İhale DuyurularıTarih : 14.11.2018

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI
T.C.
YALOVA İLİ ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI
I-GENEL ŞARTLAR
 

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

 

1-      Yalova İli Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Devlet Yolu Alt Caddesi Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Altınova Belediyesine ait  toplam 1(bir) adet Arsanın  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

                              

                                                    Satışı Yapılacak Taşınmaz Malların;

      Sıra                                                                               Muhammen              Geçici                İhale

      No:  Mahalle:      Cinsi:   Ada/Parsel:     m2     :        Bedeli TL :              Teminatı           Saati:

       1- Cumhuriyet      Arsa       287/2             790          2.200,000,00                66.000,00           11.00

 

          Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati belirtilen Demre Belediyesine ait taşınmazlar, Altınova Belediye  Başkanlığınca 27/11/2018 tarihine tesadüf eden Salı günü saat 11.00’da başlayacak ve  Altınova Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

          İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi;  500,00.-TL(beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler Ayrıca altinova.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. Taşınmazın satış bedeli KDV’den muaftır.

  

 MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

 

          Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları , yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

          İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

          İştirakçilerin geçici teminat bedelini 27/11/2018 tarihinde ve saat  10.30’ a kadarBelediyemiz veznesine yatırmaları ve  Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 27/11/2018 tarihinde saat 10.30’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

         Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

         İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

         Taşınmaz satış bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir. İhalenin sonuçlanma süreleri de dikkate alınarak taşınmaz bedeli sözleşme imzalanmasına mütakip aynı gün içerisinde Altınova Belediye Başkanlığının Vakıfbank TR090001500158007292341246 nolu hesabına yatırılması gerekir.  

  

     MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

  

a)      08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

b)     2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

     

    MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a)      Başvuru dilekçesi,

b)     Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c)      Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

d)     Geçici Teminat,

e)      Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

f)       Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)

g)      Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

h)     İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

i)        Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

j)       İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi

k)     Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

l)        Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

m)   İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.

n)     Şartname alındı makbuzu.

 

 

          Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 27/11/2018 tarihinde Salı günü saat 10.30’a kadarAltınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

          Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

 

          İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

 

          İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince  karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

          İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

          İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.  

          Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

          İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.                                                         

 

MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER

 

          İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak  her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

 

MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

 

          Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren onbeş (15) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ile Belediye arasında sözleşme imzalanacak, satılan taşınmazın ihale bedeli %100’ ü  Peşin ve %6 Kesin Teminat Belediyenin veznesine veya banka hesabına yatırılarak peşin olarak tahakkuk edilir. Taşınmaz bedeli ödenmediği takdirde kanuni işlem yapılır.

          Taşınmaz bedeli tahakkuk eden zamanında ödenmemesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek teminatlar irat kaydedilir

       

          Ayrıca satışı yapılan taşınmazın onaylanan ihale kararının, yukarıda bahsedilen kanun çerçevesinde üzerine ihale yapılana veya vekiline tebliği sayılan günden itibaren  on beş gün içerisinde ihale bedelini ödediği takdirde satış sözleşmesi düzenlenmeyecektir.

          Bu şartnamedeki zorunluluklara  uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

          Geçici Teminat, ihale bedeli ödendikten ve tapu teslim işlemi gerçekleştikten sonra iade edilecektir.

          Alıcının sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, sözleşme feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, Belediyeye gelir kaydedilir.

 

MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

 

        Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

         Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir şekilde talepte bulunulamaz,parsellerin bulunduğu kısımlardaki kullanım değişikliklerinden de idarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

          İdare de alıcının yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde, satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 

          Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

 

          İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir.Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Yalova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR

 

          “Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki  adresime yapılabilir.”

 

                                                                        

 

Taahhüt Eden veya Vekili

 

İmzası : …………………………………………………..

 

 

Adı-Soyadı : …………………………………………………..

Görevi : …………………………………………………..

Yasal Adresi : …………………………………………………..

………………………….……………..…………..

Tarih : ……………..

 

( İşbu şartname 4 (dört) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir. )

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                            Dr. Metin ORAL

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 

 İhale Tarihi : 27.11.2018
Durumu : AKTİF

Tarih : 28/08/2018

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALE İLANI

I-GENEL ŞARTLAR

 

MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ

 

1-      Yalova İli Altınova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Devlet Yolu Alt Caddesi Mevkiinde bulunan, mülkiyeti Altınova Belediyesine ait  toplam 1(bir) adet Arsanın  2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile (açık arttırma) satış ihalesi yapılacaktır.

                              

                                                    Satışı Yapılacak Taşınmaz Malların;

      Sıra                                                                               Muhammen              Geçici                İhale

      No:  Mahalle:      Cinsi:   Ada/Parsel:     m2     :        Bedeli TL :              Teminatı           Saati:

       1- Cumhuriyet      Arsa       287/2             790          2.200,000,00                66.000,00           11.00

 

          Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminat miktarları ve ihale saati belirtilen Demre Belediyesine ait taşınmazlar, Altınova Belediye  Başkanlığınca 13/09/2018 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 11.00’da başlayacak ve  Altınova Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

 

          İstekliler; ihaleye ilişkin bilgileri Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden öğrenebilirler. Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde görülebilir ve şartnameyi;  500,00.-TL(beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alabilirler Ayrıca altinova.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. Taşınmazın satış bedeli KDV’den muaftır.

  

 MADDE 2. MUHAMMEN BEDEL, GEÇİCİ ve KESİN TEMİNAT MİKTARI

 

          Taşınmazların muhammen satış bedelleri ve geçici teminat miktarları , yukarıda madde 1’de gösterilmiştir.

          İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminatı nakden veya teminat mektubu ile yatırmak zorundadır.

          İştirakçilerin geçici teminat bedelini 13/09/2018 tarihinde ve saat  10.30’ a kadarBelediyemiz veznesine yatırmaları ve  Açık Teklif Usulüne göre ihale edilecek taşınmazlar için istenilen belgeleri dosya halinde 13/09/2018 tarihinde saat 10.30’ a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

         Her ne surette olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

         İhale bedeli üzerinden %6 oranında kesin teminat alınır.

         Taşınmaz satış bedellerinin tamamı peşin olarak ödenecektir. İhalenin sonuçlanma süreleri de dikkate alınarak taşınmaz bedeli sözleşme imzalanmasına mütakip aynı gün içerisinde Altınova Belediye Başkanlığının Vakıfbank TR090001500158007292341246 nolu hesabına yatırılması gerekir.  

  

     MADDE 3. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

  

a)      08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.

b)     2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6.maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye katılanın üzerine ihale yapılmış bulunursa, geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa bozularak kesin teminatı ve güvence bedeli belediyeye gelir kaydedilecektir.

     

    MADDE 4. İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

 

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

a)      Başvuru dilekçesi,

b)     Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,

c)      Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır

d)     Geçici Teminat,

e)      Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)

f)       Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan  ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış ikametgah Belgesi(Gerçek kişiler için)

g)      Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi

h)     İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

i)        Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,

j)       İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi

k)     Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri

l)        Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

m)   İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.

n)     Şartname alındı makbuzu.

 

 

          Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 13/09/2018 tarihinde Perşembe günü saat 10.30’a kadarAltınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

          Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

MADDE 5. İDARENİN YETKİSİ

 

          İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekilerden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

 

MADDE 6. İHALENİN ONAYI VE TEBLİĞİ

 

          İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı ita amirince, karar tarihlerinden itibaren en geç onbeş (15) iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince  karar iptal edilirse, ihale hükümsüz sayılır.

          İta amirince onaylanan ihale kararları, onayladığı günden itibaren en geç beş (5) iş günü içerisinde, üzerine ihale yapılana veya yasal temsilcisine (vekiline) imzası alınmak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir.

          İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.  

          Teklifleri uygun olarak değerlendirilmeyen isteklilerin Geçici Teminatı, müracaatları halinde istekliler veya yasal temsilcilerine imza karşılığı iade edilir.

          İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.                                                         

 

MADDE 7. HARÇ ve GİDERLER

 

          İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer giderleri ile satıma ilişkin olarak  her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.

 

MADDE 8. ALICININ GÖREV VE SORUMLULUĞU

 

          Müşteri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren onbeş (15) gün içinde İhale üzerinde kalan istekli ile Belediye arasında sözleşme imzalanacak, satılan taşınmazın ihale bedeli %100’ ü  Peşin ve %6 Kesin Teminat Belediyenin veznesine veya banka hesabına yatırılarak peşin olarak tahakkuk edilir. Taşınmaz bedeli ödenmediği takdirde kanuni işlem yapılır.

          Taşınmaz bedeli tahakkuk eden zamanında ödenmemesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşme fesih edilerek teminatlar irat kaydedilir

       

          Ayrıca satışı yapılan taşınmazın onaylanan ihale kararının, yukarıda bahsedilen kanun çerçevesinde üzerine ihale yapılana veya vekiline tebliği sayılan günden itibaren  on beş gün içerisinde ihale bedelini ödediği takdirde satış sözleşmesi düzenlenmeyecektir.

          Bu şartnamedeki zorunluluklara  uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

          Geçici Teminat, ihale bedeli ödendikten ve tapu teslim işlemi gerçekleştikten sonra iade edilecektir.

          Alıcının sözleşme hükümlerine uymaması durumunda, sözleşmenin feshedileceği bildirilir. Tebligata rağmen borcun ödenmemesi halinde, sözleşme feshedilerek, geçici teminat olarak belirlenmiş tutar, Belediyeye gelir kaydedilir.

 

MADDE 9. İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU

 

        Satışı yapılan taşınmazların tapu tescili, ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır.

         Taşınmazla ilgili olarak yapılacak her türlü imar tadilatları konusunda idareden hiçbir şekilde talepte bulunulamaz,parsellerin bulunduğu kısımlardaki kullanım değişikliklerinden de idarenin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

          İdare de alıcının yükümlüğünü yerine getirmesinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde, satılan taşınmazı alıcıya teslim etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 10. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

 

          Şartname ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

MADDE 11. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YERİ

 

          İhale konusu satışla ilgili olarak doğabilecek ihtilaflar, öncelikle 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde Belediye Encümeninde çözülecektir.Çözülemediği takdirde ihtilafların çözümünde Yalova Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

MADDE 12. DİĞER HUSUSLAR

 

          “Bu şartname ve eklerinde yazılı hususları tamamen okuyup anladığımı, şartname ve eklerinde belirtilen kurallara aynen uyacağımı gayri kabili rücu kaydıyla kabul ve taahhüt ederim. Her çeşit tebligat, aşağıdaki  adresime yapılabilir.”

 

                                                                        

 

Taahhüt Eden veya Vekili

 

İmzası : …………………………………………………..

 

 

Adı-Soyadı : …………………………………………………..

Görevi : …………………………………………………..

Yasal Adresi : …………………………………………………..

………………………….……………..…………..

Tarih : ……………..

 

( İşbu şartname 4 (dört) sayfa ve 12 (oniki) maddeden ibarettir. )

 

                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                          Dr. Metin ORAL

                                                                                                           Belediye Başkanı

 

 

 

 

 İhale Tarihi : 13/09/2018
Durumu : BİTTİ

Tarih : 28/08/2018

KAPALI TEKLİF USULÜ M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI İHALE İLANI

Madde 1– 5 (BEŞ) adet M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ihale ile satışa çıkarılmıştır.

a)1 Nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 11/09/2018 tarih ve saat 14:00 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

b) 2 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 11/09/2018 tarih ve saat 14:15 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

c) 3 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 11/09/2018 tarih ve saat 14:30 da 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

d) 4 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 11/09/2018 tarih ve saat 14:45 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

e) 5 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 11/09/2018 tarih ve saat 15:00 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

 

Madde 2–  İhale11.09.2018 tarih Salı günü saat 14:00’ile 15:00 saatleri arasında  Altınova Belediyesi Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVAadresinde yapılacaktır.

Madde 3–  Her bir Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı Tahmini Bedeli: 200.000,00 TL  (İki Yüz Bin Türk Lirası) + KDV dir.

Madde 4– Geçici teminatı: 6.000,00 TL (Altı Bin Türk Lirası) dir

Madde 5- İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) dir. İhale dokümanı Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını almaları zorunludur.

Madde 6- Süresi: Altınova Belediyesi DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartı ile süresiz olarak verilir.

Madde 7İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta

d)     Gerçek kişilerin ihale tarihi itibari ile Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)Tüzel kişilerin ihale tarihi itibari ile Türkiye sınırları içerisinde olmaları veya Kooperatifler ve Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

d)     Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      4 üncü maddede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci  ve   2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 8 - Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıdagösterilmiştir. 

a)      Tedavüldeki Türk parası,

b)      Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı kanunun 27.ci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat  mektupları,

c)      Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller

d)     Teminatların teslim yeri: Banka teminat mektupları teklif zarfının içerisine konulur. Banka teminat mektupları dışındaki teminatlar Belediye veznesine yatırılıp makbuzları teklif zarfı içerisine konulur.

Üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Madde 9- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar:

1-      İdarenin:

a)      İta Amirleri,

b)     İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c)      (a ) ve (b ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar ( ikinci derece dâhil ) kan ve sıhrî hısımları, (a ), ( b ) ve ( c ) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları; ( bu şahısların yönetim kurullarında olmadıkları anonim ortaklıklar hariç )

2- 2886 Sayılı kanunun 83, 84 ve 85. inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

Madde 10 -  Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

a)     İç Zarfın Hazırlanması: İç zarfın içine idarece verilen örneğe uygun olarak hazırlanan teklif mektubu konur.

           Teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

b) Dış Zarfın Hazırlanması: İç zarf ve bu şartnamenin 7 inci maddesinde istenilen belgeler ikinci bir zarfa ( dış zarf ) konularak kapatılır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yerlerinin istekli tarafından kaşelenerek imzalanması gerekmektedir.

      TEKLİFLERİN VERİLMESİ

      Madde 11 - İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını ihale günü ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.

            Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine tekliflerin verileceği yerin açık adresi (Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

            Posta ile yapılacak müracaatların da aynı saate kadar yukarıda belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

            Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

               Saat ayarında Posta, telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI:

Madde 12- Teklifler, 3 üncü maddede belirtilen yer, gün ve saatte, ihale komisyonunca kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar isteklilerin veya bunların noter tasdikli vekâletnameyi haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

             İstenilen belgeler ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca bir işleme konulmadan diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamaz.

İÇ ZARFLARIN AÇILMASI

Madde 13- Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

             Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 10 uncu Maddesinin (a) bendine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan esaslar dahilinde 41 inci maddesine göre karara bağlanır.

İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER

Madde 14- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İDARENİN YETKİSİ:

Madde 15-

a) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.

 b) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları İta Amiri’nce karar tarihinden itibaren en geç 15 (On beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amiri tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır ve iptal edilir.

c)  İta Amiri’nce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 inci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. 

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

  d)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde her bir İstekli, ihalede kesinleşen ihale bedelinin tamamını ve ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerini peşin olarak ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale bedelini ödemeyen her bir istekliye ait ihale bozulur ve geçici teminatı Belediyeye irat kaydedilir.

İDARENİN SORUMLULUĞU

Madde 16- İhale bedelinin tamamı ve ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin ödenmesinden sonra Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı devri yapılır.

Madde 17- İhale bedelinin tamamı ödendikten sonra Geçici Teminat iade edilir.  

DİĞER HUSUSLAR:      

Madde 18 – İstekliler en fazla 5 (beş) adet Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı için teklif verebilirler.

Madde 19- İhaleye katılarak hak sahibi olacak işleticiler Altınova Belediyesi DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ hükümleri çerçevesinde faaliyet göstereceklerini hükmen kabul etmiş sayılırlar.

Madde 20- İhale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri istekliye aittir.

Madde  21– Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Yalova Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

Dr. Metin ORAL

 Belediye Başkanı

 

 İhale Tarihi : 11/09/2018
Durumu : BİTTİ

Tarih : 26/06/2018

ALTINOVA İLÇE İÇİ YOL YAPIMI ve ATATÜRK CADDESİ KENTSEL TASARIM PEYZAJ UYGULAMA YAPIM İŞİ

ALTINOVA İLÇE İÇİ YOL YAPIMI ve ATATÜRK CADDESİ KENTSEL TASARIM PEYZAJ UYGULAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2018/306838

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 ALTINOVA/YALOVA

b) Telefon ve faks numarası

:

2264612940 - 2264612942

c) Elektronik Posta Adresi

:

altinova@altinova.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

38270 m2 PARKE TAŞI, 11435m BORDÜR, 5145m OLUK TAŞI, 1896 m2 GÖRME ENGELLİ KARO, 55682m2 SATHİ KAPLAMA, 9974 ton AŞINMA ve BİNDER TABAKASI ASFALT, 27030m YOL ÇİZGİSİ, 9784ton P.M.T. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

ALTINOVA - YALOVA

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA

b) Tarihi ve saati

:

13.07.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

RESMİ GAZETE SAYISI: 27961 VE RESMİ GAZETE TARİHİ: 11.06.2011 tarihinde yayınlanan ve RESMİ GAZETE SAYISI: 27967 RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.06.2011 düzeltmesi yayınlanan YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİ nin (A) ALT YAPI İŞLERİ nin XVIII GRUP: SAHA İŞLERİ işleri ve/veya B ÜST YAPI (BİNA) İŞLERİ nin III.GRUP:BİNA İŞLERİ benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği diplomaları benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALTINOVA BELEDİYESİ Mali Hizmetler Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 İhale Tarihi : 13/07/2018
Durumu : BİTTİ

Tarih : 23.02.2018

KAPALI TEKLİF USULÜ M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI İHALE İLANI

 

KAPALI TEKLİF USULÜ

M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI ARACI ÇALIŞTIRMA RUHSATI HAKKI İHALE İLANI

 

Madde 1– 10 (ON) adet M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü ihale ile satışa çıkarılmıştır.

a)1 Nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 21/03/2018 tarih ve saat 14:00 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

b) 2 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 21/03/2018 tarih ve saat 14:15 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

c) 3 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 21/03/2018 tarih ve saat 14:30 da 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

d) 4 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 21/03/2018 tarih ve saat 14:45 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

e) 5 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 21/03/2018 tarih ve saat 15:00 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

f) 6 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 21/03/2018 tarih ve saat 15:15 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

g) 7 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 21/03/2018 tarih ve saat 15:30 da 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

h) 8 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 21/03/2018 tarih ve saat 15:45 de 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

ı) 9 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 21/03/2018 tarih ve saat 16:00 da 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

i) 10 nolu Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI plakası 21/03/2018 tarih ve saat 16:15 da 200.000.00-TL +KDV  6.000.00 TL Geçici Teminat

 

Madde 2–  İhale21.03.2018 tarih Çarşamba günü saat 14:00’te Altınova Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVAadresinde yapılacaktır.

Madde 3–  Her bir Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı Satışı Tahmini Bedeli: 200.000,00 TL  (İki Yüz Bin Türk Lirası) + KDV dir.

Madde 4– Geçici teminatı: 6.000,00 TL (Altı Bin Türk Lirası) dir

Madde 5- İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) dir. İhale dokümanı Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını almaları zorunludur.

Madde 6- Süresi: Altınova Belediyesi DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartı ile süresiz olarak verilir.

Madde 7İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta

d)     Gerçek kişilerin ihale tarihi itibari ile Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)Tüzel kişilerin ihale tarihi itibari ile Türkiye sınırları içerisinde olmaları veya Kooperatifler ve Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

d)     Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      4 üncü maddede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci  ve   2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

Madde 8 - Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıdagösterilmiştir. 

a)      Tedavüldeki Türk parası,

b)      Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı kanunun 27.ci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat  mektupları,

c)      Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller

d)     Teminatların teslim yeri: Banka teminat mektupları teklif zarfının içerisine konulur. Banka teminat mektupları dışındaki teminatlar Belediye veznesine yatırılıp makbuzları teklif zarfı içerisine konulur.

Üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları hemen geri verilir.

Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.

İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

Madde 9- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar:

1-      İdarenin:

a)      İta Amirleri,

b)     İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c)      (a ) ve (b ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar ( ikinci derece dâhil ) kan ve sıhrî hısımları, (a ), ( b ) ve ( c ) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları; ( bu şahısların yönetim kurullarında olmadıkları anonim ortaklıklar hariç )

2- 2886 Sayılı kanunun 83, 84 ve 85. inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

Madde 10 -  Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

a)     İç Zarfın Hazırlanması: İç zarfın içine idarece verilen örneğe uygun olarak hazırlanan teklif mektubu konur.

           Teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. İç zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacak ve zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından kaşelenerek imzalanacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

b) Dış Zarfın Hazırlanması: İç zarf ve bu şartnamenin 7 inci maddesinde istenilen belgeler ikinci bir zarfa ( dış zarf ) konularak kapatılır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yerlerinin istekli tarafından kaşelenerek imzalanması gerekmektedir.

      TEKLİFLERİN VERİLMESİ

      Madde 11 - İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını ihale günü ihale saatine kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında, Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır.

            Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine tekliflerin verileceği yerin açık adresi (Altınova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, Cumhuriyet Mah. Atatürk Bulvarı 24 77700 - ALTINOVA / YALOVA) ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır.

            Posta ile yapılacak müracaatların da aynı saate kadar yukarıda belirtilen adrese ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

            Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

               Saat ayarında Posta, telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esas alınır. Teklifler açılmaya başlandıktan sonra, çalışma saatine bağlı kalmaksızın işleme devam olunur.

DIŞ ZARFLARIN AÇILMASI:

Madde 12- Teklifler, 3 üncü maddede belirtilen yer, gün ve saatte, ihale komisyonunca kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar isteklilerin veya bunların noter tasdikli vekâletnameyi haiz kanuni temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.

             İstenilen belgeler ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca bir işleme konulmadan diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamaz.

İÇ ZARFLARIN AÇILMASI

Madde 13- Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.

             Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 10 uncu Maddesinin (a) bendine uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.

İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40 ıncı maddesinde yer alan esaslar dahilinde 41 inci maddesine göre karara bağlanır.

İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER

Madde 14- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

İDARENİN YETKİSİ:

Madde 15-

a) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.

 b) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları İta Amiri’nce karar tarihinden itibaren en geç 15 (On beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amiri tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır ve iptal edilir.

c)  İta Amiri’nce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 inci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. 

İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.

  d)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde her bir İstekli, ihalede kesinleşen ihale bedelinin tamamını ve ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerini peşin olarak ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale bedelini ödemeyen her bir istekliye ait ihale bozulur ve geçici teminatı Belediyeye irat kaydedilir.

İDARENİN SORUMLULUĞU

Madde 16- İhale bedelinin tamamı ve ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin ödenmesinden sonra Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı devri yapılır.

Madde 17- İhale bedelinin tamamı ödendikten sonra Geçici Teminat iade edilir.  

DİĞER HUSUSLAR:      

Madde 18 – İstekliler en fazla 10 (on) adet Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı için teklif verebilirler.

Madde 19- İhaleye katılarak hak sahibi olacak işleticiler Altınova Belediyesi DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ hükümleri çerçevesinde faaliyet göstereceklerini hükmen kabul etmiş sayılırlar.

Madde 20- İhale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri istekliye aittir.

Madde  21– Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Yalova Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

 

 

 

Dr. Metin ORAL

 Belediye Başkanı

 

 İhale Tarihi : 21.03.2018
Durumu : Devam Ediyor

Tarih :

Kapalı Pazarda 46,20 M2 KAPALI VE 36,96 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN KİRALANMASI İŞİ
T.C.
ALTINOVA İLİ
ALTINOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 46,20 M2 KAPALI VE 36,96 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN KİRALANMASI İŞİ

 

1.İdaremiz tarafından yapılacak olan kapalı pazarda 46,20 M2 KAPALI VE  36,92 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN yeri kiraya verilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 inci maddesi kapsamında Açık Arttırma Usulü ile ihale edilecektir.

2.İhale 06.12.2017 tarihinde saat 14:30’de Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplanacak ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3.Kiraya verilecek kapalı pazarda 46,20 M2 KAPALI VE 36,92 M2 AÇIK RESTAURANT YERİNİN yerinin 10(on) yıllık muhammen bedeli 150.000,00 TL (YÜZELLİ BİN TL) olup %3 (YüzdeÜç) geçici teminatı en az 4.500,00- TL (DÖRTBİNBEŞYÜZ TL) ‘dir.

4.İhaleyi kazanan istekli ile kira sözleşmesine kadar ihale bedeli üzerinden hesap edilerek kira bedelinin %6 (yüzdealtı) sı kadar kesin teminatı Belediye Veznesine yatırarak sözleşme sırasında makbuzunu idareye sunması gerekmektedir.

5. Sözleşmenin imzalanması ile birlikte ilk taksit peşin kalan kısmı 6 (altı )  eşit taksitler ile ödenecektir.

6.İhaleye katılmak için aşağıdaki belgelerin ihale tarihi ve saatinden önce idareye sunulması gerekmektedir.

7. Borcu bitmeyen kiracının devir hakkı bulunmamaktadır.

7.1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

a)      Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),

b)      Kanuni ikamet göstermesi,

c)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

d)      İkamet belgesi (İlgili muhtarlıktan yada ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),

e)      Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

 

 

7.2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

a)      Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)

b)      Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c)      Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)

 

7.3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a)      Geçici teminata ait alındı belgesi,

b)      Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

 

7.4- Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar

a) İsteklilerin ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri bu Maddenin 1 inci  ve   2 inci fıkrasında istenilen belgeleri verecektir.

b) Ayrıca bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. ( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)   

  1. Tüm belgeler ihale tarihi ve saatine kadar bir zarfın içinde idareye sunmaları zorunludur. Belgelerin eksik veya mevzuata uygun olmayan belge sunulması durumunda kişi veya firmalar ihaleye katılamaz.

8.İhaleye katılacak olan kişi veya firmaların ihale tarihi ve saatinden önce ihale dokümanlarını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı satın almayan kişi veya firmalar ihaleye katılamazlar.

9.İhale ile ilgili evraklar her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 200,00 TL (İki Yüz Türk Lirası) karşılığında satın alınabilir.

 İhale Tarihi : 06/12/2017 SAAT: 14.30
Durumu : BİTTİ
İmar
Hastane Randevu
Merkezi
İmar

Nöbetçi Eczaneler
İmar
Task-Kab
İmar
Taskib