İhale DuyurularıTarih : 08.02.2017

SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI SATIŞI
T.C.
ALTINOVA İLİ
ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAPALI TEKLİF USULÜ
SERVİS ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI SATIŞI
İHALE İLANI

 

1. 20 adetServis Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ihale ile satışa çıkarılmıştır.

2.İhale 26.04.2017 tarih ve Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplanacak ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.Geçici teminatı: 1.200,00 TL dir

4.İhaleyi kazanan istekli sözleşme sırasında ödemeyi peşin yapacaktır.

  1. Süresi: Altınova Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartı ile süresiz olarak verilir.

6. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

6.1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

d)     Altınova Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümleri gereği gerçek kişilerin ihale tarihi itibari ile Altınova Belediyesi ve Mücavir Alan sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

6.2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)      Altınova Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği hükümleri gereği tüzel kişilerin ihale tarihi itibari ile Altınova Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde olmaları veya Kooperatifler ve Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Altınova Belediyesi ve mücavir alan sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

d)     Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

6.3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      4 üncü maddede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

6.4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci  ve   2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

7.Tüm belgeler ihale tarihi ve saatine kadar bir zarfın içinde idareye sunmaları zorunludur. Belgelerin eksik veya mevzuata uygun olmayan belge sunulması durumunda kişi veya firmalar ihaleye katılamaz.

8.İhaleye katılacak olan kişi veya firmaların ihale tarihi ve saatinden önce ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almayan kişi veya firmalar ihaleye katılamazlar.

9.İhale ile ilgili evraklar her gün mesai saatleri içerisinde Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 250,00 (İkiYüzElliTürkLirası) karşılığında satın alınabilir.İhale Tarihi : 26.04.2017
Durumu : Devam Ediyor
İmar
Hastane Randevu
Merkezi
İmar

Nöbetçi Eczaneler
İmar
Task-Kab
İmar
Taskib