İhale DuyurularıTarih : 16.05.2019

KAPALI TEKLİF USULÜ M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI İHALE İLANI

Madde 1– 5 (BEŞ) adet M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ihale ile satışa çıkarılmıştır.

a)1 Nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 24/05/2019 tarih ve saat 14:00 de 150.000.00-TL +KDV  4.500.00 TL Geçici Teminat

b) 2 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 24/05/2019 tarih ve saat 14:15 de 150.000.00-TL +KDV  4.500.00 TL Geçici Teminat

c) 3 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 24/05/2019 tarih ve saat 14:30 da 150.000.00-TL +KDV  4.500.00 TL Geçici Teminat

d) 4 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 24/05/2019 tarih ve saat 14:45 de 150.000.00-TL +KDV  4.500.00 TL Geçici Teminat

e) 5 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 24/05/2019 tarih ve saat 15:00 de 150.000.00-TL +KDV  4.500.00 TL Geçici Teminat

 

Madde 2–  İhale24.05.2019 tarih CUMA günü saat 14:00’ile 15:00 saatleri arasında  Altınova Belediyesi Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVAadresinde yapılacaktır.

Madde 3–  Her bir Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı Tahmini Bedeli: 150.000,00 TL  (Yüz Elli Bin Türk Lirası) + KDV dir.

Madde 4– Geçici teminatı: 4.500,00 TL (Dört Bin Beş Yüz Türk Lirası) dır.

Madde 5- İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) dir. İhale dokümanı Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını almaları zorunludur.

Madde 6- Süresi: Altınova Belediyesi DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartı ile süresiz olarak verilir.

Madde 7İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta

d)     Gerçek kişilerin ihale tarihi itibari ile Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)Tüzel kişilerin ihale tarihi itibari ile Türkiye sınırları içerisinde olmaları veya Kooperatifler ve Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

d)     Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      4 üncü maddede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci  ve   2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 8 - Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıdagösterilmiştir. 

a)      Tedavüldeki Türk parası,

b)      Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı kanunun 27.ci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat  mektupları,

c)      Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller

d)     Teminatların teslim yeri: Banka teminat mektupları teklif zarfının içerisine konulur. Banka teminat mektupları dışındaki teminatlar Belediye veznesine yatırılıp makbuzları teklif zarfı içerisine konulur.

Üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Madde 9- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar:

1-      İdarenin:

a)      İta Amirleri,

b)     İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c)      (a ) ve (b ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar ( ikinci derece dâhil ) kan ve sıhrî hısımları, (a ), ( b ) ve ( c ) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları; ( bu şahısların yönetim kurullarında olmadıkları anonim ortaklıklar hariç )

2- 2886 Sayılı kanunun 83, 84 ve 85. inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

Madde 10 -  Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

a)     İç Zarfın Hazırlanması: İç zarfın içine idarece verilen örneğe uygun olarak hazırlanan teklif mektubu konur.

           Teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

b) Dış Zarfın Hazırlanması: İç zarf ve bu şartnamenin 7 inci maddesinde istenilen belgeler ikinci bir zarfa ( dış zarf ) konularak kapatılır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yerlerinin istekli tarafından kaşelenerek imzalanması gerekmektedir.

      TEKLİFLERİN VERİLMESİ

      Madde 11 - İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını ihale günü ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.

            Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine tekliflerin verileceği yerin açık adresi (Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

            Posta ile yapılacak müracaatların da aynı saate kadar yukarıda belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

            Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

               Saat ayarında Posta, telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI:

Madde 12- Teklifler, 3 üncü maddede belirtilen yer, gün ve saatte, ihale komisyonunca kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar isteklilerin veya bunların noter tasdikli vekâletnameyi haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

             İstenilen belgeler ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca bir işleme konulmadan diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamaz.

İÇ ZARFLARIN AÇILMASI

Madde 13- Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

             Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 10 uncu Maddesinin (a) bendine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan esaslar dahilinde 41 inci maddesine göre karara bağlanır.

İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER

Madde 14- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İDARENİN YETKİSİ:

Madde 15-

a) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.

 b) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları İta Amiri’nce karar tarihinden itibaren en geç 15 (On beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amiri tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır ve iptal edilir.

c)  İta Amiri’nce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 inci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. 

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

  d)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde her bir İstekli, ihalede kesinleşen ihale bedelinin tamamını ve ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerini peşin olarak ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale bedelini ödemeyen her bir istekliye ait ihale bozulur ve geçici teminatı Belediyeye irat kaydedilir.

İDARENİN SORUMLULUĞU

Madde 16- İhale bedelinin tamamı ve ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin ödenmesinden sonra Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı devri yapılır.

Madde 17- İhale bedelinin tamamı ödendikten sonra Geçici Teminat iade edilir.  

DİĞER HUSUSLAR:      

Madde 18 – İstekliler en fazla 5 (beş) adet Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı için teklif verebilirler.

Madde 19- İhaleye katılarak hak sahibi olacak işleticiler Altınova Belediyesi DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ hükümleri çerçevesinde faaliyet göstereceklerini hükmen kabul etmiş sayılırlar.

Madde 20- İhale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri istekliye aittir.

Madde  21– Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Yalova Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.İhale Tarihi : 24.05.2019
Durumu : AKTİF
İmar
Hastane Randevu
Merkezi
İmar

Nöbetçi Eczaneler
İmar
Task-Kab
İmar
Taskib