İhale DuyurularıTarih :

Kapalı Pazarda 1 nolu 23,04 m2 Kapalı ve 23,04 m2 açık Alanı , 2 nolu 23,04 m2 Kapalı ve 23,04 m2 ve Açık Alanı, 3 nolu 23,04 m2 Kapalı ve 23,04 m2 Açık Alanı Olan Balık Satış ve Pişirme Yeri Yerinin KİRALANMASI İŞİ
T.C.
ALTINOVA İLİ
ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 1 nolu  23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı , 2 nolu 23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 ve açık alanı, 3 nolu  23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı  olan balık satış ve pişirme yeri yerinin KİRALANMASI İŞİ

 

1.İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 1 nolu  23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı, 2 nolu 23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 ve açık alanı, 3 nolu  23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı olan balık satış ve pişirme yeri yerinin kiraya verilecektir.

2.İhale 29.11.2017 tarihinde Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplanacak ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi kapsamında Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecektir.

SAAT : 1 NOLU 10:45         2 NOLU 10:50           3 NOLU 11:00

3.Kiraya verilecek kapalı Pazar yerinde 1 nolu 23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı olan balık satış ve pişirme yeri yerini 10 (on) yıllık muhammen bedeli 100.000,00 TL (yüz  bin TL) olup, geçici teminatın miktarı en az 3.000,00 TL (üçbin TL) olacaktır. 2 nolu 23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı olan balık satış ve pişirme yeri yerini 10 (on) yıllık muhammen bedeli 80.000,00 TL (seksenbin TL) olup, geçici teminatın miktarı en az 2.400,00 TL (ikibindörtyüz TL) olacaktır . 3 nolu 23,04 m2 kapalı ve 23,04 m2 açık alanı olan balık satış ve pişirme yeri yerini 10 (on) yıllık muhammen bedeli 100.000,00 TL (yüz  bin TL) olup, geçici teminatın miktarı en az 3.000,00 TL (üçbin TL) olacaktır. İstekli bir den fazla balık satış ve pişirme yerine teklif verebilir. Teklif vereceği her bir yer için geçici teminat yatırmak zorundadır. Geçici teminatın açıklamasında projede yer alan alan kodunun yazması gerekmektedir. Aksi bir durumda ihaleye teklif veremez ve teminatı geçersiz sayılır

4.İhaleyi kazanan istekli ile kira sözleşmesine kadar ihale bedeli üzerinden hesap edilerek kira bedelinin %6 (yüzdealtı) sı kadar kesin teminatı Belediye Veznesine yatırarak sözleşme sırasında makbuzunu idareye sunması gerekmektedir.

5. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte teklif edilen bedelin ilk taksiti peşin  kalan kısmı 6 (altı) aylık dönemlerde eşit taksitler ile ödenecektir.

6.İhaleye katılmak için aşağıdaki belgelerin ihale tarihi ve saatinden önce idareye sunulması gerekmektedir.

7. Borcu bulunan kiracının devir hakkı bulunmamaktadır.

8.İşgaliye alınmayacaktır.

 

7.1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

d)     İkamet belgesi (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

f)       Altınova belediye sınırları içerisinde ihale ilan tarihinden geriye dönük son bir yıl içerisinde balıkçılık yaptığına dair belge (Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğinden alınacaktır.)

 

7.2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)      Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

d)     Altınova belediye sınırları içerisinde ihale ilan tarihinden geriye dönük son bir yıl içerisinde balıkçılık yaptığına dair belge (Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğinden alınacaktır.)

 

7.3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      Geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

7.4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci  ve   2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

 1. Tüm belgeler ihale tarihi ve saatine kadar bir zarfın içinde idareye sunmaları zorunludur. Belgelerin eksik veya mevzuata uygun olmayan belge sunulması durumunda kişi veya firmalar ihaleye katılamaz.

9.İhaleye katılacak olan kişi veya firmaların ihale tarihi ve saatinden önce ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almayan kişi veya firmalar ihaleye katılamazlar.

10.İhale ile ilgili evraklar her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

 İhale Tarihi : 29/11/2017
Durumu :

Tarih :

2018 YILI AKARYAKIT ALIMI

                                                                                  AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

ALTINOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
2018 YILI AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/596095

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 ALTINOVA/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2264612940 - 2264612942

c) Elektronik Posta Adresi

:

altinova@altinova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2018 YILI İÇERİSİNDE 200.000 LT MOTORİN (EURO DİZEL), 10.000 LT KURŞUNSUZ BENSİZ (95 OKTAN) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sözleşmeye mütakip 01.01.2018 tarihinde işe başlanır ve 31.12.2018 tarihinde iş biter. Belediyemizin depolama imkanı olmadığı için belediye ilçe sınırları dahilinde belediye binasına en fazla 4 km uzaklıkta olması kaydıyla yüklenicinin Altınova ilçesinde kendisine ait veya anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonundan Belediye araçlarına 01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında günlük yakıt pompasından araç deposuna teslim alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmeye mütakip 01.01.2018 tarihinde işe başlanır ve 31.12.2018 tarihinde iş biter. Belediyemizin depolama imkanı olmadığı için belediye ilçe sınırları dahilinde belediye binasına en fazla 4 km uzaklıkta olması kaydıyla yüklenicinin Altınova ilçesinde kendisine ait veya anlaşmalı olduğu akaryakıt istasyonundan Belediye araçlarına 01.01.2018 ve 31.12.2018 tarihleri arasında günlük yakıt pompasından araç deposuna teslim alınacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

CUMHURİYET MAH. ATATÜRK BUL. NO:24/A ALTINOVA / YALOVA

b) Tarihi ve saati

:

18.12.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:  İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış;
a)Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı.

b)İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş istasyonlu bayilik belgesi, (Bayilik Lisansı)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Kamu ve özel sektörde yapılan akaryakıt satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ALTINOVA BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALTINOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
İhale Tarihi : 18/12/2017 SAAT:11.00
Durumu : AÇIK İHALE

Tarih :

ÇOK AMAÇLI DÜKKAN YERİNİN KİRALANMASI
T.C.
ALTINOVA İLİ
ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İDAREMİZ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN KAPALI PAZARDA  500 M 2 ÇOK AMAÇLI DÜKKAN  YERİNİN KİRALANMASI İŞİ

1.İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 500 M2 çok amaçlı dükkan Yeri kiraya verilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi kapsamında Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecektir.

2.İhale 09.11.2017 tarihinde saat 11:00 de Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplanacak ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.500 m2 çok amaçlı dükkan yerinin onyıllık muhammen bedeli 480.000.00 TL (dörtyüzseksenbin TL) olup %3 (Yüzdeüç) geçici teminatı en az 14.400.00- TL(ondörtbindörtyüz TL) ‘dir. Teklif vereceği her bir yer için geçici teminat yatırmak zorundadır. Geçici teminatın açıklamasında projede yer alan kodunun yazması gerekmektedir. Aksi bir durumda ihaleye teklif veremez ve teminatı geçersiz sayılır.

4.İhaleyi kazanan istekli ile kira sözleşmesine kadar ihale bedeli üzerinden hesap edilerek kira bedelinin %6 (yüzdealtı) sı kadar kesin teminatı Belediye Veznesine yatırarak sözleşme sırasında makbuzunu idareye sunması gerekmektedir.

5. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte teklif edilen bedel peşin veya 6 eşit taksitler ile ödenecektir.

6.İhaleye katılmak için aşağıdaki belgelerin ihale tarihi ve saatinden önce idareye sunulması gerekmektedir.

7.İşgaliye alınmayacaktır.

8.Borcu bitmeyenin devir hakkı bulunmamaktadır.

 

6.1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

d)     İkamet belgesi (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

 

 

6.2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)      Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

6.3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      Geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

6.4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci  ve   2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

 1. Tüm belgeler ihale tarihi ve saatine kadar bir zarfın içinde idareye sunmaları zorunludur. Belgelerin eksik veya mevzuata uygun olmayan belge sunulması durumunda kişi veya firmalar ihaleye katılamaz.

8.İhaleye katılacak olan kişi veya firmaların ihale tarihi ve saatinden önce ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almayan kişi veya firmalar ihaleye katılamazlar.

9.İhale ile ilgili evraklar her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

 

                                                                                               

Dr. Metin ORAL
Belediye Başkanı


İhale Tarihi : 09.11.2017
Durumu : Açık

Tarih :

RESTAURANT YERİNİN KİRALANMASI İŞİ
T.C.
ALTINOVA İLİ
ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 46,20 M2 KAPALI VE 36,96 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN KİRALANMASI İŞİ

 

1.İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 46,20 M2 KAPALI VE  36,92 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN yeri kiraya verilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi kapsamında Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecektir.

2.İhale 08.11.2017 tarihinde saat 08:45’de Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplanacak ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.Kiraya verilecek kapalı pazarda 46,20 M2 KAPALI VE 36,92 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN yerinin 10(on) yıllık muhammen bedeli 150.000,00 TL (YÜZELLİ BİN TL) olup %3 (YüzdeÜç) geçici teminatı en az 4.500,00- TL (DÖRTBİNBEŞYÜZ TL) ‘dir.

4.İhaleyi kazanan istekli ile kira sözleşmesine kadar ihale bedeli üzerinden hesap edilerek kira bedelinin %6 (yüzdealtı) sı kadar kesin teminatı Belediye Veznesine yatırarak sözleşme sırasında makbuzunu idareye sunması gerekmektedir.

5. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte teklif edilen bedel peşin veya 6 (altı )  eşit taksitler ile ödenecektir.

6.İhaleye katılmak için aşağıdaki belgelerin ihale tarihi ve saatinden önce idareye sunulması gerekmektedir.

7.işgaliye alınmayacaktır.

8. Borcu bitmeyen kiracının devir hakkı bulunmamaktadır.

6.1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

d)     İkamet belgesi (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

f)       Altınova belediye sınırları içerisinde ihale ilan tarihinden geriye dönük son bir yıl içerisinde pazarcılık yaptığına dair belge (Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğinden alınacaktır.)

 

6.2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)      Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

d)     Altınova belediye sınırları içerisinde ihale ilan tarihinden geriye dönük son bir yıl içerisinde pazarcılık yaptığına dair belge (Altınova Belediyesi Zabıta Amirliğinden alınacaktır.)

 

6.3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      Geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

6.4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci  ve   2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

 1. Tüm belgeler ihale tarihi ve saatine kadar bir zarfın içinde idareye sunmaları zorunludur. Belgelerin eksik veya mevzuata uygun olmayan belge sunulması durumunda kişi veya firmalar ihaleye katılamaz.

8.İhaleye katılacak olan kişi veya firmaların ihale tarihi ve saatinden önce ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almayan kişi veya firmalar ihaleye katılamazlar.

9.İhale ile ilgili evraklar her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

 

                                                                                               

Dr. Metin ORAL

                                                                                              Belediye Başkanıİhale Tarihi : 08.11.2017
Durumu : Açık

Tarih : 25/09/2017

ALTINOVA HERSEKZADE AHMET PAŞA FUTBOL STADYUMU SENTETİK ÇİM HALININ SERİLMESİ İLE İLGİLİ YAPIM İŞİ

ALTINOVA HERSEKZADE AHMET PAŞA FUTBOL STADYUMU SENTETİK ÇİM HALININ SERİLMESİ İLE İLGİLİ YAPIM İŞİ

ALTINOVA BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
ALTINOVA HERSEKZADE AHMET PAŞA FUTBOL STADYUMU SENTETİK ÇİM HALININ SERİLMESİ İLE İLGİLİ YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2017/459984

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 ALTINOVA/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2264612940 - 2264612942

c) Elektronik Posta Adresi

:

altinova@altinova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET SENTETİK ÇİM HALININ SERİLMESİ İLE İLGİLİ YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ALTINOVA / YALOVA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA

b) Tarihi ve saati

:

16.10.2017 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

RESMİ GAZETE SAYISI: 27961 VE RESMİ GAZETE TARİHİ: 11.06.2011 tarihinde yayınlanan ve RESMİ GAZETE SAYISI: 27967 RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.06.2011 düzeltmesi yayınlanan YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ nin (A) ALT YAPI İŞLERİ nin XVIII GRUP: SAHA İŞLERİ işleri ve/veya B ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ nin III.GRUP:BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği diplomaları benzer iş olarak kabul edilecektir.

 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı ALTINOVA BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.
  7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
  8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALTINOVA BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
  10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
  12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
  13. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.İhale Tarihi : 16/10/2017
Durumu : Devam ediyor

Tarih : 18.09.2017

TİCARİ TAKSİ ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI SATIŞI

ALTINOVA İLİ

ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAPALI TEKLİF USULÜ

TİCARİ TAKSİ ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI SATIŞI

İHALE İLANI

 

 1. 10 adetTicari Taksi Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ihale ile satışa çıkarılmıştır.

 

a)1 Nolu Ticari Taksi plakası 27/09/2017 tarih ve saat 14:00 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

b) 2 nolu Ticari Taksi plakası 27/09/2017 tarih ve saat 14:15 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

c) 3 nolu Ticari Taksi plakası 27/09/2017 tarih ve saat 14:30 da 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

d) 4 nolu Ticari Taksi plakası 27/09/2017 tarih ve saat 14:45 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

e) 5 nolu Ticari Taksi plakası 27/09/2017 tarih ve saat 15:00 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

f) 6 nolu Ticari Taksi plakası 27/09/2017 tarih ve saat 15:15 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

g) 7 nolu Ticari Taksi plakası 27/09/2017 tarih ve saat 15:30 da 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

h) 8 nolu Ticari Taksi plakası 27/09/2017 tarih ve saat 15:45 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

ı) 9 nolu Ticari Taksi plakası 27/09/2017 tarih ve saat 16:00 da 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

i) 10 nolu Ticari Taksi plakası 27/09/2017 tarih ve saat 16:15 da 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

 

 

2.İhale 27.09.2017 tarih ve Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplanacak ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

3. Her bir Ticari Taksi Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı Tahmini Bedeli: 200.000,00 TL  (İki Yüz Bin Türk Lirası) + KDV dir.Geçici teminatı: 6.000,00 TL dir

 

4.İhaleyi kazanan istekli sözleşme sırasında ödemeyi peşin yapacaktır.

 1. Süresi: Altınova Belediyesi Ticari Taksi ve Taksi Durakları Çalıştırma Hizmet Yönetmeliğinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartı ile süresiz olarak verilir.

 

6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

6.1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

d)     Gerçek kişilerin ihale tarihi itibari ile Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

6.2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)      Tüzel kişilerin ihale tarihi itibari ile Türkiye sınırları içerisinde olmaları veya Kooperatifler ve Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

d)     Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

6.3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      4 üncü maddede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

6.4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci ve 2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

7.Tüm belgeler ihale tarihi ve saatine kadar bir zarfın içinde idareye sunmaları zorunludur. Belgelerin eksik veya mevzuata uygun olmayan belge sunulması durumunda kişi veya firmalar ihaleye katılamaz.

8.İhaleye katılacak olan kişi veya firmaların ihale tarihi ve saatinden önce ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almayan kişi veya firmalar ihaleye katılamazlar.

9.İhale ile ilgili evraklar her gün mesai saatleri içerisinde Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 500,00 (BeşYüzTürkLirası) karşılığında satın alınabilir.

                                                                                               Dr. Metin ORAL

                                                                                              Belediye Başkanıİhale Tarihi : 27.09.2017
Durumu : Devam ediyor
İmar
Hastane Randevu
Merkezi
İmar

Nöbetçi Eczaneler
İmar
Task-Kab
İmar
Taskib