersane Bölgesinde Büfe olarak tesis edilecek alanların kullanım haklarının Belediye Şirketi’ne devredilmesine,      3 Red oyu ile; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy çokluğu ile karar verildi.

13-) Belediyemize ait 06.01.2020 tarih ve 2020/13 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait  arsanın SGK ya Belediye Şirketi ve Belediyenin borçlarına mahsuben verilmesi ile ilgili 2019/146 sayılı Meclis kararının, SGK nın arsanın imar durumunun ticari veya konuta çevrilmesi talebi üzerine teknik olarak yapılamadığından kararın geri çekilmesine, buna istinaden, Belediyemize ait Çavuşçifliği köyü Bağımsız taşınmaz olan 3 adet dükkanın, Belediye Şirketi ve Belediyenin borçlarına mahsuben SGK’ya  verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

14-) Belediyemize ait 06.01.2020 tarih ve 2020/14 sayılı Meclis Kararı; Belediyemize ait Bağımsız taşınmaz olan 2 adet dükkanın Belediyenin borçlarına mahsuben Yeşil Körfez Su Birliğine verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

15-) Belediyemize ait 06.01.2020  tarih ve 2020/15  sayılı Meclis Kararı; 5393Sayılı Belediye Kanununun 18/p ve yine aynı Kanunun 74’üncü maddesinin ikinci fıkrasına istinaden kardeş şehir kardeş kent ilişkisinin İçişleri Bakanlığının izni alındıktan sonra kurulmasına ve karşılıklı işbirliği yapılmasına, bu konuda yapılacak protokollerle ilgili Belediye Başkanının yetkili kılınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

16-) Belediyemize ait 06.01.2020 tarih ve 2020/16 sayılı Meclis Kararı; Kardeş şehir kardeş kent ilişkilerinin güçlendirilmesi Soydaşlarımızla Sosyal, Kültürel ve her alanda karşılıklı işbirliği içerisine girilmesi için Altınova Belediyesi görev yapmış ve görevde olan Meclis üyeleri, Personel Birim Amirleri ve Vatandaşlarımızdan oluşan heyetin ön görüşme, tanışma ve incelemelerde bulunmak üzere 2020 Yılı Şubat ayı içerisinde görevli gönderilmelerine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

17-) Belediyemize ait 06.01.2020 tarih ve 2020/17 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz sınırları ve mücavir alanlar içerisinde bulunan Belediyeye ait taşınmazların, Belediyenin hissesi olan yerlerin ve ayrıca Belediyemizce kamulaştırılacak taşınmazların 2020 yılında geçerli olacak satış-kamulaştırma bedellerinin belirlenmesi için Takdir Komisyonu kurulmasına, Kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Satın Alma Komisyonu kurulması için Belediye Encümenine yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.2019 ARALIK

1-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/155  sayılı Meclis Kararı;Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 2019/117 sayılı kararı ile yapılan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı fonksiyon değişikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından, itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 2-) Belediyemize ait 02.12.2019  tarih ve 2019/156  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 2019/118 sayılı kararı ile yapılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatıyla fonksiyon değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/157 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü, Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 2019/120 sayı ile yapılması kararı verilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/158 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tersane Arkası, Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 2019/121 sayılı ile yapılan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından,  itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/159 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tersane Arkası, Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 2019/122 sayılı ile yapılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından,  itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

6-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/160 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 2019/130 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından,  itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/161 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 2019/131 sayılı kararı ile yapılan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı yapılan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından,  itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

8-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/162 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü,  Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 2019/132 sayılı kararı ile yapılan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/163 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 2019/133 sayılı kararı ile yapılmasına karar verilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından itirazsız kabulüne;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.  

10-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/ 164 sayılı Meclis Kararı; 2020 Yılı geçici işçi vizesinin kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

11-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/165 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz mevcut Sözleşmeli Personellerin çalıştırılmasına ve ücretlerinin Bakanlığın 2020 yılı rakamları açıklandıktan sonra belirlenmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

12-) Belediyemize ait 02.12.2019 tarih ve 2019/166 sayılı Meclis Kararı;Belediyemiz bünyesinde Halka açık meyve bahçesi oluşturulması amacıyla; Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nce Fidan ve Teknik Destek verilmesine, Cerrahpaşa 1992 yılı mezunlarının maddi destekleri ve Altınova Belediyesi’nce yer temini ve ağaçların bakımı, vatandaşların ortak yararlanmasını sağlamak üzere meyve bahçesi oluşturulmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

13-) Belediyemize ait 06.12.2019 tarih ve 2019/167 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesinde  belirtilen noktalara kasis konulmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

14-) Belediyemize ait 06.12.2019 tarih ve 2019/168 sayılı Meclis Kararı;Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Subaşı Caddesi’nin adının değiştirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

15-) Belediyemize ait 06.12.2019  tarih ve 2019/169  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi sınırlarından geçen TEİAŞ projesi, TEİAŞ tarafından önerilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının uygun olmadığına ve reddine, planlı ve planlanacak alanlardan geçen enerji nakil hatlarının yer altından tesis edilmesi durumunda talebin değerlendirilebileceğine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

16-) Belediyemize ait 06.12.2019 tarih ve 2019/170 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi sınırlarından geçen TEİAŞ projesi, TEİAŞ tarafından önerilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının uygun olmadığına ve reddine, planlı ve planlanacak alanlardan geçen enerji nakil hatlarının yer altından tesis edilmesi durumunda talebin değerlendirilebileceğine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

17-) Belediyemize ait 06.12.2019 tarih ve 2019/171 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi,  Cumhuriyet Mahallesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatıyla “Kültürel Tesis Alanı” olarak fonksiyon değişikliği yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

18-) Belediyemize ait 06.12.2019 tarih ve 2019/172 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatıyla “Kültürel Tesis Alanı” olarak fonksiyon değişikliği yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

19-) Belediyemize ait 06.12.2019 tarih ve 2019/173 sayılı Meclis Kararı; Belediye sınırları içinde yapımı tamamlanan inşaatların elektrik bağlantı başvurusu ve kazısının, yetkili dağıtım şirketi tarafında yapılmasına, mal sahipleri ye da müteahhitler tarafından yapılan başvuruların kabul edilmemesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

20-) Belediyemize ait 06.12.2019 tarih ve 2019/174 sayılı Meclis Kararı;  S.S.27 Nolu Karamürsel- Handere Minibüsçüler Kooperatifinin; Karamürsel İstikametinden Yalova Yönüne giderken Belediyemiz sınırlarındaki karayolu üzerindeki duraklarda İNDİ, Yalova İstikametinden Karamürsel İstikametine Giderken BİNDİ taleplerinin reddine  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

21-) Belediyemize ait 06.12.2019 tarih ve 2019/175  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz Halk otobüsü ücret tarifesinin kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

22-) Belediyemize ait 06.12.2019  tarih ve 2019/176  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi Hürriyet Mahallesi Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/276 Esas No’lu, 2019/612 sayılı kararına istinaden verilen, kamulaştırmasız el atma gerekçesiyle ödenmesine hükmedilen tazminat bedelinin neden olacağı kamusal zararın önlenebilmesi ve tapu ve kadastrodaki büyüklük farklılığının giderilmesi amacıyla Altınova Merkez, onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planının söz konusu parsellere ilişkin kısımlarının iptaline ve ilgili parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin, 1. Fıkrasının “b” bendine göre uygun olduğuna; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

23-) Belediyemize ait 06.12.2019 tarih ve 2019/177 sayılı Meclis Kararı: Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi Yalova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2017/276 Esas nolu, 2019/612 sayılı kararına istinaden verilen, kamulaştırmasız el atma gerekçesiyle ödenmesine hükmedilen tazminat bedelinin neden olacağı kamusal zararın önlenebilmesi ve tapu ve kadastrodaki büyüklük farklılığının giderilmesi amacıyla, Altınova Merkez, onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının söz konusu parsellere ilişkin kısımlarının iptaline ve ilgili parsellere ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesinin, 1. fıkrasının “b” bendine göre uygun olduğuna; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

2019 KASIM

1-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/135  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait 2020 Yılı Gelir Bütçesinin olduğu gibi kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu 1 red  8 kabul oy çokluğu ile kabul edildi.  

 2-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/136  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemize ait 2020 Yılı Gider Bütçesinin olduğu gibi kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu 1 red 8 kabul oy çokluğu ile kabul edildi. 

3-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/137 sayılı Meclis Kararı ; 2020 Yılında  Zabıta fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlığın belirlediği şekilde verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/138  sayılı Meclis Kararı ; 2020 Yılı İşçi çalışma şartnamesi Bakanlığın belirlediği ve toplu sözleşme şartlarına göre; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/139  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait 2020 Yılı Bütçe Kararnamesinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

6-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/140  sayılı Meclis Kararı ;  2020 Yılı Belediyemizin Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için, Belediyemiz tarafından gerekli bütçenin ayrılarak harcanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/141  sayılı Meclis Kararı; 2020 Yılı Gelir Tarifelerinde yapılan güncellemelerin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

8-) Belediyemize ait 18.11.2019   tarih ve 2019/142  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz Özel servis araçları servis aracını satan üç ay içinde araç almazsa aylık ücretin ödenmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/143  sayılı Meclis Kararı ;  Özel Servis araçları Hizmet Yönetmeliğinin Servis Plakalarının alımları ile ilgili konunun kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.    

10-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/ 144 sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemize ait  şehir içi  Minibüs hattı (M ) Plaka ihalesinin Encümen tarafından yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi..

11-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/145  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait  servis çalışma ruhsatı (P) Plakası İhalesine Encümen tarafından çıkılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

12-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/146  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemize ait SGK Borçları ile ilgili konunun  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu 3 Red 6 Kabul oyları ile oyçokluğu ile kabul edildi.

13-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/147  sayılı Meclis Kararı ;  5393 Sayılı Belediye Kanunun ilgili  maddeleri  gereğince Gönüllü Zabıta Alımı yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

14-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/148  sayılı Meclis Kararı ;Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan karayollarında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak düzenli ve güvenli trafik akışının sağlanması amacıyla trafik kural ve ihlallerinin izlenerek tespitlerinin yapılacağı elektronik denetleme sisteminin kurulmasına ve  uygulamaya geçilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

15-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/149  sayılı Meclis Kararı ;  Altınova Kaymakamlığı ve Altınova Belediye Başkanlığının ortaklaşa yapmış oldukları eğitimde sanatta sporda kültürde sürdürülebilir projeler kapsamında 7’DEN 77’YE ÇEVRİMİÇİ ALTINOVA projesinin kabulüne ; Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi

16-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/150  sayılı Meclis Kararı ;  Belediye hissesi satışı olan yerlerde kamu yararı tahsisin kaldırılmasına;  Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

17-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/151  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz adına İşçi Sendikalarıyla toplu görüşme yapılması ve sözleşme imzalanması için; Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

18-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/152  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz adına Memur Sendikalarıyla toplu görüşme yapılması ve sözleşme imzalanması için ; Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi

19-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/153  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Otoyol Batısındaki muhtelif adalar için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne ; Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

20-) Belediyemize ait 18.11.2019  tarih ve 2019/154  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Otoyol Batısındaki muhtelif adalar için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Plan tadilatının kabulüne ; Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

2019 Ekim Olağanüstü

1-) Belediyemize ait 18.10.2019  tarih ve 2019/134  sayılı Meclis Kararı ;  Kırk yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen; bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, ulusla destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekâtı oluşturmaktadır.

DAEŞ, PKK, PYD, YPG AYNIDIR…

       Ülkemiz, Fırat’ın doğusunda terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ'ın varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekâtını başlatmıştır.

       Suriye topraklarının önemli bir bölümü DAEŞ/PYD/YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. PKK'nin Suriye'deki yapılanması olan PYD/YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkânı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütüne sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır.

        Öncelikle bilinmelidir ki bu harekât Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemiz için oluşturduğu tehdit ortadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alan Barış Pınarı Harekâtı, aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vadetmektedir.

        Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekâtı düzenlenmiştir.

        Barış Pınarı Harekatı, bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK/PYD/YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağımıza inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekâtlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde de yeni bir iklimin oluşumunu sağlayacaktır.

        Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekât, bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti, Suriye halkını ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekâtı bu çerçevede değerlendirilmelidir.

         Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir.

        Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DAEŞ-PKK-PYD-YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüzbinlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Harekâtında ülkemizin ve Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz. İnanıyoruz ki gün, her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekasıdır. Harekâtın başarısı ile isteğimiz olan Güvenlik Koridorunun Uluslararası arenada kabul edilmesi Devletimizin, Güvenlik Kuvvetlerimizin başarısının eseri olup, fedakar güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyoruz. Yukarıda bahsedilen Barış Pınarı Harekatına desteğimizi oybirliği ile kabul ediyoruz.2019 Ekim

1-) Belediyemize ait 01.10.2019  tarih ve 2019/112  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, tescil harici alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında fonksiyon değişikliğinin yapılması ile ilgili evrağın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkartılan  askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 2-) Belediyemize ait 01.10.2019  tarih ve 2019/113  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, tescil harici alanın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında fonksiyon değişikliğinin yapılması ile ilgili evrağın 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkartılan askı müddeti içerisinde herhangi bir itiraza uğramadığından itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 01.10.2019  tarih ve 2019/114  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek mahallesi tersaneler bölgesi ve İlçe genelinde seyyar satışın yasaklanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 01.10.2019  tarih ve 2019/115  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz bünyesinde İcra takip biriminin kurulmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/116  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Konut imarlı parsellerde, Belediye tarafından hazırlanan “Osmanlı Evleri” projesinin, Otoyolun Doğusundaki tüm yapılarda, Otoyolun Batısında talep edilen yapılarda uygulanmasına, uygulama yapan inşaatların mevzuatta muaf tutulabilecek harçların alınmamasına, projeyi uygulayarak inşaatı tamamlayanlara teşvik olarak yapı kullanma izin belgesi aldığında …….  Ücret  verilmesine ; Meclis'te yapılan açık oylama sonucu 8 kabul   1   red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/117  sayılı Meclis Kararı ; Yalova ili, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki taşınmaza ait 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatıyla fonksiyonunun Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak değiştirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/118  sayılı Meclis Kararı ; Yalova ili, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki taşınmaza ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatıyla fonksiyonunun Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak değiştirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi. 

8-) Belediyemize ait 03.10.2019   tarih ve 2019/119  sayılı Meclis Kararı ;  İlçemiz Tersane Bölgesinde  kurumların yarattığı(Telekom, ptt, doğalgaz, elektrik vb çalışmaları )yol tahrip bedellerinin mevcut şekilde uygulanmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/120  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyünde ilgili taşınmazların bulunduğu bölgede 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.     

10-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/ 121 sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tersaneler arkasındaki ilgili paftasındaki muhtelif adalarda 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

11-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/122  sayılı Meclis Kararı ;   Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tersaneler arkasındaki ilgili paftalarındaki muhtelif adalarda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

12-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/123  sayılı Meclis Kararı ; Örnek meyve bahçesi için çalışmaların yapılması ve gerekli yatırımın yapılması için Encümene yetki verilmesine kurulacak meyve bahçesinden elde edilecek gelirin öğrencilere ve spora katkı için kullanılmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

13-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/124  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet mahallesi Vakıfbank İlköğretim Okulu arkasında bulunan 7. Sokakta tek taraflı olarak 08:00- 17:00 saatleri arasında okul girişi kapısı tarafında park yasağı uygulanmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

14-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/125  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizde Engelli Bakım Evi kurulmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

15-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/126  sayılı Meclis Kararı ; Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün, yazısı ile Belediyemize gönderilen, Hersek Mahallesi, Kumluk Mevkii, ilgili paftasında, Tersane Alanı İskele Amaçlı İlave İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi “e” fıkrası hükümlerine istinaden değerlendirilerek, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygun olduğuna ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

16-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/127  sayılı Meclis Kararı ; Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün, yazısı ile Belediyemize gönderilen, Hersek Mahallesi, Kumluk Mevkii, ilgili  paftasında, Tersane Alanı İskele Amaçlı İlave İmar Planı 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi “e” fıkrası hükümlerine istinaden değerlendirilerek, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin uygun olduğuna; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

17-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/128  sayılı Meclis Kararı ; Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün, yazısı ile Belediyemize gönderilen, Hersek Mahallesi, Kumluk Mevkii, ilgili  paftasında, Tersane Alanı Amaçlı İlave İmar Planı (Üçgen Alan), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi “e” fıkrası hükümlerine istinaden değerlendirilerek, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğinin uygun olduğuna  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

18-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/129  sayılı Meclis Kararı ; Çevre Şehircilik Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün, yazısı ile Belediyemize gönderilen, Hersek Mahallesi, Kumluk Mevkii, ilgili paftasında, Tersane Alanı Amaçlı İlave İmar Planı (Üçgen Alan), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi “e” fıkrası hükümlerine istinaden değerlendirilerek, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin uygun olduğuna; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi. 

19-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/130  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, ilgili ada ve parseldeki  taşınmazın fonksiyonunun, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı ile değiştirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

20-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/131  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, ilgili ada ve parseldeki taşınmazın fonksiyonunun, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatı ile değiştirilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

21-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/132  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, ilgili Adanın bulunduğu bölgede, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

22-) Belediyemize ait 03.10.2019  tarih ve 2019/133  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, ilgili Adanın bulunduğu bölgede, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.2019 Eylül

1-) Belediyemize ait 02.09.2019  tarih ve 2019/99  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde, Belediye Meclis’inin 04.07.2019 tarih ve 2019/75 sayılı kararı ile yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu  İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde hiçbir itiraz olmadığından olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

2-) Belediyemize ait 02.09.2019  tarih ve 2019/100  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde, Belediye Meclis’inin 04.07.2019 tarih ve 2019/76 sayılı kararı ile yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu  İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde hiçbir itiraz olmadığından olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 02.09.2019  tarih ve 2019/101  sayılı Meclis Kararı ; Sağlık Bakanlığı Yalova İl Sağlık Müdürlüğünden Belediyemiz adına Ambulans aracı hibe alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 02.09.2019  tarih ve 2019/102  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizin Bünyesinde faaliyet gösteren İtfaiyemiz için İtfaiye Aracı alınması ile ilgili araştırmasını yapmak üzere Almanya’ya görevli gönderilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 03.09.2019  tarih ve 2019/103  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz tarafından spora ve sporcuya destek verilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 6-) Belediyemize ait 03.09.2019  tarih ve 2019/104  sayılı Meclis Kararı ; Esnafa destek verilmesi ile ilgili komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait 03.09.2019  tarih ve 2019/105  sayılı Meclis Kararı ; Arıza yapan akıllı su sayaçlarının hafızasına kaydettiği su kullanımlarının taksitler halinde tahsil edilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

8-) Belediyemize ait 03.09.2019   tarih ve 2019/106  sayılı Meclis Kararı ;  Kaçak su kullananlar tespit edildiğinde cezai işlemlerin uygulanmasına  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 03.09.2019  tarih ve 2019/107  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait minibüsün Belediye şirketine devrine;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

10-) Belediyemize ait 03.09.2019  tarih ve 2019/ 108 sayılı Meclis Kararı ;  Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere kamyonet ve motosiklet alınmasına;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

11-) Belediyemize ait 03.09.2019  tarih ve 2019/109  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz meclis kararıyla araç girilmesi yasak yerlerin kameralarla kontrol altına alınmasına ve yasağı uygulamamak için belediyenin koymuş olduğu tabela bariyer vb. gibi mal ve malzemelere zarar verenlere  ceza verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi. 

12-) Belediyemize ait 03.09.2019  tarih ve 2019/110  sayılı Meclis Kararı ;  Tersane bölgesinden Belediyemiz tarafından Forklift kasayla alınan çöpler araç ruhsat tonunu aşmaması kaydıyla alınmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

13-) Belediyemize ait 03.09.2019  tarih ve 2019/111  sayılı Meclis Kararı ;  Çevreye çöp atık, İnşaat atığı dökenler ve döktürenler için her döktükleri çöpler için ayrı ayrı kabahatler kanununun en yüksek bedelinden ceza kesilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.2019 Ağustos

1-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/78  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, Belediye Meclis’inin 12.06.2019 tarih ve 2019/50 sayılı kararı ile hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu  süresinde herhangi bir itiraza uğramadığından hazırlanan imar plan tadilatının itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 2-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/79  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde, Belediye Meclis’inin 12.06.2019 tarih ve 2019/51 sayılı kararı ile hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu süresinde herhangi bir itiraza uğramadığından hazırlanan imar plan tadilatının itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/80  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde (Ova Mevkii), Belediye Meclis’inin 12.06.2019 tarih ve 2019/ 52 sayılı kararı ile “BHA” olan fonksiyonun “Cami Alanı” olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu  askı süresince herhangi bir  itiraza uğramadığından hazırlanan imar plan tadilatının itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/81  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde (Ova Mevkii), Belediye Meclis’inin 12.06.2019 tarih ve 2019/ 53 sayılı kararı ile “BHA” olan fonksiyonun “Cami Alanı” olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu askı süresince herhangi bir itiraza uğramadığından hazırlanan imar plan tadilatının itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

5) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/82  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Belediye Meclis’inin 12.06.2019 tarih ve 2019/55  sayılı kararı ile yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu askı süresince herhangi bir itiraza uğramadığından hazırlanan imar plan tadilatının itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

6-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/83  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Belediye Meclis’inin 12.06.2019 tarih ve 2019/56  sayılı kararı ile yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu askı süresince herhangi bir itiraza uğramadığından hazırlanan imar plan tadilatının itirazsız kabulüne  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/84  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği  Köyü, Belediye Meclis’inin 12.06.2019 tarih ve 2019/63  sayılı kararı ile ilave yapılması  için askı süresince herhangi bir itiraza uğramadığından hazırlanan imar plan notlarının itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

8-) Belediyemize ait 01.08.2019   tarih ve 2019/85  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi,  tescil harici alanın 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatıyla fonksiyonunun Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak değiştirilmesine  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/86  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi,  tescil harici alanın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatıyla fonksiyonunun Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak değiştirilmesine;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.      

10-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/87sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizin yapmış olduğu mal alımı, hizmet alımı ve  yapım  işleri ile ilgili ödemelerde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden   nakit  kredi kullanılmasına;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi. 

11-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/88  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi sınırlarında Tokmak köyü sınırları içerisinde bulunan yükleme boşaltma iskelesinin Belediyemiz adına kiralanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

12-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/89  sayılı Meclis Kararı ;  Kardeş Şehrimizde yapılacak olan 13. Geleneksel Yörük Şenliklerine Eylül ayı içerisinde görevli gönderilmelerin yapılmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

13-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/90  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesine bulunan bölgenin Belediyemiz adına kiralanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

14-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/91  sayılı Meclis Kararı ; Armagaz Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ne ait sermaye artırımına iştirak edilmesine, iştirak taahhütnamesi imzalanması konusunda yetki verilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

15-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/92  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek mahallesinde bulunan tersaneler bölgesinde tek taraflı olarak park yasağı uygulanmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

16-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/93  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek mahallesinde bulunan tersaneler bölgesinde Otopark yapılmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

17-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/94  sayılı Meclis Kararı ; Servis araçları ve ağır vasıta araçlar belirlenen güzergahlarda  yük ve yolcu taşımalarına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

18-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/95  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesinde krokide belirlenen yere taksi durağı açılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

19-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/96  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz tarafından Beş adet servis çalışma ruhsatı (p plaka) ihalesi için Encümene yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

20-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/97  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz tarafından 10 adet M plakası (şehiriçi hattı)  ihaleye çıkarılması için Encümene yetki verilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

21-) Belediyemize ait 01.08.2019  tarih ve 2019/98  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz İller Bankasından Mal, Hizmet ve Yapım İşleri Ödemeleri için nakit kredi talebinde bulunulmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

 2019 Temmuz

1-) Belediyemize ait 01.07.2019  tarih ve 2019/67  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Sınırları ve mücavir alanlar içinde faaliyet gösterecek olan işyerlerinin afis, yazı ve tanıtım levhalarında Türkçe isim konulmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 2-) Belediyemize ait 01.07.2019  tarih ve 2019/68  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait amortisman ömrünü tamamlamış araç, mal ve malzemelerin hurdaya ayrılarak ihale ile satışı için encümene yetki verilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 04.07.2019  tarih ve 2019/69  sayılı Meclis Kararı ; Belediye sınırları içindeki inşaat ve mevcut yapılar ile işyerlerinde erişilebilirlik ile ilgili İmar Komisyonu tarafından teknik çalışma ve inceleme yapılmasından sonra değerlendirilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 04.07.2019  tarih ve 2019/70  sayılı Meclis Kararı ; Ulusal Zincir Marketler ve Ulusal Zincir süpermarketler için işyeri açma ve çalışma ruhsatı harcı alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 04.07.2019  tarih ve 2019/71  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi Hersek mahallesinde bulunan Radar Yolu Caddesi , Üçevler Caddesi , Zeytinlik Caddesi , Cumhuriyet Mahallesi Dereyolu Caddesi , Çınarkoru Caddesi , Ayrancılar Caddesi , Harmanlık Caddesi Tır ve Kamyon girmesi yasağının uygulanmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

6-) Belediyemize ait 04.07.2019  tarih ve 2019/72  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü Devlet Karayolu Altı Mahallesi Petekçiftliği Caddesi , 25. Sokak , Plaj Yolu Caddesi , Fatih Caddesi , İncirlik Caddesi , 37. Sokak ve 24. Sokağa kamyon , tır , servis minibüsü ve servis otobüsü girmesi yasağının uygulanmasına  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait 04.07.2019  tarih ve 2019/73  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan araçların alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

8-) Belediyemize ait 04.07.2019   tarih ve 2019/74  sayılı Meclis Kararı ;  Altınova Belediyesi Kuruluş Senliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve  Altınova Kültürler Buluşması programların yapılmasına  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 04.07.2019  tarih ve 2019/75  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki ilgili adalarının imar fonksiyonunun “Konut Alanı” olarak belirlenerek, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne ;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.        

10-) Belediyemize ait 04.07.2019  tarih ve 2019/76  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki ilgili adalarının  imar fonksiyonunun “Konut Alanı” olarak belirlenerek, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının kabulüne;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

11-) Belediyemize ait 04.07.2019  tarih ve 2019/77  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği köyü tersaneler yolu ve radar yolu tersaneler bağlantı yollarının yapılmasına ve bedelinin yolları kullanan sanayicilerden ve büyük işyerlerinden rücu edilmesine  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.
11/07/2019

2019 Haziran

1-) Belediyemize ait 10.06.2019  tarih ve 2019/44  sayılı Meclis Kararı ; Hersek Mahallesi’nde yapımı devam eden “Doğa Eğitim Merkezi” İnşaatına giriş yolu açmak için, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 06.05.2019 tarihli, Altınova Belediye Encümeni’nin 29.05.2019 tarih ve 2019/45 sayılı “Kamu Yararı” kararlarına istinaden, 96 sayılı parselin ekli haritasında işaretli alanın kamulaştırılmasına ;Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 2-) Belediyemize ait 10.06.2019  tarih ve 2019/45  sayılı Meclis Kararı ;  Tersaneler Bölgesi’nde yeni yapılan Tersane Yolu’na ait  Yol ve Kasis Projesinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 10.06.2019  tarih ve 2019/46  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis tarifesindeki Mühendis Kayıt Ücretinin Mühendis sicil açma ücretinin belirlenmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 10.06.2019 tarih ve 2019/47  sayılı Meclis Kararı ;  22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımız incelenmiş olup, olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 10.06.2019  tarih ve 2019/48  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz İtfaiye Teşkilatının Altınova Belediyesi Tarafından daha gelişmiş ve verimli bir şekilde hizmet verebilmek için yeniden yapılandırmaya gidileceğinden, TASKİB Başkanlığı’nın Birlik Tüzüğünün 38. Maddesine istinaden, TASKİB Başkanlığından Altınova Belediyesi olarak ayrılmasının kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

6-) Belediyemize ait 10.06.2019  tarih ve 2019/49  sayılı Meclis Kararı ;   Belediyemize ait Kadınlar Plajı, Halk  Plajı, Su Sporları, Hersek  Plajı Otopark işletmeciliğinin  Belediye şirketi aracılığıyla yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

7-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/50  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (Ova Mevkii), tescil harici  alanının, hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna göre “Lise Alanı” yapılmasına  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

8-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/51  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (Ova Mevkii), tescil harici alanının hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna göre “Lise Alanı” yapılmasına  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/52  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (Ova Mevkii), taşınmazın, hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna göre “B.H.A.” olan fonksiyonunun “Cami Alanı” olarak değiştirilmesine;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.     

10-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/53  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (Ova Mevkii), taşınmazın, hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna göre “B.H.A.” olan fonksiyonunun “Cami Alanı” olarak değiştirilmesine;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

11-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/54  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz otopark yönetmeliğinde ticari alanlardaki  otopark ücretinin araç başına  olarak belirlenmesine ve kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

12-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/55  sayılı Meclis Kararı ; Hersek Mahallesindeki taşınmaza ait plana, Gebze-İzmir Otoyolunun işlenmesi için hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonunun kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

13-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/56  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki taşınmaza ait plana, Gebze-İzmir Otoyolunun işlenmesi için hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Plan Revizyonunun kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

14-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/57  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizde Sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili norm kadro üzerinde gerekli çalışmaların yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

15-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/58  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait 3194 Sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine istinaden hazırlanan 7’inci 5 Yıllık 2020-2024 yılları arası imar programının kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

16-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/59  sayılı Meclis Kararı ; Yeni takdir komisyonu kuruluna kadar Belediye hissesi olan yerlerin en son  takdir komisyonunun belirlemiş olduğu bedellere 2019 yılı yeniden değerleme oranıyla arttırılarak satışının yapılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

17-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/60  sayılı Meclis Kararı ; İtfaiye Yangın  Raporları ve Otopark Ücretlerinin kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

18-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/61  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz ve Mücavir Alan sınırları içerisinde yapılan inşaatlarda çalışma saatlerinin belirlenmesine ve kabulüne  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

19-) Belediyemize ait 12.06.2019  tarih ve 2019/62  sayılı Meclis Kararı ; Çavuşçiftliği  Köyü muhtarlığına ait aracın(minibüs) alınmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.


24/06/2019

2019 Mayıs

1-) Belediyemize ait 02.05.2019  tarih ve 2019/32  sayılı Meclis Kararı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 56. Maddesine istinaden Belediyemizin tüm birimlerini kapsayacak şekilde hazırlanan 2018-2019 yılları arası faaliyet raporu okundu ve olduğu gibi  kabulüne ;Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 2-) Belediyemize ait 02.05.2019  tarih ve 2019/33  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde, Belediye Meclis’inin 06.03.2019 tarih ve 2019/24 sayılı Kararı ile yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 06.03.2019 ile 08.04.2019 tarihleri arasında 30 gün müddetle askıya çıkartılmış, imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde hiçbir itiraz olmadığından olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 02.05.2019  tarih ve 2019/34  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde, Belediye Meclis’inin 06.03.2019 tarih ve 2019/25 sayılı Kararı ile yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 06.03.2019 ile 08.04.2019 tarihleri arasında 30 gün müddetle askıya çıkartılmış, imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde hiçbir itiraz olmadığından olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

4-) Belediyemize ait 02.05.2019  tarih ve 2019/35  sayılı Meclis Kararı ; 09/04/2019 Tarihli                  31 No’lu Meclis kararında seçimi yapılan Marmara Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliğine seçmiş olduğumuz Meclis üyelerinin Marmara Belediyeler Birliği 14/03/2019  tarihli 140 sayılı, Türk Dünyası Belediyeler Birliği 21/03/2019  tarihli 52 sayılı yazısına istinaden iptaline  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

5-) Belediyemize ait 03.05.2019  tarih ve 2019/36  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde Radar yolu caddesinde D-130 Karayolundan Dereyolu caddesinin kesiştiği yere kadar olan bölümünde cadde üzerinde tek gün ve çift gün  park yasağı uygulanmasına  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

6-) Belediyemize ait 03.05.2019  tarih ve 2019/37  sayılı Meclis Kararı ;   Belediyemiz Denetim Komisyon Raporu Madde Madde okundu ve Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

7-) Belediyemize ait 03.05.2019  tarih ve 2019/38  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce hazırlanan 2018 Yılı Kesin Hesabı madde madde okundu ve  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

8-) Belediyemize ait 03.05.2019  tarih ve 2019/39  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından Ramazan Ayında İlçemizde  ve mücavir alanlarımızda Ramazan etkinlikleri ve iftar  programlarının yapılması için gerekli bütçenin ayrılmasına, İlçe merkezi  için oy birliğiyle mücavir alanlar ve köyler  için oy çokluğuyla; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 03.05.2019  tarih ve 2019/40  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, G22C05C2A ilave imar paftasında, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonun, İmar Komisyonu tarafından teknik çalışma ve inceleme  yapılmasından sonra değerlendirilmesine;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.    

10-) Belediyemize ait 03.05.2019  tarih ve 2019/41  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizde Büyük Alışveriş Merkezlerinin, Marketlerin açılması koşulları ile ilgili başka İlçe ve şehirlerde yapılan uygulamaların araştırılarak Komisyon çalışmalarının devamına;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

11-) Belediyemize ait 03.05.2019  tarih ve 2019/42  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından  5(beş) adet şehir içi hattının  (m plaka) ihaleye çıkarılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.

12-) Belediyemize ait 03.05.2019  tarih ve 2019/43  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından  10(on) adet Servis çalışma ruhsatının (p plaka) ihaleye çıkarılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği  ile karar verildi.       


10/05/2019

2019 Nisan

1-) Belediyemize ait 09.04.2019  tarih ve 2019/29  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis

toplantılarının  Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesine istinaden,            2019  yılında her ayın ilk iş gününde yapılmasına, tatil  gününe rastlaması halinde ilk mesai gününde  saat:14:00’de Belediye Hizmet Binası toplantı  Odasında  toplanılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

2-) Belediyemize ait 09.04.2019  tarih ve 2019/30  sayılı Meclis Kararı ; 2019 Yılında Belediyemiz Meclis toplantısı tatilinin yapılmamasına  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 09.04.2019  tarih ve 2019/31  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemize ait komisyon, encümen ve diğer  seçimlerinin yapılmasına ve kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.


12/04/2019

2019 Olağanüstü Meclis
Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki Tuzla Mevkii, Ova Mevkii ve Trabzon Mahallesinin İmarlı bölgelerinde 1'er kat arttırımın yapılmasına ve kabulüne;Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.
12/03/2019

2019 Mart

1-) Belediyemize ait 06.03.2019  tarih ve 2019/23  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova

İlçesi, Hersek Mahallesi Işıldak Caddesinde bulunan HERSEK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ önünden İpekyolu Caddesine kadar olan Işıldak Caddesinde çift taraflı olarak park yasağı uygulanmasına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.
  2-) Belediyemize ait 06.03.2019  tarih ve 2019/24  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 247 Sayılı Ada’da hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonunun kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 06.03.2019  tarih ve 2019/25  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, 247 Sayılı Ada’da hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonunun kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi. 

 4-) Belediyemize ait  06.03.2019  tarih ve 2019/26  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Havuzdere Köyü Yerleşik Alan Sınırlarının belirlenmesi için gerekli teknik çalışma ve bürokratik araştırmaların tamamlanmasından sonra değerlendirilmesine ;Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

  5-) Belediyemize ait 06.03.2019  tarih ve 2019/27  sayılı Meclis Kararı   ;   Belediyemiz tarafından Hersek Mahallesi Yağlı Güreşlerinin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliklerinin yapılmasına ve Belediyemiz bütçesinden ödenek ayrılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.


12/03/2019

2019 Şubat

1-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/08  sayılı Meclis Kararı ; İlan ve Reklam

Vergisi ödeme dönemleri 1.taksit Mayıs ayı sonuna kadar 2.taksit Kasım ayı sonuna kadar ödenmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

  2-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/09  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından İller Bankasına  yapılan taleplerin yenilenmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

3-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/10  sayılı Meclis Kararı ;  İlçe merkezinde imar planlarında Cumhuriyet Mahallesindeki 2 ve 3 kat imarlı olan bölgelerin kat adedinin 1’er kat arttırılarak, 2 kat imarlı olan bölgelerin kat adedinin 3 kata, 3 kat imarlı bölgelerin kat adedinin 4 kata çıkarılması için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar Plan Revizyonunun kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi. 

 4-) Belediyemize ait  06.02.2019  tarih ve 2019/11  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi’nde 90, 91 ve 92 sayılı taşınmazlar üzerinde yapımı devam eden Kuş Gözlem ve Ziyaretçi Tanıtım Merkezi’nin, Hersek Lagünü’nde bulunan kuşların ve bölgenin tanıtımı, sosyal hayata katılımı, İlçenin, bölgenin gelişmesine ve korunmasına fayda sağlayacak olduğundan söz konusu parsellerin, parseller üzerinde yapılacak tesislerin “Kamu Yararı” na olduğuna  ;Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 5-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/12  sayılı Meclis Kararı   ;   İlçe ve mücavir alanlar içinde talep edilen ya da ihtiyaç olan yerele hız kesici kasis konmasına, mevcut ve eklenen kasislerin haritasına işlenmesine, revize edilen kasis haritasının onayına ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

6-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/13  sayılı Meclis Kararı; Servis Araçları ile ilgili Gelir Tarifesinin “ k “ Bendinin Ticari amaçla uğraşan işletmelere ait olan ve ruhsatında şirket veya şirket sahibi adına kayıtlı araçları için araç başı Güzergah izin belgesi ücretinin yıllık olarak belirlenmesine ve kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 7-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/14  sayılı Meclis Kararı;   22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımızdan ( III )  sayılı cetvelde belirtilen Dolu Kadro Değişikliği 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde Belediye Meclis Kararıyla belirlenir hükmüne istinaden  kabulüne;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

8-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/15  sayılı Meclis Kararı;   Servis Araçları ile ilgili Gelir Tarifesinin “ n “ Bendinin 2018/1826 Karar nolu Bursa 1. Vergi Mahkemesinin almış olduğu kararına istinaden Servis Araçları ile ilgili Gelir Tarifesinden kaldırılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

9-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/16  sayılı Meclis Kararı;   İlçemizdeki Geçici inşaat su aboneliğinin 6 ay süreyle Abonelik ücretinin ve  ton ücretinin  belirlenmesine ve kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

10-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/17  sayılı Meclis Kararı;  İlçemizdeki  Otopark ücretlerinin 1 Adet araç için ücretinin belirlenmesine ve kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

11-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/18  sayılı Meclis Kararı; Özel Servis araçları Hizmet Yönetmeliğinin 12. Maddesinin “C” bendinin Aktif olarak faaliyet gösteren özel servis plakalı araçlar için Belediye Meclisinin belirlemiş olduğu servis çalıştırma ruhsatı ücreti tahsil edilir. Aktif olarak servis çekmeyen servis plakalı araçlar için ise çalışmadığı her yıl için servis aracı ruhsat ücretinin yüzde onu (%10) tahakkuk edilerek tahsil edilir. Şekli ile kabulüne ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

12-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/19  sayılı Meclis Kararı; Özel Servis araçları Hizmet Yönetmeliğinin 12. Maddesinin “F” bendinde  bulunan Yirmi dört ay içinde de aracını almadığı taktirde Belediye Encümeni onayından sonra plaka tahsisi iptal edilecektir. Servis plakasını Aracını devir edenler 3 (üç) yıl dolmadan yeniden servis plakası talep edemeyecektir. İbarelerinin kaldırılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

13-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/20  sayılı Meclis Kararı; Kardeş Şehrimiz Kıbrıs Tatlısu Belediyesinin düzenlediği Ot Festivaline görevli gönderilmesine; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

14-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/21  sayılı Meclis Kararı; Tahsis kapsamındaki araçlara taşıma izni verilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

15-) Belediyemize ait 06.02.2019  tarih ve 2019/22  sayılı Meclis Kararı; 2. Hatta dönerli ve rotasyonlu olarak taşıma izni verilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.


06/02/2019

2019 OCAK

1-) Belediyemize ait 02.01.2019  tarih ve 2019/01  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis

toplantılarının  Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesine istinaden,            2019  yılında her ayın ilk iş gününde yapılmasına, tatil  gününe rastlaması halinde ilk mesai gününde  saat:14:00’de Belediye Hizmet Binası toplantı  Odasında  toplanılmasına; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

    

2-) Belediyemize ait 02.01.2019  tarih ve 2019/02  sayılı Meclis Kararı ; 2019 Yılında Belediyemiz Meclis toplantısı tatilinin yapılmamasına  ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

3-) Belediyemize ait 02.01.2019  tarih ve 2019/03  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli,

Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, 126 sayılı adada 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar

Plan tadilatına askı süresi içerisinde itiraz yapılmadığından, Planın itirazsız kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi. 

       

4-) Belediyemize ait  04.01.2019  tarih ve 2019/04  sayılı Meclis Kararı ; 2019 Yılında sözleşmeli personellerimizin çalıştırılmasına ve ücretlerinin belirlenmesine ;Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

5-) Belediyemize ait 04.01.2019  tarih ve 2019/05  sayılı Meclis Kararı   ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 221 sayılı adada hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazın reddine ve hazırlanan plan taslağının aynen kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

 

6-) Belediyemize ait 04.01.2019  tarih ve 2019/06  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova

İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Halk Eğitim Caddesi’nin adının, 2018 yılı Aralık ayında ölen Altınova Belediyesi kurucu Başkanı Ahmet Tamer’in adının verilerek “Ahmet Tamer Caddesi” olarak değiştirilmesine ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

         

7-) Belediyemize ait 04.01.2019  tarih ve 2019/07  sayılı Meclis Kararı; Zabıta Yönetmeliğinin 5. Bölümünde yer alan Zabıta Personeli Görevde Yükselme Sınavını kazanan personelin asaleten ataması yapılana kadar vekaleten Zabıta Komiseri olarak atanmasına ;  Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.


16.01.2019

2018 ARALIK

 

 

 

1-) 06.12.2018  tarih ve 2018/151  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü’nde Belediye Meclisi’nin 16.11.2018 tarih ve 2018/139 sayılı kararı ile onaylanan plan değişikliğine göre hazırlanan numarataj haritasının kabulüne  ;

     

2-) 06.12.2018  tarih ve 2018/152  sayılı Meclis Kararı ;  2019 Yılı Geçici işçi vizesinin kabulüne ;

 

3-) 06.12.2018  tarih ve 2018/153  sayılı Meclis Kararı ; İşadamı Faruk ÜRKMEZ tarafından yaptırılan parklardan, Hürriyet Mahallesindeki parka “Faruk Ürkmez Hürriyet Parkı”, Cumhuriyet Mahallesindeki parka “Faruk Ürkmez Cumhuriyet Parkı” isimlerinin verilmesine;

 

4-) 06.12.2018  tarih ve 2018/154  sayılı Meclis Kararı ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan destek ile yapılacak ulaşım amaçlı bisiklet yollarının, Uygulama İmar Planına işlenerek gerekli İmar Revizyonunun yapılmasının kabulüne;

 

5-) 06.12.2018  tarih ve 2018/155  sayılı Meclis Kararı ; İlçe merkezinde imar planlarında 2 ve 3 kat imarlı olan bölgelerle ilgili, kat artışı için gerekli teknik çalışmaların yapılmasına;

 

6-) 06.12.2018  tarih ve 2018/156  sayılı Meclis Kararı ; Şehir içi trafiğinin düzenlemesi açısından Hürriyet Mahallesi 4. Sokağa araç yıkamanın karşı tarafına5. Sokağın başlangıcına kadar ve Cumhuriyet Mahallesi 19 Mayıs Caddesi İtfaiye karşısına Duraklama ve Park Etmek Yasak tabelası konulmasına;

 

7-) 06.12.2018 tarih ve 2018/157 sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemize ait 07/08/2018  tarih ve 2018/ 104  sayılı Meclis Kararının düzeltilmesine  ;

 

8-) 06.12.2018 tarih ve 2018/158 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz sınırları içerisinde açılacak olan Akaryakıt ve Otogaz İstasyonları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat harçlarının belirlenmesine ve olduğu gibi kabulüne;

 

 


14.12.2018

2018 KASIM

 

1-) 16.11.2018  tarih ve 2018/127  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemize ait 2018 Yılı Gelir Bütçesinin olduğu gibi kabulüne;

    

2-) 16.11.2018  tarih ve 2018/128 sayılı Meclis Kararı ;Belediyemize ait 2019 Yılı Gider  Bütçesinin olduğu gibi kabulüne ;

 

3-) 16.11.2018  tarih ve 2018/129  sayılı Meclis Kararı ; 2019 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda  verilmesine;

 

4-) 16.11.2018  tarih ve 2018/130  sayılı Meclis Kararı ; 2019 Yılı  İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine;

 

5-) 16.11.2018  tarih ve 2018/131  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait 2019 Yılı Bütçe Kararnamesinin olduğu gibi kabulüne; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

 

6-) 16.11.2018  tarih ve 2018/132  sayılı Meclis Kararı ; 2019 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için , Belediyemiz tarafından  gerekli bütçenin ayrılarak harcanmasına ;

 

7-) 16.11.2018  tarih ve 2018/133 sayılı Meclis Kararı ; 2019 yılı Gelir Tarifelerine Enflasyonla mücadele kapsamında zam yapılmamasına, 2018 Yılındaki Gelir Tarifelerinin olduğu gibi geçerli olmasına;

 

8-) 16.11.2018  tarih ve 2018/134  sayılı Meclis Kararı ;Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Orhangazi-İznik, Gölcük-Yalova Devlet Yolu projesi kapsamında hazırlanan, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının “imar planındaki mevcut 12 m’lik yol korunmadığından” dolayı reddine ve planda yer alan yol güzergahının 5 m batıya kaydırılarak mevcut 12 m’lik yolun korunması yönünde görüş bildirilmesine;

 

9-) 16.11.2018  tarih ve 2018/135  sayılı Meclis Kararı ; Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından Orhangazi-İznik, Gölcük-Yalova Devlet Yolu projesi kapsamında hazırlanan, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının “imar planındaki mevcut 12 m’lik yol korunmadığından” dolayı reddine ve planda yer alan yol güzergahının 5 m batıya kaydırılarak mevcut 12m’lik yolun korunması yönünde görüş bildirilmesine;

 

10-) 16.11.2018  tarih ve 2018/136  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, …. sayılı adada hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ;

 

11-) 16.11.2018  tarih ve 2018/137  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tersane arkası …. sayılı adada hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne;

 

12-) 16.11.2018  tarih ve 2018/138  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova ilçesi, Tokmak Köyü’nde yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatına askı süresi içinde yapılan itirazlar  değerlendirilmiş olup, olduğu gibi kabulüne ;

 

13-) 16.11.2018  tarih ve 2018/139  sayılı Meclis Kararı ;   Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü’nde yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatına askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmiş olup, olduğu gibi kabulüne ;

 

14-) 16.11.2018  tarih ve 2018/140  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde, 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı revizyonunun itirazsız kabulüne;

 

15-) 16.11.2018  tarih ve 2018/141  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyenin Havuzdere Köyünde Döküm sahasına döküm bedellerinin belirlenmesine ve kabulüne;

 

16-) 16.11.2018  tarih ve 2018/142  sayılı Meclis Kararı ; 2019 yılından geçerli olmak üzere enflasyonla topyekün mücadele kapsamında meskenlerdeki suda  yüzde onbeş indirim yapılmasına;

 

17-) 16.11.2018  tarih ve 2018/143  sayılı Meclis Kararı ; 14.04.2017 tarihinde Belediyemiz ile Yalova Orman İşletme Müdürlüğü arasında imzalanan protokole istinaden Taşköprü Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 16-49 No’lu bölme içerisinde kalan Meşeli B Tipi Mesire Yerinde gelir getirici tesisleri yapmak kaydıyla işletme hakkının Dünya Ekolojik Yaşamı Sürdürme Derneği (DEKODER)’ne sözleşme ile aynı şartlarda kullanım hakkının bedelsiz olarak verilmesine;

 

18-) 16.11.2018  tarih ve 2018/144  sayılı Meclis Kararı ; Tersane bölgesi trafiğinin düzenlenmesi açısından asfalt çalışmaları bitiminde yol çizgileri , trafik işaretlemeleri , minibüs duraklarının konulması , yaya yollarının çizilmesi ve gerekli trafik işaretlemelerinin yapılması için trafik komisyonunda görevlendirilme yapılmasına  ;

 

19-) 16.11.2018  tarih ve 2018/145  sayılı Meclis Kararı ;    Özel Servis araçları Hizmet Yönetmeliğinin 3. – 7. – 20. Maddelerine eklemelerin yapılmasına ve kabulüne;

 

20-) 16.11.2018  tarih ve 2018/146  sayılı Meclis Kararı ;  ………… adına kayıtlı  ………… Plakalı aracın Altınova Belediye Sınırları Karayolu Üzerindeki Duraklarda İNDİ-BİNDİ izin ve müsaadesi istemi ilgili Bakanlığa yazılan 06.11.2018 Tarih ve E.3119 Sayılı yazının cevabından sonra karar verilmesine   ;

 

21-) 16.11.2018  tarih ve 2018/147  sayılı Meclis Kararı ;   S.S. 81 No’lu Altınova Minibüs Kooperatifine kayıtlı Tahsisi kapsamındaki araçlara 30295 Sayılı Karayolu Yönetmeliği 55. Maddesinin 2 Bendindeki D4 Yolcu Taşıma Belgesi sahiplerine tarifeli taşımalar için asgari bir hat verilir . Daha Fazla verilecek olan hat sayısı bakanlıkça belirlenir ifadesine dayanarak Bakanlıkça bu konuya 18/12/2012 tarih ve 2013/KDGM-07/yolcu Genelgesinin 2. Maddesinin e bendinin 2. Fıkrasında beyan edildiği üzere; ‘’ Yetki Belgesi Sahipleri, bir ay içerisinde yer alan belirli bir döngü çerçevesinde çalışmak istemeleri halinde araç sayına bakılmaksızın en fazla dört taşıma hattında da çalışabilirler. BU DÖNGÜNÜN ZAMAN VE ÜCRET TARİFELERİN BELİRTTİLMESİ ŞARTTIR.’’ İfadesine ile açıklık getirilmiştir. Yalova İl Trafik Komisyonu Başkanlığı  tarafından alınan 2016-11 sayılı kararı doğrultusunda TOKMAK-KAYTAZDERE-ALTINOVA –YALOVA hat ve güzergahında  D4 Yolcu Taşıma Belgesi ile Yolcu Taşımacılığı yapan Tahsis Kapsamındaki araçlarına Altınova Belediye Sınırları ve Yetki Alanlarında olan ( Mücavir ) Tokmak Köyü, Çavuşçiftliği Köyü, Havuzdere Köyü Karayolu Üzerindeki Duraklarda İNDİ-BİNDİ  yaparak Kocaeli İli, Karamürsel İlçesine Yolcu taşımacılığı yapmaları için  izin ve müsaadesi verilmesine ilgili Bakanlığa yazılan 06.11.2018 Tarih ve E.3115 Sayılı yazının cevabından sonra karar verilmesine  ;

 

22-) 16.11.2018  tarih ve 2018/148  sayılı Meclis Kararı ;   S.S. 81 No’lu Altınova Minibüs Kooperatifine kayıtlı Tahsisi kapsamında Yalova İl Trafik Komisyonu Başkanlığı  tarafından alınan 2016-11 sayılı kararı doğrultusunda TOKMAK-KAYTAZDERE-ALTINOVA –YALOVA hat ve güzergahında  D4 Yolcu Taşıma Belgesi ile Yolcu Taşımacılığı yapan Tahsis Kapsamındaki araçlarına Altınova Belediye Sınırları ve Yetki Alanlarında olan ( Mücavir ) Tokmak Köyü, Çavuşçiftliği Köyü, Havuzdere Köyü Karayolu Üzerindeki Duraklarda İNDİ-BİNDİ izin ve müsaadesi verilmesine ilgili Bakanlığa yazılan 06.11.2018 Tarih ve E.3115 Sayılı yazının cevabından sonra karar verilmesine ;

 

23-) 16.11.2018  tarih ve 2018/149  sayılı Meclis Kararı ;  Özel Servis araçları Hizmet Yönetmeliğinin 12. Maddesinin “F” bendinin eklenmesine ve kabulüne;

 

24-) 16.11.2018  tarih ve 2018/150  sayılı Meclis Kararı ;  Memur Dolu Kadro değişikliğinin yapılmasına ve kabulüne;

 2018 EKİM

 

2018  YILI   EKİM  AYI  OLAĞAN  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ  : DR.METİN ORAL- BİLAL OK- BİROL BAYRAM-             ALİ KOÇAL- ALİ SARIHAN- HASAN  KARABACAK- MUSTAFA SARIGÜL- FEYZİ ARICI- MUHARREM AKDEMİR- KENAN AYKALKAN

 

 1-) Belediyemize ait 01/10/2018  tarih ve 2018/115  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Değirmen Mevkii 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede Belediye Meclis’inin 07/08/2018 tarih ve 2018/ 94 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız  kabulüne  ; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.  

 

  2-) Belediyemize ait 01/10/2018  tarih ve 2018/116  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Değirmen Mevkii 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede Belediye Meclis’inin 07/08 /2018 tarih ve 2018/95 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız  kabulüne ; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.  

     

3-) Belediyemize ait 01/10/2018  tarih ve 2018/117  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Helenapolis 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede Belediye Meclis’inin 07/08/2018 tarih ve 2018/ 96 sayılı Kararı ile kabul edilen 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız  kabulüne ; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.          

         

4-) Belediyemize ait  01/10/2018  tarih ve 2018/118  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Helenapolis 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı olan bölgede Belediye Meclis’inin 07/08 /2018 tarih ve 2018/97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız  kabulüne; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.  

 

5-) Belediyemize ait 01/10/2018  tarih ve 2018/119  sayılı Meclis Kararı   ;   Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki taşınmazın bulunduğu bölgede, Belediye Meclisi’nin 07.08.018 tarih 2018/ 98 sayılı Kararı ile yapılmasına karar verilen 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonunun , 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız  kabulüne ; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.  

 

 

6-) Belediyemize ait 01/10/2018  tarih ve 2018/120   sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki taşınmazın bulunduğu bölgede, Belediye Meclisi’nin 07.08.2018 tarih ve 2018/99 sayı  ile yapılmasına karar verilen  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun,  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından itirazsız  kabulüne; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.

 

7-) Belediyemize ait 01/10/2018  tarih ve 2018/121  sayılı Meclis Kararı; İlçemizde kurulacak olan Yalova Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokulu için 5(beş) kattan oluşacak olan, bodrum kat için; 516.96 m2 brüt alan, 1.kat için; 590.46 m2 brüt alan, 2.kat için; 590.46 m2 brüt alan  3.kat için 590.46 m2 brüt alan, çatı katı için; 468.16 m2 brüt alana sahip derslikler, uygulama laboratuvarları, personel ofisleri ve öğrenciler için sosyal alanların bulunduğu bina Belediyemiz tarafından kiralanmıştır. İlçemize kurulması planlanan meslek yüksekokulunun ihtiyacı doğrultusunda, binanın çatı katı tadilatı hariç diğer giderleri Belediyemiz tarafından karşılanacaktır. Bahsi geçen binanın gayrimenkul sahibiyle yapılan kira sözleşmesi gereği binanın Yalova Üniversitesine Meslek Yüksekokulu açılmasıyla 5 (beş) yıl müddetle bilabedel tahsil edilmesine; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.         

 

8-) Belediyemize ait 05/10/2018  tarih ve 2018/123  sayılı Meclis Kararı; İlçemiz de yeni yapılan binalarda su sayaçlarının Belediyemizin kullandığı elektronik sayaç programına  uygun olan sayaçlar müteahhit firmalar tarafından  temin edilerek, Belediyemize başvurması halinde  abonelik işlemlerinin yapılmasına  ; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.                   

 

9-) Belediyemize ait 05/10/2018  tarih ve 2018/124  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz hizmetlerinde  kullanılmak üzere 2 adet midibüs, 2 adet minibüs ,2 adet otobüs , 2adet çift kabin  alınmasına; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.                   

 

 

 

10-) Belediyemize ait 05/10/2018  tarih ve 2018/125  sayılı Meclis Kararı; S.S.27 No’lu Karamürsel- Handere Minibüsçüler Kooperatifinin; Karamürsel İstikametinden Yalova Yönüne giderken Belediyemiz sınırlarındaki karayolu üzerindeki duraklarda İNDİ, Yalova İstikametinden Karamürsel İstikametine Giderken BİNDİ talepleri; Belediyemiz Sınırları ve Yetki Sınırlarımızda ki mücavir alanlarımızdaki yerleşim yerleri Karayolu üzerindeki duraklarda İNDİ-BİNDİ izin - müsaadesi  S.S. 81 No’lu Altınova K. Oto ve Min. Mot. Taş. Kooperatifine verildiği ve Kooperatif bünyesinde D4 Yolcu taşıma belgesi ile hizmet veren araçların mevcut arz /talep dengesi bakımdan yeterliği olduğu ve ayrıca   KOCAELİ 1. İDARE MAHKEMESİ Esas No: 2015/660- Karar No: 2016/257 ve KOCAELİ 1. İDARE MAHKEMESİ Esas No: 2015/661- Karar No: 2016/258 Kararlarına bu kararlar neticesinde alınan 26/05/2016 tarih ve 2016/121 Sayılı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ( UKAME ) kararına uygunluk göstermeyecektir. Mevcut arz/talep dengesi bakımından sakınca doğurduğu, MAHKEME ve UKAME kararlarına uygunluk göstermediği için, Reddine; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.   

 

11-) Belediyemize ait 05/10/2018  tarih ve 2018/126  sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki okullara Belediyemiz tarafından kendi araçları ile yapılan öğrenci taşımacılığının hizmet alımı şeklinde öğrenci servisleri ile yapılmasına; Meclis’te  yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile karar verildi.     

 

           

 

 


12.10.2018

2018 EYLÜL

 

1-) 03/09/2018  tarih ve 2018/108  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki .. Ada, .. Parselde Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/91 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından, itirazsız kabulüne  ;

 

  2-) 03/09/2018  tarih ve 2018/109  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Otoyolun doğusunda Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/86 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/92 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından, itirazsız kabulüne  ;

     

 3-) 03/09/2018  tarih ve 2018/110  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Tersane arkasındaki bölgede Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/90  sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Belediye Meclisinin 06/07/2018 tarih ve 2018/93 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliği 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraz olmadığından, itirazsız kabulüne  ;

          

4-) 04/09/2018  tarih ve 2018/111  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi’nde 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne;

 

5-) 04/09/2018  tarih ve 2018/112  sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü genelinde, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne;

 

6-) 04/09/2018  tarih ve 2018/113   sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tokmak Köyü genelinde, 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Plan tadilatının kabulüne ;          

         

7-) 04/09/2018  tarih ve 2018/114  sayılı Meclis Kararı;  İlçe ve mücavir alanlar sınırlarındaki yollara kasis konma talepleri, İlçe içinde devam eden asfaltlama çalışmaları tamamlandıktan sonra değerlendirilmesine  ;

 


11.09.2018

2018 AĞUSTOS

 

1-) 07/08/2018  tarih ve 2018/94  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Değirmen Mevkii, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan, 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve 2018/3576 sayılı kararı ile uygun gördüğü hali ile onaylanmasına;

 

2-) 07/08/2018  tarih ve 2018/95  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Değirmen Mevkii, 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve 2018/3576 sayılı kararı ile uygun gördüğü hali ile onaylanmasına ;

     

 3-) 07/08/2018  tarih ve 2018/96  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek  Mahallesi, Helenopolis 2. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve 2018/3575 sayılı kararı ile uygun gördüğü hali ile onaylanmasına ;         

         

4-) 07/08/2018  tarih ve 2018/97  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek  Mahallesi, Helenopolis 2. Derece Arkeolojik Sit Alanında yapılan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 27.06.2018 tarih ve 2018/3575 sayılı kararı ile uygun gördüğü hali ile onaylanmasına ;

 

5-) 07/08/2018  tarih ve 2018/98  sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek  Mahallesindeki parselin bulunduğu bölgede yapılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne ;

 

6-) 07/08/2018  tarih ve 2018/99   sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli,Altınova İlçesi, Hersek  Mahallesindeki parselin bulunduğu bölgede yapılan   1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ;

         

7-) 07/08/2018  tarih ve 2018/100  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (Ova Mevkii),  no’lu adaların arasında kalan, parselde fonksiyon değişikliği ile ilgili Belediye Meclisi’nin 07.06.2018 tarih ve 2018/77 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden çıkarılan askı süresi içerisinde hiçbir itiraz yapılmadığından, Plan Tadilatının olduğu gibi kabulüne ;

         

8-) 07/08/2018  tarih ve 2018/ 101  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi (Ova Mevkii), no’lu adaların arasında kalan parselde fonksiyon değişikliği ile ilgili Belediye Meclisi’nin 07.06.2018 tarih ve 2018/78 sayılı kararı ile kabul edilen, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının, 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden çıkarılan askı süresi içerisinde hiçbir itiraz yapılmadığından, Plan Tadilatının olduğu gibi kabulüne ;

       

9-) 07/08/2018  tarih ve 2018/ 102  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin Kardeş Şehri olan Kıbrıs TatlıSu Belediyesine Kültür ve Sosyal İlişkilerin kuvvetlendirilmesi amacı ile 06/09/2018-10/09/2018 Tarihlerinde yapılacak olan Harnup Festivaline görevli gönderilmesine ;

 

10-) 07/08/2018  tarih ve 2018/ 103  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizin Kardeş Şehirleri olan Makedonya Üsküp Studenican, Jupa, Bulgaristan Dve Mogili, Bosna Hersek, Buzim İlişkilerin güçlendirmek amacı ile Eylül  ayı içerisinde ziyaret edilecek olup; kardeş şehirlerimize  görevli gönderilmesine;

 

11-) 07/08/2018  tarih ve 2018/ 104  sayılı Meclis Kararı;   Altınova İlçe  İçi Yol Yapımı ve Atatürk Caddesi Kentsel Tasarım Peyzaj Uygulama  işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden  ek kredi kullanılmasına ;

 

12-) 07/08/2018  tarih ve 2018/ 105  sayılı Meclis Kararı; İtfaiye Pazaryeri ve Otopark İnşaatı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. den  ek kredi kullanılmasına  ;

 

13-) 07/08/2018  tarih ve 2018/ 106  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemize ait  plakalı su tankerleri ve Cumhuriyet Mahallesi Dereyolu  caddesi  No 34’te bulunan Su Sondaj kuyusunun  kullanma hakkının Belediyemiz Şirketi AL-BEL firmasına kira bedeli  karşılığında devredilmesine ;

 

14- Belediyemize ait 07/08/2018 tarih ve 2018/107 sayılı Meclis Kararı; Belediyemizin İller Bankası kredileri karşılığında Ek Bütçe ayrılmasına;

 


27.08.2018

2018 TEMMUZ

 

2018  YILI   TEMMUZ  AYI  OLAĞAN  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

1-) 06/07/2018  tarih ve 2018/85  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazı ile ilgili plan tadilatından vazgeçtiğini bildirilmesine istinaden İmar Planı tadilatı teklifinin reddine;

 

  2-) 06/07/2018 tarih ve 2018/86  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde Otoyolun doğusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının kabulüne ;

     

         3-)  06.07.2018  tarih ve 2018/87  sayılı Meclis Kararı ; Şehir içi trafiğinin düzenlemesi açısından Hürriyet Mahallesi 10. Sokağa 9.Sokak başlangıcından şadırvana kadar ,  9. Sokak üzerine 10.Sokak başlangıcından 11. Sokağın başlangıcına kadar çift yönlü Duraklama ve Park Etmek Yasak tabelası konulmasına;

         

4-) 06.07.2018  tarih ve 2018/88  sayılı Meclis Kararı ;  Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu adının Spor Toto Teşkilatının reklam bedeli karşılığında  “Spor Toto Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu” olarak değiştirilmesine ve kabulüne;

 

          5-) 06.07.2018  tarih ve 2018/89  sayılı Meclis Kararı   ; Taksi Durakları Ve Ticari Taksi Taşımacılık EsaslarıYönetmeliğinin13. Maddesindeki; i ) Trafik tescil belgesi (aracın ruhsatı) nde koltuk sayısı sürücü dahil en fazla 5 kişi olmak zorundadır. ‘’ bendinin eklenmesine;

          Taksi Durakları Ve Ticari Taksi Taşımacılık EsaslarıYönetmeliğinin 3. Maddesindeki Mücavir Alanlar bendinden HERSEK ibaresinin çıkarılmasına;

 

6-) 06.07.2018  tarih ve 2018/90   sayılı Meclis Kararı;   Yalova İli,

Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tersane arkasındaki bölgede hazırlanan 1/5000

 Ölçekli İlave Nazım İmar Planının kabulüne;

         

7-) 06.07.2018 tarih ve 2018/91  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesindeki taşınmazın 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Plan tadilatı teklifinin kabulüne;

          

         

8-) 06.07.2018 tarih ve 2018/ 92  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde Otoyolun doğusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ;

       

9-) 06.07.2018  tarih ve 2018/ 93  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, tersane arkasındaki bölgede hazırlanan 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planının kabulüne;

 

                 


23.07.2018

2018 HAZİRAN

 

2018  YILI   HAZİRAN  AYI  OLAĞAN  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

  

1-) 01/06/2018  tarih ve 2018/73  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bentaltı, Değirmen ve Rauf Denktaş Caddesi arasında kalan imar adalarında Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 2018/49 ile 50 nolu kararlarıyla askıya çıkartılan 1/1000 Uygulama İmar planı revizyonu ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonlarına askı süresi içerisinde hiçbir itiraz yapılmadığından, olduğu gibi kabulüne  ;

 

           2-)  01/06/2018 tarih ve 2018/74  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek  Mahallesindeki …..Parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede Belediye Meclisinin 06.04.2018 tarih ve 2018/56 ile 57 sayılı  kararı ile yapılan  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planı ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı revizyonlarına askı süresi içerisinde hiçbir itiraz yapılmadığından, olduğu gibi kabulüne  ;

     

         3-) 07.06.2018  tarih ve 2018/75  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Tersane bölgesine ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ve ilavesinin kabulüne;

       

          4-) 07.06.2018  tarih ve 2018/76  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Tersane bölgesine ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ve ilavesinin kabulüne;

 

          5-) 07.06.2018  tarih ve 2018/77  sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde ….. no’lu adaların arasında kalan bölgenin imar fonksiyonunun  “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenerek, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne;

 

           6-) 07.06.2018  tarih ve 2018/78  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde…. no’lu adaların arasında kalan bölgenin imar fonksiyonunun  “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenerek, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ;

         

          7-) 07.06.2018 tarih ve 2018/79  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Hersek Lagünü Güney kıyısındaki tescil harici alanda Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi yaptırılmasına ilişkin hazırlanan “Vaziyet Planının” kabulüne;

          

          8-) 07.06.2018 tarih ve 2018/ 80  sayılı Meclis Kararı; İlçemiz Hersek mahallemizde İpek Yolu Caddesinden başlayarak  Sefine tersanesi önünden plaja kadar olan ve plaj sahil şeridindeki yollarda  çift taraflı olarak park yasağı uygulanmasına;

       

9-) 07.06.2018  tarih ve 2018/ 81  sayılı Meclis Kararı; Şehir içi trafiğini düzenlemesi açısından şehir içinde seyredecek olan araçların hız sınırları belirlenmiş olup,  gerekli görülen yerlere tabela konulmasına;

 

10-) 07.06.2018 tarih ve 2018/82  sayılı Meclis Kararı ; Şehir içi minibüs hattı(m)  için ihaleye çıkılması için Encümen’e yetki verilmesine ;

    

           11-) 07.06.2018  tarih ve 2018/83  sayılı Meclis Kararı ; Pazar yerlerinin ve orda bulunan dükkanların ihaleye çıkılması için Encümen’e  yetki verilmesine  ;

     

         12-) 07.06.2018  tarih ve 2018/84  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından yapılan Tankerle su taşımacılığının Belediye Şirketi ALBEL Altınova Akaryakıt İnşaat Çiçekçilik Taş. Tem. San. Ve Tic.Ltd. Şti. aracılığı ile yapılmasına ;

 

       


19.06.2018

2018 MAYIS

 

 1-) 07.05.2018  tarih ve 2018/60  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi,Çavuşçiftliği Köyünde ki ….sayılı parsellerin bulunduğu ada da yapılan imar plan tadilatına askı süresi içinde yapılan itirazın herhangi bir teknik dayanak ya da beyanda bulunmadığından ve yapılan imar plan tadilatının ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olması nedeniyle itirazın reddine ;

 

           2-) 07.05.2018  tarih ve 2018/61  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde ki .. parsel sayılı taşınmazın kuzeyinde yer alan park alanında, bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere trafo yerinin plan üzerine işlenmesi ile ilgili olarak alınan Belediye Meclisi’nin 07.03.2018 tarh ve 2018/34 sayılı kararı ile kabul edilen imar planı revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraza uğramadığından olduğu gibi kabulüne ;

     

         3-) 07.05.2018  tarih ve 2018/62  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde ki ..ada, .. parsel sayılı taşınmazın bulunduğu adada Belediye Meclisi’nin 07/02/2018 tarih ve 2018/23 sayılı Kararına istinaden yapılacak değişikliklerle ilgili alınan 07.03.2018 tarih ve 2018/35 sayılı kararı ile kabul edilen imar planı revizyonu 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraza uğramadığından olduğu gibi  kabulüne ;

       

          4-) 07.05.2018  tarih ve 2018/63  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde .. adalar arasındaki 7.00 m genişliğindeki yolun kaldırılması ve ..  ada istikametine uzatılması ayrıca ada ve .. parsel arasındaki yol genişliğinin 7.00 m’den 10.00 m’ye çıkartılması ile ilgili Belediye Meclisi’nin 07.03.2018 tarih ve 2018/33 sayılı kararı ile kabul edilen imar planı revizyonu teklifi 3194 sayılı İmar Kanunun 8.Maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik Hükümlerine istinaden çıkarılan askı sırasında herhangi bir itiraza uğramadığından olduğu gibi     kabulüne;

 

          5-) 07.05.2018  tarih ve 2018/64  sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Tersane Bölgesi Tersane Amaçlı Dolgu İmar Planında yapılan ilave imar plan revizyonuna askı süresi içinde yapılan itirazlar değerlendirilerek; verilen dilekçede belirtilen nedenler uygun görülerek itirazın kabülüne ve yapılan ilave imar plan revizyonunun iptaline  ;

 

          6-) 07.05.2018  tarih ve 2018/65  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Bağdat Caddesine muhtelif yerlere hız kesici konması  ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;

         

          7-) 07.05.2018 tarih ve 2018/66  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi,Hersek Mahallesinde, .. Parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede imar plan tadilatı yapılması ile ilgili konu hakkında komisyon çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;  

          

          8-) 07.05.2018 tarih ve 2018/ 67  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce hazırlanan 2017 Yılı Kesin Hesabı madde madde okundu ve Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

        

           9-) 07.05.2018  tarih ve 2018/ 68  sayılı Meclis Kararı; Altınova Belediyesi Kuruluş Şenliklerinin, Osmanlı Devletinin 1302 yılında Hersek Köyünde Kuruluşunun ve  Altınova Kültürler Buluşması programı için gerekli bütçenin ayrılarak programların yapılmasına;

 

10-) 07.05.2018 tarih ve 2018/69  sayılı Meclis Kararı ; Ramazan Ayında

İlçemizde ve mücavir alanlarımızda ramazan etkinlikleri ve iftar yemeklerinin verilmesi için  gerekli bütçenin ayrılarak gerçekleştirilmesine;

    

           11-) 07.05.2018  tarih ve 2018/70  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz tarafından düzenlenen Ulusal Satranç Turnuvasının yapılmasına ve dereceye giren yarışmacılara ve hakemlere ödül verilmesi için Belediyemiz bütçesinden ödenek ayrılmasına;

     

         12-) 07.05.2018  tarih ve 2018/71  sayılı Meclis Kararı ; Altınova İlçe içi yol yapımı ve Atatürk Caddesi Kentsel Tasarım Peyzaj Uygulama Yapım işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş. nden kredi kullanılmasına ;

       

          13-) 07.05.2018  tarih ve 2018/72  sayılı Meclis Kararı ; Hersek Lagünü Güney kıyısında Altınova Malmüdürlüğü tarafından, Kuş Gözlem Kulesi ve Botanik Bahçesi yapılmak üzere Belediyemize tahsis edilen tescil harici alanın, Belediyemize olan tahsisin kaldırılması ve yine aynı amaçla kullanılmak üzere Orman Su İşleri Yalova Şube Müdürlüğü’ne tahsisi için Altınova Malmüdürlüğü’ne muvafakat verilmesine;

 


16.05.2018

2018 NİSAN

 

1-) 06.04.2018  tarih ve 2018/40  sayılı Meclis Kararı ; Taksi durak

yerlerinin ve isimlerinin kabulüne ;

2-) 06.04.2018  tarih ve 2018/41  sayılı Meclis Kararı ;Belediyemiz komisyon seçimlerinin yapılmasına ve kabulüne ;

3-) 06.04.2018  tarih ve 2018/42  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Denetim Komisyon Raporu madde madde okundu ve Mecliste yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

 4-) 06.04.2018  tarih ve 2018/43  sayılı Meclis Kararı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56. Maddesine istinaden Belediyemizin tüm birimlerini kapsayacak şekilde hazırlanan 2017 – 2018 yılları arası faaliyet raporunun kabulüne;

 5-) 06.04.2018  tarih ve 2018/44  sayılı Meclis Kararı   ; 22 Şubat 2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi  Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre oluşturulan norm kadrolarımızdan ( I ) ve ( II )  sayılı cetvelde belirtilen boş kadro değişikliği ve ihdasının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesinde  Belediyenin norm kadroları bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclis kararıyla belirlenir hükmüne istinaden  kabulüne  ;

 6-) 06.04.2018  tarih ve 2018/45  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemizde Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ;.

  7-) 06.04.2018  tarih ve 2018/46  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesindeki…. taşınmaz üzerinde bulunan yapı, 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanun gereği yıkım ve yeniden inşa işlemi yapılacağından dolayı can, mal ve trafik güvenliğinin sağlanması için, taksi durağının Hürriyet Mahallesi, 9. Sokak  Sözer Lokantası yanına taşınmasına , 9.Sokak Taksi Durağı olarak isminin belirlenmesine  ve kabulüne;  

8-) 06.04.2018 tarih ve 2018/ 47  sayılı Meclis Kararı;  Belediyeden izinsiz olarak konteyner koyanlara para  cezası verilmesine ;

9-) 06.04.2018  tarih ve 2018/ 48  sayılı Meclis Kararı; Kullanım hakkı Belediyede olan yerlerde kesilen ağaçlar için kesenlere  ağaç başına para cezası  verilmesine;

 10-) 06.04.2018  tarih ve 2018/49  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli,

Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bentaltı, Değirmen ve Rauf Denktaş Caddeleri arasında kalan sokakların kaldırılıp, parkların yerinin değiştirilmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının kabulüne;

 11-) 06.04.2018  tarih ve 2018/50  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bentaltı, Değirmen ve Rauf Denktaş Caddeleri arasında kalan sokakların kaldırılıp, parkların yerinin değiştirilmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının kabulüne ;

12-) 06.04.2018  tarih ve 2018/51  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi Helenapolis II.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının  kabulüne ;

13-) 06.04.2018  tarih ve 2018/52  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi Helenapolis II.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının  kabulüne;

 14-) 06.04.2018  tarih ve 2018/53  sayılı Meclis Kararı   ;  08.01.2018 tarih ve 2018/09 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden, Belediye sınırları içindeki Belediye hissesi olan yerlerin ve tescil edilecek taşınmazların arsa metrekare birim değerlerinin tespitine ilişkin kurulan Takdir Komisyonu’nun, 22.03.2018 tarihli toplantısında alınan 1,2 ve 3 sayılı Takdir Komisyon Kararlarının kabulüne;

 15-) 06.04.2018  tarih ve 2018/54  sayılı Meclis Kararı;  Belediyemiz tarafından üyesi olduğumuz Türk Dünyası Belediyeler Birliğiyle birlikte Makedonyanın  Studeniçen İlçesine alınacak olan çöp toplama aracı için destek verilmesine ;

16-) 06.04.2018  tarih ve 2018/55  sayılı Meclis Kararı; Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına ;  

17-) 06.04.2018 tarih ve 2018/ 56  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki ….sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede hazırlanan  1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Tadilatının kabulüne;

18-) 06.04.2018  tarih ve 2018/ 57  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki…….sayılı taşınmazın bulunduğu bölgede hazırlanan  1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatının kabulüne ;

 19-) 06.04.2018  tarih ve 2018/ 58  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz tarafından Kardeş Belediyemiz Bulgaristan’ın Dve Mogili Belediyesinin 10-13 Mayıs 2018 tarihinde düzenleyeceği “ Dve Mogili Belediye Haftası” kutlamalarına personelimizin görevli gönderilmelerine;

 20-) 06.04.2018  tarih ve 2018/ 59  sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi 90, 91 ve 92 parsel sayılı taşınmazın üzerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından kuş gözlem merkezi ve eğitim alanı yaptırılmasına ilişkin vaziyet planının kabulüne ;

 


17.04.2018

2018 MART

2018  YILI   MART   AYI  OLAĞAN  MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 1-) 07.03.2018  tarih ve 2018/31  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova

İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki …sayılı parsellerin bulunduğu adada yapılan imar plan tadilatının kabulüne ;

 2-) 07.03.2018  tarih ve 2018/32  sayılı Meclis Kararı ;Yalova İli, Altınova İlçesi, Tersane Bölgesine ait 19.06.2014 tarihinde Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan Tersane Amaçlı Dolgu İmar Planında yapılan ilave imar ve imar plan tadilatının kabulüne;

 3-) 07.03.2018  tarih ve 2018/33  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde  otoyolun doğusunda kalan bölgede hazırlanan imar plan tadilatının kabulüne;

 4-) 07.03.2018  tarih ve 2018/34  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesinde  otoyolun doğusunda kalan bölgede hazırlanan imar plan tadilatının kabulüne ;

5-) 07.03.2018  tarih ve 2018/35  sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki ..sayılı parsel ile ilgili, 2018/23 sayılı Belediye Meclis Kararı’na istinaden işlem yapılmasının uygun olduğuna;

6-) 07.03.2018  tarih ve 2018/36  sayılı Meclis Kararı;   Belediyemiz tarafından Hersek Mahallesi yağlı güreşlerinin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı Etkinliklerinin yapılmasına ve Belediyemiz bütçesinden  ödenek ayrılmasına  ;

7-)  07.03.2018  tarih ve 2018/37  sayılı Meclis Kararı; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. Maddesinin b bendinde yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere Belediye Meclisi kararıyla ödül verilebilir, denilmektedir. Bu kapsamda Altınova Belediye Spor sporcularına, teknik yöneticilere ve antrenörlere ödül verilmesine  ;  

 8-) 07.03.2018  tarih ve 2018/ 38  sayılı Meclis Kararı;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi, Bursa Caddesi 18. Sokak girişine 2 ( iki ) araçlık geçici kamyonet durağının belirlenmesine;          

 9-) 07.03.2018  tarih ve 2018/ 39  sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Norm Kadrosunda Yönetmeliğe göre düzenlemelerin yapılmasına ;


16.03.2018

2018 ŞUBAT
 
2018  YILI   ŞUBAT   AYI  OLAĞAN  MECLİS KARAR ÖZETLERİ
 
1-) 07.02.2018  tarih ve 2018/12  sayılı Meclis Kararı ; Halkımıza yerinde
ve zamanında daha iyi hizmet verebilmek için Belediyemizde istihdam edilmek üzere 4  adet teknik personel kadrosunun ihdas edilmesi için Bakanlıktan talepte bulunulmasına ;
    
 2-) 07.02.2018  tarih ve 2018/13  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz İmar Komisyonundaki konularının görüşmelerinin devamına  ;
     
3-) 07.02.2018  tarih ve 2018/14  sayılı Meclis Kararı ;  Bitişik nizamlardaki cephe şartları konusu görüşülerek; “bitişik nizam parsellerde minimum cephe şartı sağlanmak ve en az 6 m boşluk bırakmak şartıyla 2 blok halinde yapılabilir” hükmünün plan notlarına eklenmesine ;
       
4-) 07.02.2018  tarih ve 2018/15  sayılı Meclis Kararı ; İşyerlerinin önünde kullanılan alanlarla ilgili konunun imar komisyonunda çalışmalarının devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;
 
5-) 07.02.2018  tarih ve 2018/16  sayılı Meclis Kararı   ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi, Hersek Caddesine haritada gösterilen yere hız kesici kasis konulmasına;
 
6-) 07.02.2018  tarih ve 2018/17-18-19-20  sayılı Meclis Kararları; 2017 deki taleplerinin  2018 yılı
için yenilenmesine;
 
7) 07.02.2018 tarih ve 2018/21 sayılı meclis kararı; İlgili Bakanlıklardan 2018 yılı için yardım taleplerinde bulunulması için Belediye Encümenine yetki verilmesine;
         
11-) 07.02.2018  tarih ve 2018/22 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz sorumluluk alanındaki inşaatlara malzeme taşıyan yüksek tonajlı araçlar için düzenleme yapılmasına ilişkin konu görüşülerek; inşaat ruhsatı düzenlenecek parsele beton, demir ve diğer tüm araç gereç ve malzeme taşıyan kamyon, tır vb. gibi yüksek tonajlı araçlar için güzergah krokisi hazırlanarak, inşaat ruhsatı verilirken yapı müteahhidine güzergah krokisinin teslim edilmesine ve konu ile ilgili taahhütname imzalatılmasına, aykırı güzergah kullanıldığı takdirde yapı müteahhidine araç başına ceza uygulanmasına ;
 
12-) 07.02.2018  tarih ve 2018/23 sayılı Meclis Kararı; 18. Madde uygulaması sonrası oluşan büyük parsellerle ilgili konu görüşülerek; “3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Madde uygulaması yapılmış parsellerde; oluşacak imar parselinin  10.000m2 den büyük olması durumunda, parsel bazında müracaat edilerek, Belediye Meclisinin konuya ilişkin plan değişikliği talebini uygun gördüğü takdirde, Emsal=1,20’ye kadar artırılabilir” hükmünün eklenmesine;
 
13-) 07.02.2018  tarih ve 2018/24 sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki 10 adet şehir içi minibüs hattı (M) plakasının her bir plaka için 200.000TL(İKİYÜZBİNTL) muhammen bedelle ihaleye çıkılması için Encümene yetki verilmesine;
 
14-) 07.02.2018  tarih ve 2018/25 sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki 3 adet ticari taksi hattı (T) plakasının her bir plaka için muhammen bedelin 230.000.-TL(İKİYÜZOTUZBİNTL) olarak belirlenmesine ve ihaleye çıkılması için Encümene yetki verilmesine  ;
 
15-) 07.02.2018  tarih ve 2018/26 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı ,Nejat Uygur caddesi, Bursa caddesi ve 5. Sokakta  servis araçlarının, minibüs, otobüs, midibüslerin, yük eşya ve hafriyat taşıyan kamyon ve kamyonetlere park yasağı uygulanmasına ;
 
16-) 07.02.2018  tarih ve 2018/27 sayılı Meclis Kararı; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet mahallesi Atatürk Bulvarında ücretli otopark uygulaması yapılması için gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasına ve uygulamaya geçirilmesi için Encümene yetki verilmesine;
 
17-) 07.02.2018  tarih ve 2018/28 sayılı Meclis Kararı; Belediyemiz Halk otobüsü ücret tarifesinin  kabulüne;  
 
18-) 07.02.2018  tarih ve 2018/29 sayılı Meclis Kararı; Taksi Durakları ve Ticari Taksi Taşımacılık Esasları Yönergesinin 7. Maddesinde düzenleme yapılmasına ;
 
19-) Belediyemize ait 07.02.2018  tarih ve 2018/30 sayılı Meclis Kararı; İlçemizdeki Ticari Taksi ana durak yerinin belirlenmesine;  
 

16.02.2018

2018 OCAK
2018  YILI   OCAK   AYI  OLAĞAN  MECLİS KARAR ÖZETLERİ
 
 1-) 02.01.2018  tarih ve 2018/01  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis
toplantılarının  Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 6. Maddesine istinaden,            2018  yılında her ayın ilk iş gününde yapılmasına, tatil  gününe rastlaması halinde ilk mesai gününde  saat:14:00’de Belediye Başkanlık Makamı Odasında  toplanılmasına;
    
 2-) 02.01.2018  tarih ve 2018/02  sayılı Meclis Kararı ; 2018 Yılında Belediyemiz Meclis toplantısı tatilinin yapılmamasına  ;
     
3-) 08.01.2018  tarih ve 2018/03  sayılı Meclis Kararı ;  Belediye sınırları ve mücavir alanların içinde yapılacak Oto yıkama işyerlerine verilecek ruhsatlar ile ilgili konu hakkında çalışmaların devamına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına ;
       
4-) 08.01.2018  tarih ve 2018/04  sayılı Meclis Kararı ; 2018 Yılında sözleşmeli personelimizin çalıştırılmasına ;
 
5-) 08.01.2018  tarih ve 2018/05  sayılı Meclis Kararı   ; 2018 yılı Gelir Tarifelerinde yapılan güncellemelerin olduğu gibi kabulüne ;
 
6-) 08.01.2018  tarih ve 2018/06  sayılı Meclis Kararı; Döngü çerçevesinde
2. Hat Talebinin ( Altınova-Karamürsel ) olduğu gibi kabulüne ;
         
7-) 08.01.2018  tarih ve 2018/07  sayılı Meclis Kararı; Kardeş
Belediyemiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısı Belediyesi’ne ait Minia Kıbrıs
açık hava müzesinde “ Kardeş Belediyeler” Bölümü oluşturulacağından, Kardeş Belediyemizin projesine destek verilmesine ve katılımlarımızın sağlanmasına  ;  
          
8-) 08.01.2018  tarih ve 2018/ 08  sayılı Meclis Kararı; Takdir Komisyonlarınca 2017 Yılında 2018 Yılı için Takdir edilen asgari ölçüde arsa m2 birim değerleri, Emlak Vergisi Kanunu 72 nolu Genel Tebliğe istinaden uygulanmasına.;
           
9-) 08.01.2018  tarih ve 2018/ 09  sayılı Meclis Kararı;  Belediyenin hissesi olan yerlerinin satışları için Takdir Komisyonu kurulmasına ve bu  takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeller üzerinden satışının yapılmasına  ;
 
10-) 08.01.2018  tarih ve 2018/10  sayılı Meclis Kararı; Belediye İlçe sınırlarında ve tersaneler bölgesinde 2018 Yılı işgal bedelleri belirlemek için takdir komisyonu kurulmasına   ;
 
11-) Belediyemize ait 08.01.2018  tarih ve 2018/11 sayılı Meclis Kararı;  2018 Yılı için Kıymet Takdir  komisyonu kurulmasına ;

19.02.2018

2017 ARALIK

07.12.2017  tarih ve 2017/147  sayılı Meclis Kararı ; Şehir içi minibüslerinin ihtiyaç olduğu yıllara sari olmak kaydıyla 200 adet tahditli şehir içi  M plaka hakkının alınmasına; 


07.12.2017  tarih ve 2017/146  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizdeki Şehir içi minibüs hattı  güzergahlarının belirlenmesine ve kabulüne ;

07.12.2017  tarih ve 2017/145  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizdeki Ticari Taksi Durak ve bekleme noktası yerlerinin belirlenmesine ve kabulüne ;

07.12.2017  tarih ve 2017/144  sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemize ait ilgili maddelerin  Gelir Tarifesine eklenmesine  ve kabulüne;


07.12.2017  tarih ve 2017/143  sayılı Meclis Kararı ;  Şehir içi Özel Halk otobüsleri çalışma yönetmeliğine ilgili maddelerin eklenmesine ve kabulüne;


07.12.2017  tarih ve 2017/142  sayılı Meclis Kararı ;  Memur  sendikası ile Toplu sözleşme görüşmeleri yapmaya ve sözleşme imzalamaya Belediye Başkanı Dr.Metin ORAL’a yetki verilmesine ;

07.12.2017  tarih ve 2017/141  sayılı Meclis Kararı ;  İşçi sendikası ile Toplu sözleşme görüşmeleri yapmaya ve sözleşme imzalamaya Belediye Başkanı Dr.Metin ORAL’a yetki verilmesine ;


07.12.2017  tarih ve 2017/140  sayılı Meclis Kararı ;   Mal Müdürlüğü’nden talep edilen 13 D  belgesinin KDV’ li işlemler için kullanılmasına ;

07.12.2017  tarih ve 2017/139  sayılı Meclis Kararı ;  Ticari taksi devirlerinden bedelin belirlenmesine ve kabulüne  ;


07.12.2017  tarih ve 2017/138  sayılı Meclis Kararı ;  Sanayi Kuruluşlarından alınan  Çöp konteyner bedellerinin belirlenen tarifeler üzerinden uygulanmasına ;

07.12.2017  tarih ve 2017/137 sayılı Meclis Kararı ;  İlçemizdeki Su ücretlerine zam yapılmamasına ve normal tarifenin uygulanmasına ;


07.12.2017  tarih ve 2017/136  sayılı Meclis Kararı ;  Tankerle su taşıma bedelinin belirlenmesine ve kabulüne  ;


07.12.2017  tarih ve 2017/135  sayılı Meclis Kararı ; İlçemiz Sanayi kuruluşlarında kanalizasyon bertaraf bedelinin belirlenmesine ve kabulüne;

07.12.2017  tarih ve 2017/134  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait su sayaç bedellerinin ihale rakamı üzerinden alınmasına  ;


07.12.2017  tarih ve 2017/133  sayılı Meclis Kararı ;  Altınova Belediyesi Halk otobüsü Fiyat Tarifesinin olduğu gibi  kabulüne ;

07.12.2017   tarih ve 2017/132 sayılı Meclis Kararı ; Belediye Meclis Kararındaki planlamaya yapılan itirazın kabul edilerek iptal edilmesine;

07.12.2017  tarih ve 2017/131  sayılı Meclis Kararı ;  2018 Yılı Geçici işçi vizesinin kabulüne ;


07.12.2017  tarih ve 2017/130  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizde mevcut sözleşmeli personellerin çalıştırılmasına ve ücretlerinin Bakanlığın 2018 yılı rakamları açıklandıktan sonra belirlenmesine  ;


07.12.2017  tarih ve 2017/129  sayılı Meclis Kararı ; Yeni yapılan binalarda, bina kanalizasyon bağlantısının şehir şebekesine sadece zemin katlardan bağlanmasına, bodrum katlarda ıslak hacim oluşturulduğu takdirde giderlerin zemin kattaki bağlantı noktasına bina sahibi tarafından uygun teknik  koşullar sağlanarak (pompa vb.) şehir şebekesine bağlanmasına, eğimli bölgelerde bodrum kat kotunun şehir şebeke kotuna uygun olabilecek durumlarda konunun Fen İşleri teknik ekiplerince değerlendirilip,  onay vermesi ile yapılabilmesine  ;

07.12.2017  tarih ve 2017/128  sayılı Meclis Kararı ; Otopark yönetmeliği ile ilgili değişiklik yapılmasına ilişkin konunun Bakanlığın hazırlamakta olduğu otopark yönetmeliği ile birlikte değerlendirilmesi için komisyon çalışmalarının devam etmesine;


07.12.2017  tarih ve 2017/127  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 06.10.2017 tarih ve 2017/111 ve 2017/112 sayılı kararla yaptırılan 1/1000  ve 1/5000 ölçekli imar plan değişikliğine yapılan itiraz kabul edilerek, plan değişikliğinin iptaline ve imar planının,  değişiklikten önceki halinin devamına ;29.12.2017

2017 KASIM

 16.11.2017  tarih ve 2017/126  sayılı Meclis Kararı ; Mali Hizmetler Müdürü Kadro derecesinin 1. Dereceden 3. Dereceye çıkartılmasına ; 16.11.2017  tarih ve 2017/125 sayılı Meclis Kararı ;  Belediyemize ait 2018 Yılı Gelir Tarifelerinin olduğu gibi kabulüne  ;


16.11.2017  tarih ve 2017/124  sayılı Meclis Kararı ; 2018 Yılı Sosyal ve Kültürel Etkinlikleri için , Belediyemiz tarafından  gerekli bütçenin ayrılarak harcanmasına ;

16.11.2017  tarih ve 2017/123  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait 2018 Yılı Bütçe Kararnamesinin olduğu gibi kabulüne;

16.11.2017  tarih ve 2017/122  sayılı Meclis Kararı ; 2018 Yılı  İşçi Çalıştırma Şartnamesinin hazırlanması konusunda Meclis adına yetkinin Belediye Encümenine verilmesine;


16.11.2017  tarih ve 2017/121  sayılı Meclis Kararı ; 2018 Yılında Zabıta Personeline fazla çalışma mesai ücretinin Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda  verilmesine;

16.11.2017  tarih ve 2017/120 sayılı Meclis Kararı ;Belediyemize ait 2018 Yılı Gider  Bütçesinin olduğu gibi kabulüne ;

16.11.2017  tarih ve 2017/119  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait 2018 Yılı Gelir Bütçesinin olduğu gibi kabulüne ;

16.11.2017  tarih ve 2017/118  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, güney imar planında  08.09.2017 tarih ve 2017/90 ve 2017/91 sayılı kararlarla yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulüne ;

16.11.2017  tarih ve 2017/117  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, güney imar planında  08.09.2017 tarih ve 2017/92 ve 2017/93 sayılı kararlarla yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulüne  ;

16.11.2017  tarih ve 2017/116  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, güney imar planında  08.09.2017 tarih ve 2017/88 ve 2017/89 sayılı kararlarla yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulüne;


Mahallesi, 08.09.2017 tarih ve 2017/84 ve 2017/85 sayılı kararlarla yaptırılan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatının itirazsız kabulüne ;


29.12.2017

2017 EKİM

 06.10.2017  tarih ve 2017/114  sayılı Meclis Kararı ; İlçemiz, Tersaneler bölgesindeki yolun yapılması için ihalesine çıkılmasına ve yolun yapılıp tersanelere rücu edilmesine  ; 06.10.2017  tarih ve 2017/113  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizdeki Tersaneler Bölgesi Dolgu İmar Planındaki yapılan değişikliklerin olduğu gibi kabulüne  ;

06.10.2017  tarih ve 2017/112  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bentaltı, Değirmen ve Rauf Denktaş Caddeleri arasında kalan sokakların kaldırılıp, parkların yerinin değiştirilmesi için 1/1000 ölçekli Uygulama  İmar plan tadilatının yapılmasına    ;


06.10.2017  tarih ve 2017/111  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Bentaltı, Değirmen ve Rauf Denktaş Caddeleri arasında kalan sokakların kaldırılıp, parkların yerinin değiştirilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar plan tadilatının yapılmasına  ;


06.10.2017  tarih ve 2017/110  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İl Trafik Komisyonu tarafından alınan 2016-11 sayılı kararı ve Altınova Belediye Meclisinin almış olduğu 2016 /96 sayılı durak yeri talebi kararıyla Yalova Tokmak – Tokmak,  Yalova arasında 30 adet aracın D4 belgesiyle çalışmalarına  izin verilmişti. Bu 30 kişilik grubun içinde bulunan … Kooperatif  hakkının ... devretmesinden dolayı, ………D4 belgesi almasında sakınca bulunmadığından  ;

06.10.2017  tarih ve 2017/109  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizdeki Taksi durak yerleri ile ilgili gerekli çalışmaların yapılmasına ve çalışmalar tamamlandıktan sonra Meclis gündemine alınmasına;


06.10.2017  tarih ve 2017/108  sayılı Meclis Kararı ;  Servis Araçları Yönetmeliğindeki cezai işlem maddelerine, Servis Araçlarında Alkol, Uyuşturucu madde, taciz gibi olayların vuku bulması halinde kavuşturma ve soruşturma sonuçlanana kadar Servis plakası ve çalışma ruhsatının askıya alınmasının eklenmesine ve kabulüne ;


06.10.2017  tarih ve 2017/107  sayılı Meclis Kararı ;  Hersekzade Ahmet Paşa Stadyumu adının Spor Toto Teşkilatının reklam bedeli karşılığında  “ Spor Toto Altınova Stadyumu “ olarak değiştirilmesine ve kabulüne ;

06.10.2017  tarih ve 2017/106  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz sınırları ve mücavir alan içerisinde bulunan Belediyemize ait taşınmazların 2017 yılında geçerli olmak üzere kıymet bedellerinin belirlenmesi için takdir komisyonu kurulmasına ve Takdir komisyonu kurmak için kurumlara ilgili yazıların yazılmasına;


06.10.2017  tarih ve 2017/105  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizde yeni yapılan kapalı Pazar yerlerinin ve dükkanların 10 yıllığına kullanım hakkının satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesine  ;


06.10.2017  tarih ve 2017/104  sayılı Meclis Kararı ; İlçemizde kurulacak olan Halk Kütüphanesinin 5 yıllığına kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine ;

06.10.2017  tarih ve 2017/103  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait 2017 yılı bütçesine ilaveten ek bütçe yapılmasına;

06.10.2017  tarih ve 2017/102  sayılı Meclis Kararı ; Altınova İlçe sınırları içerisindeki ikamet eden gazilere talepleri halinde 1 (bir ) adet servis plakası devir ve satış hakkı olmamak kaydıyla ücretsiz verilmesine;

06.10.2017  tarih ve 2017/101  sayılı Meclis Kararı ; Özel Servis Araçları Öğrenci Taşıma Ücret tarifesinin belirlenmesine ve kabulüne;


02.10.2017  tarih ve 2017/100  sayılı Meclis Kararı ; Altınova Belediyesi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği işbirliği ile Kardeş Belediyemiz Makedonya Jupa Belediyesine alınan İtfaiye aracının hizmet alım törenine katılmak üzere Belediye Meclis üyelerimizin görevlendirilmelerine  ;


02.10.2017  tarih ve 2017/99  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki Ada, ve  parselin  Belediye Meclisi’nin 07/08/2017 tarih ve 2017/72  sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım  İmar planı ve 07/08/2017 tarih ve 2017/73 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmadığından, olduğu gibi onaylanmasına ve kabulüne;02.10.2017  tarih ve 2017/98  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki   sayılı parselin  Belediye Meclisi’nin 07/08/2017 tarih ve 2017/70  sayılı kararı ile kabul edilen 1/5000 ölçekli Nazım  İmar planı ve 07/08/2017 tarih ve 2017/71 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planlarına süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmadığından, olduğu gibi onaylanmasına ve kabulüne;


28.12.2017

2017 EYLÜL

 08.09.2017  tarih ve 2017/97  sayılı Meclis Kararı ; S.S. 81 Nolu Kooperatif te hakkı bulunanın devretmesine ; 

08.09.2017  tarih ve 2017/96  sayılı Meclis Kararı ; Şehiriçi minibüs güzergahlarının  ekli haritasındaki gibi kabulüne  ;

08.09.2017  tarih ve 2017/95  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, …. bulunan, III. derece arkeolojik sit alanı, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kabulüne ;

08.09.2017  tarih ve 2017/94  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi,  Cumhuriyet Mahallesi, … bulunan, III. derece arkeolojik sit alanı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının kabulüne  ;

Belediyemize ait  08.09.2017  tarih ve 2017/93  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10A.3B’dea, 2704 sayılı parselin bulunduğu alanın, “ortaokul alanı” olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının kabulüne   ; Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

08.09.2017  tarih ve 2017/92  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10A’da, …. bulunduğu alanın, “ortaokul alanı” olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne  ;


08.09.2017  tarih ve 2017/91  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10A.3A’da, …. bulunduğu alanın, “ilkokul alanı” olarak hazırlanan, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatının kabulüne ;

08.09.2017  tarih ve 2017/90  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü sınırları içinde , Pafta: G22C.10A’da,  ….. bulunduğu alanın, “ilkokul alanı” olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne ;

08.09.2017  tarih ve 2017/89  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde …. bir kısmının “ilkokul alanı”, bir kısmının “ortaokul alanı” olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ;

08.09.2017  tarih ve 2017/88  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde …. bir kısmının “ilkokul alanı”, bir kısmının “ortaokul alanı” olarak hazırlanan, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne ;

08.09.2017  tarih ve 2017/87  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde Pafta: G22C.10B.4A’ da “Engelsiz Yaşam Merkezi” olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ;

08.09.2017  tarih ve 2017/86  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyünde Pafta: G22C.10B’ de “Engelsiz Yaşam Merkezi” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne;

08.09.2017 tarih ve 2017/85  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hürriyet Mahallesinde…. bir kısmının “ ilkokul alanı”, bir kısmının “lise alanı” olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne;

08.09.2017  tarih ve 2017/84  sayılı Meclis Kararı ;  Yalova İli, Altınova İlçesi,  Hürriyet Mahallesinde ….bir kısmının “ilkokul alanı”, bir kısmının “lise alanı” olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne;
28.09.2017

2017 AĞUSTOS

 

 07.08.2017  tarih ve 2017/83  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemize ait kapalı Pazar yerleri satıldıktan sonra haftalık işgaliye harcı alınmamasına ve ödemelerin 6 ay içerisinde tamamlanmasına, ödemesi bitmeyene devir hakkı verilmemesine  ; 07.08.2017  tarih ve 2017/82  sayılı Meclis Kararı ; Kıymet Takdir Komisyonu kurulmasına;

07.08.2017  tarih ve 2017/81  sayılı Meclis Kararı ; İlçemiz  sınırlarında Kamuya ait Cadde, Sokak vb. yerlerde bulunan terkedilmiş, çalışamayacak durumdaki hurda araçların olumsuz olaylara mahal vermemesi için Belediyemiz tarafından çekilebilecek hurda araçlara yer belirlenmesi için komisyonun çalışma yapıp uygun yer belirlemesine;


07.08.2017  tarih ve 2017/80  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz temizlik işlerinde  kullanılmak üzere 1 Adet sıfır veya ikinci el çöp toplama aracı ( Kamyon ) alınmasına;


07.08.2017  tarih ve 2017/79  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere sıfır veya ikinci el 2 adet çift kabin araç alınmasına;


07.08.2017  tarih ve 2017/78  sayılı Meclis Kararı Çiçek mezatı ve sebze-meyve hali  yapım  işinin hazırlanmasına;

07.08.2017  tarih ve 2017/77  sayılı Meclis Kararı ; İtfaiye Pazaryeri ve Otopark İnşaatı yapım  işinin devamına;


07.08.2017  tarih ve 2017/76  sayılı Meclis Kararı ; Belediye Hizmet Binası Altyapı ve Çevre Düzenlemesi yapım  işinin düzenlenmesine ;


07.08.2017  tarih ve 2017/75  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemizin orta refüj ve yağmur suyu projesinin hazırlanmasına  ;


07.08.2017  tarih ve 2017/74  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Orhangazi-İznik ayrımı ile Gölcük-Yalova ayrımı Devletyolu kapsamında 25+416.23-26+144.54 Km’ler arası  kamulaştırma koridorunun Karayolları adına yol ve yol emniyet sahası olarak kullanılmak üzere yapılacak imar plan tadilatının Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılmasına veya yaptırılmasına, hazırlanacak imar plan tadilatının Belediye Meclisinde görüşülerek karar alınmasına  ;


07.08.2017  tarih ve 2017/73  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesindeki sayılı parselin “sosyal tesis ve kültürel faaliyet alanı”, E:1,05, hmax:11m olarak yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne ;


07.08.2017  tarih ve 2017/72  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi,Cumhuriyet Mahallesindeki sayılı parselin “sosyal tesis ve kültürel faaliyet alanı”, E:1,05, hmax:11m olarak yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne;


07.08.2017  tarih ve 2017/71  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki sayılı parselin bulunduğu bölgede yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne;


07.08.2017  tarih ve 2017/70  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyündeki sayılı parselin bulunduğu bölgede yapılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne;    


07.08.2017 tarih ve 2017/69  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Çavuşçiftliği Köyü, Devlet Karayolu kuzeyindeki şuyulandırması yapılan bölgede çalışması tamamlanan numarataj haritasının kabulüne  ;01.08.2017  tarih ve 2017/68  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesindeki  sayılı parsellerin arasında bulunan 15.00 m’lik imar yolunun imar planı yapılması ile ilgili alınan Belediye Meclisinin 20/06/2017 tarih ve 2017/57 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı ve 20/06/2017 tarih ve 2017/56 sayılı Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmadığından, olduğu gibi onaylanmasına ;


24.08.2017

2017 HAZİRAN

 


20.06.2017  tarih ve 2017/67  sayılı Meclis Kararı ; Bosna Hersek Blagaj’da 04/08/2017- 07/08/2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan “ XXXIV Dostluk Karşılaşmaları Blagaj 2017 “ festivaline katılım daveti nedeniyle Belediyemiz Meclis Üyeleri Belediyemiz Personelinden ve folklor ekibinden görevli gönderilmelerine ; 

20.06.2017  tarih ve 2017/66  sayılı Meclis Kararı ; Şehiriçi Minibüs Hatları güzergahların belirlenerek Trafik Komisyonunda karar alındıktan sonra, 25 adet şehiriçi hattı plaka ücretinin araç başı fiyat belirlenmiş olup, kabulüne ve ihaleye çıkarılmasına;


20.06.2017  tarih ve 2017/65  sayılı Meclis Kararı ; Havuzdere hafriyat döküm alanında uygulanacak bedelleri belirlenmiş olup, olduğu gibi  kabulüne;


20.06.2017  tarih ve 2017/64  sayılı Meclis Kararı ; Tamirhane, atık toplama ve şehir estetiğine uygun olmayıp görsel kirlilik yaratan işyerlerinin 31.12.2017 tarihine kadar ilçe merkezi dışında bulacakların yere taşınmasına, taşınmayanların işyeri ve kötü görüntünün tamamen kapatılacak şekilde önlem alarak faaliyetine devam etmesine;


20.06.2017  tarih ve 2017/63  sayılı Meclis Kararı ; Tersanelerin kuracakları debimetre ve kontrol ünitesi için İtfaiye Raporu istenmesine ;


20.06.2017  tarih ve 2017/62  sayılı Meclis Kararı ; TEİAŞ tarafından İzmit Körfez Geçişi Enerji Nakil hattına ait sayısal verilerin mevcut olmadığından, sayısal verilerin TEİAŞ tarafından Belediyemize verilmesinden sonra konunun değerlendirilmesine ;


20.06.2017  tarih ve 2017/61  sayılı Meclis Kararı ;  Hersek Mahallesindeki parselde Belediyeye ait hissenin m2 birim fiyatının kabulüne ve satışının yapılmasına;

20.06.2017  tarih ve 2017/60  sayılı Meclis Kararı ;  Tersaneler tarafından kanalizasyon çıkışlarının Belediyemiz Kanalizasyon Sitemine bağlantı noktasında ;

           - Kanalizasyon çıkışlarına 1m x 1m ebadında numune bacası yapılmasına,

           - Her numune bacasına debimetre konmasına,

           -Her çıkışa uzaktan izlemeli otomasyon sistemli kontrol ünitesinin yaptırılmasına;Meclis’te yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.20.06.2017  tarih ve 2017/59  sayılı Meclis Kararı ; Belediye Meclisimizin almış olduğu 18/11/2016 Tarih ve 2016/131 sayılı Meclis Kararı ile 07/12/2016 Tarih ve 2016/141sayılı Meclis Kararlarındaki 2017 Yılı Gelir Tarifelerindeki bazı değişiklik ve eklemeler belirlenmiş olup, olduğu gibi kabulüne;


20.06.2017  tarih ve 2017/58  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi,Çavuşçiftliği Köyü, Devletyolu altı, Tersanelere giden yol üzerine uygun yere hız kesici kasis konulması ve ilgili haritasına işlenmesine;

20.06.2017 tarih ve 2017/57  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Hersek Mahallesi’nde ki parsellerin arasında bulunan   imar yolunun kaldırılarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan tadilatının kabulüne;20.06.2017  tarih ve 2017/56  sayılı Meclis Kararı ; Yalova İli, Altınova İlçesi, Maddesindeki Hersek Mahallesi’nde ki parsellerin arasında bulunan imar yolunun kaldırılarak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatının kabulüne;


20.06.2017 tarih ve 2017/55  sayılı Meclis Kararı ;Altınova Belediye Mezarlığında; Mezar Yeri Çevirme İşlemi için, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında çalışma yapılmasına, hafta sonu ve dini bayramlardan 1 hafta öncesinde kesinlikle herhangi bir çalışma yapılmamasına, çift kişilik mezar yeri için belirlenen ölçüler dahilinde tüm kurallara uyarak, diğer mezar yerlerine ve çevreye zarar verilmeden, işi bitiminde gerekli temizliği yapmak şartıyla, Zabıta Amirliğinden “Mezar Yeri Çevirme İzin Belgesi” alarak işleme başlanmasına, izin belgesi ücretinin belirlenmesine; 


20.06.2017  tarih ve 2017/54  sayılı Meclis Kararı ; Belediyemiz Meclis Üyeleri, Personeli ve Halk Oyunları ekibinin Kardeş Kent festivallerine görevli gönderilmelerine ;

 

 


07.07.2017